Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 21 d. Nr. 1143

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 89 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 101 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą ir 8 punktą išdėstyti taip:

8. Darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę, jeigu jam renginio organizatorius moka dienpinigius ar kitas pinigines išmokas, kurios neviršija tai valstybei nustatyto dydžio, išmokami dienpinigiai, kurie kartu su renginio organizatoriaus mokamais dienpinigiais ar kitomis piniginėmis išmokomis neviršija tai valstybei nustatyto dydžio, o aprūpinamam maitinimu, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 procentų toje valstybėje nustatyto dydžio.“

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles:

1.3.1. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2. valstybės politiko arba valstybės pareigūno, arba teisėjo, arba valstybės tarnautojo, arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), išvykimas iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu tobulinti kvalifikacijos, arba“.

1.3.2. Pakeisti 2.3 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Komandiruotės metu darbuotojui, kai jis siunčiamas tarptautinių operacijų vietovėje atlikti tarnybinių užduočių, tiesiogiai nesusijusių su tarptautinių operacijų karinio vieneto vykdomomis užduotimis, mokami šiuo nutarimu nustatyti dienpinigiai, taip pat taikomos papildomos apmokėjimo ir aprūpinimo sąlygos, kurios statutiniam tarnautojui už tarnybą tarptautinių operacijų metu nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarime Nr. 287 „Dėl Tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų aprašo patvirtinimo.“

1.3.3. Pakeisti 161 punktą ir jį išdėstyti taip:

161. Taisyklių 2.2 papunktyje nurodytų darbuotojų patirtos komandiruočių, susijusių su ne Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių laivų tinkamumo plaukioti priežiūra, laivo apžiūromis, patikrinimais ir vertinimais, išlaidos apmokamos vadovaujantis Taisyklėmis, ir šias išlaidas Lietuvos transporto saugos administracijai atlygina laivybos bendrovė ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išlaidas patvirtinančių dokumentų gavimo. Lietuvos transporto saugos administracija turi pateikti laivybos bendrovei išlaidas patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbuotojo grįžimo iš komandiruotės.“

1.3.4. Pakeisti priedo 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70.     Kroatijos Respublika               155“.

2. Šio nutarimo 1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka