LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl lietuvos respublikos kultūros ministro 2015 m. BIRŽELIO 15 d. įsakymo Nr. įv-384 „DĖL VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. balandžio 6 d. Nr. ĮV-286

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. ĮV-384 „Dėl Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu:

T v i r t i n u Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus nuostatus (pridedama).“

2. P a v e d u Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktoriui apie įstaigos pavadinimo keitimą pranešti viešai vieną kartą iki įsakymo 1 punkte nurodytų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

3. Įgalioju Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui šiuo įsakymu patvirtintus muziejaus nuostatus ir atlikti kitus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant prašymų, raštų ir kitų dokumentų pasirašymu bei tvirtinimu), susijusius su Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. ĮV-310 „Dėl Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-384

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-286

redakcija)

 

 

VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus (toliau – Muziejus) yra respublikinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti muziejines vertybes, atskleidžiančias Lietuvos žydų ir jų kultūros istoriją, jos materialinį ir dvasinį paveldą bei Holokausto istoriją. Muziejus priskiriamas kultūros istorijos muziejų rūšiai. Muziejaus pavadinimo santrumpa – VGŽIM. Muziejaus buveinė – Naugarduko g. 10/2, LT-01309 Vilnius.

2. Muziejaus savininkas yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Ministerija). Ministerija sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Muziejaus nuostatuose (toliau – Nuostatai) jos kompetencijai priskirtus klausimus.

3. Muziejus įsteigtas tuometinės Lietuvos TSR Liaudies komisarų tarybos 1944 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 79 „Dėl Lietuvos TSR Muziejų veikimo atnaujinimo“, panaikintas reorganizavimo būdu tuometinės Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1949 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl žydų muziejaus Vilniuje perorganizavimo į Vilniaus kraštotyros muziejų“. Muziejus atkurtas tuometinės Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989 m. rugsėjo 6 d. potvarkiu Nr. 177.

4. Nuostatus tvirtina ir juos keičia kultūros ministras. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

5. Muziejus yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke.

6. Vieši pranešimai skelbiami Muziejaus interneto svetainėje www.jmuseum.lt, kurioje nurodomas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas bei registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Muziejų, kita aktuali informacija.

7. Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais ir šiais Nuostatais.

8. Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą bei rekomendacijas.

 

 

II SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Muziejaus veiklos pagrindiniai tikslai:

9.1. kaupti, saugoti, tyrinėti ir populiarinti muziejinę bei istorinę vertę turinčias vertybes, atskleidžiančias Lietuvos žydų ir jų kultūros istoriją, jos materialinį ir dvasinį paveldą bei Holokausto istoriją, derinti kaupimą bei saugojimą su informacijos visuomenei teikimu;

9.2. susieti kultūros paveldo saugojimą su visuomenės kultūros ir edukacijos poreikių tenkinimu bei kultūros paslaugų teikimu;

9.3. puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros tapatumą bei jį aktualizuoti, viešinti ir gyvai perteikti tautos materialinį bei dvasinį kultūros paveldą ugdant visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę.

10. Įgyvendindamas šiuos tikslus, Muziejus vykdo šias funkcijas:

10.1. įsigyja ir sistemina muziejinę bei istorinę vertę turinčius eksponatus, formuoja Muziejaus rinkinius, atskleidžiančius Lietuvos žydų ir jų kultūros istoriją, jos materialinį ir dvasinį paveldą bei Holokausto istoriją;

10.2. kaupia informaciją apie Muziejaus rinkinių profilį atitinkančias muziejines vertybes, esančias kitose Lietuvos atminties institucijose, viešųjų ir privačių juridinių asmenų, fizinių asmenų privačiuose rinkiniuose Lietuvoje ir užsienyje;

10.3. vykdo muziejinių vertybių apskaitą ir vertinimą tikrąja verte;

10.4. organizuoja sukauptų muziejinių vertybių ir Muziejaus pastatų, įtrauktų į Kultūros vertybių registrą, apsaugą;

10.5. organizuoja sukauptų muziejinių vertybių prevencinį konservavimą ir restauravimą;

10.6. savarankiškai ir (arba) kartu su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ir (arba) nepriklausomais mokslininkais vykdo Muziejaus rinkinių tyrimus;

10.7. vykdo į Kultūros vertybių registrą įtraukto Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms – didžiausios masinių žudynių vietos Lietuvoje – istorinius tyrimus ir priežiūrą;

10.8. vykdo Muziejaus rinkinių viešinimo veiklas: rengia nuolatines ekspozicijas, laikinas ir virtualias parodas, kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje, Muziejaus rinkinius ir jų tyrimus populiarinančius leidinius tradiciniu ir elektroniniu formatu;

10.9. organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, rengia ir vykdo edukacijos programas;

10.10. vykdo kultūrinio turizmo veiklas;

10.11. organizuoja sukauptų muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą per Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), rengia ir vykdo skaitmeninimo projektus Lietuvoje ir užsienyje;

10.12. atlieka kultūros istorijos rūšies Lietuvos muziejų ir juose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo metodinio centro funkcijas: teikia konsultacijas kitų kultūros istorijos rūšies muziejų ar muziejų, kuriuose saugomas žydų tautos materialinis ir dvasinis paveldas, specialistams, organizuoja dalijimosi gerąja praktika veiklas, teikia pasiūlymus Ministerijai dėl susijusio teisinio reglamentavimo ir muziejų darbuotojų gebėjimų ugdymo;

10.13. deleguoja Muziejaus specialistus Ministerijos atstovams kontroliuojant kultūros istorijos rūšies muziejų veiklą ir jų rinkinių apskaitą ir apsaugą;

10.14. rengia, leidžia ir platina su Muziejaus veikla susijusius leidinius;

10.15. organizuoja konferencijas, seminarus bei kitus renginius, susijusius su Muziejaus veiklos tikslais;

10.16. teikia lankytojų aptarnavimo paslaugas Muziejuje;

10.17. rengia ir vykdo regioninius, nacionalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir iš kitų programų finansuojamus projektus;

10.18. organizuoja Muziejaus veiklų pristatymą viešojoje ir virtualioje erdvėje;

10.19. vykdo bendras veiklas su kitomis valstybinėmis, tarptautinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, veikiančiomis muziejų, žydų ir jų kultūros, jos materialinio ir dvasinio paveldo, Holokausto istorijos bei žmogaus teisių apsaugos srityse;

10.20. pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus, Muziejaus pasirašytas sutartis teikia muziejinių vertybių skaitmeninius vaizdus;

10.21. formuoja Muziejaus bibliotekos fondus;

10.22. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

MUZIEJAUS RINKINIAI

 

11. Muziejaus rinkiniai, atsižvelgiant į muziejinių vertybių išliekamąją vertę, skirstomi į:

11.1. pagrindinį fondą, žymimą šifru VŽM;

11.2. pagalbinį fondą, žymimą šifru VŽMP, kuris neskirstomas į atskirus rinkinius.

12. Iš pagrindinio fondo neprofilinių, dubletinių ir pagalbinio fondo vertybių teisės aktų nustatyta tvarka gali būti sudarytas mainų fondas.

13. Muziejaus rinkiniai kaupiami šiomis pagrindinėmis komplektavimo kryptimis: Lietuvos žydų kultūros ir istorijos paveldas: religija, etnografija, socialinis gyvenimas, menas, Lietuvos žydų memorialinis ir kūrybinis palikimas, Holokaustas.

14. Muziejaus pagrindinio fondo rinkiniai ir jų šifrai:

14.1. Religinių artefaktų ir kasdienio naudojimo daiktų rinkiniai: metalo dirbiniai (šifras Dmt), brangiųjų metalų dirbiniai (šifras Dbr), medžio dirbiniai (šifras Dmd), odos dirbiniai (šifras Dod), keramikos dirbiniai (šifras Dfs), tekstilės dirbiniai (šifras Dt), kaulo ir kitų medžiagų dirbiniai  (šifras Dkt);

14.2. Archeologijos rinkiniai: Vilniaus Didžiosios sinagogos ir Šulhoifo (šifras Arch), Panerių (šifras Arch-P), kitų vietovių (šifras Arch-kt) archeologiniai radiniai;

14.3. Raštijos ir dokumentų rinkiniai: knygos (šifras Kn), spaudiniai (šifras Ks), rankraščiai (šifras Kr), institucijų ir asmenų dokumentai, bylos (šifras ŽB); plakatai ir afišos (šifras Kp), kartografija (šifras Kk);

14.4. Fotografijos ir filokartijos rinkiniai: nuotraukos (šifras f), negatyvai (šifras fn), skaidrės (šifras fs), atvirukai (šifras A);

14.5. Audiovizualinės medžiagos rinkinys (šifras Lgv);

14.6. Dailės rinkiniai:

14.6.1. vaizduojamoji dailė: grafika (šifras Mg), tapyba (šifras Mt), skulptūra (šifras Ms);

14.6.2. taikomoji-dekoratyvinė dailė: tekstilė (šifras TMt), keramika (šifras TMk), stiklas (šifras TMs), oda (šifras TMo), metalas (šifras TMm);

14.6.3. meno katalogų, reprodukcinės ir kompiuterinės grafikos, meninių ir parodų plakatų rinkinys (šifras Mkp);

14.7 Žako Lipšico, Bertos Kitroser-Lipšic ir Andre Šimkevičiaus šeimos memorialinis rinkinys (šifras ŽL): daiktai (šifras ŽL-d), vaizduojamoji ir taikomoji-dekoratyvinė dailė (šifras ŽL-m), fotografija ir filokartija (šifras ŽL-f), raštija ir dokumentai (šifras ŽL-rs), plakatai ir afišos (šifras ŽL-p);

14.8. Josifo Šapiro archyvas (šifras JŠ): ekslibriai (šifras Ex-JŠ), daiktai (šifras D-JŠ), raštija, dokumentai, plakatai (šifras Rs-JŠ), fotografija ir filokartija (šifras F-JŠ), vaizduojamoji ir taikomoji-dekoratyvinė dailė (šifras M-JŠ).

15. Muziejinės vertybės konservuojamos ir restauruojamos Lietuvos muziejuose, kurių steigimo dokumentuose numatyta restauravimo funkcija, šia veikla užsiimančiose įmonėse, kuriose dirba Ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos (toliau – Atestavimo komisija) atestuoti restauratoriai bei individualia veikla užsiimančių Atestavimo komisijos atestuotų restauratorių.

 

 

IV SKYRIUS

MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

 

16. Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja:

16.1. Tolerancijos centre ir Samuelio Bako muziejaus ekspozicijoje (Naugarduko g. 10/2, Vilnius);

16.2. Holokausto istorijos muziejaus ekspozicijoje (Pamėnkalnio g. 12, Vilnius);

16.3. Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms lankytojų centro ekspozicijoje (Agrastų g. 15, Vilnius);

16.4. Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejaus ekspozicijoje (Pylimo g. 4, Vilnius);

16.5. Žako Lipšico memorialiniame muziejuje (Šv. Jokūbo g. 17, Druskininkai);

16.6. parodose Muziejuje, kituose muziejuose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje.

 

V SKYRIUS

MUZIEJAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

17. Muziejus turi teisę:

17.1. Ministerijos leidimu steigti filialus, atitinkančius Muziejaus profilį bei veiklą;

17.2. būti Lietuvos ar tarptautinių organizacijų, kurių veikla susijusi su Muziejaus misija ir funkcijomis, nariu;

17.3. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą tvirtina kultūros ministras, bei nustatyti jų įkainius;

17.4. tvarkyti savo ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir teikti Ministerijai bei kitoms įstatymuose nustatytoms institucijoms reikiamą informaciją;

17.5. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus, susijusius su Muziejaus turto naudojimu;

17.6. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

17.7. gauti paramą;

17.8. inicijuoti Nuostatų pakeitimus ir papildymus;

17.9. teikti pasiūlymus Ministerijai dėl muziejų veiklos tobulinimo;

17.10. teisės aktų nustatyta tvarka turėti logotipą ir kitą atributiką.

18. Muziejus privalo:

18.1. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas;

18.2. užtikrinti Muziejaus darbuotojams saugias darbo sąlygas;

18.3. teikti Ministerijai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas bei metinius veiklos planus;

18.4. garantuoti įstaigos finansinių, statistinių ir rašytinių ataskaitų teisingumą;

18.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus.

19. Muziejus gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

VI SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

20. Muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis Ministerijos strateginiu veiklos planu ir Muziejaus metiniu veiklos planu, kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.

21. Muziejaus darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, šie Nuostatai, darbo tvarkos taisyklės bei kiti teisės aktai;

22. Muziejui vadovauja direktorius, kurį Darbo kodekso, Muziejų įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

23. Muziejaus direktorius:

23.1. organizuoja visą Muziejaus veiklą ir atsako už ją, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Muziejaus tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

23.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

23.3. užtikrina, kad Muziejaus finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

23.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Muziejaus vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

23.5. leidžia įsakymus;

23.6. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus;

23.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Muziejaus darbuotojus, nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios ir (ar) kintamosios dalies koeficientus, skiria priemokas ir premijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas jiems tobulinti kvalifikaciją, skatina juos, išskyrus Muziejaus direktoriaus pavaduotoją – vyriausiąjį fondų saugotoją, kurį Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia kultūros ministras;

23.8. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Muziejui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

23.9. sudaro darbo grupes ir komisijas Muziejaus veiklos problemoms spręsti, tvirtina jų darbo reglamentus;

23.10. teisės aktų nustatyta tvarka Muziejuje aktyviai dirbusiam ir kūrusiam muziejininkui, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta, suteikia Muziejaus emerito vardą;

23.11. tvirtina Muziejaus:

23.11.1. organizacinę struktūrą, prieš tai suderinęs su Ministerija;

23.11.2. darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant Ministerijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, prieš tai suderinęs su Ministerija;

23.11.3. darbuotojų pareigybių aprašymus ir darbo tvarkos taisykles;

23.11.4. struktūrinių padalinių nuostatus;

23.11.5. ekspozicijų ir parodų teminę struktūrą, parengtus publikuoti leidinius;

23.11.6. teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

23.11.7. kitus Muziejaus veiklai reikalingus individualius ir norminius teisės aktus.

24. Muziejaus valdyme patariamojo balso teise dalyvauja 11 narių Muziejaus taryba, kurią sudaro Muziejaus specialistai, Ministerijos atstovas ir išorės ekspertai, kurių turi būti ne mažiau kaip vienas trečdalis. Muziejaus tarybos sudėtį Muziejaus direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras. Muziejaus tarybai negali vadovauti Muziejaus direktorius, kuris yra šios tarybos narys. Į Muziejaus tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami kiti Muziejaus darbuotojai bei specialistai iš kitų institucijų, įmonių ar organizacijų.

25. Muziejaus taryba:

25.1. svarsto Muziejaus metinius veiklos planus bei jų ataskaitas;

25.2. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Muziejaus veiklai reikšmingų projektų (nuolatinių ekspozicijų atnaujinimo, parodų, edukacijos, leidybos, mokslo ir kultūros renginių, tarptautinio bendradarbiavimo, investicijų) bei jų finansavimo galimybių;

25.3. svarsto Muziejaus organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių poreikį bei skaičių;

25.4. svarsto Nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir kitų su Muziejaus veikla bei darbo tvarka susijusių dokumentų projektus;

25.5. teikia pasiūlymus dėl Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei gebėjimų ugdymo;

25.6. svarsto Muziejuje aktyviai dirbusio ir kūrusio muziejininko, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta, emerito vardo kandidatūrą;

25.7. svarsto Muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

25.8. svarsto kitus, su Muziejaus veikla susijusius, klausimus.

26. Muziejuje veikia Rinkinių komplektavimo komisija, kurios pirmininkas yra Muziejaus direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis fondų saugotojas. Rinkinių komplektavimo komisijos sudėtį tvirtina Muziejaus direktorius, o jos veiklą reglamentuoja kultūros ministro patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija (toliau – Instrukcija).

 

VII SKYRIUS

MUZIEJAUS TURTAS IR LĖŠOS

 

27. Muziejus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų. Muziejui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

28. Valstybės Muziejui perduotas ir Muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o Muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Muziejaus turtą sudaro:

29.1. ilgalaikis turtas:

29.1.1. materialusis (pastatai, patalpos ir kitas turtas);

29.1.2. muziejinės vertybės, kurių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Instrukcija ir kiti teisės aktai;

29.1.3. nematerialusis turtas;

29.2. trumpalaikis turtas (atsargos, finansiniai ištekliai ir kitas su Muziejaus veikla susijęs turtas).

30. Muziejaus lėšas sudaro:

30.1. valstybės biudžeto lėšos;

30.2. lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

30.3. lėšos, gautos už mokamas paslaugas ir nuomą;

30.4. fizinių ir juridinių asmenų parama;

30.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 

VIII SKYRIUS

MUZIEJAUS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

31. Muziejaus valstybinį finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė;

32. Muziejaus vidaus auditą atlieka Ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Muziejus reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

________________________