LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. įv-441 „dėl valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. ĮV-773

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. ĮV-441 „Dėl valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas