LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2006 M. SAUSIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3-13 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 27 d. Nr. 3-53

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                           Jaroslav Narkevič

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. sausio 27 d. įsakymo

Nr. 3-53 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių (išskyrus sportinius laivus ir šiuos pramoginius laivus: vandens dviračius, irklines valtis, nepriklausomai nuo jų ilgio, burines jachtas, kurių ilgis mažesnis kaip 6 metrai, valtis su pakabinamaisiais elektros varikliais, irklinius turistinius plaustus, kurių keliamoji galia ne didesnė kaip 500 kg, kitose šalyse įregistruotas vidaus vandenų transporto priemones) registravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (toliau – registras) ir jų registracijos dokumentų išdavimo tvarką.

2Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

3. Vidaus vandenų transporto priemones, nurodytas Taisyklių 1 punkte, registre įregistruoja, registro numerį suteikia ir vidaus vandenų transporto priemonių registraciją patvirtinančius dokumentus (toliau – registracijos dokumentai) išduoda ir jų apskaitą vykdo, taip pat vidaus vandenų transporto priemones išregistruoja iš registro Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija).

4. Lietuvos Respublikoje vidaus vandenų transporto priemonės registruojamos neterminuotai arba Taisyklių VII skyriaus nustatyta tvarka laikinai šių vidaus vandenų transporto priemonių savininkų (valdytojų) vardu:

4.1Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama ar suteikiama teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

4.2. Lietuvos Respublikoje įregistruotų juridinių asmenų;

4.3 Lietuvos Respublikoje įsteigtų užsienio įmonių filialų ir atstovybių.

5. Kai dėl vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimo ar išregistravimo kreipiasi vidaus vandenų transporto priemonės valdytojas, kuris nėra vidaus vandenų transporto priemonės savininkas, savininko valia įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę valdytojo vardu ar išregistruoti turi būti išreikšta raštu (išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos valstybei ar savivaldybei priklausančią vidaus vandenų transporto priemonę patikėjimo teise atitinkamai valdo valstybės ar savivaldybės įmonė, tarp jų uždaroji akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei arba uždarajai akcinei bendrovei ar akcinei bendrovei, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybės valdomai bendrovei, viešoji ar biudžetinė įstaiga).

6. Registre neregistruojamos vidaus vandenų transporto priemonės, priklausančios pagrindinei vidaus vandenų transporto priemonei kaip gelbėjimo priemonės arba techninis inventorius.

7. Administracija nedelsdama informuoja ikiteisminio tyrimo įstaigą tais atvejais, kai:

7.1. vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) pageidauja registruoti vidaus vandenų transporto priemonę:

7.1.1. kurios pakabinamasis variklis ar pati vidaus vandenų transporto priemonė yra įregistruoti Ieškomų transporto priemonių registre;

7.1.2. kurioje įmontuotas Ieškomų transporto priemonių registre įregistruotas vidaus vandenų transporto priemonės variklis;

7.2. vidaus vandenų transporto priemonės identifikavimo numeris, jo žymėjimo vieta, gamintojo identifikavimo plokštelė, kiti identifikavimo žymenys su juose įrašytais vidaus vandenų transporto priemonę identifikuojančiais duomenimis (toliau – vidaus vandenų transporto priemonės identifikavimo žymenys) turi taisymo ar klastojimo požymių;

7.3. vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) pateikia taisymo, klastojimo žymių turintį dokumentą.

8. Taisyklių 7 punkte nurodytais atvejais informavusi ikiteisminio tyrimo įstaigą, Administracija vidaus vandenų transporto priemonių savininkų (valdytojų) prašymus įregistruoti vidaus vandenų transporto priemones nagrinėja tik po to, kai ikiteisminio tyrimo įstaiga atlieka patikrinimus ar tyrimus. Taisyklių 7.1 papunktyje nurodytos vidaus vandenų transporto priemonės gali būti registruojamos tik po to, kai jos ir (ar) jų varikliai išregistruojami iš Ieškomų transporto priemonių registro.

9. Už vidaus vandenų transporto priemonių įregistravimą registre, išregistravimą iš registro, duomenų keitimą registre, registracijos dokumentų ir jų dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

10. Vidaus vandenų transporto priemonių savininkų (valdytojų) prašymai įregistruoti arba laikinai įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, pakeisti įregistruotos vidaus vandenų transporto priemonės registravimo duomenis, išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę (toliau – prašymas) pateikiami Administracijai asmeniškai, registruotąja pašto siunta arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį ir atlikti Taisyklėse nustatytus vidaus vandenų transporto priemonių registracijos veiksmus elektroninėje erdvėje (toliau elektroninių ryšių priemonės). Prašymai turi būti pasirašyti (elektroninių ryšių priemonėmis teikiamų prašymų pareiškėjai turi būti patvirtinę savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą), juose turi būti nurodytas pareiškėjo adresas korespondencijai ir duomenys ryšiui palaikyti.

11. Kai vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) kreipiasi į Administraciją asmeniškai arba registruotąja pašto siunta, jis privalo pateikti dokumentų originalus ar jų patvirtintas kopijas, o elektroninių ryšių priemonėmis besikreipiantis vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) teikia informacinių technologijų priemonėmis kompiuterio rinkmenoje sudarytus dokumentus (toliau – skaitmeniniai dokumentai), elektroninius dokumentus ir skaitmenines kopijas.

12. Jeigu dokumentai teikiami tiesiogiai atvykus į Administraciją, pareiškėjas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai dokumentus teikia vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) atstovas, jis turi pateikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.132 straipsnio 2 dalies nuostatas atitinkantį atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Fizinio asmens duotas įgaliojimas turi būti įregistruotas Įgaliojimų registre, o juridinio asmens – patvirtintas jo vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu (jeigu juridinis asmuo antspaudą privalo turėti). Jeigu atstovas yra įgaliotas asmuo, jis turi pateikti Civilinio kodekso nustatyta tvarka įformintą įgaliojimą, kuriame nurodytas pavedimas atlikti konkrečius veiksmus. Kai atstovas yra fizinio asmens įgaliotas asmuo, jis turi pateikti duomenis, reikalingus įgaliojimui surasti Įgaliojimų registre, – įgaliojimo registravimo datą ir numerį.

13. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė. Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančio užsieniečio, deklaravusio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pripažįstamas užsieniečio kelionės dokumentas arba teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis ar suteikiantis dokumentas.

14. Dokumentai, kurių duomenimis remiantis registruojamos vidaus vandenų transporto priemonės, turi būti surašyti valstybine kalba. Jeigu teikiamas dokumentas yra surašytas nevalstybine kalba, kartu turi būti pateiktas jo vertimas į valstybinę kalbą, patvirtintas jį išvertusio vertėjo parašu.

15. Nagrinėdama prašymus Administracija tikrina vidaus vandenų transporto priemonių savininkų (valdytojų) tapatybę, nagrinėja pateiktus dokumentus, duomenis, informaciją, atlieka vidaus vandenų transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūras, tikrina, ar vidaus vandenų transporto priemonė, jos variklis nėra ieškomi teisėsaugos institucijų. Nagrinėdama prašymus įregistruoti, išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę arba pakeisti įregistruotos vidaus vandenų transporto priemonės registravimo duomenis, Administracija papildomai tikrina, ar:

15.1. yra pateikti visi vidaus vandenų transporto priemonei registruoti būtini duomenys;

15.2. netaikomi apribojimai eksploatuoti, valdyti, naudoti vidaus vandenų transporto priemonę ar ja disponuoti.

16. Prašymai išnagrinėjami ir vidaus vandenų transporto priemonė įregistruojama registre ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

17. Jeigu nagrinėjant prašymą nustatoma, kad pateikti duomenys yra netikslūs ir (ar) neišsamūs, prašymo nagrinėjimas sustabdomas. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pateiktų dokumentų gavimo Administracijoje dienos informuojamas apie jo prašymo nagrinėjimo sustabdymą ir paprašoma jo pateiktus duomenis patikslinti ir (ar) papildyti per 5 darbo dienas. Per nustatytą terminą pareiškėjui duomenis patikslinus ir (ar) papildžius, prašymo nagrinėjimas tęsiamas ir pabaigiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikslintų ir (ar) papildytų duomenų gavimo dienos priimant sprendimą vidaus vandenų transporto priemonę įregistruoti, laikinai įregistruoti, pakeisti registravimo duomenis, sustabdyti registraciją. Jeigu per nustatytą terminą pareiškėjas nurodytų duomenų nepatikslina ir (ar) nepapildo, prašymas paliekamas nenagrinėtas ir pareiškėjas apie tai informuojamas, o pateikti dokumentų originalai (išskyrus prašymą) grąžinami prašyme nurodytu būdu per 3 darbo dienas nuo dienos, kada duomenys turėjo būti patikslinti ir (ar) papildyti. Prašymo nenagrinėjimas nepanaikina pareiškėjo teisės pateikti naują prašymą Administracijai.  

18. Administracija neatsako už vidaus vandenų transporto priemonių savininkų (valdytojų) pateiktų vidaus vandenų transporto priemonių valdymą patvirtinančių dokumentų turinį ir vadovaujasi pareiškėjo prašyme nurodyta informacija. Pareiškėjas yra atsakingas už prašyme pateiktų duomenų teisingumą.

19. Priėmusi sprendimą atsisakyti registre įregistruoti, laikinai įregistruoti, pakeisti registravimo duomenis, sustabdyti registraciją, išregistruoti iš registro vidaus vandenų transporto priemonę Administracija:

19.1. raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja vidaus vandenų transporto priemonės savininką (valdytoją) apie priimtą sprendimą ir nurodo priežastį;

19.2. grąžina vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui) jo pateiktus dokumentų originalus (išskyrus prašymą).

20. Prašymai nenagrinėjami, jeigu:

20.1. jie pateikti nesilaikant Taisyklių 10 punkte nustatytų reikalavimų;

20.2. vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) nesudaro sąlygų vidaus vandenų transporto priemonės tapatumui patikrinti, kai Taisyklių nustatytais atvejais tai privalu atlikti apžiūrint vidaus vandenų transporto priemonę.

 

III SKYRIUS

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TAPATUMO NUSTATYMAS

 

21. Vidaus vandenų transporto priemonės tapatumo nustatymas yra prašymo įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę nagrinėjimo sudėtinė dalis ir yra atliekamas pirmiausia. Vidaus vandenų transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūrą sudaro transporto priemonės kilmės šalies nustatymas, vidaus vandenų transporto priemonės autentiškumo (fizinis arba Taisyklėse nustatytais atvejais pagal nuotraukas) patikrinimas ir (arba) transporto priemonės kilmės dokumentų autentiškumo patikrinimas, siekiant nustatyti, ar nėra atlikti neteisėti jų pakeitimai ir vidaus vandenų transporto priemonė yra laikytina registro objektu.

22. Vidaus vandenų transporto priemonės fizinį autentiškumo patikrinimą (pirminę apžiūrą) privalu atlikti, kai vidaus vandenų transporto priemonė yra savaeigis ar nesavaeigis vidaus vandenų krovininis ar keleivinis laivas, žvejybos laivas, plūduriuojantis įrenginys ar plūduriuojanti priemonė ir:

22.1. pirmą kartą registruojama Lietuvos Respublikoje arba iš naujo registruojama, kai buvo išregistruota iš registro Taisyklių 66.6, 66.12 ir 66.13 papunkčiuose nurodytais atvejais;

22.2. registruojami pasikeitę Lietuvos Respublikoje įregistruotos vidaus vandenų transporto priemonės duomenys;

22.3. yra registruojama po to, kai ji buvo grąžinta (perduota) jos savininkui (valdytojui) po teisėsaugos institucijos atlikto tyrimo dėl Taisyklių 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytų atvejų.

23. Pramoginio ar asmeninio laivo fizinis patikrinimas atliekamas, kai iš pareiškėjo pateiktų nuotraukų kyla abejonių dėl pramoginio ar asmeninio laivo tapatumo ar pateiktų dokumentų autentiškumo.

24. Vidaus vandenų transporto priemonės fizinis autentiškumo patikrinimas atliekamas Administracijos nustatytose vietose. Pareiškėjų pageidavimu, vidaus vandenų transporto priemonės fizinis patikrinimas gali būti atliekamas vidaus vandenų transporto priemonių stovėjimo (saugojimo) vietoje. Vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) prašyme nurodo pageidaujamą vidaus vandenų transporto priemonės fizinio patikrinimo vietą, datą ir laiką ir juos suderina su Administracija. Nenustatytose vietose patikrinimas atliekamas tik tuo atveju, kai vidaus vandenų transporto priemonės pristatyti neįmanoma dėl infrastruktūros arba kai jos pristatymo išlaidos yra neproporcingai didelės (atstumas iki nustatytos vietos didesnis kaip 100 km, vidaus vandenų transporto priemonei iškelti reikalingas kranas arba jai pristatyti reikalinga ne mažiau kaip 3,5 t didžiausiosios leidžiamosios masės transporto priemonė). Transporto priemonės fizinis autentiškumo patikrinimas gali būti atliekamas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

25. Vidaus vandenų transporto priemonės tapatumo nustatymo metu gali būti naudojami vidaus vandenų transporto priemonės metalui, kitų dangų paviršiui tyrinėti, dažų storiui matuoti, kitoms panašaus pobūdžio funkcijoms atlikti skirti prietaisai, fotografuojama vidaus vandenų transporto priemonė, jos identifikavimo žymenys, kurie turi būti įžiūrimi (nesugadinti) ir neturi būti padengti jokiomis medžiagomis, išskyrus tas, kurios yra naudojamos vidaus vandenų transporto priemonės gamintojo (statytojo) ar kompetentingos institucijos, pažeisti nei cheminėmis priemonėmis, nei mechaniniu būdu.

26. Vidaus vandenų transporto priemonės fiziniam autentiškumo patikrinimui parengta vidaus vandenų transporto priemonė turi būti paženklinta jos gamintojo arba kompetentingos institucijos suteiktu korpuso numeriu ir (arba) gamintojo identifikavimo plokštele (išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikoje įregistruotos identifikavimo žymenų neturinčios transporto priemonės).

27. Vidaus vandenų transporto priemonė turi būti visiškai sukomplektuota, vidaus vandenų transporto priemonės korpusas turi būti be lūžių ar deformacijų. Vidaus vandenų transporto priemonėje neturi būti keleivių ir gyvūnų, krovinių ar įrenginių, kurie trukdytų patikrinti vidaus vandenų transporto priemonės identifikavimo žymenis. Turi būti užtikrinta tinkama sauga vidaus vandenų transporto priemonei apžiūrėti.

28. Administracijos darbuotojas turi teisę atsisakyti atlikti vidaus vandenų transporto priemonės fizinį autentiškumo patikrinimą, jeigu nevykdomi Taisyklių 27 punkte išdėstyti reikalavimai.

 

IV SKYRIUS

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMAS

 

29. Lietuvos Respublikoje vidaus vandenų transporto priemonės registruojamos esant visoms išvardytoms sąlygoms:

29.1. nustatytas vidaus vandenų transporto priemonės tapatumas (vidaus vandenų transporto priemonė identifikuota);

29.2. pramoginis ar asmeninis laivas:

29.2.1. pagamintas ir (ar) pradėtas eksploatuoti Europos Sąjungoje po 2017 m. sausio 18 d. ir atitinka Administracijos direktoriaus tvirtinamo Pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus ir pateikti Reglamente nurodyti dokumentai;

29.2.2. pagamintas ir (ar) pradėtas eksploatuoti laikotarpiu nuo 1996 m. birželio 16 d. iki 2017 m. sausio 18 d. ir atitinka 1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo ir pateikta rašytinė atitikties deklaracija, kuri patvirtina, kad pramoginis laivas pagamintas pagal nurodytą direktyvą, arba pateikti kiti gamintojo (statytojo) parengti techniniai dokumentai, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registraciją ir (ar) eksploataciją patvirtinantys dokumentai, kuriuose yra nurodyta registravimui reikalinga informacija;

29.2.3. pagamintas Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje veikiančio (veikusio) gamintojo (statytojo) ir pradėtas eksploatuoti iki 1998 m. birželio 16 d. ir pateikti gamintojo parengti techniniai dokumentai, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registraciją ir (ar) eksploataciją patvirtinantys dokumentai, kuriuose yra Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 13 ir 14 punktuose nurodyti duomenys.

30. Vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo kreiptis į Administraciją dėl vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimo prieš pradedant ją eksploatuoti Lietuvos Respublikoje, kai vidaus vandenų transporto priemonės yra neregistruotos (išregistruotos) Lietuvos Respublikoje ar užsienio šalyje, išskyrus Vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 10 dalyje nurodytus atvejus.

31. Vidaus vandenų transporto priemonę įregistruoti pageidaujantis pareiškėjas Administracijai pateikia:

31.1. Administracijos direktoriaus patvirtintos formos prašymą;

31.2. vidaus vandenų transporto priemonės kilmės dokumentus, įrodančius vidaus vandenų transporto priemonės pastatymą (pagaminimą) arba eksploatavimą ar jo nutraukimą kitoje šalyje:

31.2.1. naujų vidaus vandenų transporto priemonių (kai vidaus vandenų transporto priemonės nebuvo registruotos ir (ar) eksploatuotos) – gamintojų arba privačių importuotojų išduotus vidaus vandenų transporto priemonės pagaminimą ir techninę atitiktį patvirtinančius dokumentus;

31.2.2. iš užsienio valstybių atvežtų eksploatuotų vidaus vandenų transporto priemonių – užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotas vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentą, nuosavybės teisės pažymėjimą, eksporto dokumentą arba kitą, vidaus vandenų transporto priemonės registraciją patvirtinantį dokumentą (jeigu tokį dokumentą registras išduoda arba jeigu tokį dokumentą valdytojas privalo turėti pagal vandens transporto priemonės valdytojo šalyje galiojančius teisės aktus);

31.3. vidaus vandenų transporto priemonės nuosavybę ar valdymą patvirtinantį dokumentą:

31.3.1. pirkimo–pardavimo, dovanojimo, mainų sutartį, mokėjimo sąskaitą, sąskaitą faktūrą, paveldėjimo teisės liudijimą, teismo sprendimą ar kitą panašaus pobūdžio dokumentą, kai  vidaus vandenų transporto priemonė valdoma nuosavybės teise;

31.3.2. išperkamosios nuomos, veiklos nuomos, nuomos, panaudos, turto patikėjimo sutartį, teisę naudotis transporto priemone suteikiantį įgaliojimą ar kitą panašaus pobūdžio dokumentą, kai  vidaus vandenų transporto priemonė valdoma nuomos, panaudos, patikėjimo ar kitu teisėtu pagrindu;

31.4. jeigu vidaus vandenų transporto priemonė anksčiau buvo įregistruota užsienio valstybės registre, – užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš ankstesnio registro (jeigu registras tokį dokumentą išduoda):

31.5. vidaus vandenų transporto priemonės klasę patvirtinantį dokumentą (jeigu taikoma);

31.6. ikiteisminio tyrimo įstaigos išduotą dokumentą apie nustatytus vidaus vandenų transporto priemonės identifikavimo žymenų pakeitimus ar klastojimą, kai vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) transporto priemonę įsigijo ar atgavo po ikiteisminio tyrimo įstaigos atlikto tyrimo;

31.7. klasifikavimo bendrovės patvirtintą statybos projektą (jeigu projektą tvirtino klasifikavimo bendrovė) arba patvirtinto statybos projekto datą ir numerį (jeigu projektą tvirtino Administracija), kai vidaus vandenų laivas, žvejybos laivas ar plūduriuojantis įrenginys yra savos gamybos; Administracijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą statybos projektą bei eksploatacijos sąlygas, kai plūduriuojanti priemonė yra savos gamybos;

31.8. pramoginio laivo statytojo užpildytą ir pasirašytą Administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją bei pagrindinių laivo dalių ir medžiagų įsigijimo (nuosavybės) dokumentus (jeigu pramoginis laivas yra tik asmeniniam naudojimui skirtas laivas, pastatytas savo jėgomis ūkio būdu);

31.9. kai siekiama įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, kurios savininkas (valdytojas) yra užsienietis, – Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama ar suteikiama teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

32. Pareiškėjo prašymu pramoginis ar asmeninis laivas registruojamas nuotoliniu būdu. Šiuo atveju, be kitų Taisyklių 31 punkte nurodytų dokumentų, turi būti pateiktos ne mažiau kaip 4 skaitmeninės pramoginio ar asmeninio laivo skirtingų pusių išorės nuotraukos, kuriose matytųsi bent vienas pramoginio ar asmeninio laivo bortas ir priekis arba galas, nuotraukos, kuriose būtų matomi pramoginio ar asmeninio laivo identifikavimo žymenys (gamintojo lentelė, techniniai parametrai, CE ženklinimas (kai taikoma), korpuso numeris), nuotraukos, kuriose būtų matomas variklis ir variklio identifikavimo žymenys (gamintojo lentelė, techniniai parametrai, CE ženklinimas (kai taikoma), variklio numeris).

33. Kai registruojamas dar nebaigtas statyti (statomas) vidaus vandenų laivas, žvejybos laivas, plūduriuojantis įrenginys ar plūduriuojanti priemonė, papildomai pateikiama:

33.1. klasifikavimo bendrovės patvirtintas techninis projektas (jeigu šį projektą tvirtino klasifikavimo bendrovė) arba patvirtinto techninio projekto data ir numeris (jeigu šį projektą tvirtino Administracija);

33.2. statybos rangos sutarties kopija;

33.3. duomenys apie statybos įmonę ir už statybą atsakingą asmenį (pavadinimas, kodas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos);

33.4. duomenys apie statybos techninę priežiūrą vykdančią įstaigą, organizaciją (pavadinimas, kodas, adresas);

33.5. Administracijos ir Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas plūduriuojančios priemonės statybos projektas bei eksploatacijos sąlygos.

34. Administracija, registruodama vidaus vandenų transporto priemonę registre:

34.1. įrašo vidaus vandenų transporto priemonės duomenis;

34.2. suteikia vidaus vandenų transporto priemonei registro objekto identifikavimo kodą ir registro numerį;

34.3. įrašo registre Nuostatų 15 punkte nurodytus vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenis ir kitus su vidaus vandenų transporto priemonės registravimu susijusius duomenis.

35. Administracija, įregistravusi vidaus vandenų transporto priemonę registre:

35.1. grąžina pareiškėjui jo pateiktus dokumentų originalus;

35.2. išduoda pareiškėjui atitinkamą vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentą;

35.3. ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo įregistravimo registre dienos apie registre įregistruotą žvejybos laivą praneša Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

36. Administracija atsisako įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, jeigu:

36.1. pateikti dokumentai turi taisymo ar klastojimo požymių;

36.2. nenustatyta pareiškėjo asmens tapatybė;

36.3. nenustatytas vidaus vandenų transporto priemonės tapatumas (identifikavimo žymenys yra pažeisti cheminėmis priemonėmis ir (ar) mechaniniu būdu ir (ar) yra neįskaitomi arba jų nėra);

36.4. taikomi daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę apribojimai riboja savininko ar valdytojo teisę registruoti vidaus vandenų transporto priemonę registre;

36.5. vidaus vandenų transporto priemonė yra ieškoma teisėsaugos institucijų;

36.6. nepateikiami visi Taisyklėse nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, arba dokumentai išduoti asmens, kuris neturi įgaliojimų ar teisės juos išduoti;

36.7. pateiktuose dokumentuose ir (ar) duomenyse nėra patvirtinama informacija apie vidaus vandenų transporto priemonės gamintoją (statytoją), modelį, korpuso numerį, tipą, paskirtį, pagaminimo (pastatymo) metus, gabarito matmenis, korpuso medžiagą, keliamąją galią (didžiausias leidžiamas keleivių skaičius), eigos ir pagalbinių variklių markę, gamyklą, numerį, gamybos metus, tipą, skaičių ir galingumą (kW), didžiausią leistiną pakabinamojo variklio galią (kai taikoma), didžiausią leistiną greitį (km/h), bendrąją talpą (kai taikoma – bruto registracinėmis tonomis), didžiausią grimzlę (kai taikoma), pramoginio laivo projektavimo kategoriją, CE atitiktį (kai taikoma);

36.8. pateiktuose dokumentuose ir (ar) duomenyse nėra patvirtinama informacija apie pramoginio laivo projektavimo kategoriją ir laivo savininkas (pareiškėjas) nesutinka, kad būtų nurodyta žemiausia projektavimo kategorija;

36.9. paaiškėja, kad asmeniniam naudojimui pastatytas pramoginis laivas yra pastatytas pagal gamintojo techninius dokumentus;

36.10. dėl duomenų patvirtinimo, patikslinimo ir (ar) papildymo iš Lietuvos Respublikos ar užsienio atitinkamų kompetentingų institucijų, informacinių sistemų tvarkytojų, kitų juridinių ar fizinių asmenų gautas neigiamas atsakymas arba per nustatytą terminą negautas atsakymas.

 

V SKYRIUS

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS DOKUMENTAI

 

37.  Administracija išduoda Administracijos direktoriaus patvirtintų formų vidaus vandenų transporto priemonių registracijos dokumentus.

38. Registracijos dokumentuose įrašomi registro duomenys, kurie nurodyti atitinkamose Administracijos direktoriaus patvirtintose registracijos dokumentų formose.

39. Vienai vidaus vandenų transporto priemonei išduodamas vienas vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumento egzempliorius. Statomo savaeigio ar nesavaeigio vidus vandenų krovininio ar keleivinio laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės savininkui (valdytojui) Administracija išduoda pažymą.

40. Vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) pageidavimu vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentai gali būti siunčiami per kurjerį vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) nurodytu adresu. Už šią paslaugą sumoka vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas).

 

VI SKYRIUS

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRO NUMERIS IR ŽYMĖJIMAS

 

41. Kiekvienai registre įregistruotai vidaus vandenų transporto priemonei suteikiamas unikalus (nepasikartojantis) registro numeris (toliau – registro numeris), kurį sudaro didžiųjų lotyniškų raidžių kombinacija, po jų – brūkšnelis ir registro eilės numeris arabiškais skaičiais. 

42. Registro numerio raidžių kombinacija sudaroma atsižvelgiant į vidaus vandenų transporto priemonės paskirtį ir tipą:

42.1. savaeigiai vidaus vandenų laivai ir keltai – LT-P;

42.2. nesavaeigiai vidaus vandenų laivai – LT-B;

42.3. plūduriuojantys įrenginiai – LT-PI;

42.4. plūduriuojančios priemonės – LT-PP;

42.5. žvejybos laivai – LT-Z;

42.6. mažieji, pramoginiai ir asmeniniai laivai – LT;

42.7. burinės jachtos – LTU.

43. Kiekviena registre įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė priekyje iš abiejų bortų gerai matomoje vietoje turi būti pažymėta registro numeriu.

44. Registro numeris turi būti užrašytas viena spalva tiesiu šriftu. Raidžių ir skaičių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 150 mm, plotis – ne mažesnis 80 mm, linijos storis – ne mažesnis 20 mm.

45. Ant vidaus vandenų transporto priemonės bortų gali būti užrašytas vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumente įrašytas pavadinimas. Burinės jachtos pavadinimas gali būti rašomas ant prie lejerių pritvirtinto audinio tiesiu šriftu (užrašas gali užimti iki 2/3 šio audinio aukščio). Vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas turi būti sudarytas vadovaujantis šiais reikalavimais:

45.1. turi atitikti visuomenėje priimtas moralės normas;

45.2. negali būti sudarytas iš necenzūrinių arba panašių į juos žodžių: vulgarizmų, žargonų, keiksmažodžių, jame neturi būti dviprasmybių, išskyrus atvejus, kai šis derinys ar jo dalis yra registruotas prekių ženklas ir yra gautas šio prekių ženklo savininko sutikimas;

45.3. negali sutapti su žodžiais, kurie gali būti suvokiami kaip niekinimas, neapykantos skatinimas ar kurstymas diskriminuoti žmonių grupes ar joms priklausančius asmenis, taip pat su neigiamas asociacijas keliančiais žodžiais;

45.4. negali sutapti su nacionaliniais ir tarptautiniais prekių ženklais, juridinio asmens pavadinimu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo su tuo sutinka;

45.5. pavadinimas turi būti taisyklingas, atitikti bendrinės kalbos reikalavimus;

45.6. pavadinimuose gali būti naudojami lietuvių kalbos ir kitų kalbų, naudojančių lotynų abėcėlę, žodžiai bei antikos (senovės graikų ir lotynų) kalbų žodžiai;

45.7. pavadinimą turi sudaryti ne daugiau kaip du žodžiai;

45.8. pavadinimas gali būti sudarytas iš žodžio ir po brūkšnio nurodytos skaičių kombinacijos, sudarytos iš ne daugiau kaip keturių skaitmenų.

46. Burinė jachta papildomai žymima:

46.1. ant groto, ant didžiausio stakselio, asimetrinio spinakerio ar kitos priekinės burės, galinčios uždengti užrašus ant groto:

46.1.1. registro numeriu abiejose burių pusėse skirtinguose aukščiuose, iš dešiniojo borto pusės aukščiau negu iš kairiojo borto;

46.1.2. registro numeriu, kuris ant burių išdėstomas virš įsivaizduojamos linijos, einančios statmenai užpakalinei kraštinei iš taško, esančio 1/3 priekinės kraštinės ilgio atstumu nuo falinio kampo;

46.2. registro numeriu ant spinakerio iš abiejų burės pusių skirtinguose aukščiuose apytikriai jo viduryje;

46.3. ant laivo transo užrašomas uosto pavadinimas.

47. Rekomenduojami šie registro numerio užrašo ant burių minimalūs dydžiai priklausomai nuo jachtos ilgio:

 

Ilgis, m

 

Raidės, skaičiaus aukštis, mm

Plotis (išskyrus raidę I ir skaičių 1), mm

Linijos plotis, mm

Atstumas tarp raidžių, skaičių, mm

nuo 6 iki 8,5

 

300

 

200

 

40

 

60

 

nuo 8,5 iki 11

 

375

 

250

 

50

 

75

 

nuo 11

 

450

 

300

 

60

 

90

 

 

VII SKYRIUS

LAIKINAS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮREGISTRAVIMAS IR REGISTRACIJOS SUSTABDYMAS

 

48. Vidaus vandenų transporto priemonės registre registruojamos neterminuotai, išskyrus atvejus, kai:

48.1. ji yra įregistruota užsienio valstybės registre ir ją pagal laivo nuomos be įgulos sutartį (angl. bareboat charter) išsinuomoja Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo; tokiu atveju vidaus vandenų transporto priemonė registre įregistruojama ne ilgesniam kaip vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties galiojimo laikotarpiui;

48.2. vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra asmuo, kurio vidaus vandenų transporto priemonės valdymo terminas apribotas vidaus vandenų transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu; tokiu atveju vidaus vandenų transporto priemonė registre įregistruojama jos valdymo laikotarpiui.

49. Kai pageidaujama įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, kuri yra įregistruota užsienio valstybės registre ir ją pagal laivo nuomos be įgulos sutartį išsinuomoja Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi pateikti:

49.1. vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutartį, kurioje nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas, atitinkami Nuostatų 15.1.1, 15.1.2, 15.1.5 ir 15.2 papunkčiuose nurodyti vidaus vandenų transporto priemonės savininko ir nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas;

49.2. užsienio valstybės registro tvarkytojo išduotą pažymą, kurioje nurodyti Nuostatų 15.1.1, 15.1.2, 15.1.5 ir 15.2 papunkčiuose nurodyti vidaus vandenų transporto priemonės savininko ir daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę suvaržymų turėtojo (arba turėtojų, jeigu tokių yra) duomenys;

49.3. užsienio valstybės, kurioje įregistruota išsinuomota vidaus vandenų transporto priemonė, laivų registro tvarkytojo išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad išsinuomotai vidaus vandenų transporto priemonei laivo nuomos be įgulos sutarties galiojimo laikotarpiu sustabdoma teisė plaukioti su valstybės, kurioje įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė, vėliava;

49.4. išsinuomotos vidaus vandenų transporto priemonės savininko sutikimą, kad vidaus vandenų transporto priemonė laivo nuomos be įgulos sutarties galiojimo laikotarpiu būtų laikinai įregistruota registre.

50. Laikino įregistravimo atvejais vidaus vandenų transporto priemonė įregistruojama jos savininko (valdytojo) pageidaujamam laikotarpiui, kuris negali viršyti Taisyklių 48 punkte nurodytų laikotarpių.

51Laikinai įregistruojant vidaus vandenų transporto priemonę išduodamo vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumento ir registro numerio galiojimo terminas sutampa su transporto priemonės laikino įregistravimo terminu.

52. Vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas), norėdamas išnuomoti registre įregistruotą vidaus vandenų transporto priemonę pagal nuomos be įgulos sutartį keičiant vidaus vandenų transporto priemonės registracijos valstybę, Administracijai pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodyta, kurioje valstybėje vidaus vandenų transporto priemonė bus registruota vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties galiojimo laikotarpiu. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

52.1. vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutartis, kurioje nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas, Nuostatų 15.1.1, 15.1.2, 15.1.5 ir 15.2 papunkčiuose nurodyti vidaus vandenų transporto priemonės savininko ir nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas;

55.2. užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduota pažyma, kad vidaus vandenų transporto priemonė bus įregistruota toje valstybėje vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties  galiojimo laikotarpiu.

53. Įkeista vidaus vandenų transporto priemonė negali būti išnuomota keičiant registracijos valstybę, kol nepasibaigs daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę apribojimai ar suvaržymai arba kol nebus gautas atitinkamų kreditorių notaro patvirtintas sutikimas tai padaryti.

54. Išnuomojus registre įregistruotą vidaus vandenų transporto priemonę nuomos be įgulos sutarties galiojimo laikotarpiui, apie tai įrašoma registre ir vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui) išduodama pažyma apie registracijos registre sustabdymą, kurioje nurodomas 15 kalendorinių dienų terminas vidaus vandenų transporto priemonei saugiai nuplaukti vidaus vandenų keliais iki užsienio valstybės, kurioje ši vidaus vandenų transporto priemonė bus įregistruota, uosto.

55. Išnuomotą vidaus vandenų transporto priemonę įregistravus užsienio valstybės registre, vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo per 30 kalendorinių dienų nuo įregistravimo Administracijai pateikti dokumentą, patvirtinantį vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą užsienio valstybės registre.

56. Pasibaigus vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties galiojimo laikotarpiui arba šią sutartį nutraukus nepasibaigus jos galiojimo laikui, vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų nuo minėtos sutarties pasibaigimo dienos, privalo išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę iš užsienio valstybės registro ir kreiptis į Administraciją dėl registracijos registre atnaujinimo.

57. Vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) kartu su prašymu atnaujinti vidaus vandenų transporto priemonės registraciją registre privalo pateikti Administracijai dokumentą, patvirtinantį, kad vidaus vandenų transporto priemonė yra išregistruota iš užsienio valstybės registro. Registre daromas įrašas apie vidaus vandenų transporto priemonės registracijos atnaujinimą.

 

VIII SKYRIUS

ĮREGISTRUOTŲ VIDAUS VANDENŲ transporto priemonių registravimo DUOMENŲ KEITIMAS

 

58. Įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių registravimo duomenys keičiami šiais atvejais:

58.1. pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui) (kai vidaus vandenų transporto priemonė perduodama valdyti Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui arba Lietuvos Respublikoje įregistruotam juridiniam asmeniui) arba vidaus vandenų transporto priemonės savininkui, kuris nėra vidaus vandenų transporto priemonės valdytojas;

58.2. pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės valdytojo arba vidaus vandenų transporto priemonės savininko, kuris nėra vidaus vandenų transporto priemonės valdytojas, duomenims;

58.3. pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės duomenims;

58.4. keičiant laikino įregistravimo laikotarpį.

59. Vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo kreiptis į Administraciją dėl įregistruotų duomenų keitimo:

59.1. praradęs vidaus vandenų transporto priemonę ar jos registracijos dokumentą, – nedelsdamas;

59.2. pasibaigus laikino įregistravimo laikui, – prieš pradėdamas toliau eksploatuoti vidaus vandenų transporto priemonę Lietuvos Respublikoje;

59.3. pasikeitus Taisyklių 58.1–58.3 papunkčiuose nurodytiems duomenims, – per 15 darbo dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

60. Registruoti pasikeitusio vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenis į Administraciją kreipiasi ankstesnysis ir naujasis vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas), išskyrus atvejus, kai:

60.1. keičiasi vidaus vandenų transporto priemonės valdytojas, o vidaus vandenų transporto priemonės savininkas lieka tas pats;

60.2viena Lietuvos Respublikos valstybei ar savivaldybei priklausančią vidaus vandenų transporto priemonę patikėjimo teise valdanti valstybės ar savivaldybės įmonė, tarp jų  uždaroji akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei arba uždarajai akcinei bendrovei ar akcinei bendrovei, kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybės valdomai bendrovei, viešoji ar biudžetinė įstaiga perduoda valdyti kitai;

60.3naujasis vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) vidaus vandenų transporto priemonę įgyja:

60.3.1. paveldėjimo teisės pagrindu;

60.3.2. notaro patvirtinto sandorio pagrindu;

60.3.3. teisėsaugos institucijos išduoto vidaus vandenų transporto priemonės valdymo pagrindą (įsigijimą) patvirtinančio dokumento pagrindu;

60.3.4. ją realizavus pagal Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Turto taisyklės);

60.4vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenys keičiasi juridinio asmens reorganizavimo atveju.

61. Taisyklių 60 punkte nurodytais atvejais registruoti pasikeitusio vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenis į Administraciją kreipiasi tik naujojo vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) vardu veikiantys pareiškėjai.

62. Registruoti pasikeitusio vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenis pageidaujantis ankstesnysis vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) Administracijai pateikia:

62.1. pranešimą;

62.2. vidaus vandenų transporto priemonės nuosavybę ar valdymą patvirtinantį dokumentą.

63. Registruoti pasikeitusius Taisyklių 58.1–58.3 papunkčiuose nurodytus duomenis, pakeisti laikino įregistravimo laikotarpį ar gauti naują vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentą pageidaujantis vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) Administracijai pateikia:

63.1. prašymą;

63.2. vidaus vandenų transporto priemonės kilmės dokumentą (-us), išskyrus atvejus, kai vidaus vandenų transporto priemonė yra įregistruota Lietuvos Respublikoje, yra neperdirbta ir registracijos dokumente įrašyti duomenys nesikeičia arba Lietuvos Respublikoje išduotas transporto priemonės registracijos dokumentas yra prarastas;

63.3.  naujo vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) vidaus vandenų transporto priemonės nuosavybę ar valdymą patvirtinantį dokumentą;

63.4. vidaus vandenų transporto priemonės atitikties įvertinimo dokumentą (kai pageidaujama registruoti pasikeitusius vidaus vandenų transporto priemonės duomenis ir jie yra pasikeitę dėl vidaus vandenų transporto priemonės rekonstrukcijos, perdarymo, remonto ar statybos);

63.5. dokumentą, pagal kurį nustatomas laikino įregistravimo laikotarpis (kai pageidaujama registruoti pasikeitusį vidaus vandenų transporto priemonės laikino įregistravimo laikotarpį).

64. Vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) vienu prašymu gali kreiptis dėl keleto Taisyklių 58 punkte išvardytų transporto priemonės registravimo duomenų keitimo atvejų.

65. Prašymai išnagrinėjami laikantis Taisyklių 16 ir 17 punktuose nustatytų procedūrų. Priėmusi sprendimą registruoti pasikeitusius (keičiamus) vidaus vandenų transporto priemonės registravimo duomenis, Administracija:

65.1. įrašo registre arba patvirtina anksčiau registre įrašytus Nuostatų 15 punkte nurodytus vidaus vandenų transporto priemonės, jos savininko (valdytojo), kitus su vidaus vandenų transporto priemonės registravimu susijusius duomenis;

65.2. patvirtina anksčiau vidaus vandenų transporto priemonei suteiktą registro objekto identifikavimo kodą;

65.3. grąžina pareiškėjui jo pateiktus dokumentų originalus (išskyrus prašymą ir iki duomenų pakeitimo galiojusį vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentą);

65.4. išduoda pareiškėjui atitinkamą vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentą (kai keičiami buvusiame transporto priemonės registracijos dokumente įrašyti duomenys arba transporto priemonės registracijos dokumentas išduodamas vietoj prarasto, sugadinto ar susidėvėjusio).

 

IX SKYRIUS

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠREGISTRAVIMAS

 

66. Vidaus vandenų transporto priemonės išregistruojamos iš registro šiais atvejais:

66.1. pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui, kai vidaus vandenų transporto priemonės savininku tampa užsienietis, neturintis Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų išduoto dokumento, kuriuo patvirtinama ar suteikiama teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, arba užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo ar atstovybės;

66.2. jeigu naujas vidaus vandenų transporto priemonės savininkas per Taisyklių 59.3 papunktyje nurodytą terminą nesikreipia į Administraciją dėl įregistruotos vidaus vandenų transporto priemonės registravimo duomenų keitimo;

66.3. baigus eksploatuoti vidaus vandenų transporto priemonę Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepasibaigus vidaus vandenų transporto priemonės laikino įregistravimo Lietuvos Respublikoje terminui;

66.4. pasibaigus vidaus vandenų transporto priemonės laikino įregistravimo terminui;

66.5. jeigu vidaus vandenų transporto priemonė pripažįstama netinkama eksploatuoti;

66.6. jeigu vidaus vandenų transporto priemonė perduodama (perduotina) realizuoti valstybei pagal Turto taisykles arba atitinkamą užsienio šalies tvarką;

66.7. gavus oficialų užsienio valstybės kompetentingos institucijos pranešimą apie vidaus vandenų transporto priemonės konfiskavimą, įregistravimą ar baigimą eksploatuoti atitinkamoje valstybėje;

66.8. nustačius, kad vidaus vandenų transporto priemonė buvo įregistruota pažeidžiant Taisyklių reikalavimus, esant suklastotam korpuso numeriui, suklastotų dokumentų ar neteisingų, netikslių duomenų, informacijos pagrindu;

66.9. nustačius, kad vidaus vandenų transporto priemonės korpuso numeris visiškai sutampa su registruojamos kitos vidaus vandenų transporto priemonės, kurios tapatumas nekelia abejonių, korpuso numeriu (šiuo atveju daroma prielaida, kad išregistruojamos vidaus vandenų transporto priemonės identifikavimo numeris yra suklastotas arba įrašytas neteisingai);

66.10. kai gaunamas užsienio valstybės, kurioje įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė, registro tvarkytojo reikalavimas išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę iš registro arba šio registro tvarkytojo išduotas dokumentas apie laivo išregistravimą iš užsienio valstybės registro;

66.11. Administracija gauna užsienio valstybės, kurioje įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė, kompetentingos institucijos ar registro tvarkytojo reikalavimą išregistruoti laikinai įregistruotą vidaus vandenų transporto priemonę iš registro arba informaciją apie vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš užsienio valstybės registro;

66.12. išregistruoti išsinuomotą vidaus vandenų transporto priemonę prašo vidaus vandenų transporto priemonės nuomininkas (jo įgaliotas asmuo) ir pateikia motyvuotą prašymą;

66.13. kitais atvejais, kai to pageidauja vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) ir pateikia motyvuotą prašymą.

67. Vidaus vandenų transporto priemonės išregistruojamos:

67.1. Taisyklių 66.1, 66.3, 66.5, 66.6, 66.12 ir 66.13 papunkčiuose nurodytais atvejais, kai kreipiasi jos savininkas (valdytojas);

67.2. Taisyklių 66.1, 66.2, 66.5–66.11 papunkčiuose nurodytais atvejais – kitų duomenų teikėjų pateiktų duomenų, informacijos pagrindu;

67.3. Taisyklių 66.4 papunktyje nurodytu atveju – registro duomenų pagrindu.

68. Vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) dėl vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimo į Administraciją privalo kreiptis per 30 dienų nuo Taisyklių 66.3 ir 66.5 papunkčiuose nustatytų transporto priemonės išregistravimo pagrindų atsiradimo dienos.

69. Išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę pageidaujantis jos savininkas (valdytojas) (kai vidaus vandenų transporto priemonė išregistruojama Taisyklių 66.5 papunktyje nurodytu atveju, kreiptis gali ir vidaus vandenų transporto priemonę apdoroti priėmusios įmonės atstovas) Administracijai pateikia:

69.1. prašymą;

69.2kai dokumentus teikia vidaus vandenų transporto priemonės savininko ar vidaus vandenų transporto priemonę apdoroti priėmusios įmonės atstovas ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis, – atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

69.3. kai vidaus vandenų transporto priemonė išregistruojama Taisyklių 66.1 papunktyje nurodytu atveju, – informaciją apie vidaus vandenų transporto priemonės nuosavybės perdavimą patvirtinantį dokumentą;

69.4vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentą, jeigu jis nėra prarastas.

70. Išnagrinėjusi prašymą, Administracija per 1 darbo dieną priima sprendimą dėl vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimo (jeigu pareiškėjui nereikia patikslinti ir (ar) papildyti duomenų). Kai vidaus vandenų transporto priemonę išregistruoti pageidaujantis jos savininkas (valdytojas) kreipiasi elektroninių ryšių priemonėmis, Administracija priima sprendimą išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę tik gavusi Taisyklių 69.4 papunktyje nurodyto dokumento originalą.

71.  Administracija, išregistruodama vidaus vandenų transporto priemonę:

71.1. įrašo registre su vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimu susijusius duomenis;

71.2. grąžina pareiškėjui jo pateiktus dokumentų originalus, išskyrus vidaus vandenų transporto priemonių registracijos dokumentus.

72. Administracija duomenų teikėjų (išskyrus pareiškėjus) pateiktų duomenų, informacijos pagrindu vidaus vandenų transporto priemones išregistruoja per 3 darbo dienas, o registro duomenų pagrindu – per 1 darbo dieną.

73. Taisyklių 66.5, 66.8 ir 66.9 papunkčiuose nurodytais vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimo atvejais (išskyrus atvejus, kai vidaus vandenų transporto priemonė išregistruojama kreipiantis vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui) Administracija ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoja vidaus vandenų transporto priemonės savininką (valdytoją) raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis apie vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą.

74. Administracija, išregistravusi iš registro žvejybos laivą, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo išregistravimo apie tai praneša Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Registro duomenų teikėjai privalo užtikrinti, kad registro tvarkytojui teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs, aktualūs ir pateikti laiku, ir pranešti registro tvarkytojui apie pateiktus klaidingus, netikslius, neišsamius duomenis (toliau – netikslūs duomenys), pateiktus netikslius duomenis nedelsdami ištaisyti, patikslinti arba papildyti, o neaktualius – atnaujinti.

76. Dokumentai ir (ar) jų kopijos, kurių pagrindu registre registruojama vidaus vandenų transporto priemonė arba priimamas sprendimas atsisakyti registre registruoti, laikinai įregistruoti, išregistruoti iš registro vidaus vandenų transporto priemonę, saugomi Administracijos archyvuose ir (ar) elektroniniame archyve teisės aktų nustatytą laikotarpį.

77. Surasti, kompetentingų Lietuvos Respublikos ir (arba) užsienio šalių institucijų paimti ar kitokiais būdais įgyti ir pagal tiesioginę paskirtį nenaudojami vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentai grąžinami Administracijai. Jeigu vietoj surastų ir grąžintų vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentų nebuvo išduoti nauji vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentai, per vieną mėnesį jie gali būti perduoti asmenims (jų atstovams), kuriems jie buvo išduoti. Jeigu asmenys, kuriems buvo išduoti vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentai, nesikreipė į Administraciją, ji privalo kreiptis į šiuos asmenis dėl dokumento perdavimo.

78. Administracija raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis teikia informaciją to pageidaujantiems vidaus vandenų transporto priemonių savininkams (valdytojams) apie jų valdomų vidaus vandenų transporto priemonių įregistravimą, registravimo duomenų keitimą (numatomą keitimą) ar išregistravimą (numatomą išregistravimą).

____________________