LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-155 „dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.04.01:2014 „leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. spalio 22 d. Nr. ĮV-731

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Leidimų išdavimo terminai priklauso nuo įvairių sąlygų. Jeigu Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka pateikiami patikslinti ar papildyti dokumentai, Leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo šių dokumentų gavimo dienos. Institucijai priėmus sprendimą prašymo netenkinti ir Leidimo neišduoti, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant priežastis, dėl kurių prašymas netenkintinas ir sprendimo apskundimo tvarką. Jei leidimas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir pareiškėjui nepranešta apie neišdavimo priežastis, pareiškėjas turi teisę vykdyti tvarkybos darbus be Leidimo, jeigu tvarkybos darbai vykdomi pagal Projektą, kuriam yra pateikta teigiama paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės išvada. Apie darbų pradžią raštu pranešama Leidimą turėjusiai išduoti Institucijai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tvarkybos darbų pradžios.

Pateikus Institucijai prašymą išduoti Leidimą, jis išduodamas:

9.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, jei kartu su prašymu išduoti Leidimą pateikiamas Institucijoje nepatikrintas (nederintas) Projektas;

9.2. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jei prašymas pateikiamas kartu su nepatikrintu (nederintu) supaprastintos sudėties Projektu;

9.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jei iki prašymo pateikimo dienos Projektas buvo patikrintas (suderintas) Institucijoje.“

2. N u s t a t a u, jog iki šio įsakymo įsigaliojimo pateikti prašymai išduoti leidimą atlikti tvarkybos darbus nagrinėjami pagal prašymo padavimo metu galiojusias taisykles.

 

 

Kultūros ministras                                                                               Šarūnas Birutis