LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ, KILMĖS GARANTIJŲ IŠDAVIMO, PERDAVIMO IR JŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO IR KITOSE VALSTYBĖSE NARĖSE IŠDUOTŲ KILMĖS GARANTIJŲ PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 14 d. Nr. 1-298

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 28 ir 29 straipsniais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinat Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 1.3 ir 1.4 papunkčiais:

1. Tvirtinu Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles (pridedama).

2. S k i r i u  elektros energijos perdavimo sistemos operatorių Litgrid, AB, paskirtąja įstaiga, įgaliota atlikti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje funkcijas (toliau – Paskirtoji įstaiga).

3. Pavedu Paskirtajai įstaigai dalyvauti Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių kilmės garantijas išduodančių įstaigų bendradarbiavimo asociacijoje (angl. AIB – Association of Issuing Bodies).

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                               Rokas Masiulis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1-298

 

ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ, KILMĖS GARANTIJŲ IŠDAVIMO, PERDAVIMO IR JŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO IR KITOSE VALSTYBĖSE NARĖSE IŠDUOTŲ KILMĖS GARANTIJŲ PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų registravimo kilmės garantijų duomenų bazėje, elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo, pripažinimo ir galiojimo panaikinimo bei jų naudojimo ir priežiūros tvarką.

2.  Šių Taisyklių privalo laikytis šie asmenys:

2.1. elektros energijos gamintojai;

2.2. elektros energijos tiekėjai (toliau – tiekėjai);

2.3. elektros energijos perdavimo sistemos operatorius ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai;

2.4. kiti elektros energijos rinkos dalyviai, kurie yra registruojami kilmės garantijų duomenų bazėje, turi išduotas kilmės garantijas, teikia informaciją paskirtajai įstaigai, įgaliotai atlikti elektros energijos rinkos dalyvių registraciją kilmės garantijų duomenų bazėje, elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo, pripažinimo bei kilmės garantijų naudojimo priežiūros funkcijas (toliau – Paskirtoji įstaiga).

3.  Asmuo, įregistruotas kilmės garantijų duomenų bazėje ir turintis Paskirtosios įstaigos suteiktą unikalų dalyvio kodą laikomas dalyviu (toliau – Dalyvis).

4.  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme.

 

II SKYRIUS

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS FUNKCIJOS

 

5.    Paskirtoji įstaiga vykdo šias funkcijas:

5.1.    Administruoja kilmės garantijų elektroninę duomenų bazę, kurioje registruojami, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės garantijomis susiję duomenys (toliau – Duomenų bazė);

5.2.    registruoja Dalyvius;

5.3.    išduoda kilmės garantijas;

5.4.    registruoja kilmės garantijų perleidimą;

5.5.    pripažįsta kilmės garantijas panaudotomis ir (ar) panaikina jų galiojimą;

5.6.    pripažįsta kitose valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse išduotas kilmės garantijas;

5.7.    Dalyvio prašymu paštu, elektroniniu paštu arba kitomis informacinėmis priemonėmis suteikia Dalyviui informaciją apie Dalyviui išduotas ar priklausančias kilmės garantijas;

5.8.    ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie:

5.8.1. per praėjusį kalendorinį mėnesį iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos, kuriai buvo išduotos kilmės garantijos, kiekius (MWh) atskirai pagal naudojamų energijos išteklių rūšis;

5.8.2. kitose šalyse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimą, kilmės garantijų perleidimą ir panaudojimą atskirai pagal naudojamų energijos išteklių rūšis.

5.9. skelbiant ar kitu būdu viešinant informaciją užtikrina Dalyvių pateiktos informacijos konfidencialumą bei asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimus;

5.10.  vykdo šiose Taisyklėse numatytas kilmės garantijų panaudojimo priežiūros funkcijas.

6.    Dalyvio prašymu Paskirtoji įstaiga pateikia rašytinį patvirtinimą apie Dalyvio turimas kilmės garantijas.

 

III SKYRIUS

DALYVIŲ REGISTRACIJA KILMĖS GARANTIJŲ DUOMENŲ BAZĖJE

 

7.    Duomenų bazėje registruojami elektros energijos gamintojai, tiekėjai ir kiti elektros energijos rinkos dalyviai, siekiantys įsigyti kilmės garantijas ir (ar) siekiantys pripažinti užsienio valstybėje išduotas kilmės garantijas Lietuvoje.

8.    Asmenys, siekdami būti registruoti Duomenų bazėje, pateikia Paskirtajai įstaigai:

8.1. užpildytą Paskirtosios įstaigos nustatytos formos prašymą įregistruoti Duomenų bazėje;

8.2. leidimo gaminti elektros energiją kopiją ir (ar) tiekėjui išduoto veiklos leidimo ar licencijos kopiją jei tokie leidimai ar licencijos yra privalomi pagal galiojančius įstatymus.

9.    Esant neaiškumams, Paskirtoji įstaiga gali paprašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą Dalyviui įregistruoti Duomenų bazėje, nurodydama Dalyviui terminą, per kurį prašoma informacija turi būti pateikta.

10.  Paskirtoji įstaiga, patikrinusi jai pateiktą informaciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ar papildomos informacijos pateikimo dienos užregistruoja Dalyvį Duomenų bazėje ir suteikia jam unikalų Dalyvio kodą. Jei Dalyvis nepateikia Taisyklėse nurodytos Paskirtosios įstaigos papildomai prašomos informacijos, Paskirtoji įstaiga atsisako registruoti Dalyvį Duomenų bazėje.

 

IV SKYRIUS

KILMĖS GARANTIJŲ IŠDAVIMAS

 

11.  Kilmės garantija laikoma išduota Dalyviui, kai Paskirtoji įstaiga padaro Duomenų bazėje įrašą apie suteiktą kilmės garantiją. Kilmės garantijos standartinė forma yra įrašas Duomenų bazėje.

12.  Kilmės garantija suteikiama vienam iš  atsinaujinančių energijos išteklių pagamintam ir į elektros tinklus patiektam elektros energijos vienetui – 1 (vienai) MWh. Kiekvienam pagamintos atsinaujinančių energijos išteklių energijos vienetui išduodama ne daugiau kaip viena kilmės garantija, į tą patį energijos vienetą atsižvelgiant ne daugiau kaip vieną kartą.

13.  Kilmės garantija nėra išduodama elektros energijai, pagamintai iš atsinaujinančių energijos išteklių elektros energijos gamintojo savosioms reikmėms ir ūkio poreikiams.

14.  Kilmės garantijoje nurodoma:

14.1.  energijos rūšis;

14.2.  energijos ištekliai, iš kurių buvo pagaminta energija;

14.3.  gamybos pradžios data ir gamybos pabaigos data;

14.4.  įrenginio, kuriame pagaminta elektros energija, identifikaciniai duomenys, vieta, tipas ir pajėgumas;

14.5.  ar įrenginiui buvo skirta parama investicijoms ir kokiu mastu, ar energijos vienetui pagaminti buvo suteikta kitokia parama pagal nacionalinę paramos schemą ir kokiu mastu, taip pat paramos schemos ir (ar) skatinimo priemonių rūšis;

14.6.  elektros energijos gamybos įrenginio eksploatacijos pradžios data;

14.7.  išdavimo data, valstybė ir unikalus identifikacinis numeris.

 

V SKYRIUS

KILMĖS GARANTIJŲ PERLEIDIMAS, PANAUDOJIMAS IR PANAIKINIMAS

 

15.  Kilmės garantijas elektros energijos gamintojas arba tiekėjas perleidžia kitam tiekėjui dvišale sutartimi.

16.  Kilmės garantija laikoma panaudota, kai:

16.1.  elektros energija pagaminta elektrinėje, kuriai pritaikytos  Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies  1-6 punktuose nurodytos skatinimo  priemonės;

16.2.  kilmės garantija perleidžiama galutiniam vartotojui, siekiant įrodyti pateiktos elektros energijos kilmę.

17.  Dalyviai, panaudoję kilmės garantiją, turi apie tai pranešti Paskirtajai įstaigai Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

18Kilmės garantija nustoja galioti, jei ji nebuvo panaudota per 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių nuo atitinkamo elektros energijos vieneto pagaminimo datos.   

19.  Kilmės garantijos galiojimas panaikinamas paaiškėjus, kad kilmės garantija buvo išduota vadovaujantis klaidingais ar netiksliais duomenimis.

 

VI SKYRIUS

kitose VALSTYBĖSE išduotŲ kilmės garantijŲ PRIPAŽINIMAS

 

20.  Lietuvos Respublikoje pripažįstamos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse išduotos kilmės garantijos.

21.  Paskirtoji įstaiga gali atsisakyti pripažinti kitoje valstybėje narėje išduotas kilmės garantijas, jeigu tikrinant kilmės garantijų duomenis kyla pagrįstų abejonių dėl Taisyklių 13 punkte nurodytų duomenų tikslumo, patikimumo ar tikrumo.

22.  Paskirtajai įstaigai priėmus sprendimą nepripažinti valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių narių išduotų kilmės garantijų Lietuvoje, per 5 darbo dienas ji informuoja prašymo teikėją ir Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją, nurodant atsisakymo priežastis ir pateikiant visą su sprendimu susijusią informaciją. 

 

VII SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

23.  Dalyviai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos Paskirtajai įstaigai privalo pateikti informaciją apie kilmės garantijas (MWh) panaudotas ar perleistas per paskutinį kalendorinį mėnesį pagal dvišales sutartis.

24.  Elektros tinklų operatoriai privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos pateikti Paskirtajai įstaigai informaciją apie kiekvieną prie jų tinklo prijungto gamintojo per praėjusį kalendorinį mėnesį į elektros tinklus patiektą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kiekį (MWh).

25.  Dalyviai, elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) Paskirtosios įstaigos prašymu privalo teikti ir kitą informaciją, reikalingą Paskirtosios įstaigos funkcijoms vykdyti.

26.  Dalyviai, teikiantys duomenis Paskirtajai įstaigai, atsako už teikiamų duomenų tikslumą ir patikimumą. Pastebėję, kad pateikė neteisingus duomenis, privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Paskirtąją įstaigą ir pateikti patikslintus duomenis.

27.  Gavusi patikslintus duomenis Paskirtoji įstaiga privalo panaikinti pagal neteisingus duomenis išduotas kilmės garantijas. Vadovaujantis patikslintais duomenimis Paskirtoji įstaiga išduoda naujas kilmės garantijas bei patikslina informaciją apie išduotas kilmės garantijas savo interneto svetainėje.

28.  Šių Taisyklių 23-27 punktuose nurodytos informacijos pateikimo tvarką, kiek jos nereglamentuoja šios Taisyklės, nustato Paskirtoji įstaiga.

29Valstybinė energetikos inspekcija planinių patikrinimų metu arba Paskirtosios įstaigos prašymu atlieka iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintos elektros energijos kiekio kontrolę.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

31. Pasikeitus teisės aktams, turi būti įvertintas poreikis keisti Taisykles ir, prireikus, gali būti parengtas Taisyklių keitimas.

 

 

______________________