LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-747 „DĖL KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. V-1475

Vilnius

 

P a k e i č i u Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas):

1. Papildau 6.11 papunkčiu:

6.11. Atžalinė įmonė yra ne ilgiau kaip 5 metus Juridinių asmenų registre registruota įmonė, kurios steigėja arba viena iš steigėjų yra kita įmonė arba mokslo ir studijų institucija ar fizinių asmenų grupė ir kurios tikslas – komercializuoti įmonėje arba mokslo ir studijų institucijoje sukurtus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus;“.

2. Papildau 271 punktu:

271. Taškai pagal Reglamento 3 priedo 13 punktą įskaitomi, jei jų įskaitymo metu Institucija yra atžalinės įmonės steigėja ar dalyvė.

3. Papildau Reglamento 3 priedą 13 punktu:

 

13.

Atžalinių įmonių steigimas ir (ar) jų įstatinio kapitalo didinimas

tūkst. Eur

1

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius