LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS METŲ MEDŽIO ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 9 d. Nr. D1-333

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Europos kraštovaizdžio konvencijos 3 straipsniu, 6 straipsnio A ir C dalimis, Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos 5 straipsnio a punktu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos kryčių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, 19.3.3 punktu, Lietuvos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“, 3.5 punktu,

t v i r t i n u Lietuvos metų medžio atrankos konkurso nuostatus (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. D1-333

 

LIETUVOS METŲ MEDŽIO ATRANKOS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos metų medžio atrankos konkurso (toliau – konkursas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, informacijos sklaidą, paraiškų teikimo ir kandidatų atrankos tvarką, atrankos kriterijus.

2. Konkurso tikslai:

2.1. išrinkti Lietuvos metų medį (toliau – metų medis), kuris atstovaus Lietuvai Europos metų medžio konkurse;

2.2. identifikuoti Lietuvos vertingiausius medžius, pasižyminčius įspūdinga, unikalia išvaizda, turtinga istorija, kultūrine raida, svarba vietos bendruomenių ir visos Lietuvos gyventojų istorinei sąmonei ir tapatumui;

2.3. skleisti informaciją ir didinti sąmoningumą apie medžius kaip savitus kraštovaizdžio elementus;

2.4. dalintis žiniomis ir patirtimi, kaip metų medžiui suteikti profesionalią, veiksmingą ir tikslingą ilgalaikę priežiūrą.

3. Konkurso organizatoriai – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir VšĮ Lietuvos arboristikos centras.

 

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO EIGA IR INFORMACIJOS SKLAIDA

 

4. Konkursas organizuojamas nuo einamųjų metų gegužės 9 d. iki spalio 14 d.

5. Kvietimai dalyvauti konkurse išsiunčiami savivaldybėms, viešosioms bibliotekoms, bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, kurių veikla susijusi su vietovės identiteto išsaugojimu, kraštotyra, gamtosauga, darniu vystymusi. Informacija apie konkursą gali būti skelbiama šių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse.

6. Konkursą sudaro 2 etapai:

6.1. I etapas:

6.1.1. paraiškų teikimas – vykdoma nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d.;

6.1.2. paraiškų vertinimas, konkurso dalyvių atranka ir informacijos apie dalyvius parengimas – vykdoma nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 16 d.;

6.2. II etapas:

6.2.1. konkurso dalyvių viešinimas elektroninėje erdvėje – nuo rugpjūčio 16 d. iki spalio 10 d.;

6.2.2. visuomenės balsavimas už konkurso dalyvius – vykdoma nuo rugsėjo 5 d. iki spalio 10 d.;

6.2.3. Lietuvos metų medžio paskelbimas – spalio 17 d.

7. Informacija apie konkursą viešinama viso konkurso metu.

8. Konkurso organizatoriai užtikrina, kad informacija apie konkursą (jo tikslus, eigą, paraiškų teikimo sąlygas, medžių atrankos rezultatus, nugalėtoją) būtų pateikiama jų tinklalapiuose, taip pat socialiniuose tinkluose, skelbiama įvairiuose leidiniuose.

9. Konkurso organizatoriai užtikrina, kad jų svetainėse visuomenė elektroniniu būdu galėtų rinkti metų medį.

 

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA, KONKURSO DALYVIŲ ATRANKA

 

10. Paraišką dalyvauti konkurse gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – paraiškos teikėjai). Konkurse negali dalyvauti Aplinkos ministerijos sudarytos atrankos vertinimo komisijos (toliau – komisija) nariai ir jų atstovaujami juridiniai asmenys.

11. Paraiškos teikėjas gali teikti tik vieną paraišką.

12. Paraiška teikiama elektroniniu paštu info@am.lt arba paštu: Aplinkos ministerijai, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius.

13. Paraiškoje pateikiama:

13.1. medžio rūšis (jei žinoma, veislė, forma) ir vardas/pavadinimas (jei toks yra);

13.2. augimo vieta (savivaldybė, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė, gretimybės) ir augimo vietos koordinatės (LKS ir/arba WGS formatu);

13.3. amžius (jeigu žinomas – tikslus arba apytikslis);

13.4. medžio fiziniai parametrai:

13.4.1. apimtis (1,3 m aukštyje arba kamieno pagrinde; jei liemens apimtis siauriausioje vietoje, yra mažesnė nei apimtis 1,3 m aukštyje, nurodomas aukštis, kuriame yra mažiausia apimtis);

13.4.2. aukštis (tikslus arba apytikslis);

13.4.3. kiti fiziniai parametrai;

13.5. išskirtiniai biologiniai ir dendrologiniai bruožai, medžio unikalumas, išskirtinumas aplinkoje;

13.6. pagrindimas, kodėl medis siūlomas konkursui;

13.7. 1‒3 nuotraukos ir (ar) ne daugiau kaip 3 min. videomedžiaga. Vaizdinė medžiaga pateikiama atskiromis elektorininėmis bylomis, kurių pavadinimas prasideda paraiškos teikėjo vardu;

13.8. istoriniai duomenys arba asmens/asmenų liudijimas/ai, mitai, legendos;

13.9. žemės sklypo, kuriame auga medis, savininko, valdytojo ar nuomininko sutikimas teikti medį vertinimui;

13.10. kita, paraiškos teikėjo nuomone, svarbi informacija.

14. Paraiškoje turi būti pateikti paraiškos teikėjo kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefonas.

15. Paraiškos tekstinė dalis – ne daugiau kaip 1 A4 formato lapas, 12 Times New Roman šriftu.

16. Metų medžio konkurso dalyvių atranką I etape vykdo Aplinkos ministerijos sudaryta ir iki gegužės 22 d. patvirtinta komisija.

17. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip 10 narių:

17.1. konkurso organizatorių atstovai (ne daugiau kaip 4);

17.2. visuomeninių gamtosauginių organizacijų atstovai (ne daugiau kaip 3);

17.3. kraštovaizdžio architektas;

17.4. etnografijos ar istorijos specialistas;

17.5. fotografas ir (ar) vaizduojamojo meno specialistas;

17.6. dendrologas ir (ar) arboristas;

17.7. organizuojant konkursą ne pirmus metus – ankstesnių metų konkurso laimėtojo paraiškos teikėjas.

18. Pasibaigus 6.1.1 papunktyje nurodytam paraiškų teikimo terminui, konkurso organizatoriai siunčia komisijos nariams paraiškų teikėjų pateiktą medžiagą.

19. Komisijos nariai ne vėliau kaip iki rugpjūčio 10 d. raštu pateikia medžių vertinimus 10 balų sistemoje su argumentais pagal priede pateiktus kriterijus.

20. Konkurso organizatoriai ne vėliau kaip iki liepos 7 d. organizuoja komisijos posėdį, kuriame pagal komisijos narių pateiktus vertinimus išrenka ne daugiau kaip 12 medžių, kurie dalyvaus kitame konkurso etape.

21. Atrinktų medžių sąrašas paskelbiamas tinklalapiuose http://www.am.lt ir http://www.arboristai.lt, socialiniuose tinkluose, leidiniuose.

22. Metų medžio konkurso II etape konkurso organizatoriai:

22.1. apžiūri I etape atrinktus medžius vietoje;

22.2. jei reikia patikslina ir papildo paraiškoje pateiktą informaciją;

22.3. užtikrina, kad informacija apie medžio biologines savybes, augimo sąlygas, tvarkymą, kultūrinę, istorinę, simbolinę, ekologinę ar kitą medžio svarbą ir išskirtinumą plačiajai visuomenei būtų pateikta suprantama, populiaria kalba;

22.4. pateikia savivaldybės turizmo informacijos centrams ir valstybinių parkų direkcijoms informaciją apie atrinktus medžius.

23. Konkurso koordinatoriai konsultuoja II etapui atrinktų medžių paraiškų teikėjus, kaip turi būti parengta ir patikslinta vaizdinė ir tekstinė medžiaga, kad ją konkurso organizatoriai galėtų tinkamu formatu patalpinti savo tinklalapiuose, viešinti žiniasklaidoje, eksponuoti medžius reprezentuojančių fotografijų parodą elektroninėje erdvėje.

 

 

IV SKYRIUS

METŲ MEDŽIO RINKIMAI IR NUGALĖTOJO PASKELBIMAS

 

24. Metų medį renka visuomenė organizatorių internetinėse svetainėse.

25. Teisę balsuoti internete 6.2.2 papunktyje nurodytu laikotarpiu turi kiekvienas fizinis asmuo, naudodamas savo elektroninio pašto adresą.

26. Aplinkos ministerija 6.2.3 papunktyje nurodyta data paskelbia metų medį.

27. Lietuvos metų medžio paskelbimo ceremonija surengiama Aplinkos ministerijoje, pasibaigus balsavimui, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų pabaigos, pakviečiant metų medžio konkurso paraiškos teikėjus, bendruomenės atstovus, konkurse dalyvavusių savivaldybių atstovus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos konkurso metu, įskaitant autorines ir kitas intelektinės nuosavybės teises, yra organizatorių nuosavybė.

29. Paraiškos teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą organizatoriams dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl organizatoriaus kaltės.

30. Paraiškos teikėjas (-ai), pateikdamas (-i) medį konkursui, sutinka su Nuostatais ir įsipareigoja jų laikytis, suteikia Organizatoriui teisę pateiktą medžiagą savo nuožiūra viešai skelbti bei naudoti informaciniais, edukaciniais tikslais.

_________________


 

Lietuvos metų medžio

atrankos konkurso nuostatų

priedas

 

 

LIETUVOS METŲ MEDŽIO ATRANKOS KONKURSO VERTINIMO KRITERIJŲ LENTELĖ

 

Eil.Nr.

Vertinimo kriterijai

1.

Medžio vaizdo išskirtinumas

2.

Medžio istorijos turtingumas (sąsaja su įvykiu, mitai, legendos)

3.

Medžio svarba toje vietovėje (istorinė, estetinė, kraštovaizdinė)

4.

Medžio reikšmė bendruomenei (bendruomenės šventės, kiti renginiai)

5.

Žymūs žmonės, susiję su medžio istorija

6.

Medžio fiziniai parametrai

7.

Medžio amžius

8.

Medžio vizualinis ryšys su vietove