HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 214 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.03:2002 „STATINIO PROJEKTO IR STATINIO EKSPERTIZĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. D1-794

Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“ 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių, nurodytų STR 1.01.06:2002 [5.13] lentelėje (išskyrus šios lentelės 7, 8 ir 12 punktuose išvardytus statinius), darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizę, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Kęstutis Trečiokas