LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-1194 „DĖL KLINIŠKAI IR EPIDEMIOLOGIŠKAI SVARBIŲ MIKROORGANIZMŲ ATSPARUMO ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS STEBĖSENOS IR DUOMENŲ APIE MIKROORGANIZMŲ ATSPARUMĄ ANTIMIKROBINIAMS VAISTAMS RINKIMO, KAUPIMO, ANALIZĖS IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 5 d. Nr. V-1231

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Mikroorganizmų atsparumo stebėseną nacionaliniu lygmeniu koordinuoja Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL), kuri metodiškai vadovauja mikroorganizmų atsparumo stebėsenai šalyje, pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo mokymus, rengia bendras duomenų ataskaitas, planuoja ir vykdo mokslinius praktinius tyrimus mikroorganizmų atsparumo stebėsenos kokybei bei efektyvumui įvertinti ir didinti, vieną kartą per metus teikia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro Europos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklui (angl. EARS-Net) (toliau – Europos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklas) ir Pasaulio sveikatos organizacijos Pasauliniam antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklui (angl. GLASS) (toliau – Pasaulinis antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklas) jų prašomus mikrobiologijos laboratorijų, kurios atitinka Europos antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklo ar Pasaulinio antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklo keliamus duomenų kokybės reikalavimus, antimikrobinio atsparumo stebėsenos duomenis, užtikrina pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų konfidencialumą, gerą grįžtamąjį ryšį ir informavimą apie atliktų tyrimų rezultatus.

Mikroorganizmų atsparumo stebėseną nacionaliniu lygmeniu vykdo mikrobiologijos laboratorijos, kurios renka ir teikia mikroorganizmų atsparumo stebėsenos duomenis NVSPL, atsako už pateiktų duomenų patikimumą, kokybę ir pateikimą laiku.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga