VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO PRATĘSTI PRIVALOMOJO NURODYMO PAŠALINTI SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIUS ĮVYKDYMO

TERMINĄ REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-140

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, 14 straipsnio 3 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827, 37 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19,15 papunkčiais:    

1. T v i r t i n u Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitus ir juos išdėstau taip:

 

________________________________________________________________________

Fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., adresas, tel. Nr., el. p.;

juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tel. Nr., el. p.

 

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos

______________________________________

Adresatas (teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

PRATĘSTI PRIVALOMOJO NURODYMO PAŠALINTI

SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIUS

ĮVYKDYMO TERMINĄ

 

20 ___ m. _______________ d. Nr. _____

Data

 

Prašau pratęsti 20__ m. __________ d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. _________ įvykdymo terminą.

 

Nurodau šias svarbias privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo priežastis: ______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ .

 

PRIDEDAMA (išvardijami pridedami dokumentai (jei pateikiami)).

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

 

 

Pastaba. Jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo, pateikiamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas.

 

___________________________________________________________________________________   

Prašymą pateikusio asmens pareigos

(jei juridinio asmens įgaliotas asmuo) parašas vardas ir pavardė“.

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                           Laura Nalivaikienė