TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-283 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T1-238

Telšiai

 

 

Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T1-283 „Dėl renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pripažinti netekusiu galios 1.4 papunktį.

2. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintas Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisykles:

2.1. pakeisti 9 punktą ir išdėstyti taip:

9. Leidimas – valstybės įmonės Registrų centro Licencijų informacinėje sistemoje (toliau – LIS) išduotas leidimas, kuriame nurodyta renginio vieta, laikas, trukmė, forma bei pobūdis, surašyti įpareigojimai organizatoriams bei viešąją tvarką, komunalines paslaugas ir kitus prašyme numatytus reikalavimus užtikrinančios institucijos.“

2.2. pakeisti 30.1 papunktį ir išdėstyti taip:

30.1. renginį organizuojanti institucija, institucijos kodas (jei organizuoja asmuo – asmens kodas), vadovas, el. pašto adresas;“

2.3. pakeisti 41 punktą ir išdėstyti taip:

41. Leidime nurodoma:“

2.4. pripažinti netekusiu galios 42 punktą.

2.5. pakeisti 44 punktą ir išdėstyti taip:

44. Įsakymo kopija ir LIS leidimo nuoroda persiunčiamos el. paštu organizatoriui, kuris prisiima atsakomybę už renginį, ir Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Visos kopijos kartu su papildomais dokumentais saugomos Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriuje.“

2.6. pakeisti 45.14 papunktį ir išdėstyti taip:

45.14. užtikrinti, kad triukšmas renginio metu neviršytų Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu bei Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-20 „Dėl triukšmo prevencijos Telšių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ nustatytų leistinų normų;

3. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą prašymo leisti organizuoti renginį viešojo naudojimo teritorijose formą ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Kęstutis Gusarovas


 

PRIEDAS NR. 2

 

P R A Š Y M A S

(data)

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI

 

     

Renginio pavadinimas

1.   RENGINIO ORGANIZATORIUS:

Institucija, kodas (jei renginį organizuoja asmuo, nurodomas asmens kodas):

     

Vadovo vardas, pavardė, parašas:

     

Adresas, telefonas, el. pašto adresas:

     

 

2.   RENGINIO FORMA, TURINYS:        Komercinis         Nekomercinis     

     

     

Turinys, kokiai auditorijai skirtas

 

3.   DATA IR LAIKAS:

     

Pradžia       val.        Pabaiga[1]       val.

 

Data

Laikas

4.   RENGINIO VIETA:

     

Teritorija, adresas

 

4.1. Dėl renginio vietos suderinta su teritoriją administruojančiu savininku ar institucija:

 

     

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė

antspaudas, parašas

 

4.2. Ar renginio vieta priklauso saugomai teritorijai:       Ne           Taip  

Dėl leidimo organizuoti renginį saugomoje teritorijoje suderinta:

 

     

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė 

antspaudas, parašas

 

4.3. Ar numatoma žmonių, transporto priemonių ar kt. kolona, procesija, paradas, eisena, dėl ko planuojama laikinai sutrikdyti ar sustabdyti eismą?        Ne       Taip 

 

Tiksli teritorija ar maršrutas:

     

 

 

     

 

4.4. Dėl eismo trikdymo ar uždarymo suderinta su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu:

 

     

 

 

 

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė

antspaudas, parašas

4.5. Dėl eismo trikdymo ar uždarymo suderinta su Telšių autobusų parku:

 

     

 

 

 

 

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė

antspaudas, parašas

5.   NUMATOMAS ŽMONIŲ SKAIČIUS:

 

5.1. Organizatorių ir dalyvių skaičius:      

5.2 Žiūrovų skaičius:       

     iki 500

     nuo 500 iki 1000

     nuo 1000 

6.   VIEŠĄJĄ TVARKĄ RENGINIO METU UŽTIKRINA:

 

     

 

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė

antspaudas, parašas

 

7.   HIGIENOS NORMAS UŽTIKRINA IR KOMUNALINES PASLAUGAS TEIKIA:

(švaros palaikymą, šiukšlių išvežimą, tualetus ir kt.)

 

 

     

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė

antspaudas, parašas

 

8.   UŽ DARBŲ SAUGĄ ATSAKINGAS ASMUO AR INSTITUCIJA:

(scenos konstrukcijas, elektros tiekimą, šviesos, garso instaliacijas ir kt.)

 

     

 

 

 

Institucija, atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė

parašas

 

9.   PIRMĄJĄ MEDICININĘ PAGALBĄ RENGINIO METU TEIKIA:

 

     

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė

antspaudas, parašas

 

 

10. UŽ PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ ATSAKINGA INSTITUCIJA

(rengiant šventes su fejerverkais, laužais, fakelais ir kitais elementais, kuriuose naudojama atvira ugnis)

 

     

 

 

 

Institucijos pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė

antspaudas, parašas

 

11. AR NUMATOMA PREKYBA RENGINIO TERITORIJOJE?       Ne        Taip

11.1. Iš viso prekybos vietų:      

 

      vietų prekybai alkoholiniais gėrimais

 

      vietų prekybai tautodailės dirbiniais

 

      vietų prekybai kitomis prekėmis

 

12. RENGINIO ORGANIZATORIAI ĮSIPAREIGOJA

Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kelių eismo, viešosios tvarkos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų, Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių, vykdyti teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus viešajai tvarkai ir žmonių saugumui užtikrinti.

 

13. ATSAKINGI RENGINIO ORGANIZATORIAI

13.1.      

13.2.      

Institucija (organizacija, įstaiga), pareigos, vardas, pavardė, telefonas, parašas

 

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuotas apie renginį:

 

     

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė

 

antspaudas, parašas


Vietos seniūnija informuota apie renginį:

 

     

Atsakingo asmens vardas, pavardė

 

antspaudas, parašas

 

 

part_6642db8bf1f2499f88829035c01c639b_end[1] Ne ilgiau nei iki 24.00 val., išskyrus Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių  16 p. numatytus atvejus ir atskiru administracijos direktoriaus įsakymu