LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-98 „DĖL PRIEMONĖS NR.07.1.1-CPVA-R-305 „MODERNIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 12 d. Nr. ĮV-612

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. ĮV-98 „Dėl priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                               Šarūnas Birutis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2016 m. birželio 29 d. raštu

 

Nr. ((24.37)-5K-1612599)-6K-1604862


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. vasario 10 d. įsakymu

Nr. ĮV-98

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. liepos 12  d. įsakymo

Nr. ĮV-612 redakcija)

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 07.1.1-CPVA-R-305 „MODERNIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, projektų vykdytojai, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p.1–78) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014);

2.2. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės);

2.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-326 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Kultūros objektų aktualizavimo programa).

3.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose bei 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4.    Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Kilnojamosios kultūros vertybės – suprantamos taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių įstatyme;

4.2. Kultūros infrastruktūra – kultūros infrastruktūros objektas, kaip tai apibrėžta Kultūros objektų aktualizavimo programoje;

4.3. Kultūros infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas – statybos darbų kultūros infrastruktūros objektuose atlikimas, ir (ar) būtinos įrangos įsigijimas bei sumontavimas, taip užtikrinant kultūrinių veiklų, numatytų patvirtintame projektiniame pasiūlyme ir investicijų projekte, tinkamą vykdymą.

4.4. Kultūros paslauga – kultūrinės veiklos, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014, 53 straipsnio 2 dalyje, lankytojams ir (arba) dalyviams teikiama paslauga;

4.5. Kultūros produktas – atsižvelgiant į kultūros infrastruktūros objekte vykdomą kultūrinę veiklą, kaip ji  apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014, 53 straipsnio 2 dalyje, kuriamas (-i) kultūros produktas (-ai), skirtas (-i) kultūros paslaugai (-oms) teikti;

4.6.Tikslinė teritorija – vidaus reikalų ministro įsakymais patvirtintose integruotose teritorijų vystymo programose nurodytos tikslinės teritorijos ir su jomis susietos teritorijos, kuriose bus įgyvendinama atitinkama integruota teritorijų vystymo programa.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 23.773.855,00   Eur  ( dvidešimt trijų milijonų septynių šimtų septyniasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių eurų), iš kurių iki 23.773.855,00  Eur (dvidešimt trijų milijonų septynių šimtų septyniasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt penkių eurų)  – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)) lėšos.

9. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

Alytaus

1.198.165,51

Kauno

1.198.165,51

Klaipėdos

691.898,39

Marijampolės

1.029.409,81

Panevėžio

860.654,10

Šiaulių

1.366.921,22

Tauragės

691.898,39

Telšių

691.898,39

Utenos

4.766.921,22 

Vilniaus

1.366.921,22

Iš viso:

13.862.853,76 

 

10. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas miestams:

Miestas

ES lėšų suma, Eur

Vilnius

2.396.924,12

Kaunas

2.396.924,12

Klaipėda

1.698.462,06

Šiauliai

2.220.228,88

Panevėžys

1.198.462,06

Iš viso:

9.911.001,24

 

11. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

Regiono / miesto pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

0

599.080,00 

599.085,51 

0

0

0

1.198.165,51 

Kauno

0

0

599.080,00 

599.085,51 

0

0

0

1.198.165,51 

Klaipėdos

0

0

345.900,00 

345.998,39 

0

0

0

691.898,39 

Marijampolės

0

0

514.700,00 

514.709,81 

0

0

0

1.029.409,81 

Panevėžio

0

0

430.300,00 

430.354,10 

0

0

0

860.654,10 

Šiaulių

0

0

683.460,00 

683.461,22 

0

0

0

1.366.921,22 

Tauragės

0

0

345.900,00 

345.998,39 

0

0

0

691.898,39 

Telšių

0

0

345.900,00 

345.998,39 

0

0

0

691.898,39 

Utenos

0

0

4.083.460,00 

683.461,22 

0

0

0

4.766.921,22 

Vilniaus

0

0

683.460,00 

683.461,22 

0

0

0

1.366.921,22 

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

0

8.631.240,00 

5.231.613,76 

0

0

0

13.862.853,76 

Vilnius

0

0

1.198.400,00 

1.198.524,12 

0

0

0

2.396.924,12 

Kaunas

0

0

1.198.400,00 

1.198.524,12 

0

0

0

2.396.924,12 

Klaipėda

0

0

849.200,00 

849.262,06 

0

0

0

1.698.462,06 

Šiauliai

0

0

1.110.100,00 

1.110.128,88 

0

0

0

2.220.228,88 

Panevėžys

0

0

599.200,00 

599.262,06 

0

0

0

1.198.462,06 

Iš viso miestams konkrečiais metais

0

0

4.955.300,00 

4.955.701,24 

0

0

0

9.911.001,24 

Iš viso regionams ir miestams konkrečiais metais

0

0

13.586.540,00 

10.187.315,00 

0

0

0

23.773.855,00 

 

12. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

Regiono / miesto pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2015–2023 m.

Alytaus

0

59.908,00 

299.540,55 

539.174,20 

299.542,76 

0

0

0

0

1.198.165,51 

Kauno

0

59.908,00 

299.540,55 

539.174,20 

299.542,76 

0

0

0

0

1.198.165,51 

Klaipėdos

0

34.590,00 

172.959,84 

311.349,36 

172.999,20 

0

0

0

0

691.898,39 

Marijampolės

0

51.470,00 

257.350,98 

463.233,92 

257.354,91 

0

0

0

0

1.029.409,81 

Panevėžio

0

43.030,00 

215.155,41 

387.291,64 

215.177,05 

0

0

0

0

860.654,10 

Šiaulių

0

68.346,00 

341.730,12 

615.114,49 

341.730,61 

0

0

0

0

1.366.921,22 

Tauragės

0

34.590,00 

172.959,84 

311.349,36 

172.999,20 

0

0

0

0

691.898,39 

Telšių

0

34.590,00 

172.959,84 

311.349,36 

172.999,20 

0

0

0

0

691.898,39 

Utenos

0

408.346,00 

1.701.730,12 

2.315.114,49 

341.730,61 

0

0

0

0

4.766.921,22 

Vilniaus

0

68.346,00 

341.730,12 

615.114,49 

341.730,61 

0

0

0

0

1.366.921,22 

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

863.124,00 

3.975.657,38 

6.408.265,50 

2.615.806,88 

0

0

0

0

13.862.853,76 

Vilnius

0

119.840,00 

599.212,41 

1.078.609,65 

599.262,06 

0

0

0

0

2.396.924,12 

Kaunas

0

119.840,00 

599.212,41 

1.078.609,65 

599.262,06 

0

0

0

0

2.396.924,12 

Klaipėda

0

84.920,00 

424.606,21 

764.304,82 

424.631,03 

0

0

0

0

1.698.462,06 

Šiauliai

0

111.010,00 

555.052,89 

999.101,55 

555.064,44 

0

0

0

0

2.220.228,88 

Panevėžys

0

59.920,00 

299.606,21 

539.304,82 

299.631,03 

0

0

0

0

1.198.462,06 

Iš viso miestams konkrečiais metais

0

495.530,00 

2.477.690,12 

4.459.930,50 

2.477.850,62 

0

0

0

0

9.911.001,24 

Iš viso regionams ir miestams konkrečiais metais

0

1.358.654,00 

6.453.347,50 

10.868.196,00 

5.093.657,50 

0

0

0

0

23.773.855,00 

 

13. Priemonės tikslas – modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius kultūros infrastruktūros atnaujinimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės ir paklausos kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

14.  Pagal Aprašą remiama veikla: kultūros infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas tikslinėse teritorijose gerinant ir užtikrinant paslaugų prieinamumą ir kokybę.

15.  Viešųjų juridinių asmenų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba arba Ministerija, objektai bei religinių bendruomenių ar bendrijų objektai, kurių projektai įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą, investicijos į kuriuos planuojamos regioninio planavimo būdu pagal Priemonę, negalės būti finansuojami pagal Ministerijos įgyvendinamas 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ ir 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“.

16.  Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą regionų projektų sąrašas visam pagal Priemonę skirtam ES struktūrinių fondų lėšų regiono ar miesto limitui turi būti sudarytas iki 2016 m. gruodžio 31 d., o projektų sutartys pagal regionų projektų sąrašą turi būti pasirašytos iki 2017 m. gruodžio 31 d.

17.  Suėjus Aprašo 16 punkte nustatytiems terminams, Ministerija turi teisę peržiūrėti ir perskirstyti lėšų regionams ir miestams limitus.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

18.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba arba Ministerija, ir kurių projektai įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą bei religinės bendruomenės ar bendrijos, kurių projektai įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą.

19.  Galimi partneriai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. Privatūs partneriai galimi tik įgyvendinant viešos ir privačios partnerystės projektus, skirtus modernizuoti kultūros infrastruktūrą.  Partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

20.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

21.  Projektas turi būti įtrauktas į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą, t. y. projekto pareiškėjas, veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai turi atitikti integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane nurodytą informaciją apie veiksmą.

22.  Projektas turi atitikti šiuos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. liepos 9 d. posėdyje Nr. 8 patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

22.1. Projektas turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo programos nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį atrankos kriterijų, jei projekte numatomas tvarkyti kultūros infrastruktūros objektas įgyvendina Kultūros objektų aktualizavimo programos IV skyriaus 20–22 punktų nuostatas bei atitinka minėtos programos 23 punkte nustatytus bendruosius ir 25 punkte, arba 26 punkte, arba 27 punkte, arba 28 punkte, arba 29 punkte nustatytus specialiuosius reikalavimus. Projekto atitiktis minėtų  punktų nuostatoms turi būti vertinama pilna apimtimi, t. y. visiems atitinkamo punkto papunkčiuose nustatytiems reikalavimams, kaip nurodoma Kultūros objektų aktualizavimo programoje;

22.2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį atrankos kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme nurodytas projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plane nurodytos finansavimo sumos pagal kiekvieną iš šaltinių;

22.3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį atrankos kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos projekto veiklos atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamoje priemonėje numatytą priemonės vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį.

23.  Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai. Didelės apimties projektas suprantamas taip, kaip apibrėžta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 2.26 papunktyje.

24.  Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 1 dalies (e) punktu pagal šį Aprašą finansuojamos tik nedidelės apimties investicijos. Nedidelių investicijų samprata pateikta Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties) 2 priede „Nedidelės apimties investicijų“ (angl. „small scale infrastructure“)  samprata“.

25.  Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2019 m.  gruodžio 31 d.

26.  Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

27.  Projektu turi būti siekiama produkto stebėsenos rodiklio „Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai“, kodas P.N.304, kurio skaičiavimo aprašas nustatytas Priemonių įgyvendinimo plane, paskelbtame ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

28.  Projektu turi būti siekiama Aprašo 27 punkte nustatyto stebėsenos rodiklio reikšmės, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklio reikšmes:

Regionas / Miestas

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius (kodas P.N.304)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Alytaus regionas

0

1

Kauno regionas

1

1

Klaipėdos regionas

0

1

Marijampolės regionas

0

1

Panevėžio regionas

0

1

Šiaulių regionas

0

1

Tauragės regionas

0

1

Telšių regionas

0

1

Utenos regionas

0

2

Vilniaus regionas

1

1

Vilniaus miestas

0

1

Kauno miestas

0

1

Klaipėdos miestas

0

1

Šiaulių miestas

0

1

Panevėžio miestas

0

1

Iš viso:

2

16

 

29. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

29.1. iki projektinio pasiūlymo pateikimo Regiono plėtros tarybai visi pareiškėjas turi:

29.1.1. parengti investicijų projektą, vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Investicijų projektų metodika), kuri paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su investicijų projektu turi būti užpildyta sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklė (Investicijų projektų metodikos dalis);

29.1.2. investicijų projekte pareiškėjas turi išnagrinėti projekto alternatyvas vadovaujantis Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio protokolu Nr. 35 (toliau – Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika). Projektams, kuriems įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios yra apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas) (toliau – investicijų išlaidų suma), neviršija 300 000 eurų, rengiamas ir kartu su projektiniu pasiūlymu teikiamas investicijų projektas su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva. Visais atvejais investicijų efektyvumo vertinimui turi būti taikomas sąnaudų ir naudos analizės metodas. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

29.2. kai projekte numatomi statybos darbai, iki paraiškos įgyvendinančiajai institucijai pateikimo:

29.2.1. pareiškėjas (partneris) privalo turėti pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ patvirtintą statinio projektą ir statybą leidžiantį dokumentą, išduotą vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

29.2.2. daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.

30. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projektai, kuriuose numatoma atnaujinti pastatus atliekant paprastojo remonto darbus, turi prisidėti prie nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimo, t. y. pareiškėjas paraiškoje privalo numatyti ir projekte įgyvendinti bent vieną statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“  7 skyriuje „Negyvenamieji pastatai“, ir (arba) 9 skyriuje „Sanitarinės patalpos“ ir (arba) 10 skyriuje „Teritorijų ir pastatų elementai“ nurodytą priemonę.

31.  Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Planuojant viešuosius pirkimus, rekomenduojama numatyti galimybę taikyti aplinkos apsaugos kriterijus (minimalius aplinkos apsaugos kriterijus), nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, elektros lemputėms, projektavimo paslaugoms, statybos darbams, statybinėms medžiagoms ir santechnikos įrangai, kietosioms grindų dangoms (gamtiniams produktams, apdorotiems produktams: aglomeruotiesiems akmenims, betoninėms grindinio plytelėms, mozaikinėms, keramikinėms ir molinėms plytelėms), patalpų apšvietimui.

32. Pagal šį Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2-5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos kultūros infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal Aprašą teikiama pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 5 dalies h punktą ir laikoma, jog šiai pagalbai netaikomas skatinamojo poveikio reikalavimas arba, manoma, kad ši pagalba turi skatinamąjį poveikį. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 2 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

33. Valstybės pagalbos reikalavimai, nustatyti šiame Apraše, nėra taikomi kultūros infrastruktūros projektams, jeigu jiems skiriamas finansavimas neatitinka bent vieno Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybės pagalbos kriterijaus, t. y.:  

33.1. finansavimą tiesiogiai ar netiesiogiai numatoma teikti ūkio subjektams (-ui) ūkinei veiklai vykdyti;

33.2. finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektams (-ui) suteiktų/suteikia išskirtinę ekonominę naudą, kurios jie/jis negautų rinkos sąlygomis;

33.3. finansavimą numatoma teikti/teikiamas tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, arba tam tikriems pasirinktiems ūkio subjektams (-ui), t. y. ar finansavimo priemonė yra selektyvaus pobūdžio;

33.4. finansavimas gali iškraipyti konkurenciją ir veikti prekybą tarp ES šalių.  

34. Įgyvendinant projektą viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, turi būti laikomąsi teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešojo ir privataus sektorių partnerystę, nustatytų reikalavimų.

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

35. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties bei Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Pagal šį Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

36. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 000,00 Eur (penki milijonai eurų).

37. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama suma.

38. Jeigu projektui taikoma valstybės pagalba, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 dalimi valstybės pagalbos dydis negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Valstybės pagalbos dydžiui nustatyti pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi pateikti informaciją apie prognozuojamus finansinius srautus (pildomas Aprašo 3 priedas).

39. Didžiausia bendra investicijų projekto ar jo dalies, skirtos kultūros investavimo tikslui, kai siekiama atskirų investavimo tikslų, išlaidų vertė yra 5 000 000,00 Eur (penki milijonai eurų).

40. Projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

41. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties, kurios paskelbtos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

42. Pagal šį Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ nuostatas.

Projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą apmokamos vadovaujantis Aprašo 44 punktu.

Netinkamomis finansuoti laikomos:

Ø naujų pastatų statybos išlaidos;

 

Ø naujų inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos pastatą tinkamai naudoti, ir kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme;

 

Ø esamų inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos pastatą tinkamai naudoti, arba būtinos kultūros paslaugos teikimui, ir kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme;

 

Ø naujų pastato aukštų, rūsių ar priestatų statybos išlaidos, išskyrus kai tokių išlaidų būtinumas yra pagrįstas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme;

 

Ø viešųjų erdvių, aplinkos (sklypo) tvarkymo ir su tuo susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos ir susijusios su atnaujinto pastato tinkamu naudojimu ir kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ nuostatas.

Projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą apmokamos vadovaujantis Aprašo 44 punktu.

 

Muzikos instrumentų įsigijimo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme.

Netinkamomis finansuoti laikomos:

Ø tikslinių transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

 

Ø kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo išlaidos;

 

Ø įrangos, įrenginių ir kito turto, kuris nėra naudojamas tiesiogiai kuriant kultūros produktus ir (arba) teikiant paslaugas kultūros objekto lankytojams įsigijimo išlaidos;

 

Ø įrangos, įrenginių ir kito turto, skirto skaitmeninimo veiklai vykdyti, įsigijimo išlaidos.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti laikomos rinkodaros plano ir investicijų projekto parengimo išlaidos.

Investicijų projekto parengimo išlaidos gali būti finansuojamos projekto lėšomis ne didesne kaip 10 000 Eur suma.

Netinkamomis finansuoti laikomos paraiškos, projektinio pasiūlymo parengimo išlaidos ir kitos projekto tiesioginių veiklų, kurių išlaidos nepriskirtos Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ biudžeto 3 ir 4 kategorijoms, vykdymo išlaidos.

Projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą apmokamos vadovaujantis Aprašo 44 punktu.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ nuostatas.

 

Projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą apmokamos vadovaujantis Aprašo 44 punktu.

Pagal Aprašą gali būti finansuojamos išlaidos, skirtos ne tik privalomiems informavimo apie projektą veiksmams, bet taip pat kitų informavimo apie projektą veiksmų išlaidos.

Bendra informavimo apie projektą išlaidų suma neturi viršyti 0,25 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos ir gali sudaryti ne daugiau kaip 10 000,00 Eur.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ nuostatas.

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms nustatoma vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu „Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas“.

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams..

43. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

44. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąją normą, kuri nustatoma vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta „Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita“. Nurodyta ataskaita skelbiama:  http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai).

45. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 42 punkte nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį.

46. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje (netaikoma projektams, kuriems teikiama valstybės pagalba).

47. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

47.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

47.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį.

48. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

49. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi Regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priede ir paskelbtą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybių institucijos turi pateikti:

49.1. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų metodiką;

49.2. užpildytą sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklę ir jos elektroninę versiją (Investicijų projektų metodikos dalis).

50. Regiono plėtros taryba, Regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl regionų projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką.

51. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. 

52.  Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) arba jei įdiegtos funkcinės galimybės - per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Jei paraiška teikiama per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

53.  Jeigu vadovaujantis Aprašo 51 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

53.1.   įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

53.2.   įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

54.  Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienoms ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos arba neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

55.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 55.2–55.4 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

55.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (taikoma, jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais) (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

55.2. informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (jei taikoma);

55.3. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

55.4. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus (taikoma, kai planuojama vykdyti ūkinė veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, gali turėti poveikį aplinkai arba yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis);

55.5.  informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą) pagal ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbtą formą (jei taikoma);

55.6. jei statinys, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui (partneriui) nepriklauso nuosavybės teise, pareiškėjas (partneris) turi pateikti daiktinę teisę įrodančius dokumentus. Daiktinė teisė į  statinį, kuriame numatoma atlikti statybos darbus turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi pateikti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

55.7. jeigu tiesiogiai su projekto veiklų įgyvendinimu susijęs statinys, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, turi bendraturčių, pareiškėjas (partneris) turi pateikti statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus ir bendraturčių įsipareigojimo prisidėti prie pastato sutvarkymo atitinkama dalimi pagal užimamą plotą kopijas;

55.8kai projekte numatomi statybos darbai, pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ patvirtintą statinio projektą. Teikiama statinio projekto elektroninė forma (PDF ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga) (patvirtinto statinio techninio projekto popierinė versija neteikiama); nurodomas paraiškos kodas, projekto pavadinimas, teikiamo dokumento pavadinimas, data ir numeris); 

55.9.  kai projekte numatomi statybos darbai, statybą leidžiančio dokumento, išduoto vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai patvirtinimo“, nustatyta tvarka, kopiją.

55.10. dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (sudarytas sutartis, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas);

55.11. pareiškėjo ir (ar) partnerio įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, įrodančius dokumentus;

55.12. iki paraiškos pateikimo paskutinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos pareiškėjo (partnerio) metinės finansinės atskaitomybės dokumentų kopijas ir paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo pareiškėjo (partnerio) tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, pasirašytus įmonės/įstaigos vadovo (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms, religinėms bendruomenėms ar bendrijoms ir projektams, kuriems nėra teikiama valstybės pagalba);

55.13. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms, religinėms bendruomenėms ar bendrijoms ir projektams, kuriems nėra teikiama valstybės pagalba);

55.14. įvykdytų viešųjų pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 str., kurių prašoma finansuoti projekte suma viršija 175 000,00 Eur, dokumentus;

55.15. pagrindinio projekto pirkimo, kurio prašoma finansuoti projekte suma sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis pirkimas teikiant projekto paraišką yra įvykdytas;

55.16. užpildytą Aprašo 3 priedą „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas ir valstybės pagalbą“ bei užpildytą sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklę, kurioje rodiklių reikšmės būtų apskaičiuotos pagal investicijų projekto rengimo metu galiojančią bazinę normą, kuri skelbiama internetinėje svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 2008 C 14, p.6) ir jų elektronines versijas (jei taikoma)

56. Visi Aprašo 55 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami raštu (išskyrus patvirtintą statinio projektą, kuris teikiamas tik el. laikmenoje), kartu su paraiška (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytus paraiškos priedus. Priedai turi būti pateikiami atskiruose failuose elektroniniais dokumentais). Jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – visi Aprašo 55 punkte nurodyti priedai teikiami per DMS. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

57. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

58. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

59. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

60. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

61. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

62. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, ar kitais panašiais atvejais), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS).

63. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–15 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

64. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

65. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

66. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

67. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

68. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

69. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

69.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

69.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

70. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

71. Per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

72. Dėl objektyvių, pagrįstų projekto įgyvendinimo aplinkybių, įgyvendinančioji institucija turi teisę nustatyti reikalavimą apdrausti turtą, pranešdama apie tai projekto vykdytojui raštu ir nurodydama reikalavimo įvykdymo terminą, draudimo laikotarpį ir sąlygas.

73. Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta projekto sutartyje. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o Ministerija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (arba) nutraukti projekto sutartį, ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį pagal Ministerijos sprendimo nuostatas.

74. Projekto vykdytojas projektui (vykdyti) administruoti turi suformuoti projekto komandą, kurios nariai turėtų patirties investicijų projektų valdymo, projektų finansų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo, specifinės įrangos (jei projekte numatyta įsigyti specifinę įrangą (pvz., muzikos instrumentus, scenos įrangą ir pan.) techninių specifikacijų rengimo, statybos projektų valdymo (jei projekte numatyti statybos darbai) srityse.

75. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą pagal projekto sutartį tenka projekto vykdytojui.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

76.  Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

77. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

_____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai.

Paraiškos kodas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

(įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

(Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

(Iš sąrašo pasirenkamas vienas iš atsakymo variantų.)

 

(Šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus ir jų vertinimo aspekto įvertinimas; jei bendrąjį reikalavimą, specialųjį atrankos kriterijų ar jų vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, tai taip pat pažymima šiame stulpelyje.)

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentuNr. C(2014) 6397)  (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas)  numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 7 prioriteto 7.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ ir siekiamą rezultatą. 

 

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato, atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti veiklą, nurodytą šio Aprašo 14 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše nustatytus reikalavimus.                    

Netaikoma.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas)

Projektas turi atitikti Aprašo 21 punkto nuostatas: Projektas turi būti įtrauktas į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą, t. y. projekto pareiškėjas, veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai turi atitikti integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane nurodytą informaciją apie veiksmą.

Projektas turi atitikti Aprašo 22 punkte nurodytus specialiuosius atrankos kriterijus.

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato, atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno Apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklio, nurodyto šio Aprašo 27 punkte.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Taikoma Aprašo 30 punkte nurodytu atveju.

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107  ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) ( toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014), laikantis ten nustatytų reikalavimų (Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

 

 

4.5.1. vertinimo aspektas netaikomas.

 

 

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Reglamente (ES) Nr. 651/2014 nustatytus reikalavimus. Atitikties vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 2 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

 

4.5.3. vertinimo aspektas netaikomas. 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta Apraše.

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita viešai prieinama informacija.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 18 ir 19 punktuose.

 

Informacijos šaltinis: paraiška

 

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris

(-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie) perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmeuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Informacijos šaltinis: pareiškėjo (partnerio) deklaracija. 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Pareiškėjo planuojamos suformuoti projekto komandos atsakomybė ir funkcijos yra aiškiai aprašytos ir yra pakankamos projektui įgyvendinti. Taip pat pareiškėjas numato užtikrinti, kad į projekto komandą bus įtraukti reikiamos kompetencijos asmenys, kaip tai numatyta Aprašo 74 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

(Šį vertinimo aspektą vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į regionų projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu.)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 29 punkte.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, paraiška.

 

Regiono plėtros tarybos sekretoriato įvertinimas

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Vertinama atitiktis Aprašo 19 punkte nustatytam reikalavimui. Taip pat vertinama, ar:

- projekto partneriai, prisidės prie projekto tikslo įgyvendinimo;

- partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą yra pagrįstas, ar yra atskleista gaunama nauda iš partnerio įtraukimo į projektą ir ar partneris prisideda prie projekto tikslo įgyvendinimo bei veiklų.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas.)

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis: paraiška ir finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai..

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Vertinama, ar bus užtikrintas investicijų tęstinumas, vadovaujantis Projektų taisyklių 27 skirsniu

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas)

Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir kartu su juo pateikta alternatyvų vertinimu ir sąnaudų naudos analize.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir kartu su juo pateikta alternatyvų vertinimu ir sąnaudų naudos analize.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir kartu su juo pateikta alternatyvų vertinimu ir sąnaudų naudos analize.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir kartu su juo pateikta alternatyvų vertinimu ir sąnaudų naudos analize.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir kartu su juo pateikta alternatyvų vertinimu ir sąnaudų naudos analize.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Informacijos šaltinis: investicijų projektas ir kartu su juo pateikta alternatyvų vertinimu ir sąnaudų naudos analize.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas)

Netaikoma.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės  bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kita įgyvendinančiai institucijai prieinama informacija.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo terminas ir vieta turi atitikti šio Aprašo 21, 25-26 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 42 punkte.

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma projektams, kuriems teikiama valstybės pagalba.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše; arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto Apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 21 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 


GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai (kaip jie apibrėžti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 122.2 papunktyje), žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

 

Jei palyginus su regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, t. y. kai keičiasi pareiškėjas, viršijama projektui numatomas skirti finansavimo lėšų suma, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

 

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu ir (ar) regionų projektų sąrašu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.)

 

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)


 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

 

____________________________________ ______________________                                       ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija


 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

PRIEMONĖ NR. 07.1.1-cPvA-R-305 „MODERNIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ“

I. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014), I skyrius, III skyriaus 11 skirsnio „Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui“ 53 straipsnio 1, 2, 3 (a), 4, 6 ir 8 dalys.

 

II. Duomenys apie paraišką/projektą

Paraiškos/projekto numeris

 

Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio(-ių) pavadinimas(-i)

 

 

III. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties visų tam tikros kategorijos pagalbos sąlygų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 651/2014

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos:

Bendrieji reikalavimai

1.

 

Ar pagalba nėra priskirtina su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t.y. pagalbai tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla?

□ Taip

□ Ne

 

2.

Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių naudojimas, vietoje importuojamų prekių?

□ Taip

□ Ne

 

3.

Ar pagalba nėra teikiama veiklai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013[2], išskyrus pagalbą mokymui, pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą, pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams?

□ Taip

□ Ne

 

4.

Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, išskyrus papildomų išlaidų, kitų nei transporto išlaidos, atokiausiuose regionuose[3] kompensavimą, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014  15 straipsnio 2 dalies b punkte, MVĮ teikiamą pagalbą konsultavimui, rizikos finansų pagalbą, pagalbą moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą aplinkos apsaugai, pagalbą mokymui bei pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams?

□ Taip

□ Ne

 

5.

Ar pagalba nėra teikiama veiklai žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais sektoriuje, kai pagalbos suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai

pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį, arba kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės produkcijos gamintojams?

□ Taip

□ Ne

 

6.

Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos sprendimas Nr. 2010/787[4]?

□ Taip

□ Ne

 

7.

Ar pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 suteikta pagalba nėra/nebus naudojama veiklai į  Reglamento (ES) Nr. 651/2014 taikymo sritį neįtrauktuose sektoriuose?

□ Taip

□ Ne

 

8.

Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka?

□ Taip

□ Ne

 

9.

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas? (Pastabose nurodyti pagrindimą)(pildoma, jei taikoma)

 

 

Netaikoma biudžetinėms įstaigoms, nes laikoma, kad jos negali susidurti su bent viena iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių

 

Pareiškėjo pavadinimas

Įrašyti :

 

 

 

9.1.

□ Labai mažos ar mažos įmonės

□ Taip

□ Ne

 

9.2.

□ Vidutinės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

9.3.

□ Didelės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

10.

Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriantiems[5] ūkio subjektams?

□ Taip

□ Ne

Laikoma, kad biudžetinės įstaigos negali susidurti su bent viena iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių, nes:

1.   biudžetinėms įstaigoms netaikomas Lietuvos Respublikos bankroto įstatymas, todėl joms negali būti pradėtos nemokumo procedūros;

2.   pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą:

·    biudžetinės įstaigos įgyvendina valstybės ar savivaldybės funkcijas ir yra išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų (2 str. 1 d.) .

·    jeigu biudžetinės įstaigos prievolėms lėšų nepakanka, prievolės padengiamos biudžetinės įstaigos savininko lėšomis neviršijant biudžetinės įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės (2 str. 2 d.)

·    biudžetinė įstaiga gali turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos nuostatams ir veiklos tikslams (3 str. 1 d.);

·    iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikomos biudžetinės įstaigos savininkė yra valstybė (4 str. 1 d.);

·    iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikomos biudžetinės įstaigos gali būti tik reorganizuojamos/likviduojamos turint Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimą (14 str.; 15 str.) arba Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais.

3.   Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą biudžetinėms įstaigoms skirtos biudžeto lėšos gali būti naudojamos tik jų programoms vykdyti, o biudžetinių įstaigų programų sąmatos negali viršyti šioms programoms numatytų sumų (5 str. 1 d.).

 

 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus paaiškinimus, pagal šį Aprašą teikiant valstybės pagalbą biudžetinėms įstaigoms, laikoma, kad jos negali būti ūkio subjektais, patiriančiais sunkumus, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, todėl papildomas vertinimas konkrečios biudžetinės įstaigos atveju nėra atliekamas, pasirenkamas atsakymas „Taip“.

11.

Ar pagalbos suteikimas[6] nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę Lietuvos Respublikoje arba būti iš esmės įsisteigusiu Lietuvos Respublikoje? (įpareigojimu turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu)

□ Taip

□ Ne

 

12.

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti Lietuvos Respublikoje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas?

□ Taip

□ Ne

 

13.

Ar teikiant pagalbą nėra ribojamos pagalbos gavėjų galimybės naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse?

□ Taip

□ Ne

 

14.

Ar nėra viršijama investicinė pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui: 100 mln. Eur vienam projektui?

□ Taip

□ Ne

 

15.

Ar nėra apeinamos pranešimo ribos, nustatytos ir nurodytos Reglamento (ES) Nr. 651/2014  4 straipsnio 1 dalyje z punkte, dirbtinai išskaidant pagalbos projektus?

□ Taip

□ Ne

 

16.

Ar teikiama pagalba yra skaidri pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014  5 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

17.

Ar pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014  7 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

18.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

Reikalavimai pagalbai kultūrai ir paveldo išsaugojimui

19.

Ar teikiama pagalba Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kultūros tikslams ir kultūrinei veiklai? (Pastabose nurodyti konkretų kultūros tikslą ar veiklą)  

□ Taip

□ Ne

 

20.

Ar teikiama pagalba nėra priskiriama veiklos pagalbos kategorijai?

 

 

 

21.

Ar pagalba yra teikiama objektui, kurio bent 80 % arba laiko, arba vietos pajėgumo per metus yra naudojama kultūros tikslams?

□ Taip

□ Ne

 

22.

Ar projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

23.

Ar nustatyta pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, o jeigu viršija, ar investicijos veiklos pelnas bus išskaičiuotas taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą?

□ Taip

□ Ne

 

24.

Ar pagalba pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014  53 straipsnį nėra teikiama spaudai ir žurnalams, spausdintiems ar elektroniniams

□ Taip

□ Ne

 

 

IV. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

 

 

25.

 

Ar teikiama/suteikta valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriuje, III skyriaus 11 skirsnio „Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui“ 53 straipsnio 1, 2, 3 (a), 4, 6 ir 8 dalyse nustatytus reikalavimus? 

□ Taip

□ Ne

Pastabos:

 

______________________________________

(Vertintojas)

 

____________

(Parašas)

 

____________

(Data)

 

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________

(Vertintojo tiesioginis vadovas)

____________

(Parašas)

____________

(Data)

 

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000.

[3] Atokiausi regionai apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 12 punkte.

[4] 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti.

[5] Sunkumus patiriantis  ūkio subjektas apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte.

[6] pagalbos suteikimo data – data, kai pagalbos gavėjui pagal Lietuvos Respublikos teisinį režimą suteikiama juridinė teisė gauti pagalbą.