Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2002 m. KOVO 5 d. nutarimo nr. 314 „DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. spalio 12 d. Nr. 1029

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Turto arešto aktų registro nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL Turto arešto aktų REGISTRO REORGANIZAVIMO IR turto arešto aktų REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 3 straipsniu, 7 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi bei 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Turto arešto aktų registrą pakeičiant registro tvarkytoją – valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą prijungti prie valstybės įmonės Registrų centro, kuriai po reorganizavimo atitenka visos reorganizuotos valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos teisės ir pareigos, ir nustatyti, kad:

1.1. iki Turto areštų aktų registro reorganizavimo išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol pasibaigia jų galiojimo terminas;

1.2. iki Turto arešto aktų registro reorganizavimo visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

2. Patvirtinti Turto arešto aktų registro nuostatus (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Turto arešto aktų registro nuostatus:

2.1. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Registro valdytojas).“

2.2. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Registro tvarkytoja yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registro tvarkytojas).“

2.3. Pakeisti 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.3. rengti ir tvirtinti techninio pobūdžio teisės aktus Registro tvarkymo klausimais;“.

2.4. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Registro duomenys keičiami, kai Registro tvarkytojui Nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka pateikiamas dokumentas (sprendimas, nutartis, nutarimas, papildomas turto arešto aktas ar kitas dokumentas), kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotas turto arešto aktas arba panaikintas dalies areštuoto turto areštas, ir yra gautas susijusio Registro tvarkytojo pranešimas apie areštuoto turto duomenų pasikeitimą. Registro duomenys keičiami ta pačia tvarka, kaip ir registruojamas Registro objektas. Duomenys apie pasikeitusį areštuoto turto savininką į Registrą įrašomi tik remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę teikti duomenis Registrui, sprendimo duomenimis.“

2.5. Papildyti 382 punktu:

„382. Kai Registras gauna Juridinių asmenų registro pranešimą apie skolininko arba turto savininko juridinio asmens išregistravimą iš Juridinių asmenų registro, turto arešto aktas išregistruojamas Nuostatų 35 punkte nustatytais terminais. Tais atvejais, kai įregistruotame turto arešto akte yra nurodyti keli skolininkai arba areštuotas kelių asmenų turtas, gavus Juridinių asmenų registro pranešimą apie skolininko arba turto savininko juridinio asmens išregistravimą, turto arešto aktas neišregistruojamas iš Registro, o turto arešto akto duomenys, susiję su išregistruotu juridiniu asmeniu, išbraukiami iš Registro objekto duomenų.“

2.6. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

„49. Duomenų subjektas Asmens duomenų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka ir terminais turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiam tikslui jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus. Neatlygintinai tokius duomenis Registro tvarkytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Atlyginimo už suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi Registre tvarkomais jo asmens duomenimis, dydis viešai skelbiamas Registro tvarkytojo interneto svetainėje.“

2.7. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip:

62. Pagal Registro tvarkytojo ir Registro duomenų gavėjų sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose nurodytos Nuostatų 64 punkte nustatytos sąlygos, Registro duomenys teikiami elektroniniu būdu. Duomenų gavėjas, kuriam duomenys teikiami elektroniniu būdu pagal duomenų teikimo sutartį, norėdamas gauti Registre atliktų savo paieškų išklotinę, turi pateikti Registro tvarkytojui rašytinį prašymą ir sumokėti nustatyto dydžio atlyginimą.

2.8. Pakeisti 77 punktą ir jį išdėstyti taip:

„77. Registras finansuojamas Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatyme nustatyta tvarka.“

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis