LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. V-419

Vilnius

 

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

„LIETUVOS RESPUBLIKO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Asmeniui, kuris mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą ar vidurinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programą (toliau kartu vadinama Vidurinio ugdymo programa), pažymėjime, brandos atestato priede, brandos atestato (diplomo) priede ir jų apskaitos žurnaluose, pažymoje prie dalyko kurso programos esanti raidė rodo, pagal kokią programą mokinys mokėsi dalyko: bendrasis kursas žymimas raide B, išplėstinis – A. Jei užsienio kalbos mokinys mokėsi pagal vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kuriose mokymosi pasiekimų lygiai pateikti kursais, orientuotais į Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius, šie lygiai žymimi: A1, A2, B1 ir B2.“.

2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS“.

2.4. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.1. einamaisiais mokslo metais išvykstančiajam iš mokyklos: pagrindinio ugdymo programos, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos ar pagrindinio ugdymo  kartu su kitu ugdymu programos (toliau kartu vadinama Pagrindinio ugdymo programa), Vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo  programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę ar paliktam kartoti ugdymo programos; pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, socialinių įgūdžių ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę;“.

2.5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Į mokymosi pasiekimų pažymėjimą įrašomi dalykų, kurių buvo mokytasi, patenkinami ir nepatenkinami metiniai įvertinimai, dalykui mokyti mokslo metams toje klasėje pagal ugdymo planą skirtas valandų skaičius (baigusiesiems ugdymo programos dalį 2007 metais ir vėliau), Pagrindinio ugdymo programos mokiniui – ir dalykų pasiekimų patikrinimo pavadinimai, socialinė-pilietinė veikla, įvertinimai, Vidurinio ugdymo programos mokiniui – ir dalyko kurso programa, kalbos mokėjimo lygis (toliau – kursas), išlaikytų brandos egzaminų pavadinimai, jų tipai, įvertinimai.“.

2.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IR PRADINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS“.

2.7. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1. mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo programą, suaugusiųjų pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą, pradinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą, pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą, pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą ar pradinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programą (toliau kartu vadinama Pradinio ugdymo programa) ir įgijusiam pradinį išsilavinimą;“.

2.8. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS“.

2.9. Pakeičiu 21.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.1. mokiniui, baigusiam (perkeltam į 9-ąją ar gimnazijos I klasę) Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį. Į pažymėjimą įrašomi ugdymo programos pirmosios dalies dalykų, kurių buvo mokytasi, metiniai įvertinimai, socialinė-pilietinė veikla;“.

2.10. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO (KODAI 2701, 2702) IR PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO (KODAI 2001, 2005) IŠDAVIMAS“.

2.11. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo blanką įrašomi Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies dalykų, baigtų mokytis pagal jų programas, pavadinimai, socialinė-pilietinė veikla, metiniai įvertinimai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai (pildymo pavyzdys – 12 priede).“.

2.12. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO (KODAI 3701, 3702), BRANDOS ATESTATO (KODAI 3014, 3015) IR JO PRIEDO (KODAS 3016) IŠDAVIMAS“.

2.13. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO) PRIEDO (KODAS 3007) IŠDAVIMAS“.

2.14. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS ASMENIUI, KURIS MOKĖSI REORGANIZUOTOJE, LIKVIDUOTOJE, PERTVARKYTOJE AR PERTVARKYTOS VIDAUS STRUKTŪROS MOKYKLOJE“.

2.15. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

DUBLIKATO IŠDAVIMAS“.

2.16. Pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

X SKYRIUS

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMO APSKAITA“.

2.17. Pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2.18. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.19. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.20. Pakeičiu 12 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.21. Pakeičiu 13 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Jurgita Petrauskienė


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMAS

 

Dokumento pavadinimas

Serija

Kodas

Kas išduoda

Kam išduoda, jei vykdo atitinkamą bendrojo ugdymo programą

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Nebaigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001101), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 201021501), pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 201021301), pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos (kodas 201021502), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 201071001), pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 201101401), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001101), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001101), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 301071001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 301101401), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 301021501), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 301021301), vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos (kodas 301021502), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos (kodas 305001101), pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (kodas 207001101), socialinių įgūdžių ugdymo programos (kodas 307001101)

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 107001101)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

C

2701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 207001101)

CN

2702

Nevalstybinė mokykla

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

D

3701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam socialinių įgūdžių ugdymo programą (kodas 307001101)

DN

3702

Nevalstybinė mokykla

Pažymėjimas

-

Savivaldybės,  valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001101) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 201021501) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 201021301) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos (kodas 201021502) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 201071001) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 201101401) pirmąją dalį, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001101) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (kodas 207001101) pirmąją dalį

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo programą (kodas 101001101), pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 101071001), pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 101021501), pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 101021301), pradinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą (kodas 101021502), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001101)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

H

2001

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001101), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 201021501), pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 201021301), pagrindinio ugdymo kartu su  meniniu ugdymu programą (kodas 201021502), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 201071001), pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 201101401), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą (kodas 205001101); asmeniui, praradusiam septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą, baigusiajam devintąją klasę

HN

2005

Nevalstybinė mokykla

Pažymėjimas

2501

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam tarptautinio bakalaureato programą (kodas 304001001) iki 2011 metų ir pametusiam ar kitaip praradusiam išduotą pažymėjimą

Brandos atestatas

V, P

3014

 

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001101), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 301071001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 301101401), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 301021501), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 301021301), vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą (kodas 301021502), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001101)

VN,

PN 3015

Nevalstybinė mokykla

Brandos atestato priedas

VP

3016

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001101), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 301071001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 301101401), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 301021501), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 301021301), vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programą (kodas 301021502), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001101)

Brandos atestato (diplomo) priedas

PB

3007

Bazinė mokykla

Asmeniui, turinčiam brandos atestatą ar diplomą ir išlaikiusiam brandos egzaminus, pagilinusiam kai kurių dalykų žinias ir patobulinusiam gebėjimus

___________________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

 

MMMM m. xxxx yy d.

Nr. 00

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

MMMM

metais

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

mokėsi

dešimtoje

klasėje pagal

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

 

(kodas)

 

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

-

 

35

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

-

 

175

 

6 (šeši)

3.

Užsienio kalba (anglų)

 

-

 

105

 

6 (šeši)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

 

-

 

70

 

6 (šeši)

5.

Matematika

 

-

 

140

 

3 (trys)

6.

Biologija

 

-

 

35

 

6 (šeši)

7.

Fizika

 

-

 

70

 

6 (šeši)

8.

Chemija

 

-

 

70

 

5 (penki)

9.

Informacinės technologijos (programavimas)

 

-

 

35

 

3 (trys)

10.

Istorija

 

-

 

70

 

6 (šeši)

11.

Pilietiškumo pagrindai

 

-

 

35

 

5 (penki)

12.

Geografija 

 

-

 

35

 

3 (trys)

13.

Ekonomika ir verslumas

 

-

 

35

 

4 (keturi)

14.

Dailė

 

-

 

35

 

4 (keturi)

15.

Muzika

 

-

 

35

 

4 (keturi)

16.

Technologijos

 

-

 

17

 

5 (penki)

17.

Kūno kultūra

 

-

 

70

 

9 (devyni)

18.

Žmogaus sauga

 

-

 

17

 

Įskaityta

19.

Socialinė-pilietinė veikla

 

-

 

10

 

Įskaityta

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Tipas

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

-

5 (penki)

 

Matematika

 

-

4 (keturi)

 

 

Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 paliktas dešimtoje klasėje.

 

Direktorius A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

12 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2001

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė) 

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

ir įgijo p a g r i n d i n į i š s i l a v i n i m ą

 

(kodas)

 

Jo mokymosi rezultatai:

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

10 (dešimt)

3.

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

9 (devyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

9 (devyni)

9.

Informacinės technologijos (programavimas)

5 (penki)

10.

Istorija

8 (aštuoni)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika ir verslumas

9 (devyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektas (menai)

10 (dešimt)

20.

Socialinė-pilietinė veikla

Įskaityta

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

 

6 (šeši)

 

Matematika

 

7 (septyni)

 

 

Direktorė A.V.

 

 

Vardė Pavardė

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

13 priedas

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 2001

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė) 

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

pagrindinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

ir įgijo p a g r i n d i n į i š s i l a v i n i m ą

 

(kodas)

 

 

Jo mokymosi rezultatai:

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

10 (dešimt)

3.

Užsienio kalba (anglų)

7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

7 (septyni)

5.

Matematika

6 (šeši)

6.

Biologija

9 (devyni)

7.

Fizika

4 (keturi)

8.

Chemija

9 (devyni)

9.

Informacinės technologijos (programavimas)

5 (penki)

10.

Istorija

8 (aštuoni)

11.

Pilietiškumo pagrindai

6 (šeši)

12.

Geografija 

8 (aštuoni)

13.

Ekonomika ir verslumas

9 (devyni)

14.

Dailė

9 (devyni)

15.

Muzika

10 (dešimt)

16.

Technologijos

10 (dešimt)

17.

Kūno kultūra

Atleista

18.

Žmogaus sauga

Įskaityta

19.

Projektas (menai)

10 (dešimt)

20.

Socialinė-pilietinė veikla

Įskaityta

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:

 

Dalykas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba (gimtoji) (atleistas)

 

-

 

Matematika (atleistas)

 

-

 

 

Direktorius A.V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

_________________