LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymO Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. kovo 14 d. Nr. 3D-179

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, išskyrus taisyklių 921, 922, 923, 924 punktuose nurodytus atvejus, privalo tvarkyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede, ir pildyti šį žurnalą popieriuje, PPIS per elektroninius valdžios vartus arba elektroninėje formoje ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą popieriuje, elektroninėje formoje, prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjas. Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas turi būti nuolat saugomas augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų ir (ar) apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjo buveinėje arba gyvenamojoje vietoje.“

1.2. Papildau 921 punktu:

921. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, apdorojantis žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus nuo 200 ha, ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjas.“

1.3. Papildau 922 punktu:

922. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, apdorojantis žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus nuo 150 ha, ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjas.“

1.4. Papildau 923 punktu:

923. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, apdorojantis žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus nuo 100 ha, ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjas.“

1.5. Papildau 924 punktu:

924. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, apdorojantis žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus nuo 1 ha, ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjas.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2023 m. balandžio 5 d.;

2.2. šio įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2024 m. balandžio 5 d.;

2.3. šio įsakymo 1.4 papunktis įsigalioja 2025 m. balandžio 5 d.;

2.4. šio įsakymo 1.5 papunktis įsigalioja 2026 m. balandžio 5 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                       SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                           Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos                                            sveikatos apsaugos ministerijos

2022-02-24  raštu Nr. 10-D8(E)-1027                 2022-02-25  raštu Nr. 10-1039