herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO IR NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T-152

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi ir siekdama racionaliai eksploatuoti mokyklinius autobusus, Joniškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-152

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO
IR NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) mokyklinių autobusų naudojimo, nuomos ir apmokėjimo už nuomą tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

2.1. Mokyklinis ar geltonasis autobusas (toliau – mokyklinis autobusas) – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, mokyklos patikėjimo teise valdomas autobusas, turintis 9 ir daugiau sėdimų vietų, paženklintas skiriamaisiais ženklais.

2.2. Nuomotojas – Joniškio rajono savivaldybės mokykla, turinti priskirtą mokyklinį autobusą ir suteikianti to autobuso nuomos paslaugą.

2.3. Nuomininkas – juridinis asmuo, savivaldybės įstaiga, organizacija, besinaudojanti nuomos paslauga.

2.4. Saviraiškos renginiai – dalykinės olimpiados, sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos, būrelių, studijų, klubų ir kiti neformalieji renginiai, skirti meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems mokinių gebėjimams ugdyti.

2.5. Pažintinė veikla – viena iš neformaliojo švietimo formų, skirta vaikų ir jaunimo tautiniam, patriotiniam ir kultūriniam ugdymui skatinti, lankant sociokultūrinę ir meninę vertę turinčius objektus.

3. Mokyklinių autobusų valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ir kiti norminiai teisės aktai. Jei yra prieštaravimų tarp šio Aprašo ir kitų norminių teisės aktų nuostatų, susijusių su savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu, taikomos kitų norminių teisės aktų nuostatos.

 

II. MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

4. Mokykliniai autobusai naudojami:

4.1. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimuose ir miesteliuose Joniškio r. savivaldybės teritorijoje toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos (išskyrus mokinius, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą – negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimui įgyvendinti pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintus maršrutus, suderintus su savivaldybės administracijos direktoriumi;

4.2. vežti mokinius į paskirtus centrus laikyti brandos egzaminų, dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime;

4.3. vežti mokinius, gyvenančius kaimo gyvenamosiose vietovėse, konsultacijoms į Pedagoginę psichologinę tarnybą;

4.4. vežti mokinius dalyvauti rajoniniuose, regioniniuose ir respublikiniuose mokinių saviraiškos renginiuose (konkursai, olimpiados, varžybos ir kt.);

4.5. vežti mokinius į pažintinės veiklos ir profesinio orientavimo renginius;

5. Jeigu autobuso nereikia Aprašo 4 punkte nurodytoms funkcijoms vykdyti, savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka jis gali būti naudojamas:

5.1. vežti mokytojus į kvalifikacijos kėlimo renginius, vykstančius rajone ir respublikoje;

5.2. kitų savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų reikmėms.

 

III. MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NUOMOS TVARKA

 

6. Jeigu autobuso nereikia Aprašo 4-5 punktuose nurodytoms funkcijoms vykdyti, savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir vadovaujantis savivaldybės tarybos nustatytais įkainiais  jis gali būti nuomojamas fiziniams ir kitiems 5.2 punkte nenurodytiems juridiniams asmenims.

7. Visų lėšų, gautų už mokyklinio autobuso nuomą, apskaita tvarkoma pajamų už teikiamas paslaugas programose.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Už švietimo įstaigos mokyklinio autobuso saugojimą, eksploatavimo kontrolę bei naudojimą atsakingas švietimo įstaigos vadovas.

9. Švietimo įstaigos, turinčios mokyklinius autobusus, vadovaudamosi šiuo Aprašu ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, parengia autobuso naudojimo kontrolės, saugojimo, atsakomybės, kelionės lapų pildymo reikalavimus.

10. Aprašo kontrolę atlieka Švietimo ir sporto skyrius.

11. Aprašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.

12. Aprašas gali būti keičiamas ir pildomas, pasikeitus teisės aktų reikalavimams.

___________________