herbas

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELYJE - DARŽELYJE „ŽIOGELIS“

 

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. 13-2386

Ukmergė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1. papunkčiu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2020 m. gruodžio 22 d. raštą Nr. (10-24 16.1.17 E)2-143334 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“ bei siekdamas suvaldyti / sumažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje:

1. N u s t a t a u, kad esant COVID-19 ligos išplitimo pavojui Ukmergės vaikų lopšelyje - darželyje „Žiogelis“, tęsiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, švietimo veikla stabdoma ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

2. Į p a r e i g o j u Ukmergės lopšelio-darželio direktorę Birutę Jucevičienę:

2.1. vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių taikymo Ukmergės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“;

2.2. organizuoti vaikų priežiūros grupių veiklą vaikams, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu;

2.3. užtikrinti, kad Ukmergės lopšelio-darželio „Žiogelis“ darbuotojai, vaikai, turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) lopšelyje-darželyje, operatyviai atliktų tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, taip pat užtikrinti, kad šie darbuotojai, kol gaus neigiamą tyrimo atsakymą, laikytųsi Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-1335 redakcija);

2.4. užtikrinti Ukmergės lopšelio-darželio „Žiogelis“ patalpų valymą ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Darius Varnas