LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2013 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-49 DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ ŽURNALISTŲ AKREDITAVIMO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. V-165

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. V-49 „Dėl užsienio žurnalistų akreditavimo prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ ŽURNALISTŲ AKREDITAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi:

 

T v i r t i n u Užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                          Linas Linkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2013 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-49

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro birželio 28 d. įsakymo Nr. V-165 redakcija)

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ ŽURNALISTŲ AKREDITAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOje TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašas reglamentuoja užsienio valstybių žurnalistų, kurie profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą užsienio valstybės viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra užsienio valstybių žurnalistų profesinės organizacijos nariai akreditavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (toliau – ministerija) tvarką.

2. Ministerijoje akredituojami užsienio valstybių žurnalistai, kurių tikslas yra nuolat informuoti visuomenę apie įvykius Lietuvos Respublikoje. Užsienio valstybių žurnalistai, kurių tikslas informuoti visuomenę apie atskirą Lietuvos Respublikoje vykstantį ypatingos svarbos įvykį ar renginį, akredituojami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro konkrečiam įvykiui ar renginiui nustatyta tvarka.

3. Užsienio valstybių žurnalistus ministerija akredituoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir šiuo aprašu.

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme vartojamas sąvokas.

5. Ministerijoje akredituoti užsienio valstybių žurnalistai turi tokias pat teises rinkti ir skelbti informaciją kaip ir Lietuvos žurnalistai.

 

II Skyrius

AKREDITACIJOS SUTEIKIMAS

 

6. Akreditacija suteikiama ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Konkretus akreditacijos laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į užsienio valstybės žurnalisto akreditacijos tikslus, jo sutarčių dėl medžiagos rengimo ir teikimo su užsienio valstybės viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju terminus ir į kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų pateiktą informaciją.

7. Akreditacijai gauti užsienio valstybių žurnalistai ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt elektroninėmis priemonėmis užpildo ir pateikia akreditavimo anketą (1 priedas).

8. Akreditavimo anketoje turi būti nurodyta: akredituoti prašančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, paso ar kito galiojančio kelionės dokumento numeris, atstovaujamo užsienio informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas, pagrindinės būstinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamo užsienio informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tipas, einamos pareigos, asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), informacija, ar akreditacijos prašoma pirmą kartą, turėtos akreditavimo kortelės numeris ir galiojimo data, jei užsienio valstybės žurnalistas anksčiau jau buvo akredituotas ministerijoje, informacija apie ankstesnes darbovietes ir valstybes, kuriose akredituoti prašantis asmuo dirbo kaip akredituotas užsienio valstybės žurnalistas (kai akreditacijos prašoma pirmą kartą).

9. Kartu su užpildyta akreditavimo anketa užsienio valstybės žurnalistas aprašo 7 punkte nustatytu būdu pateikia:

9.1. skenuotą laisvos formos prašymą akredituoti, atspausdintą ant užsienio informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, kuriam atstovauja užsienio valstybės žurnalistas, blanko, pasirašyto jo vadovo. Jei užsienio valstybės žurnalistas darbo santykiais ar kitokį bendradarbiavimą reglamentuojančiais susitarimais nėra susijęs su užsienio informacijos rengėju ir (ar) skleidėju, prašymą pasirašo pats užsienio valstybės žurnalistas. Prašyme turi būti nurodyta kreipimosi data, užsienio informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pobūdis, specializacija, veiklos sritys, pageidaujamas užsienio valstybės žurnalisto akreditavimo laikotarpis, rezidavimo vieta;

9.2. per paskutinius 12 mėnesių parengtų publikacijų ir (ar) reportažų apie Lietuvos Respubliką sąrašą arba apžvalgą, arba jų kopijas. Jei akreditacijos prašoma pirmą kartą, pateikiamas akreditacijos laikotarpiu planuojamų parengti publikacijų ir (ar) reportažų temų sąrašas;

9.3. Lietuvos Respublikos pripažįstamo paso ar kito kelionės dokumento kopiją;

9.4. nacionalinės žurnalistų sąjungos ir (ar) užsienio informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, kuriam užsienio valstybės žurnalistas atstovauja, išduoto žurnalisto pažymėjimo kopiją;

9.5. skaitmeninę dokumentinę akreditavimo prašančio asmens nuotrauką *.jpg formatu, ne didesnę nei 1 MB dydžio.

10. Jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl užsienio valstybės žurnalisto akreditacijos tikslo, jo gali būti reikalaujama papildomai pateikti:

10.1. užsienio informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, kuriam atstovaujama, registracijos pažymėjimo kopiją;

10.2. valstybės, kurioje registruotas užsienio informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos Lietuvos Respublikoje oficialų raštą, patvirtinantį, kad įstaiga, kuriai atstovaujama, yra viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas.

11. Visi dokumentai akreditacijai gauti turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei pateikiamų dokumentų originalo kalba yra kita, būtina pateikti šių dokumentų vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.

12. Akreditavimo prašantis asmuo, elektroniniu būdu patvirtindamas duomenis apie save ir atstovaujamą organizaciją, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, patvirtina sutinkantis, kad pateikti duomenys būtų tikrinami šią teisę turinčių kompetentingų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ir patvirtina pateikiamų duomenų tikrumą ir teisingumą.

13. Ministerija, elektroniniu būdu gavusi užsienio valstybės žurnalisto akreditavimo anketą kartu su šiame apraše nurodytų dokumentų kopijomis, kreipiasi informacijos į kompetentingas Lietuvos Respublikos institucijas dėl užsienio valstybės žurnalisto akreditacijos.

14. Sprendimą dėl užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo priima ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento direktorius, atsižvelgdamas į Visuomenės informavimo skyriaus pateiktą informaciją, per 30 darbo dienų nuo visų šio aprašo 79 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 20 darbo dienų, kai kyla pagrįstų abejonių dėl užsienio valstybės akreditacijos tikslo ir prašoma pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, nurodytus šio aprašo 10 punkte.

15. Užsienio valstybių žurnalistai laikomi akredituotais nuo akreditavimo kortelės (2 priedas) išrašymo dienos. Akreditavimo kortelėje su užsienio valstybės žurnalisto nuotrauka nurodomi jo vardas ir pavardė, atstovaujamo užsienio informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas, užsienio informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo valstybė, kortelės numeris ir galiojimo laikas. Akreditavimo kortelė užsienio valstybės žurnalistui įteikiama asmeniškai pasirašytinai ministerijoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

16. Atsiimdamas akreditavimo kortelę, užsienio valstybės žurnalistas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, akreditacijai gauti elektroniniu būdu pateiktų dokumentų originalus ir grąžinti ankstesnę akreditacijos kortelę (jei buvo anksčiau išduota).

 

III SKYRIUS

ATSISAKYMAS SUTEIKTI AKREDITACIJĄ, AKREDITACIJOS PANAIKINIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

17. Sprendimas atsisakyti suteikti akreditaciją arba ją panaikinti priimamas, kai:

17.1. nustatoma, kad užsienio valstybės žurnalistas, kreipdamasis dėl akreditacijos, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis;

17.2. gaunama informacijos, kad užsienio valstybės žurnalisto parengtose publikacijose ir (ar) reportažuose pateikiama neatitinkanti tikrovės, šališka, iškraipyta, šmeižianti, etninę ir kitokio pobūdžio nesantaiką, diskriminaciją ar neapykantą kurstanti informacija apie Lietuvos Respubliką ir (ar) kita neskelbtina informacija, nurodyta Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnyje;

17.3. gaunama informacijos, kad užsienio valstybės žurnalistas Lietuvos Respublikoje gali užsiimti veikla, kuri kelia grėsmę asmenų teisėms, valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ar dorovei;

17.4. užsienio valstybės žurnalistas pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymą, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo veiklą ar užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje;

17.5. užsienio valstybės žurnalistas anksčiau buvo akredituotas ministerijoje, tačiau Visuomenės informavimo skyriui negrąžino negaliojančios akreditavimo kortelės;

17.6. atsižvelgiama į kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų rekomendacijas neakredituoti užsienio valstybės žurnalisto;

17.7. užsienio valstybės žurnalistas nepateikia visų privalomų šio aprašo 7–9 punktuose nurodytų dokumentų ar informacijos.

18. Akreditacija pasibaigia:

18.1. pasibaigus akreditavimo kortelėje nurodytam terminui;

18.2. užsienio valstybės žurnalisto rašytiniu prašymu;

18.3. užsienio informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo rašytiniu prašymu;

18.4. kai užsienio informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas likviduojamas;

18.5. nutrūkus užsienio valstybės žurnalisto sutarčiai dėl medžiagos rengimo ir teikimo su užsienio viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju.

19. Visuomenės informavimo skyrius gali įspėti užsienio valstybės žurnalistą jo akreditacijos galiojimo laikotarpiu kilus pagrįstam pagrindui taikyti 17 punkto nuostatas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Užsienio valstybės žurnalistas, kuriam buvo atsisakyta suteikti akreditaciją ar akreditacija buvo panaikinta, prašyti kitos akreditacijos gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

21. Užsienio valstybių žurnalistai, kurie yra akredituoti ministerijoje, dėl naujos akreditacijos suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip likus 4 mėnesiams iki galiojančios akreditacijos pabaigos.

22. Užsienio valstybės žurnalistui nesuteikus akreditacijos arba ją panaikinus, apie tai el. paštu informuojamas užsienio valstybės žurnalistas ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Sprendimas atsisakyti suteikti akreditaciją arba ją panaikinti gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

23. Apie prarastą akreditavimo kortelę užsienio valstybės žurnalistas nedelsdamas privalo pranešti el. paštu  media@urm.lt ir nurodyti praradimo priežastis.

_________________