LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-436 „DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET“ PAKEITIMO

 

 

2014 m. liepos 10 d. Nr. V-628

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“:

 

1. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

2.4. Eglė Radvilė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovė;“;

 

2. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

2.8 Stanislovas Žurauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas;“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                               Dainius Pavalkis