LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

dėl Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą IR IŠBRAUKIMO IŠ JO SĄLYGŲ ir tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. 4-663

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-611 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 4.10 ir 4.11 papunkčiais,

t v i r t i n u Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                         Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4-663

 

 

 

Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą IR IŠBRAUKIMO IŠ JO SĄLYGŲ IR tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokymo paslaugų teikėjų, siekiančių teikti paslaugas mokymo dalyviams, įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą (toliau – Sąrašas) ir išbraukimo iš jo procedūras, įtrauktų į Sąrašą mokymo paslaugų teikėjų pareigas, jų teikiamų paslaugų kokybės priežiūros tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Kandidatas – juridinis asmuo, turintis teisę teikti mokymo paslaugas pagal akredituotas studijų ir (arba) licencijuotas formalaus profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programas ir siekiantis teikti mokymo paslaugas mokymo paslaugų gavėjams.

2.2. Mokymo dalyvis – mokymo paslaugų gavėjo darbuotojas, dalyvaujantis mokymuose pagal į Sąrašą įtrauktą mokymo programą.

2.3. Mokymo paslauga – mokymo paslaugų teikėjo vykdomas mokymo dalyvio mokymas pagal į Sąrašą įtrauktą mokymo programą.

2.4. Mokymo paslaugų gavėjas – įmonė, kuri yra pasirašiusi dotacijos sutartį su uždarąja akcine bendrove „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ (toliau – priemonė „Kompetencijų vaučeris“) ir kuri kreipėsi į mokymo paslaugų teikėją dėl savo darbuotojų mokymo.

2.5. Mokymo paslaugų teikėjas – į Sąrašą įtrauktas kandidatas, teikiantis Apraše nustatytas mokymo paslaugas mokymo paslaugų gavėjams.

2.6. Mokymo programa – į Sąrašą įtraukta mokymo programa, pagal kurią mokymo paslaugų teikėjas teikia mokymo paslaugas.

2.7. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijoje ADOC-V1.0, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“.

3. Sąrašą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu įgaliota viešoji įstaiga (toliau – Įstaiga).

4. Sąrašas skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje. Sąraše vadovaujantis asmens duomenų teisinę apsaugą reguliuojančiais teisės aktais turi būti nurodyti mokymo paslaugų teikėjo deklaracijoje nurodyti duomenys, informacija apie mokymo vietų adresus, informacija apie mokymo programas ir kiti kandidato pateikti duomenys Sąrašą administruojančios institucijos nuožiūra. Sąraše taip pat skelbiamas mokymo teikėjų suteiktų mokymų skaičius ir kokybės vertinimo išvados.

5. Mokymo programos trukmėje nurodytos teoriniam ir praktiniam mokymui skirtos valandos skaičiuojamos darbo valandomis (vienos darbo valandos trukmė – 60 minučių).

 

II SKYRIUS

Mokymo paslaugų TEIKĖJŲ IR MOKYMO PROGRAMŲ įtraukimas į sąrašą

 

6. Į Sąrašą įtraukiami mokymo paslaugų teikėjai:

6.1. turintys Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka įgytą teisę vykdyti ne mažiau kaip 5 akredituotas aukštojo mokslo studijų programas;

6.2. turintys Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą pagal ne mažiau kaip 5 kvalifikaciją suteikiančias formalaus profesinio mokymo programas.

7. Aprašo 6 punkte nurodyti kandidatai turi atitikti Aprašo 1 priede nurodytus kriterijus.

8Kandidatas pateikia Įstaigai:

8.1.    užpildytą ir pasirašytą trišalės (Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ministerija), mokymo paslaugų teikėjo ir Įstaigos) sutarties dėl mokymo paslaugų teikėjo įtraukimo į Sąrašą ir mokymo paslaugų, teikiamų pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“, kokybės užtikrinimo formą. Šiame Aprašo papunktyje nurodytos sutarties formą (toliau – sutartis), suderinusi su Ministerija, tvirtina Įstaiga;

8.2.    atitikties Aprašo 1 priede nurodytiems reikalavimams deklaraciją (toliau – deklaracija):

8.2.1.     Aprašo 6.1 papunktyje nurodyti kandidatai pateikia pagal Aprašo 2 priede nurodytą formos pavyzdį užpildytą deklaraciją;

8.2.2.     Aprašo 6.2 papunktyje nurodyti kandidatai pateikia pagal Aprašo 3 priede nurodytą formos pavyzdį užpildytą deklaraciją;

8.3.        deklaracijos lydimuosius dokumentus: lydraštį, mokymo programos aprašymą (4 priedas), kitus kandidato atitiktį Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytiems reikalavimams įrodančius dokumentus (pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išduota Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka).

9Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai pateikiami Įstaigai tokiais būdais:

9.1.        trys kandidato pasirašyti sutarties egzemplioriai pateikiami paštu;

9.2.        Aprašo 8.2–8.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai pateikiami elektroniniu paštu atskira elektroninio dokumento pakuote, pasirašyta elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais ADOC formatu:

9.2.1.     deklaracija pateikiama xls arba xlsx formatu;

9.2.2.     lydraštis pateikiamas docx formatu, mokymo programos aprašymas pateikiamas xls arba xlsx formatu, visi kiti dokumentai pateikiami pdf formatu.

10. Mokymo programos aprašyme nurodant mokymo sektorių vadovaujamasi Aprašo 5 priedu.

11. Aprašo 9.2 papunktyje nurodytų elektroninių dokumentų pavadinimai turi būti sudaromi taip:

11.1. deklaracijos elektroninio dokumento pavadinimo pirmas arba vienintelis žodis turi būti „deklaracija“;

11.2. mokymo programos aprašymo elektroninio dokumento pavadinimo pirmas arba vienintelis žodis turi būti „programa“.

12. Įstaiga, gavusi Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, patikrina:

12.1. ar pateikti visi Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai. Jeigu nustatoma, kad pateikti ne visi Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai arba dokumentai pateikiami kitu nei nurodyta Aprašo 9 punkte formatu, arba jie netinkamai užpildyti (toliau kartu – trūkumai), Įstaiga elektroniniu paštu pateikia kandidatui pasiūlymą per 10 darbo dienų nuo šiame Aprašo papunktyje nurodyto pasiūlymo gavimo dienos pašalinti trūkumus. Laikoma, kad kandidatas gavo šiame Aprašo papunktyje nurodytą pasiūlymą kitą dieną po elektroninio laiško išsiuntimo. Per šiame Aprašo papunktyje nustatytą terminą kandidatui nepašalinus trūkumų, Įstaiga persiunčia Ministerijai pranešimą apie pateiktus kandidato dokumentus su trūkumais ir kad trūkumai nebuvo pašalinti per šiame Aprašo papunktyje nustatytą terminą ir kandidato pateiktus dokumentus (toliau šiame Aprašo papunktyje – Pranešimas). Ministerija, gavusi Pranešimą:

12.1.1. nustačiusi, kad Pranešime nurodyta informacija nepatvirtina, kad kandidatas pateikė dokumentus su trūkumais ir kad trūkumai nebuvo pašalinti per Aprašo 12.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą, per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos grąžina Pranešimą Įstaigai;

12.1.2. nustačiusi, kad Pranešime nurodyta informacija patvirtina, kad kandidatas pateikė dokumentus su trūkumais ir kad trūkumai nebuvo pašalinti per Aprašo 12.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą, atsižvelgdama į Pranešimą, per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti įtraukti kandidatą į Sąrašą ir tą pačią dieną apie šiame Aprašo papunktyje nurodytą sprendimą elektroniniu paštu informuoja kandidatą ir Įstaigą. Laikoma, kad kandidatas ir Įstaiga gavo elektroninį laišką apie šiame Aprašo papunktyje nurodytą sprendimą kitą dieną po laiško išsiuntimo;

12.2. kandidato atitiktį Aprašo 6.1 arba 6.2 papunktyje nurodytiems reikalavimams. Įstaiga, nustačiusi, kad kandidatas neatitinka Aprašo 6.1 arba 6.2 papunktyje nurodytų reikalavimų, persiunčia Ministerijai pranešimą, kad kandidatas neatitinka Aprašo 6.1 arba 6.2 papunktyje nurodytų reikalavimų, ir kandidato pateiktus dokumentus (toliau šiame Aprašo papunktyje – Pranešimas). Ministerija, gavusi Pranešimą:

12.2.1. nustačiusi, kad Pranešime nurodyta informacija nepatvirtina, kad kandidatas neatitinka Aprašo 6.1 arba 6.2 papunktyje nurodytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos grąžina Pranešimą Įstaigai;

12.2.2. nustačiusi, kad Pranešime nurodyta informacija patvirtina, kad kandidatas neatitinka Aprašo 6.1 arba 6.2 papunktyje nurodytų reikalavimų, atsižvelgdama į Pranešimą, per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti įtraukti kandidatą į Sąrašą ir tą pačią dieną apie šiame Aprašo papunktyje nurodytą sprendimą elektroniniu paštu informuoja kandidatą ir Įstaigą. Laikoma, kad kandidatas ir Įstaiga gavo elektroninį laišką apie šiame Aprašo papunktyje nurodytą sprendimą kitą dieną po laiško išsiuntimo.

13. Įstaiga per 5 darbo dienas po Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų gavimo pasirašo sutartį ir paštu pateikia ją pasirašyti Ministerijai. Ministerija per 5 darbo dienas nuo sutarties gavimo ją pasirašo ir paštu grąžina Įstaigai, jei nebuvo informacijos dėl kandidato pateiktų dokumentų ar atitikties Aprašo 6.1 arba 6.2 papunktyje nurodytiems reikalavimams patikslinimo. Įstaiga per 5 darbo dienas nuo Ministerijos pasirašytos sutarties gavimo įtraukia (įrašo) kandidatą ir jo pateiktą mokymo programą į Sąrašą bei paskelbia Aprašo 4 punkte nurodytą informaciją Įstaigos interneto svetainėje.

14. Pasirašyta sutartis paštu ir informacija apie įtraukimą į Sąrašą elektroniniu paštu išsiunčiama kandidatui per 1 darbo dieną nuo kandidato ir jo pateiktos mokymo programos įtraukimo į Sąrašą dienos.

15. Į Sąrašą kandidatas įtraukiamas tik kartu su bent viena jo siūloma mokymo programa.

16. Mokymo paslaugų teikėjas įgyja teisę pradėti teikti mokymo paslaugas mokymo paslaugų gavėjams kitą dieną po jo įtraukimo į Sąrašą. Mokymo paslaugų teikėjas gali pradėto teikti mokymo paslaugas, vadovaujantis Aprašo 20.13.1 papunkčio nuostatomis.

17. Mokymo paslaugų teikėjai, norintys papildyti mokymo programų sąrašą, elektroniniu paštu elektroninio dokumento pakuote, pasirašyta elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais ADOC formatu, pateikia Įstaigai lydraštį docx formatu ir Aprašo 9.2.2 punkte nustatytu formatu mokymo programos aprašymą (4 priedas):

17.1. Įstaiga, gavusi šiame Aprašo punkte nurodytus dokumentus, patikrina, ar pateikti visi šiame Aprašo punkte nurodyti dokumentai, ar jie pateikti šiame Aprašo punkte nurodytu formatu ir ar užpildytas visas programos aprašymas. Jei nustatoma, kad pateikti visi šiame Aprašo punkte nurodyti dokumentai reikiamu formatu ir visas mokymo programos aprašas yra užpildytas, Įstaiga įtraukia mokymo programą į Sąrašą ir nė vėliau kaip kitą darbo dieną po mokymo programos įtraukimo į Sąrašą dienos elektroniniu paštu informuoja apie mokymo programos įtraukimą į Sąrašą mokymo paslaugų teikėją. Jei nustatoma, kad pateikti ne visi šiame Aprašo punkte nurodyti dokumentai arba dokumentai pateikti kitu nei nurodyta šiame Aprašo punkte formatu, arba užpildytas ne visas mokymo programos aprašymas (toliau kartu – trūkumai), Įstaiga elektroniniu paštu pateikia kandidatui pasiūlymą per 10 darbo dienų nuo šiame Aprašo punkte nurodyto pasiūlymo gavimo dienos pašalinti trūkumus. Laikoma, kad kandidatas gavo šiame Aprašo punkte nurodytą pasiūlymą kitą dieną po elektroninio laiško išsiuntimo. Per šiame Aprašo punkte nustatytą terminą kandidatui nepašalinus trūkumų, Įstaiga persiunčia Ministerijai pranešimą apie pateiktus kandidato dokumentus su trūkumais ir kad trūkumai nebuvo pašalinti per šio Aprašo punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą ir kandidato pateiktus dokumentus (toliau šiame Aprašo punkte – Pranešimas).

17.2. Ministerija, gavusi Pranešimą:

17.2.1. nustačiusi, kad Pranešime nurodyta informacija nepatvirtina, kad kandidatas pateikė dokumentus su trūkumais ir kad trūkumai nebuvo pašalinti per Aprašo 17 punkte nustatytą terminą, per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos grąžina Pranešimą Įstaigai;

17.2.2. nustačiusi, kad Pranešime nurodyta informacija patvirtina, kad kandidatas pateikė dokumentus su trūkumais ir kad trūkumai nebuvo pašalinti per Aprašo 17 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą, atsižvelgdama į Pranešimą, per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti įtraukti mokymo programą į Sąrašą ir tą pačią dieną apie šiame Aprašo papunktyje nurodytą sprendimą elektroniniu paštu informuoja kandidatą ir Įstaigą. Laikoma, kad kandidatas ir Įstaiga gavo elektroninį laišką apie šiame Aprašo papunktyje nurodytą sprendimą kitą dieną po laiško išsiuntimo.

18. Pasikeitus mokymo programos turiniui, pavadinimui ar trukmei, mokymo modulių pavadinimui ar trukmei, mokymo programa turi būti įtraukiama į Sąrašą iš naujo Aprašo 17 punkte nustatyta tvarka.

19. Į Sąrašą negali būti siūlomos ir įtraukiamos šios mokymo programos:

19.1. kurių trukmė mažesnė nei 4 valandos;

19.2. kurių trukmė ilgesnė nei 1200 valandų;

19.3. kurių planuojama vykdymo trukmė ilgesnė nei 12 mėnesių;

19.4. skirtos pirmajai kvalifikacijai įgyti, kurios finansuojamos iš valstybės biudžeto;

19.5. skirtos komandos, organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui ugdyti (pavyzdžiui, konfliktams spręsti, stresui valdyti, bendravimui, motyvavimui, laikui planuoti, emociniam intelektui, lyderystei, pozityviam mąstymui, strateginiam planavimui, komandinio darbo ir komandos formavimo, kūrybiškumo gebėjimams ugdyti ir panašiai), vadovavimo ir finansų valdymo kompetencijoms ugdyti, verslumo ir eksporto mokymai;

19.6. suteikiančios aukštojo mokslo kreditus arba aukštojo mokslo studijų programų moduliai;

19.7. mokymo programos, kurios gali būti taikomos įmonių darbuotojų mokymams, susijusiems su pavojingais darbais, nustatytais pavojingų darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, ar potencialiai pavojingais įrenginiais, nustatytais potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ ir kitos mokymo programos, patenkančios į Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktais nustatytus privalomuosius mokymus, kurių nebaigęs asmuo negali dirbti tam tikro darbo;

19.8. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre esančios programos, išskyrus Aprašo 7 priede nurodytas suaugusiųjų tęstinio profesinio mokymo programas.

 

III SKYRIUS

MOKYMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ PAREIGOS

 

20. Mokymo paslaugų teikėjas privalo:

20.1. mokymo paslaugas mokymo paslaugų gavėjams pradėti teikti ne anksčiau kaip Aprašo 16 punkte nurodytą dieną;

20.2. veikti sąžiningai ir skaidriai;

20.3. teikti kokybiškas mokymo paslaugas;

20.4. teikti mokymo paslaugas mokymo paslaugų gavėjams tik pagal tą (tas) mokymo programą (-as), kuri (-ios) buvo įtraukta (-os) į Sąrašą;

20.5. sudaryti sutartį su mokymo paslaugų gavėju dėl mokymo dalyvių mokymo pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“, kurioje turi būti nurodytas mokymo programos pavadinimas, kodas, trukmė valandomis ir numatomų mokyti mokymo dalyvių skaičius;

20.6. užtikrinti, kad patalpos, kuriose teikiamos mokymo paslaugos, dėstytojų kvalifikacija arba išsilavinimas, įrenginiai, nustatyta mokymo dalyvių kvalifikacija atitiktų mokymo programos aprašyme nustatytus reikalavimus;

20.7. teikti mokymo paslaugas Aprašo 20.13.1 papunktyje nustatyta tvarka deklaruotoje vietoje;

20.8. tvarkyti lankomumo apskaitą (kasdien pildyti lankomumo žurnalus, užtikrinti, kad mokymo dalyviai kiekvieną dieną, atvykę į mokymą, ir (arba) kiekvieną dieną mokymo pabaigoje pasirašytų lankomumo žurnale);

20.9. išduoti pažymėjimą elektroninę mokymo kokybės vertinimo apklausos formą užpildžiusiam dalyviui;

20.10. sudaryti sąlygas pagal darbo sutartis dirbantiems Įstaigos darbuotojams atlikti planines ir neplanines paslaugų vykdymo patikras bei Aprašo 21.2 ir 21.3 papunkčiuose nustatytas patikras;

20.11. nepradėti teikti naujų mokymo paslaugų mokymo paslaugų gavėjams nuo tos dienos, kurią buvo informuotas apie sprendimą išbraukti jį iš Sąrašo. Laikoma, kad mokymo paslaugų teikėjas yra informuotas apie sprendimą išbraukti jį iš Sąrašo tą pačią dieną, kai gauna elektroninį laišką Aprašo 36.2.2 papunktyje nustatyta tvarka. Iki šiame papunktyje nurodyto momento pradėtas vykdyti mokymo paslaugas mokymo paslaugų teikėjas privalo tęsti ir užbaigti mokymą ir visiškai įvykdyti visus Apraše, sutartyje ir sutartyje su mokymo paslaugų gavėju nurodytus įsipareigojimus;

20.12. įsileisti Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tarpinės institucijos, kaip ji apibrėžta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos ir „Invegos“ įgaliotus asmenis (toliau – įgalioti asmenys), kurie audituotų ir kontroliuotų mokymo paslaugų teikėjo veiklą, kiek ji yra susijusi su priemonės „Kompetencijų vaučeris“ įgyvendinimu, įgaliotų asmenų reikalavimu jiems pateikti su pagal Aprašą teikiamų mokymo paslaugų įgyvendinimu susijusią informaciją ir dokumentus;

20.13. informuoti Įstaigą sutartyje nurodytu elektroniniu paštu:

20.13.1. ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki mokymo paslaugų teikimo pradžios apie numatomo mokymo pradžios datą, laiką, vietą, mokymo paslaugų gavėjus, su kuriais sudarytos mokymo sutartys, mokymo dalyvius, kurie dalyvaus mokyme (nurodžius vardą ir pavardę) – išsiųsti užpildytą pranešimą apie įvyksiančius mokymus pagal Įstaigos patvirtintą formą, kuri skelbiama Įstaigos interneto svetainėje;

20.13.2. nedelsdamas apie mokymo, apie kurį buvo pranešta Aprašo 20.13.1 papunktyje nustatyta tvarka, atšaukimą arba pradėto mokymo nutraukimą – nurodyti atšaukiamo ar nutraukiamo mokymo pradžios datą, laiką, mokymo nutraukimo datą, mokymo programos pavadinimą, mokymo paslaugų gavėjo pavadinimą;

20.13.3. nedelsdamas iškėlus mokymo paslaugų teikėjui bankroto bylą, restruktūrizavimo bylą, pradėjus vykdyti mokymo paslaugų teikėjo bankroto procesą ne teismo tvarka ar pradėjus mokymo paslaugų teikėjo likvidavimo procesą;

20.13.4. nedelsdamas apie deklaracijoje pateiktos kontaktinės informacijos pasikeitimą. Įstaiga, gavusi patikslintą kontaktinę informaciją, per 2 darbo dienas atnaujina Sąrašo duomenis Įstaigos interneto svetainėje;

20.13.5. nedelsdamas apie Aprašo 20.13.1 papunktyje nurodytame pranešime apie įvyksiančius mokymus pateiktos informacijos pasikeitimus;

20.13.6. nedelsdamas apie mokymo vietų pasikeitimą;

20.13.7. nedelsdamas apie mokymo programos turinio, pavadinimo ar trukmės, mokymo modulio pavadinimo ar trukmės pasikeitimus;

20.14. per 5 darbo dienas kiekvienam mėnesiui pasibaigus pateikti Įstaigai sutartyje nurodytu elektroniniu paštu:

20.14.1. ataskaitą už praėjusį mėnesį baigtus ir apmokėtus mokymus pagal Įstaigos patvirtintą formą (elektronine forma, pasirašytą elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais), kuri skelbiama Įstaigos interneto svetainėje. Mokymai, kurie ataskaitiniu laikotarpiu nėra pasibaigę, ir mokymo paslaugų gavėjai nėra susimokėję už gautus mokymus, į šiame Aprašo papunktyje nurodytą ataskaitą neįtraukiami. Pavėluotai gautos šiame Aprašo papunktyje nurodytos ataskaitos analizuojamos ir apdorojamos kartu su kito mėnesio ataskaitomis;

20.14.2. Aprašo 20.14.1 papunktyje nurodytoje ataskaitoje nurodytų mokymų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (mokymo paslaugų gavėjui išrašytos sąskaitos faktūros kopiją, išrašą iš mokymo paslaugų teikėjo sąskaitos arba mokymo paslaugos gavėjo mokėjimo pavedimo paslaugos teikėjui kopiją, kurioje turi būti nurodyta mokymo paslaugų teikėjo ir gavėjo pavadinimai, suma, mokymo programos, už kurią sumokėta, kodas, mokymo dalyvio, už kurį sumokėta, vardas ir pavardė, mokymo pabaiga arba kasos pajamų orderio kopija; arba sąskaitos faktūros ir kasos čekio kopijos ir kt.) ir mokymosi valandų skaičių patvirtinančius dokumentus (lankomumo žiniaraščius, patvirtinančius realiai lankytas mokymų valandas), patvirtintus kopijos tikrumo patvirtinimo paskirties elektroniniu parašu;

20.14.3. Aprašo 20.14.1 papunktyje nurodytoje ataskaitoje nurodytų mokymų baigtumą patvirtinančius dokumentus (mokymo dalyviams išduotų pažymėjimų, liudijančių apie mokymų pabaigimą, registro duomenų išrašą), patvirtintus kopijos tikrumo patvirtinimo paskirties elektroniniu parašu;

20.15. saugoti su mokymo paslaugų teikimu susijusius dokumentus dokumentų saugojimą reguliuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, bet ne trumpiau kaip 10 metų (Įstaigos prašymu dokumentų saugojimo terminus pratęsti Įstaigos nurodytą laikotarpį, jei to reikia dėl administracinių ir (ar) teisminių procedūrų ar Europos Komisijos reikalavimu):

20.15.1. dalyvių registravimosi mokymuose dokumentus (dalyvių sąrašus);

20.15.2. išduotų pažymėjimų, liudijančių apie mokymų pabaigimą, registro duomenis ir pažymėjimo pavyzdį;

20.15.3. dalyvių lankomumą patvirtinančius dokumentus (su dalyvių parašais);

20.15.4. apmokėjimą už mokymus pagrindžiančių dokumentų kopijas (mokymo paslaugų gavėjui išrašytos sąskaitos faktūros kopiją, išrašą iš mokymo paslaugų teikėjo sąskaitos, kuriame turi būti nurodyta mokymo paslaugų gavėjo pavadinimas, suma, mokymo programos, už kurią sumokėta, kodas, mokymo dalyvio, už kurį sumokėta, vardas ir pavardė, mokymo pabaiga arba kasos pajamų orderio kopija; arba sąskaitos faktūros ir kasos čekio kopijos ir kt.);

20.16. sudaryti sąlygas, kad dalyviai užpildytų elektronines mokymo kokybės vertinimo apklausos formas.

 

 

IV SKYRIUS

MOKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪRA ir išbraukimas iš sąrašo

 

21. Mokymo paslaugų kokybės priežiūrą atlieka Įstaiga, vadovaudamasi Aprašu ir Įstaigos vadovo patvirtinta tvarka, kuri turi būti suderinta su Ministerija. Įstaiga, vykdydama mokymo paslaugų teikėjų teikiamų mokymo paslaugų kokybės priežiūrą, atlieka šias funkcijas:

21.1. mokymus baigusių mokymo dalyvių mokymo paslaugų kokybės vertinimo apklausų analizę;

21.2. į Sąrašą įtrauktų mokymo paslaugų teikėjų atitikties Aprašo 1 priede nustatytiems reikalavimams ir deklaracijose pateiktų duomenų teisingumo deklaravimo dieną patikras. Šiame Aprašo papunktyje nurodytos planinės patikros vykdomos ne rečiau kaip vieną kartą per 2 metus atrankiniu būdu;

21.3. patikras mokymo paslaugų teikimo vietose. Jų metu Įstaiga tikrina mokymų vykdymo faktą, ar mokymas vyksta vietoje, apie kurią buvo pranešta Aprašo 20.13.1 papunktyje nustatyta tvarka, mokymo aplinkos ir dėstytojų kvalifikacijos atitiktį mokymo programoje nustatytiems reikalavimams, mokymo turinio atitiktį mokymo programos aprašymui, dalyvių lankomumo apskaitos duomenis, mokymo paslaugų teikėjo deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą ir patikimumą, mokymo programos turinio ir jos vykdymo kokybę. Atlikdama šiame papunktyje nurodytas patikras, įstaiga gali samdyti ekspertų.

22. Mokymo dalyviams suteiktos mokymo paslaugos kokybės vertinimo apklausos, nurodytos Aprašo 20.9 papunktyje, formą tvirtina Įstaiga ir skelbia ją Įstaigos interneto svetainėje.

23. Mokymą baigę mokymo dalyviai mokymo paslaugų kokybę vertina pildydami Aprašo 22 punkte nurodytą mokymo kokybės vertinimo apklausos formą.

24. Mokymo paslaugų kokybė vertinama balais (nuo 1 iki 5 balų), aukščiausias balas – 5, žemiausias – 1.

25. Įstaiga ne rečiau kaip kas mėnesį atlieka atitinkamą mėnesį pasibaigusių mokymo programų kokybės vertinimo analizę. Mokymo paslaugų kokybės vertinimas atliekamas pagal Įstaigos nustatytą vertinimo metodiką, kuri skelbiama Įstaigos interneto svetainėje.

26. Įstaiga skelbia informaciją apie mokymo paslaugos teikėjo suteiktų mokymo programų kokybės įvertinimo vidurkius Įstaigos interneto svetainėje. Ši informacija atnaujinama kas mėnesį.

27. Įstaigos vykdomos patikros atliekamos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

28. Patikrą atliekantys asmenys privalo nusišalinti nuo patikros atlikimo, jeigu paaiškėja, kad jie yra mokymo paslaugų teikėjo akcininkai, valdymo organo nariai arba darbuotojai (toliau – mokymo paslaugų teikėjas ir jo darbuotojai) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę partnerystę, artimieji giminaičiai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ar su mokymo paslaugų teikėju ir jo darbuotojais yra susiję svainystės ryšiais, kaip ji apibrėžta Civiliniame kodekse.

29. Patikrą atliekantys asmenys turi teisę susipažinti su dokumentais, susijusiais su mokymo paslaugų teikimu, ir gauti šių dokumentų kopijas ar nuorašus, taip pat gauti kitą su patikra susijusią informaciją. Patikrą atliekantys asmenys privalo saugoti tikrinamų mokymo paslaugų teikėjų komercines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją.

30. Atlikus patikrą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas surašoma patikros pažyma. Joje pateikiamos išvados apie mokymo paslaugų teikėjo atitiktį reikalavimams ir (arba) mokymo vykdymo būklę, ir (arba) neesminių pažeidimų pašalinimo terminai. Neesminiam pažeidimui pašalinti gali būti nustatytas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų terminas. Nustačius Aprašo 32.3 papunktyje nurodytus esminius pažeidimus, taikomos Aprašo 32 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytos pasekmės. Patikros pažyma elektroniniu paštu išsiunčiama mokymo paslaugų teikėjui ir pateikiama Įstaigai.

31. Įstaiga gali kreiptis į kompetentingas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją apie mokymo paslaugų teikėją ir (arba) deklaracijose pateiktą informaciją bei naudotis kitais viešai prieinamais informacijos šaltiniais, siekiant patikrinti mokymo paslaugų teikėjo pateiktos informacijos pagrįstumą.

32. Mokymo programa šalinama iš Sąrašo, jeigu:

32.1. Aprašo 23 punkte nurodyto mokymo programos kokybės įvertinimo vidurkis yra mažesnis nei 3 balai antrą kartą iš eilės per 12 mėnesių laikotarpį. Jeigu per 12 mėnesių laikotarpį mokymo programos kokybės įvertinimo neįmanoma fiksuoti bent 2 kartus, tokios mokymo programos kokybės įvertinimo mažesnis nei 3 balų vidurkis taikomas 24 mėn. laikotarpiu;

32.2. Įstaigos pavedimu mokymo programos turinio ir jos vykdymo kokybę vertinęs ekspertas arba vertinę ekspertai pateikia neigiamą išvadą dėl to, kad mokytojų ir (arba) dėstytojų dalykinės kompetencijos yra nepakankamos mokymo programoje numatytoms kompetencijoms suteikti; mokymo turinys negali suteikti visų ar dalies mokymo programos aprašyme nurodytų kompetencijų; mokymo aplinka nėra pakankama deklaracijos tikslams pasiekti;

32.3. Aprašo 21.2 ar 21.3. papunkčiuose nurodytos patikros metu nustatomi šie mokymo programos vykdymo pažeidimai, kurie yra esminiai:

32.3.1. mokymas vyksta kitoje vietoje, nei buvo informuota Įstaiga Aprašo 20.13.1 papunktyje nustatyta tvarka;

32.3.2. Aprašo 20.13.1 papunktyje nustatyta tvarka pateiktomis mokymo datomis mokymas nevyksta;

32.3.3. mokymo dalyvių lankomumo apskaitos duomenys neatitinka mokyme dalyvavusių asmenų skaičiaus;

32.3.4. mokymo turinys neatitinka mokymo programos aprašymo;

32.3.5. mokymo patalpos arba įrenginiai neatitinka mokymo programoje nurodytų reikalavimų;

32.3.6. dėstytojų kvalifikacija neatitinka mokymo programoje nurodytų reikalavimų;

32.4. mokymo programą rengęs mokymo paslaugų teikėjas raštu kreipiasi į Įstaigą dėl mokymo programos pripažinimo negaliojančia;

32.5. mokymo paslaugos pagal šią mokymo programą neteikiamos 3 metus nuo mokymo programos įtraukimo į Sąrašą.

33. Įstaiga, nustačiusi Aprašo 32 punkte nurodytą aplinkybę, per 5 darbo dienas nuo Aprašo 32 punkte nurodytos aplinkybės nustatymo dienos persiunčia Ministerijai pranešimą apie nustatytą Aprašo 32 punkte nurodytą aplinkybę ir aplinkybę patvirtinančius dokumentus (toliau šiame Aprašo punkte – Pranešimas). Ministerija, gavusi Pranešimą:

33.1. nustačiusi, kad Pranešime nurodyta informacija nepatvirtina Aprašo 32 punkte nurodytos aplinkybės, per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos grąžina Pranešimą Įstaigai;

33.2. nustačiusi, kad Pranešime nurodyta informacija patvirtina Aprašo 32 punkte nurodytą aplinkybę, per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos, atsižvelgdama į Pranešimą, priima sprendimą išbraukti mokymo programą iš Sąrašo ir apie šį sprendimą elektroniniu paštu tą pačią dieną informuoja Įstaigą ir mokymo paslaugų teikėją. Laikoma, kad:

33.2.1. mokymo programa išbraukta iš Sąrašo kitą dieną po Ministerijos sprendimo išbraukti mokymo programą iš Sąrašo priėmimo dienos. Įstaiga, gavusi elektroninį laišką apie šiame Aprašo papunktyje nurodytą sprendimą, ne vėliau kaip kitą dieną po šiame Aprašo papunktyje nurodyto sprendimo išbraukia mokymo programą iš Įstaigos interneto svetainėje skelbiamo Sąrašo;

33.2.2. mokymo paslaugų teikėjas ir Įstaiga gavo elektroninį laišką apie Aprašo 33.2.1 papunktyje nurodytą sprendimą kitą dieną po laiško išsiuntimo.

34. Mokymo paslaugų teikėjas, kurio mokymo programa išbraukta iš Sąrašo Aprašo 32.1–32.3 papunkčiuose nustatytais atvejais, gali kreiptis dėl mokymo programos įtraukimo į Sąrašą ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sprendimo ją išbraukti iš Sąrašo priėmimo dienos.

35. Mokymo paslaugų teikėjas šalinamas iš Sąrašo ir sutartis nutraukiama, jeigu:

35.1. per vienerius metus dėl Aprašo 32.1 papunktyje nurodytos priežasties iš Sąrašo išbraukiamos dvi mokymo paslaugų teikėjo mokymo programos;

35.2. mokymo paslaugų teikėjas nesilaiko Aprašo 20.1, 20.4–20.12, 20.15–20.16 papunkčiuose nurodytų pareigų arba nepateikia Įstaigai Aprašo 20.13 ir 20.14 papunkčiuose nustatytos informacijos. Laikoma, kad Aprašo 20.13 ir 20.14 papunkčiuose nustatyta informacija nepateikta, jeigu ją vėluojama pateikti daugiau kaip 10 darbo dienų;

35.3. per 1 metus pakartotinai nustatoma, kad mokymo paslaugų teikėjas pažeidžia Aprašo 20.13 ir 20.14 papunkčiuose nustatytus terminus – ne daugiau kaip 10 darbo dienų vėluoja atlikti šiuose papunkčiuose nurodytas pareigas. Pirmą kartą nustačius šiame Aprašo papunktyje nustatytą termino pažeidimą, Įstaiga informuoja apie tai mokymo paslaugų teikėją el. paštu ir įspėja, kad, nustačius šią aplinkybę pakartotinai per 1 metus, mokymo paslaugų teikėjas bus šalinamas iš Sąrašo ir sutartis nutraukiama;

35.4. nustatoma, kad mokymo paslaugų teikėjas deklaravimo metu neatitiko Aprašo 1 priede nustatytų atitikties reikalavimų arba iš pateiktų dokumentų negalima nustatyti atitikties;

35.5. mokymo paslaugų teikėjui iškelta bankroto byla, restruktūrizavimo byla, pradėtas vykdyti mokymo paslaugų teikėjo bankroto procesas ne teismo tvarka ar pradėtas mokymo paslaugų teikėjo likvidavimo procesas;

35.6. mokymo paslaugų teikėjas sutartyje nurodytu elektroniniu paštu Įstaigai pateikia prašymą išbraukti jį iš Sąrašo ir nutraukti sutartį;

35.7. per 18 mėnesių nuo programos įtraukimo į Sąrašą dienos mokymo paslaugų teikėjas neteikė mokymo paslaugų mokymo paslaugų gavėjams;

35.8. Sąraše nelieka nė vienos mokymo paslaugų teikėjo mokymo programos.

36. Įstaiga, nustačiusi Aprašo 35 punkte nurodytą aplinkybę, per 5 darbo dienas nuo Aprašo 35 punkte nurodytos aplinkybės nustatymo dienos persiunčia Ministerijai pranešimą apie nustatytą Aprašo 35 punkte nurodytą aplinkybę ir aplinkybę patvirtinančius dokumentus (toliau šiame Aprašo punkte – Pranešimas). Ministerija, gavusi šį Pranešimą:

36.1. nustačiusi, kad Pranešime nurodyta informacija nepatvirtina Aprašo 35 punkte nurodytos aplinkybės, per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos grąžina Pranešimą Įstaigai;

36.2. nustačiusi, kad Pranešime nurodyta informacija patvirtina Aprašo 35 punkte nurodytą aplinkybę, per 5 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo dienos, atsižvelgdama į Pranešimą, priima sprendimą išbraukti mokymo paslaugų teikėją iš Sąrašo ir apie šį sprendimą elektroniniu paštu tą pačią dieną informuoja Įstaigą ir mokymo paslaugų teikėją. Laikoma, kad:

36.2.1. mokymo paslaugų teikėjas išbrauktas iš Sąrašo kitą dieną po Ministerijos sprendimo išbraukti mokymo paslaugų teikėją iš Sąrašo priėmimo dienos. Įstaiga, gavusi elektroninį laišką apie šiame Aprašo papunktyje nurodytą sprendimą, ne vėliau kaip kitą dieną po šiame Aprašo papunktyje nurodyto sprendimo išbraukia mokymo paslaugų teikėją iš Įstaigos interneto svetainėje skelbiamo Sąrašo;

36.2.2. mokymo paslaugų teikėjas ir Įstaiga gavo elektroninį laišką apie Aprašo 36.2.1 papunktyje nurodytą sprendimą kitą dieną po laiško išsiuntimo.

37. Mokymo paslaugų teikėjas, išbrauktas iš Sąrašo Aprašo 35.1–35.5 papunkčiuose nustatytais atvejais, gali teikti deklaraciją Įstaigai ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo Ministerijos sprendimo jį išbraukti iš Sąrašo priėmimo dienos.

38. Įstaiga gali kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas, įtarusi, kad mokymo paslaugų teikėjas veikia neteisėtai.

39. Informacija apie sutarties nutraukimą ir mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų pašalinimą iš Sąrašo yra skelbiama Įstaigos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šiame Aprašo punkte nurodyto atitinkamo sprendimo priėmimo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, 17, 33 ir 36 punktuose nurodyti Ministerijos sprendimai įforminami raštu, kurį pasirašo Lietuvos Respublikos ūkio ministras, Lietuvos Respublikos ūkio viceministras arba Ministerijos kancleris ir kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme individualiam administraciniam aktui nustatytus reikalavimus.

41. Aprašo 40 punkte nurodytus Ministerijos sprendimus mokymo paslaugų teikėjai ir atitinkamai kandidatai gali skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

42. Prireikus Įstaiga Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka gali pirkti ekspertų paslaugas mokymo programos turinio ir jos vykdymo kokybei įvertinti.

43. Visi su Sąrašu susiję pakeitimai turi būti skelbiami Įstaigos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo Įstaigoje dienos, išskyrus Aprašo 33.1 ir 36.1 papunkčiuose nustatytus atvejus.

44. Visos mokymo programos turi baigtis mokymosi rezultatų įvertinimu ir baigus mokymo programą turi būti išduodamas pažymėjimas. Pažymėjimas turi atitikti Projektų taisykl 450.6 papunktyje nustatytus reikalavimus. Neformalią mokymo programą baigusiems asmenims išduodamame pažymėjime, be šiame Aprašo punkte nurodytosios, taip pat turi būti nurodyta informacija pagal Aprašo 6 priedą.

 

_____________________________


 

Mokymo paslaugų teikėjų ir

mokymo programų įtraukimo į

mokymo teikėjų ir mokymo

programų sąrašą ir išbraukimo iš

jo sąlygų ir tvarkos aprašo

1 priedas

 

KRITERIJŲ KANDIDATAMS, SIEKIANTIEMS TEIKTI MOKYMO PASLAUGAS MOKYMO PASLAUGŲ GAVĖJAMS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Atitiktį kriterijams pagrindžiantys dokumentai arba informacijos šaltiniai

1.

Deklaracijos pateikimo metu kandidatui nėra iškelta bankroto byla arba restruktūrizavimo byla, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos, kandidatas nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka.

Kandidato deklaracija ir pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išduota Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, taip pat kita Įstaigai ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai prieinama informacija.

 

2.

Kandidatas turi užtikrinti, kad mokymo metu turės administracinius ir techninius išteklius (personalą, patalpas, praktinio mokymo įrangą, metodines priemones), būtinus kokybiškam mokymui pagal siūlomas programas vykdyti.

 

Kandidato deklaracija ir pirkimo–pardavimo arba nuomos sutarčių, preliminarių sutarčių ar kitokių nuomos ar panaudos faktą patvirtinančių dokumentų kopijos.

(Atitiktis šiam kriterijui tikrinama mokymo metu)

 

____________________________


 

Mokymo paslaugų teikėjų ir

mokymo programų įtraukimo į

mokymo teikėjų ir mokymo

programų sąrašą ir išbraukimo iš

jo sąlygų ir tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Kandidato, turinčio teisę vykdyti ne mažiau kaip 5 akredituotas aukštojo mokslo studijų programas, atitikties reikalavimams deklaracijos

formos pavyzdys)

 

KANDIDATO, turinČIO teisę vykdyti ne mažiau kaip 5 akredituotas aukštojo mokslo studijų programas, ATITIKTIES REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

 

 

____________

(data)

 

____________

(sudarymo vieta)

                                                                               

Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 6.1 papunktyje nurodytas kandidatas atitinka jam nustatytus reikalavimus.

 

KANDIDATO DUOMENYS:

1. Pavadinimas

(Nurodyti kandidato pavadinimą)

2. Juridinio asmens kodas

(Nurodyti juridinio asmens kodą)

3. Registracijos Juridinių asmenų registre data

(Nurodyti registracijos Juridinių asmenų registre datą)

4. Buveinės adresas:

4.1. Savivaldybė

(Nurodyti savivaldybę)

4.2. Buveinės adresas

(Nurodyti buveinės adresą)

5. Vadovas

(Nurodyti vadovo vardą ir pavardę)

6. Kandidato telefono numeris

(Nurodyti kandidato telefono numerį)

7. Kandidato el. pašto adresas

(Nurodyti kandidato el. pašto adresą)

8. Kontaktinis asmuo

(Nurodyti kontaktinio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį ir el. pašto adresą)

9. Kandidatas patvirtina, kad:

9.1. Turi Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo ir Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka įgytą teisę vykdyti ne mažiau kaip 5 akredituotas aukštojo mokslo studijų programas.

 

(Nurodyti akredituotų programų pavadinimus, sprendimą dėl akreditavimo priėmusios įstaigos pavadinimą, akreditavimo datą, akreditavimo galiojimo terminą)

 

9.2. Mokymo metu disponuos administraciniais ir techniniais ištekliais (personalu, patalpomis, praktinio mokymo įranga, metodinėmis priemonėmis), būtinais kokybiškam mokymui pagal į Mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą jo vardu įtrauktas mokymo programas vykdyti.

9.3. Yra susipažinęs su Aprašu.

9.4. Jam yra žinoma, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija ir duomenys yra reikalingi kandidato atitikčiai Apraše nurodytiems kriterijams įvertinti.

 

9.5. Šios deklaracijos pateikimo dieną kandidatui nėra iškelta bankroto byla, restruktūrizavimo byla, nėra pradėtas vykdyti mokymo paslaugų teikėjo bankroto procesas ne teismo tvarka ar nėra pradėtas mokymo paslaugų teikėjo likvidavimo procesas, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veiklos, kandidatas nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka.

 

9.6. Šioje deklaracijoje pateikta informacija yra tiksli, išsami ir visi pateikti duomenys yra teisingi.

 

9.7. Kandidatas įsipareigoja nedelsdamas Apraše nustatyta tvarka informuoti įstaigą apie šioje deklaracijoje pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų pasikeitimą.

 

9.8. Kandidatas sutinka, kad įstaiga patikrintų šioje deklaracijoje pateiktos informacijos atitiktį tikrovei.

 

PRIDEDAMA:

1.   Akredituotų studijų programų sąrašai (nurodyti konvertuotų kopijų skaičių ir lapų skaičių).

2.   Sprendimų dėl akreditacijos kopijos (nurodyti konvertuotų kopijų skaičių ir lapų skaičių).

3.   Kitų dokumentų, pagrindžiančių kandidato atitiktį reikalavimui turėti ne mažiau kaip 5 akredituotas studijų programas, kopijos (nurodyti konvertuotų kopijų skaičių ir lapų skaičių).

 

Pasirašydami šią deklaraciją elektroniniu parašu, patvirtiname, kad pateikta informacija teisinga.

 

____________________________


 

Mokymo paslaugų teikėjų ir

mokymo programų įtraukimo į

mokymo teikėjų ir mokymo

programų sąrašą ir išbraukimo iš

jo sąlygų ir tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Kandidato atitikties reikalavimams deklaracijos formos pavyzdys)

 

KANDIDATO, turinčio lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro išduotą licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą pagal ne mažiau kaip 5 kvalifikaciją suteikiančias formalaus profesinio mokymo programas, ATITIKTIES REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

 

 

____________

(data)

 

____________

(sudarymo vieta)

                                                                               

Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 6.2 papunktyje nurodytas kandidatas atitinka jam nustatytus reikalavimus.

 

KANDIDATO DUOMENYS:

1. Pavadinimas

(Nurodyti kandidato pavadinimą)

2. Juridinio asmens kodas

(Nurodyti juridinio asmens kodą)

3. Registracijos Juridinių asmenų registre data

(Nurodyti registracijos Juridinių asmenų registre datą)

4. Buveinės adresas:

4.1. Savivaldybė

(Nurodyti savivaldybę)

4.2. Buveinės adresas

(Nurodyti buveinės adresą)

5. Vadovas

(Nurodyti vadovo vardą ir pavardę)

6. Kandidato telefono numeris

(Nurodyti kandidato telefono numerį)

7. Kandidato el. pašto adresas

(Nurodyti kandidato el. pašto adresą)

8. Kontaktinis asmuo

(Nurodyti kontaktinio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį ir el. pašto adresą)

9. Kandidatas patvirtina, kad:

9.1. Turi Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka  išduotą licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą pagal ne mažiau kaip 5 kvalifikaciją suteikiančias formalaus profesinio mokymo programas.

 

(Nurodyti licencijuotų programų pavadinimus, licenciją išdavusios įstaigos pavadinimą, licencijos išdavimo datą, licencijos galiojimo terminą, licencijos registracijos numerį)

 

9.2. Mokymo metu disponuos administraciniais ir techniniais ištekliais (personalu, patalpomis, praktinio mokymo įranga, metodinėmis priemonėmis), būtinais kokybiškam mokymui pagal į Mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą jo vardu įtrauktas mokymo programas vykdyti.

9.3. Yra susipažinęs su Aprašu.

 

9.4. Jam yra žinoma, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija ir duomenys yra reikalingi kandidato atitikčiai Apraše nurodytiems kriterijams įvertinti.

 

9.5. Šios deklaracijos pateikimo dieną kandidatui nėra iškelta bankroto byla, restruktūrizavimo byla, nėra pradėtas vykdyti mokymo paslaugų teikėjo bankroto procesas ne teismo tvarka ar nėra pradėtas mokymo paslaugų teikėjo likvidavimo procesas, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veiklos, Kandidatas nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka.

 

9.6. Šioje deklaracijoje pateikta informacija yra tiksli, išsami ir visi pateikti duomenys yra teisingi.

 

9.7. Kandidatas įsipareigoja nedelsdamas Apraše nustatyta tvarka informuoti įstaigą apie šioje deklaracijoje pateiktų dokumentų ir (arba) duomenų pasikeitimą.

 

9.8. Kandidatas sutinka, kad įstaiga patikrintų šioje deklaracijoje pateiktos informacijos atitiktį tikrovei.

 

 

PRIDEDAMA:

1.       Licencijuotų mokymo programų sąrašas (nurodyti konvertuotų kopijų skaičių ir lapų skaičių).

2.   Licencijos kopija (nurodyti konvertuotų kopijų skaičių ir lapų skaičių).

3.       Kitų dokumentų, pagrindžiančių kandidato atitiktį reikalavimui turėti ne mažiau kaip 5 licencijuotas formalaus profesinio mokymo programas, kopijos (nurodyti konvertuotų kopijų skaičių ir lapų skaičių).

 

 

Pasirašydami šią deklaraciją elektroniniu parašu, patvirtiname, kad pateikta informacija teisinga.

 

________________________


 

Mokymo paslaugų teikėjų ir

mokymo programų įtraukimo į

mokymo teikėjų ir mokymo

programų sąrašą ir išbraukimo iš

jo sąlygų ir tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Deklaracijos dėl mokymo programos įtraukimo į Mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą pavyzdys)

 

_____________________________________________________________

(Kandidato (mokymo paslaugų teikėjo) pavadinimas)

 

DEKLARACIJA

DĖL MOKYMO PROGRAMOS ĮTRAUKIMO Į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą

(MOKYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS)

 

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ

 

Bendroji informacija apie programą

Programos pavadinimas

(Nurodyti programos pavadinimą)

Programos paskirtis

kompetencijoms, būtinoms prisitaikyti prie naujos darbo vietos, technologijų arba darbo procesų, įgyti

kvalifikacijos tobulinimo

 

Programos tipas

suteikianti kvalifikaciją

suteikianti kvalifikacijos dalį (modulis)

suteikianti kompetencijų

 

Programos trukmė valandomis (darbo valandomis, 1 val. – 60 min.)

Bendra trukmė:

(Nurodyti programos trukmę valandomis)

Teorinis mokymas:

(Nurodyti teorinių užsiėmimų trukmę valandomis)

Praktinis mokymas:

(Nurodyti praktinių užsiėmimų trukmę valandomis)

Planuojama programos vykdymo trukmė (savaitėmis ir dienomis, jeigu yra ne visa savaitė)

(Nurodyti planuojamą programos vykdymo trukmę, atsižvelgiant į tai, kiek valandų per dieną vyks mokymai)

Programos vykdymo kalba (-os)

(Nurodyti programos vykdymo kalbą (-as)

Programa nepriklauso Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 19.1–19.7 papunkčiuose nurodytoms programoms

taip              ne

Programoje yra daugiau nei 1 modulis

taip              ne

Suteikiama profesinė kvalifikacija (jos dalis) (jei taikomas)

(Nurodyti kvalifikacijos pavadinimą ir valstybinį kodą, Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (toliau – AIKOS) pateiktą kvalifikacijų registrą arba programos pavadinimą ir valstybinį kodą pagal AIKOS studijų ir mokymo programų registrą)

Programos rengėjas

(-ai)

Vardas, pavardė

(Nurodyti programos rengėjo vardą, pavardę)

Kontaktinė informacija

(Nurodyti rengėjo kontaktinę informaciją)

Vardas, pavardė

(Nurodyti programos rengėjo vardą, pavardę)

Kontaktinė informacija

(Nurodyti rengėjo kontaktinę informaciją)

Programos suteikiamų kompetencijų sąsaja su formalia kvalifikacija ar ją suteikiančia profesinio mokymo arba studijų programa

(Nurodyti kvalifikacijos pavadinimą ir valstybinį kodą pagal AIKOS pateiktą kvalifikacijų registrą arba programos pavadinimą ir valstybinį kodą pagal AIKOS studijų ir mokymo programų registrą

Programos sąsaja su Lietuvos profesijų klasifikatoriaus, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“, (www.profesijuklasifikatorius.lt) profesijų pogrupiu (4 ženklų kodas)

(Nurodyti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pogrupį, kuriam skirtos suteikiamos kompetencijos, ir jo kodą)

Mokymo sektorius pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (pagal Aprašo 5 priedą

(Priskiriama pagal programos suteikiamas kompetencijas)

(Nurodyti mokymo sektorių pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (pagal Aprašo 5 priedą))

Programos tikslas ir aktualumas

(Suformuluoti ir paaiškinti programos tikslą)

 

 

(Kokius teisės aktus, standartą, įmonių arba sektoriaus poreikius atitinka programa, pagrįsti jos aktualumą)

 

 

Programos turinys

(Glaustas programos aprašymas (jei programa ne modulinė. Jeigu programa modulinė, aprašyti modulių turinį skyriuje „Programos moduliai“)

 

 

 

PROGRAMOS PROFILIS

Minimalūs reikalavimai programos klausytojams:

- išsilavinimas

(Nurodyti žemiausią išsilavinimo lygį, kurį turint galima pradėti mokytis pagal programą)

- kvalifikacijos turėjimas

(Jei programa skirta kvalifikacijai tobulinti, nurodyti, kokią kvalifikaciją turi turėti programos klausytojai)

- amžius

(Nurodyti, jeigu teisės aktai nustato atitinkamus mokymo dalyvio amžiaus reikalavimus)

- sveikatos būklė

(Nurodyti, jeigu teisės aktai nustato atitinkamus mokymo dalyvio sveikatos būklės reikalavimus)

- kiti specialūs reikalavimai

(Nurodyti kitus specialius reikalavimus)

Kvalifikacijos ir profesinės patirties reikalavimai mokytojams (dėstytojams)

Ne žemesni kaip vienas iš išvardytų:

1. būti su numatomos dėstyti programos turiniu susijusios mokslo srities ir (arba) mokslo krypties mokslininku;

2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 3 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos dėstyti programos turiniu, patirtį;

3. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 5 metų praktinės veiklos, susijusios su numatomos dėstyti programos turiniu, patirtį.

(Nurodyti reikalavimus mokytojams (dėstytojams))

 

 

Programai realizuoti reikalingi materialiniai ištekliai:

 

- patalpos

 

(Aprašyti, kokios patalpos reikalingos programai realizuoti. Aprašymas turi būti ne ilgesnis nei 600 ženklų. Jeigu aprašymas ilgesnis, pridėti sąrašą)

- įrenginiai

 

(Aprašyti, kokie ir kiek įrenginių reikalingi programai realizuoti. Aprašymas turi būti ne ilgesnis nei 600 ženklų. Jeigu aprašymas ilgesnis, pridėti sąrašą)

- medžiagos

 

(Aprašyti, kokios ir kiek medžiagų reikalingos programai realizuoti. Aprašymas turi būti ne ilgesnis nei 600 ženklų. Jeigu aprašymas ilgesnis, pridėti sąrašą)

- kiti

 

(Aprašyti, kokie ir kiek kitų išteklių reikalingi programai realizuoti. Aprašymas turi būti ne ilgesnis nei 600 ženklų. Jeigu aprašymas ilgesnis, pridėti sąrašą)

Numatomi mokymo metodai

(Nurodyti numatomus mokymo metodus)

 

mokymosi rezultatai BAIGUS programą

Bendrosios kompetencijos

Turinys, reikalingas rezultatams pasiekti

1.

(Įrašyti kompetenciją)

 

(Įrašyti rezultatams pasiekti reikalingo mokymo turinį)

2.

(Įrašyti kompetenciją)

(Įrašant daugiau negu 2 kompetencijas, įterpiamos papildomos eilutės su kompetencijos eilės numeriu)

(Įrašyti rezultatams pasiekti reikalingo mokymo turinį)

Dalykinės kompetencijos

Turinys, reikalingas rezultatams pasiekti

1.

(Įrašyti kompetenciją)

 

(Įrašyti rezultatams pasiekti reikalingo mokymo turinį)

2.

(Įrašyti kompetenciją)

(Įrašant daugiau negu 2 kompetencijas, įterpiamos papildomos eilutės su kompetencijos eilės numeriu)

(Įrašyti rezultatams pasiekti reikalingo mokymo turinį)

Žinios

Turinys, reikalingas rezultatams pasiekti

1.

(Įrašyti žinias)

 

(Įrašyti rezultatams pasiekti reikalingo mokymo turinį)

2.

(Įrašyti žinias)

(Įrašant kitas žinias įterpiama papildomų eilučių su eilės numeriu)

(Įrašyti rezultatams pasiekti reikalingo mokymo turinį)

Mokymosi pasiekimų vertinimo forma, baigus programą

(Nurodyti mokymosi pasiekimų vertinimo formą, baigus programą)

Programos moduliai (jei yra)

Modulio pavadinimas

Modulio aprašas

1 modulio pavadinimas

Pateikti glaustą modulio aprašą

2 modulio pavadinimas

(Įrašant kitus modulius įterpiama papildomų eilučių)

Pateikti glaustą modulio aprašą

Mokymosi pasiekimų vertinimo forma, baigus programos modulį

 

(Nurodyti mokymosi pasiekimų vertinimo formą, baigus programos modulį)

BAIGUS programą išduodamas pažymėjimas

Neformalios programos baigimo pažymėjimas

 

Formalios programos modulio baigimo pažymėjimas

 

Suteiktą kvalifikaciją patvirtinantis

pažymėjimas

 

 

 

Pasirašydami šį prašymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad pateikta informacija teisinga.

 

________________________________


 

Mokymo paslaugų teikėjų ir

mokymo programų įtraukimo į

mokymo teikėjų ir mokymo

programų sąrašą ir išbraukimo iš

jo sąlygų ir tvarkos aprašo

5 priedas

 

MOKYMO SEKTORIŲ SĄRAŠAS

 

Mokymo sektorių sąraše mokymo sektoriai nurodomi pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 696 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“ (toliau – EVRK).

 

Eil. Nr.

Sektorius

EVRK kodas

 

Skyrius

Sekcija

1

2

3

4

1.

Apdirbamoji gamyba (C)

1.1.

Maisto produktų gamyba

10

C

1.2.

Gėrimų gamyba

11

C

1.3.

Tekstilės gaminių gamyba

13

C

1.4.

Drabužių siuvimas

14

C

1.5.

Odos ir odos dirbinių gamyba

15

C

1.6.

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

16

C

1.7.

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

17

C

1.8.

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

18

C

1.9.

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

19

C

1.10.

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

20

C

1.11.

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

21

C

1.12.

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

22

C

1.13.

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

23

C

1.14.

Pagrindinių metalų gamyba

24

C

1.15.

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

25

C

1.16.

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

26

C

1.17.

Elektros įrangos gamyba

27

C

1.18.

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

28

C

1.19.

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

29

C

1.20.

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

30

C

1.21.

Baldų gamyba

31

C

1.22.

Kita gamyba

32

C

1.23.

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

33

C

2.

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (E)

2.1.

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

36

E

2.2.

Nuotekų valymas

37

E

2.3.

Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas

38

E

2.4.

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

39

E

3.

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas (G)

3.1.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

45

G

3.2.

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

46

G

3.3.

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

47

G

4.

Transportas ir saugojimas (H)

4.1.

Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais

49

H

4.2.

Vandens transportas

50

H

4.3.

Oro transportas

51

H

4.4.

Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

52

H

4.5.

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

53

H

5.

Informacija ir ryšiai (J)

5.1.

Leidybinė veikla

58

J

5.2.

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

59

J

5.3.

Programų rengimas ir transliavimas

60

J

5.4.

Telekomunikacijos

61

J

5.5.

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

62

J

5.6.

Informacinių paslaugų veikla

63

J

6.

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla (M)

6.1.

Teisinė ir apskaitos veikla

69

M

6.2.

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla

70

M

6.3.

Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

71

M

6.4.

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72

M

6.5.

Reklama ir rinkos tyrimas

73

M

6.6.

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

74

M

6.7.

Veterinarinė veikla

75

M

7.

Administracinė ir aptarnavimo veikla (N)

7.1.

Nuoma ir išperkamoji nuoma

77

N

7.2.

Įdarbinimo veikla

78

N

7.3.

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

79

N

7.4.

Apsaugos ir tyrimo veikla

80

N

7.5.

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas

81

N

7.6.

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla

82

N

8.

Kita aptarnavimo veikla (S)

8.1.

Narystės organizacijų veikla

94

S

8.2.

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

95

S

8.3.

Kita asmenų aptarnavimo veikla

96

S

 

 

 

 

9.

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)

10.

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)

11.

Statyba (F)

12.

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (I)

13.

Finansinė ir draudimo veikla (K)

14.

Nekilnojamojo turto operacijos (L)

15.

Švietimas (P)

16.

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (Q)

17.

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (R)

18.

Darbininkus samdančių namų ūkių veikla; su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu susijusi namų ūkių veikla (T)

 

_____________________________


 

Mokymo paslaugų teikėjų ir

mokymo programų įtraukimo į

mokymo teikėjų ir mokymo

programų sąrašą ir išbraukimo iš

jo sąlygų ir tvarkos aprašo

6 priedas

 

NEFORMALIOS MOKYMO PROGRAMOS BAIGIMO PAŽYMĖJIME pateikiamos informacijos sąrašas

 

Neformalios mokymo programos baigimo pažymėjime turi būti pateikta tokia informacija:

1.   pažymėjimą išdavusio mokymo paslaugų teikėjo pavadinimas;

2.   pažymėjimą išdavusio mokymo paslaugų teikėjo kodas;

3.   mokymo dalyvio vardas ir pavardė, gimimo data;

4.   mokymo programos pavadinimas;

5.   mokymo programos kodas;

6.   mokymo programos trukmė valandomis;

7.   mokymosi pradžios ir pabaigos datos;

8.   mokymo sektoriaus, kuriam priskirta programa, pavadinimas;

9.   asmens įgytos kompetencijos;

10. mokymosi pasiekimų vertinimo formos;

11. mokymosi pasiekimų vertinimo rezultatai;

12. už kompetencijų vertinimą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

 

________________________________


 

Mokymo paslaugų teikėjų ir

mokymo programų įtraukimo į

mokymo teikėjų ir mokymo

programų sąrašą ir išbraukimo iš

jo sąlygų ir tvarkos aprašo

7 priedas

 

STUDIJŲ, MOKYMO PROGRAMŲ IR KVALIFIKACIJŲ REGISTRE ESANČIŲ SUAUGUSIŲJŲ TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ, NUMATOMŲ FINANSUOTI PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS EUROPOS KOMISIJOS 2014 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMU NR. C(2014)6397, 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ PRIEMONĘ NR. 09.4.3-IVG-T-813 „KOMPETENCIJŲ VAUČERIS“, SĄRAŠAS

 

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre esančių suaugusiųjų tęstinio profesinio mokymo programų, numatomų finansuoti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“, sąraše nurodytos mokymo programos, kurios numatomos finansuoti greta formalaus profesinio mokymo programų modulių ir neformalaus profesinio mokymo programų.

 

Eil. Nr.

Programos valstybinis kodas

Programos pavadinimas

Baigus programą suteikiamos kvalifikacijos/kompetencijos pavadinimas

1

2

3

4

1.  

161021401

Vytelių pynėjo mokymo programa

Vytelių pynėjas 

2.  

161021402

Gėlių komponuotojo mokymo programa

Gėlių komponuotojas 

3.  

161021403

Tekstilės rankdarbių gamintojo mokymo programa

Tekstilės rankdarbių gamintojas 

4.  

161041601

Prekybinės salės darbuotojo mokymo programa

Prekybinės salės darbuotojas 

5.  

161071601

Laivų dažytojo-smėliuotojo padėjėjo mokymo programa

Laivų dažytojo-smėliuotojo padėjėjas 

6.  

161072101

Žuvies ir jūros produktų pirminio apdorojimo mokymo programa

Žuvies ir jūros produktų apdorotojas 

7.  

161072201

Dailidės pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

Gali dirbti dailidės padėjėju

8.  

161072202

Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

Gali dirbti staliaus padėjėju

9.  

161072203

Medienos dirbinių paruošėjo apdailai mokymo programa

Medienos dirbinių paruošėjas apdailai 

10.

161072204

Medienos apdirbėjo mokymo programa

Medienos apdirbėjas 

11.

161073201

Dažytojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

Dažytojo padėjėjas 

12.

161073202

Mūrininko pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

Mūrininko padėjėjas 

13.

161073203

Plytelių klojėjo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjas 

14.

161073204

Tinkuotojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjas 

15.

161073205

Grindų dangos instaliuotojo mokymo programa

Grindų dangos instaliuotojas 

16.

161073206

Kelio darbininko mokymo programa

Kelio darbininkas 

17.

161081201

Želdynų prižiūrėtojo mokymo programa

Želdynų prižiūrėtojas 

18.

161101101

Valytojo mokymo programa

Valytojas 

19.

161101102

Interjero tvarkytojo mokymo programa

Interjero tvarkytojas 

20.

161101301

Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa

Pagalbinis virtuvės darbuotojas 

21.

162071601

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojo mokymo programa

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojas/1 

22.

162072101

Duonos gaminių kepėjo mokymo programa

Duonos gaminių kepėjas/1 

23.

162072102

Konditerio mokymo programa

Konditeris 

24.

162072201

Dailidės mokymo programa

Dailidė/1 

25.

162072202

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa

Medienos apdirbimo staklininkas/1 

26.

162072301

Drabužių mazgų siuvėjo mokymo programa

Drabužių mazgų siuvėjas  Siuvėjas operatorius 

27.

162073201

Dažytojo mokymo programa

Dažytojas/1 

28.

162073202

Plytelių klojėjo mokymo programa

Plytelių klojėjas/1 

29.

162073203

Tinkuotojo mokymo programa

Tinkuotojas/1 

30.

162073204

Gipso kartono atitvarų montuotojo mokymo programa

Gipso kartono atitvarų montuotojas 

31.

162073205

Betonuotojo mokymo programa

Betonuotojas/1 

32.

162101301

Virėjo mokymo programa

Virėjas 

33.

167021401

Keramikos dirbinių gamintojo mokymo programa

Keramikos dirbinių gamintojas

34.

167021402

Pynėjo iš vytelių mokymo programa

Pynėjas iš vytelių

35.

167021403

Vytelių pynėjo mokymo programa

Vytelių pynėjas

36.

167021404

Rankinio audimo audėjų mokymo programa

Rankinio audimo audėja

37.

167021405

Dailiųjų odos dirbinių gamintojų mokymo programa

Dailiųjų odos dirbinių gamintojas

38.

167021406

Gėlių komponuotojo mokymo programa

Gėlių komponuotojas

39.

167021407

Tekstilės rankdarbių gamintojo mokymo programa

Tekstilės rankdarbių gamintojas

40.

167072201

Staliaus padėjėjo mokymo programa

Staliaus padėjėjas

41.

167072202

Medienos dirbinių gamintojo rankiniu būdu mokymo programa

Medienos dirbinių gamintojas rankiniu būdu

42.

167072203

Medienos apdirbėjo mokymo programa

Medienos apdirbėjas

43.

167072301

Siuvėjo operatoriaus mokymo programa

Siuvėjas operatorius

44.

167072302

Mezgėjo rankine mezgimo mašina mokymo programa

Mezgėja rankine mezgimo mašina

45.

167072303

Siuvėjo operatoriaus mokymo programa

Siuvėjas operatorius

46.

167072304

Žaislų siuvėjo mokymo programa

Žaislų siuvėjas

47.

167081201

Želdynų prižiūrėtojo mokymo programa

Želdynų prižiūrėtojas

48.

167101101

Valytojo mokymo programa

Valytojas

49.

167101102

Interjero tvarkytojo mokymo programa

Interjero tvarkytojas

50.

167101103

Valytojo mokymo programa

Valytojas

51.

167101301

Virtuvės pagalbinio darbuotojo mokymo programa

Virtuvės pagalbinis darbuotojas

52.

167101302

Pagalbinio virtuvės darbininko mokymo programa

Pagalbinis virtuvės darbininkas

53.

261071502

Suvirintojo elektra mokymo programa

Suvirintojas elektra 

54.

261072101

Žuvies ir jūros produktų pirminio apdorojimo mokymo programa

Gali dirbti žuvies ir jūros produktu apdorotoju

55.

261072202

Medienos rūšiuotojo mokymo programa

Gali dirbti medienos rūšiuotoju

56.

261072301

Karšėjo-mišinio pakrovėjo mokymo programa

Gali dirbti karšėju-mišinio pakrovėju

57.

261073201

Betonuotojo mokymo programa

Betonuotojas/1 

58.

261101101

Valytojo mokymo programa

Valytojas 

59.

262021101

Fotografo mokymo programa

Fotografas 

60.

262021401

Keramikos dirbinių lipdytojo mokymo programa

Keramikos dirbinių lipdytojas 

61.

262021402

Pynėjo iš vytelių mokymo programa

Pynėjas iš vytelių/3 

62.

262021403

Dailiųjų medžio dirbinių drožėjo mokymo programa

Dailiųjų medžio dirbinių drožėjas 

63.

262021404

Meninių gaminių audėjo mokymo programa

Meninių gaminių audėjas 

64.

262021405

Meninių gaminių mezgėjo mokymo programa

Meninių gaminių mezgėjas 

65.

262021406

Siuvinėtojo mokymo programa

Siuvinėtojas 

66.

262021407

Dailiųjų rankdarbių gamintojo mokymo programa

Dailiųjų rankdarbių gamintojas/3 

67.

262021408

Meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo programa

Meno dirbinių iš odos gamintojas 

68.

262041601

Pardavėjo mokymo programa

Pardavėjas 

69.

262041602

Pardavėjo konsultanto mokymo programa

Pardavėjas konsultantas 

70.

262071101

Liejimo įpurškimu mašinų derintojo mokymo programa

Liejimo įpurškimu mašinų derintojas 

71.

262071401

Elektroninių įrenginių reguliuotojo mokymo programa

Elektroninių įrenginių reguliuotojas 

72.

262071402

Radijo elektroninių įrenginių montuotojo mokymo programa

Radijo elektroninių įrenginių montuotojas 

73.

262071501

Frezuotojo mokymo programa

Frezuotojas 

74.

262071502

Medienos apdirbimo įrankių galąstojo mokymo programa

Medienos apdirbimo įrankių galąstojas 

75.

262071503

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

Metalo apdirbimo staklininkas/3 

76.

262071504

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa

Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis 

77.

262071505

Rankinio kalimo kalvio mokymo programa

Rankinio kalimo kalvis 

78.

262071506

Šaltkalvio mokymo programa

Šaltkalvis/3 

79.

262071507

Šaltkalvio remontininko mokymo programa

Šaltkalvis remontininkas/3 

80.

262071509

Tekintojo mokymo programa

Tekintojas/3 

81.

262071510

Turbinų remonto šaltkalvio mokymo programa

Turbinų remonto šaltkalvis 

82.

262071511

Skardininko-ventiliacijos sistemų detalių gamintojo mokymo programa

Skardininkas-ventiliacijos sistemų detalių gamintojas 

83.

262071512

Įrankininko mokymo programa

Įrankininkas 

84.

262071513

Šlifuotojo mokymo programa

Šlifuotojas 

85.

262071514

Šaltkalvio-įrankininko mokymo programa

Šaltkalvis-įrankininkas 

86.

262071515

Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa

Metalo apdirbimo staklininkas/3 

87.

262071601

Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio mokymo programa

Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis 

88.

262071602

Autotransporto priemonių variklių taisytojo mokymo programa

Autotransporto priemonių variklių taisytojas 

89.

262071604

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojo mokymo programa

Lengvųjų automobilių kėbulo taisytojas 

90.

262071605

Laivų dažytojo-smėliuotojo mokymo programa

Laivų dažytojas-smėliuotojas 

91.

262071606

Lengvųjų automobilių kėbulo dažytojo mokymo programa

Lengvųjų automobilių kėbulo dažytojas 

92.

262071607

Traktorių ir savaeigių mašinų remonto šaltkalvio mokymo programa

Traktorių ir savaeigių mašinų remonto šaltkalvis 

93.

262071608

Lengvųjų automobilių kėbulo geometrijos atstatymo mokymo programa

Lengvųjų automobilių kėbulo geometrijos atstatymo operatorius 

94.

262072101

Duonos gaminių kepėjo mokymo programa

Duonos gaminių kepėjas 

95.

262072102

Konditerio mokymo programa

Konditeris/3 

96.

262072103

Mėsos išpjaustytojo mokymo programa

Mėsos išpjaustytojas 

97.

262072104

Aludario mokymo programa

Aludaris/2 

98.

262072105

Mėsos perdirbimo įmonių darbuotojo mokymo programa

Mėsos perdirbimo įmonių darbuotojas 

99.

262072106

Mėsos produktų gamintojo mokymo programa

Mėsos produktų gamintojas 

100.  

262072201

Baldžiaus mokymo programa

Baldžius 

101.  

262072202

Dailidės mokymo programa

Dailidė 

102.  

262072203

Gaterininko mokymo programa

Gaterininkas 

103.  

262072204

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa

Medienos apdirbimo staklininkas 

104.  

262072205

Staliaus mokymo programa

Stalius/3 

105.  

262072207

Baldų apmušėjo mokymo programa

Baldų apmušėjas/3 

106.  

262072301

Audimo staklių operatoriaus mokymo programa

Audimo staklių operatorius/3 

107.  

262072302

Verpėjo mokymo programa

Verpėjas 

108.  

262072303

Trikotažo narstytojo mokymo programa

Trikotažo narstytojas 

109.  

262072304

Mezgėjo rankine mašina mokymo programa

Mezgėjas rankine mašina 

110.  

262072305

Avalynės taisytojo mokymo programa

Avalynės taisytojas 

111.  

262072306

Avalynės gamintojo mokymo programa

Avalynės gamintojas/3 

112.  

262072307

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

Lengvų drabužių siuvėjas/3 

113.  

262072308

Individualių lengvų drabužių siuvėjo-sukirpėjo mokymo programa

Individualių lengvų drabužių siuvėjas-sukirpėjas 

114.  

262072309

Siuvėjo operatoriaus mokymo programa

Siuvėjas operatorius/3 

115.  

262072310

Viršutinių drabužių siuvėjo operatoriaus mokymo programa

Viršutinių drabužių siuvėjas operatorius 

116.  

262072311

Siuvimo įmonių sukirpėjo operatoriaus mokymo programa

Siuvimo įmonių sukirpėjas operatorius 

117.  

262072312

Trikotažo susiuvėjo mokymo programa

Trikotažo susiuvėjas 

118.  

262072313

Baldų apmušalų siuvėjo mokymo programa

Baldų apmušalų siuvėjas 

119.  

262073201

Betono ir gelžbetoninių gaminių formuotojo mokymo programa

Betono ir gelžbetoninių gaminių formuotojas 

120.  

262073202

Apdailininko mokymo programa

Apdailininkas/3 

121.  

262073203

Dažytojo mokymo programa

Dažytojas 

122.  

262073204

Krosnininko mokymo programa

Krosnininkas 

123.  

262073205

Metalinių ir gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo mokymo programa

Metalinių ir gelžbetoninių konstrukcijų montuotojas 

124.  

262073206

Mūrininko mokymo programa

Mūrininkas 

125.  

262073207

Pastatų apšiltintojo mokymo programa

Pastatų apšiltintojas 

126.  

262073208

Plytelių klojėjo mokymo programa

Plytelių klojėjas 

127.  

262073209

Santechniko mokymo programa

Santechnikas/3 

128.  

262073210

Skardininko mokymo programa

Skardininkas 

129.  

262073211

Stogdengio mokymo programa

Stogdengys/3 

130.  

262073212

Termoizoliuotojo mokymo programa

Termoizoliuotojas 

131.  

262073213

Tinkuotojo mokymo programa

Tinkuotojas 

132.  

262073214

Vamzdžių klojėjo mokymo programa

Vamzdžių klojėjas 

133.  

262073215

Gipskartonio montuotojo mokymo programa

Gipskartonio montuotojas 

134.  

262073216

Pastatų renovatoriaus rengimo programa

Pastatų renovatorius 

135.  

262073217

Metalinių konstrukcijų montuotojo mokymo programa

Metalinių konstrukcijų montuotojas 

136.  

262073218

Gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo mokymo programa

Gelžbetoninių konstrukcijų montuotojas 

137.  

262073219

Gipso kartono atitvarų montuotojo-apdailininko mokymo programa

Gipso kartono atitvarų montuotojas-apdailininkas 

138.  

262073220

Betonuotojo mokymo programa

Betonuotojas 

139.  

262073221

Vamzdynų klojėjo-montuotojo mokymo programa

Vamzdynų klojėjas-montuotojas 

140.  

262073222

Interjero dažytojo mokymo programa

Interjero dažytojas 

141.  

262073223

Interjero apipavidalintojo mokymo programa

Interjero apipavidalintojas 

142.  

262101101

Namų ūkio ekonomo mokymo programa

Namų ūkio ekonomas 

143.  

262101102

Sauso drabužių valymo įmonės darbuotojo mokymo programa

Sauso drabužių valymo įmonės darbuotojas 

144.  

262101103

Švaros darbuotojo mokymo programa

Švaros darbuotojas 

145.  

262101104

Namų ūkio ekonomo mokymo programa

Namų ūkio ekonomas 

146.  

262101201

Manikiūrininko mokymo programa

Manikiūrininkas/3 

147.  

262101202

Pedikiūrininko mokymo programa

Pedikiūrininkas 

148.  

262101203

Moterų kirpėjo mokymo programa

Moterų kirpėjas 

149.  

262101204

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa

Moterų, vyrų ir vaikų kirpėjas 

150.  

262101205

Vyrų kirpėjo mokymo programa

Vyrų kirpėjas 

151.  

262101301

Padavėjo mokymo programa

Padavėjas 

152.  

262101302

Viešbučio kambarinės mokymo programa

Viešbučio kambarinė 

153.  

262101303

Virėjo mokymo programa

Virėjas/3 

154.  

262104113

Riedmenų remonto šaltkalvio mokymo programa

Riedmenų remonto šaltkalvis 

155.  

267021401

Pynėjo iš vytelių mokymo programa

Pynėjas iš vytelių/2

156.  

267021402

Dailiųjų medžio dirbinių drožėjo mokymo programa

Dailiųjų medžio dirbinių drožėjas/2

157.  

267021403

Meninių gaminių audėjo mokymo programa

Meninių gaminių audėjas/2

158.  

267021404

Dailiųjų rankdarbių gamintojo mokymo programa

Dailiųjų rankdarbių gamintojas/2

159.  

267021405

Floristo mokymo programa

Floristas/2

160.  

267021406

Floristo padėjėjo mokymo programa

Floristo padėjėjas/2

161.  

267021407

Meno dirbinių iš tekstilės gamintojo mokymo programa

Meno dirbinių iš tekstilės gamintojas/2

162.  

267021408

Meno dirbinių iš metalo gamintojo mokymo programa

Meno dirbinių iš metalo gamintojas/2

163.  

267041101

Apskaitininko mokymo programa

Apskaitininkas/2

164.  

267041501

Biuro veiklos tvarkytojo mokymo programa

Biuro veiklos tvarkytojas/2

165.  

267061101

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

Gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

166.  

267072201

Staliaus mokymo programa

Stalius

167.  

267072202

Baldų apmušėjo mokymo programa

Baldų apmušėjas/2

168.  

267072301

Siuvimo mašinų remontininko mokymo programa

Siuvimo mašinų remontininkas/2

169.  

267072302

Lengvų drabužių siuvėjo mokymo programa

Lengvų drabužių siuvėjas/2

170.  

267072303

Trikotažo susiuvėjo mokymo programa

Trikotažo susiuvėjas/2

171.  

267072304

Siuvėjo mokymo programa

Siuvėjas/2

172.  

267072305

Siuvėjo mokymo programa

Siuvėjas/2

173.  

267101201

Manikiūrininko mokymo programa

Manikiūrininkas/2

174.  

267101202

Pedikiūrininko mokymo programa

Pedikiūrininkas/2

175.  

267101301

Virėjo mokymo programa

Virėjas/2

176.  

361061101

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

Gali taikyti pagrindines kompiuterines operacines sistemas

177.  

362021101

Skaitmeninių technologijų-internetinių tinklalapių projektuotojo mokymo programa

Skaitmeninių technologijų-internetinių puslapių projektuotojas 

178.  

362021401

Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa

Floristas-gėlių pardavėjas/3 

179.  

362041102

Krovinių apskaitininko (talmano) mokymo programa

Krovinių apskaitininkas (talmanas) 

180.  

362041103

Apskaitininko padėjėjo mokymo programa

Apskaitininko padėjėjas 

181.  

362041201

Draudimo konsultanto mokymo programa

Draudimo konsultantas/3 

182.  

362041301

Administracijos darbuotojo mokymo programa

Administracijos darbuotojas/3 

183.  

362041303

Sandėlininko mokymo programa

Sandėlininkas 

184.  

362041401

Reklamos agento mokymo programa

Reklamos agentas 

185.  

362041402

Reklamos organizatoriaus mokymo programa

Reklamos organizatorius 

186.  

362041502

Sekretoriaus-referento mokymo programa

Sekretorius-referentas 

 

362041602

Komercijos agento mokymo programa

Komercijos agentas 

187.  

362041603

Automobilių pirkimo–pardavimo tarpininko (brokerio) mokymo programa

Automobilių pirkimo–pardavimo tarpininkas (brokeris) 

188.  

362041604

Kasininko pardavėjo mokymo programa

Kasininkas pardavėjas 

189.  

362041605

Komercijos agento mokymo programa

Komercijos agentas 

190.  

362041701

Mažų prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizatoriaus mokymo programa

Mažų prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizatorius 

191.  

362041702

Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa

Įmonės darbo organizatorius 

192.  

362041703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

Verslo organizatorius 

193.  

362041704

Smulkaus verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

Smulkaus verslo paslaugų teikėjas 

194.  

362041705

Elektroninio verslo mokymo programa

Elektroninio verslo organizatorius/3 

195.  

362061101

Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa

Verslo įmonių kompiuterininkas 

196.  

362061102

Kompiuterių operatoriaus mokymo programa

Kompiuterių operatorius 

197.  

362071301

Buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojo mokymo programa

Buitinių elektros prietaisų ir šaldytuvų taisytojas/3 

198.  

362071402

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programa

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas 

199.  

362071601

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojas/3 

200.  

362071602

Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojo mokymo programa

Autotransporto priemonių maitinimo sistemų taisytojas/3 

201.  

362071603

Automobilių elektroniko mokymo programa

Automobilių elektronikas 

202.  

362072101

Pieno laboranto mokymo programa

Pieno laborantas 

203.  

362072301

Audimo staklių derintojo mokymo programa

Audimo staklių derintojas/3 

204.  

362072302

Siuvimo įrangos mechaniko mokymo programa

Siuvimo įrangos mechanikas 

205.  

362092201

Auklės mokymo programa

Auklė/3 

206.  

362101101

Auklės-namų ūkio ekonomės mokymo programa

Auklė-namų ūkio ekonomė/3 

207.  

362101201

Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa

Vizažistas 

208.  

362101202

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa

Moterų, vyrų ir vaikų kirpėjas 

209.  

362101301

Barmeno mokymo programa

Barmenas/3 

210.  

362101302

Padavėjo mokymo programa

Padavėjas 

211.  

362101304

Viešbučio ekonomo mokymo programa

Viešbučio ekonomas 

212.  

362101501

Kelionių vadovo mokymo programa

Kelionių vadovas 

213.  

362101502

Krupjė mokymo programa

Krupjė 

214.  

362104101

Traukinių konduktoriaus mokymo programa

Traukinių konduktorius 

215.  

365041401

Rinkodaros skyriaus darbuotojo mokymo programa

Rinkodaros skyriaus darbuotojas 

216.  

365101201

Kosmetikos paslaugų teikėjo mokymo programa

Kosmetikos paslaugų teikėjas 

217.  

365101202

Kirpimo paslaugų teikėjo mokymo programa

Kirpimo paslaugų teikėjas 

218.  

365101203

Grožio paslaugų teikėjo mokymo programa

Grožio paslaugų teikėjas 

219.  

365101204

Grožio salono darbuotojo mokymo programa

Grožio salono darbuotojas 

220.  

367041101

Apskaitininko mokymo programa

Apskaitininkas/2

221.  

367041601

Elektroninių pardavimų darbuotojo mokymo programa

Elektroninių pardavimų darbuotojas/3

222.  

367101201

Dekoratyvinės kosmetikos mokymo programa

Vizažistas/2

 

 

__________________