herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR

DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. spalio 9 D. ĮSAKYMO

NR. 2V-208 (1.4) „DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. 2V-55 (1.4)

Vilnius

 

 

 

1. Pakeičiu Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatus patvirtintus Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 2V-208 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“:

 

1.1. Pakeičiu 54.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

54.1. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. atitinkamai ketvirčio / metų SPPD nustatytos formos projekto finansines ataskaitas.“

1.2. Pakeičiu 54.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.2. pusmečiui pasibaigus, iki liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. atitinkamai pusmečio / metų veiklų įvykdymo ataskaitą (Nuostatų 6 priedas).“

1.3. Pripažįstu netekusiais galios 54.2.1 ir 54.2.2 papunkčius.

1.4. Papildau 54.3. papunkčiu ir jį išdėstau taip:

54.3. jeigu SPPD arba Departamentas per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties galiojimo pabaigos pateikia prašymą, pareiškėjas privalo pateikti bendradarbiavimo sutarčių kopijas tarp pareiškėjo ir partnerių ar protokolus, įrodančius bendrų veiklų įgyvendinimą su jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, veikiančiomis vietos lygmeniu ir (ar) darbo sutarčių, užtikrinančių dviejų su jaunimu dirbančių asmenų tiesioginį darbą su jaunimu pagal darbo sutartis atvirajame jaunimo centre projekto vykdymo laikotarpiu, kopijas, taip pat kitus dokumentus ar informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu.“

1.5. Pakeičiu Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2020 m. konkurso nuostatų priedą, ataskaitos forma pridedama.

 

 

Direktorius                                                                                                             Jonas Laniauskas