ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 18 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUSTATYMO UŽ LEIDIMO ATLIKTI ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, ŠALIGATVIUOSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE, DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 11 d. Nr. T-294

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymo Nr. XII-1128 redakcija) 13 straipsniu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti joje eismą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-205 „Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti joje eismą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 8.1 punktus ir išdėstyti juos taip: 

1.1.

4. Už leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose ir pan.) išdavimą (2 priedas) nustatomas vietinės rinkliavos dydis už parą:

4.1. gatvės važiuojamosios dalies perkasimas – 23 Eur;

4.2. visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 23 Eur;

4.3. šaligatvio perkasimas – 12 Eur;

4.4. žaliųjų zonų, parkų, aikščių perkasimas – 15 Eur;

4.5. daugiabučių namų kiemų dangos perkasimas – 12 Eur;

4.6. gatvių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas – 23 Eur;

4.7. šaligatvio atitvėrimas arba pėsčiųjų eismo šaligatviais apribojimas – 8,7 Eur;

4.8. visiškas šaligatvio atitvėrimas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 12 Eur“.

1.2.

8.1. viršijus žemės kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną pradelstą parą papildomai nustatoma 17 Eur rinkliava (darbų užsakovui ar jam atstovaujančiam asmeniui prašant, leidimas pratęsiamas)“.

2. Paskelbti apie Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimą Šiaulių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

3. Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algimantas Gaubas