LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BAZINIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIŲ SAVIVALDYBĖMS 2017 METAMS PATVIRTINIMO    

 

2017 m. sausio 4 d. Nr. A1-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 5 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi ir Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“, 8 punktu,

t v i r t i n u bazinius būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžius savivaldybėms 2017 metams (pridedama).

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis