ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TEISĖS ATLIKTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS FUNKCIJAS SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRUI

 

2022 m. liepos 5 d. Nr. T-271

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 821 straipsniu įstatymo 17 straipsniu ir 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 91 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 111 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 2 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Suteikti teisę Šiaulių rajono savivaldybės administracijai nuo 2023 m. sausio 1 d. atlikti centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – Šiaulių rajono CPO) funkcijas savivaldybės kontroliuojamoms (valdomoms) perkančiosioms organizacijoms, išskyrus švietimo srityje veikiančias savivaldybės kontroliuojamas (valdomas) perkančiąsias organizacijas, įskaitant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pirkimus.

2.    Suteikti teisę Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centrui nuo 2023 m. sausio 1 d. atlikti centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – Šiaulių rajono sektorinė CPO) funkcijas švietimo srityje veikiančioms savivaldybės kontroliuojamoms (valdomoms) perkančiosioms organizacijoms, įskaitant Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro pirkimus.

3.    Pavesti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriui, Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) perkančiųjų organizacijų vadovams iki 2023 m. sausio 1 d. atlikti visus veiksmus ir pasirašyti visus dokumentus, reikalingus tam, kad Šiaulių rajono CPO ir Šiaulių rajono sektorinė CPO galėtų teikti Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamoms (valdomoms) įstaigoms centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugas.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Antanas Bezaras