LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-720 DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2017 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 10 d. Nr. 3D-94

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2017 metais grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2017 metais grafiko patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Bronius Markauskas

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m.  gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-720

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 3D-94 redakcija)

 

ParaMOS PARAIŠkų pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemones PRIĖMIMO 2017 metais GRAFIKAS

 

Priemonės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1

ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA

 

 

1.1

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

2017-04-03

2017-05-31

1.2

Parama parodomiesiems  projektams ir informavimo veiklai

2017-04-03

2017-05-31

2

KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS

 

 

2.1

Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

 

 

2.1.1

Parama miško valdytojams pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

2017-02-06

2017-03-31

2.1.2

Parama kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

2017-02-06

2017-03-31

3

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS

 

 

3.1

Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose

2017-04-03

2017-06-30

2017-08-01

2017-10-31

4

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

 

 

4.1

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

 

 

4.2

 

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

 

 

4.3

Parama investicijoms į  žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:

 

 

4.3.1

Parama žemės konsolidacijai

 

 

4.3.2

Parama žemės ūkio vandentvarkai

 

 

4.3.3

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

2017-05-02

2017-06-30

4.4

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:

 

 

4.4.1

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas

2017-04-03

2017-07-31

6

ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA

 

 

6.1

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

2017-07-03

2017-07-31

6.2

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

2017-11-02

2017-11-30

6.3

Parama smulkiesiems ūkiams

 

 

6.4

Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:

 

 

6.4.1

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

2017-09-01

2017-10-31

6.4.2

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

2017-09-01

2017-10-31

7

PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE

 

 

7.2

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:

 

 

7.2.1

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

2017-05-02

2017-06-30

7.2.2

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

2017-03-13

2017-04-14

7.6

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį:

 

 

7.6.1

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

2017-05-02

2017-06-30

7.6.2

Tradicinių amatų centrų plėtra

2017-05-02

2017-05-31

8

INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ

 

 

8.1

Miško veisimas

2017-08-01

2017-09-29

8.3–4

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

2017-08-01

2017-09-29

8.5

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2017-04-03

2017-05-31

8.6

Investicijos į miškininkystės technologijas

2017-08-01

2017-09-29

9

GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS

 

 

9.1

Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje

2017-06-01

2017-07-31

10

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*

 

 

10.1

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

 

 

10.2

Specifinių pievų tvarkymas

 

 

10.3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

 

 

10.4

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

 

 

10.5

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse

 

 

10.6

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

 

 

10.7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

 

 

10.8

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

 

 

10.9

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

 

 

10.10

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

 

 

10.11

„Dirvožemio apsauga“

 

 

10.12

„Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

 

 

11

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*

 

 

12

SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS*

 

 

12.1

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje

 

 

12.2

Parama „Natura 2000“ miškuose

 

 

13

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ*

 

 

13.2

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių

 

 

13.3

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių

 

 

16

BENDRADARBIAVIMAS

 

 

16.1

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

(EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų pateikimas)

2017-04-03

2017-05-31

16.1

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

2017-08-01

2017-09-29

16.3

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui

2017-05-02

2017-06-30

16.4

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2017-05-02

2017-06-30

17

RIZIKOS VALDYMAS

 

 

17.1.1

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

2017-03-13

2017-06-30

2017-09-01

2017-12-29

17.1.2

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

2017-01-04

2017-12-29

19

LEADER PROGRAMA

 

 

19.2

**Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS

 

 

19.3

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas

2017-04-03

2017-04-28

2017-06-01

2017-06-30

2017-08-01

2017-08-31

2017-11-02

2017-11-30

20

TECHNINĖ PAGALBA

 

 

20.2

Nacionalinio kaimo tinklo projektinių pasiūlymų pateikimas

2017-04-03

2017-06-30

 

*Paraiškos priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis

**Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką

 

_______________________