LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO LENGVATŲ ISTATYMO NR. VIII-1605 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-853

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 8 punktu:

8) nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni kaip 70 metų;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė