LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL energijos SUtaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2017 m. liepos 14 d. Nr. 1-187

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 20 punktu,

1Tvirtinu Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu valstybės įmonei Energetikos agentūrai vykdyti įgaliotosios įstaigos funkcijas ir atlikti pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytą aprašą teikiamų ataskaitų analizę, duomenų sisteminimą, apibendrinimą ir patikrinti ne mažiau kaip 5 procentus ataskaitose nurodytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių dokumentų ir atliktų skaičiavimų.

3Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. 1-195 „Dėl Savanoriškų susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d.

įsakymu Nr. 1-187

 

 

ENERGIJOS SUTAUPYMO SUSITARIMŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato susitarimų dėl energijos sutaupymo (toliau – susitarimai), pasirašomų tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, kuriuose valstybei tiesiogiai ar per jos kontroliuojamas įmones priklauso ne mažiau kaip 1/2 balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų (toliau – operatoriai), sudarymo tikslus, tvarką, šalių teises ir pareigas, susitarimų vykdymo ataskaitų apie sutaupytą energiją teikimo reikalavimus ir sutaupytos energijos apskaičiavimo principus.

2. Energetikos ministerija gali ir siekia sudaryti susitarimus su kitomis šio Aprašo 1 punkte nenurodytomis energetikos įmonėmis (toliau – kitos energetikos įmonės).

3. Susitarimų sudarymo tikslas – taupyti pirminę ir (ar) galutinę energiją (toliau – energija) visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant energijos vartojimo neigiamą poveikį aplinkai.

4. Aprašas taikomas operatoriams, kitoms energetikos įmonėms, Energetikos ministerijai ir Energetikos ministerijos įgaliotai įstaigai.

5. Operatoriai ir (ar) kitos energetikos įmonės (toliau bendrai – Įmonė) siekia sutaupyti energijos kiekį, proporcingą Įmonės galutinės energijos vartotojams Lietuvos Respublikoje patiektos energijos kiekiui per praėjusius paskutinius kalendorinius metus iki susitarimų pasirašymo dienos.

6. Susitarimai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnio ir šio Aprašo nuostatomis.

7. Susitarimai sudaromi pagal pavyzdinę energijos sutaupymo susitarimo formą (Aprašo priedas).

8. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme.

 

II SKYRIUS

DALYVAVIMAS ĮGYVENDINANT ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONES

 

9. Įmonė tiesiogiai pati arba per kitus asmenis inicijuoja ir (ar) dalyvauja įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones (toliau – taupymo priemonė) pas galutinės energijos vartotoją Lietuvos Respublikoje.

10. Įmonės ir (ar) kito asmens, atstovaujančio Įmonę, susitarime ar sutartyje su galutinės energijos vartotoju turi būti nurodytos priemonės ir aprašytos veiklos, kurios skirtos taupyti energiją.

11. Įmonės teisę į sutaupytą energiją įgyja, kai pasirašo susitarimą ir (ar) sutartį su galutinės energijos vartotoju, už kurią atsiskaito Energetikos ministerijai, kai:

11.1. Įmonės prisidėjo įdiegiant taupymo priemones pas galutinės energijos vartotojus, su sąlyga, kad šios taupymo priemonės įdiegtos ne anksčiau kaip iki Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo įsigaliojimo;

11.2. Įmonės diegia taupymo priemones savo įrenginiuose, tiesiogiai skirtuose aptarnauti galutinės energijos vartotojus, su sąlyga, kad šios taupymo priemonės įdiegtos ne anksčiau kaip treji metai iki Aprašo įsigaliojimo;

11.3. galutinės energijos vartotojas savo sprendimu įsidiegė taupymo priemones nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos. Jeigu toks vartotojas sutaupo iki 3 MWh energijos per metus, tai Įmonės pasirašyti sutarties ar susitarimo su galutinės energijos vartotoju neprivalo, pakanka užpildyti Aprašo 2 priede pateiktą formą ir, jei galutinės energijos vartotojas sutinka, pridėti taupymo priemonių įsigijimo ir (ar) atliktų darbų dokumentų kopijas.

12. Įmonės gali deklaruoti Energetikos ministerijai kitų asmenų sutaupytą energiją kaip savo, jei sutartyse ir (ar) susitarimuose su kitais asmenimis bus nurodyta, kad Įmonės, prisidėjusios finansiškai prie kitų asmenų vykdomų energijos taupymo projektų įgyvendinimo, įgyja teisę į sutartyse ir (ar) susitarimuose su kitais asmenimis nurodytą kitų asmenų sutaupytą energiją.

13. Įmonių dalyvavimas įgyvendinant taupymo priemones gali būti tiek finansinis, tiek techninis, arba pagal Įmonės ir (ar) kito asmens, atstovaujančio Įmonę, susitarimą ar sutartį su galutinės energijos vartotojais įgyjant teisę į sutaupytą energiją.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTAI

 

14. Įmonės susitarimų ir (ar) sutarčių su galutinės energijos vartotojais ir taupymo priemonių dokumentams taiko šiuos bendrus reikalavimus:

14.1. nurodoma numatomos sutaupyti energijos rūšis ir kiekis, energiją taupančio projekto ar diegiamos taupymo priemonės pavadinimas, aprašytos visos dalyvaujančiosios šalys, įskaitant galutinės energijos vartotoją, kurio objekte diegiamos taupymo priemonės (kontaktinė informacija, taupymo priemonės diegimo vieta, verslo registracijos numeris, pastato ar buto unikalus numeris ir pan.), aprašytas Įmonės dalyvavimo įgyvendinant taupymo priemones forma (finansinė, techninė ir (ar) kita), finansinės paramos dydis (jei taikoma), taupymo priemonės aprašymas (kas atlikta, taupymo priemonės (projekto) investicijos ir jų atsipirkimo laikas (jei Įmonė turi duomenis), taupymo priemonės gyvavimo trukmė);

14.2. taupymo priemonės įdiegimo užbaigimas patvirtinamas galutinės energijos vartotojo raštišku patvirtinimu, kad taupymo priemonė įdiegta arba užbaigtų darbų priėmimo–perdavimo aktu;

14.3. dokumentuojama informacija apie įdiegiamos ar įdiegtos taupymo priemonės sutaupytą energiją (matuojamieji ir (ar) skaičiuojamieji duomenys, prielaidos, sutaupytos energijos skaičiavimas).

15. Dokumentus ir kitų asmenų dokumentų, susijusių su taupymo priemonės įdiegimu, kopijas Įmonės privalo saugoti 3 metus. Jie turi būti pasiekiami kompetentingų institucijų ar įgaliotų įstaigų patikrinimams.

 

IV SKYRIUS

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

16. Įmonės yra atsakingos už savo parengtų dokumentų ir ataskaitų teisingumą. Susitarimuose ir (ar) sutartyse su kitais asmenimis taip pat turi būti numatyta ir šių asmenų atsakomybė už jų rengiamų dokumentų kokybę.

17. Kasmet Energetikos ministerijos įgaliota įstaiga atlieka ne mažiau kaip 5 procentus kiekvienos Įmonės deklaruotų ir per praėjusius kalendorinius metus įdiegtų taupymo priemonių patikrinimą pagal Energetikos ministerijos įgaliotos įstaigos patvirtintą tvarką.

18. Kasmet iki balandžio 1 d., pagal Įmonių pateiktas ataskaitas, Energetikos ministerijos įgaliota įstaiga parengia ir pateikia Energetikos ministerijai apibendrintą ataskaitą už praėjusius metus apie energijos taupymo susitarimų įgyvendinimą, akcentuojant sutaupytos energijos pasiskirstymą pagal energetikos sektorius, priemonių pobūdį, ekonomikos sektorius, priemonių efektyvumą ir ekonomiškumą.

19. Energetikos ministerijos įgaliota įstaiga, pasirinktoje Lietuvos Respublikos ūkio srityje, tikrina taupymo priemonių ekonomiškumą, įdiegimo kaštus ir sutaupytos energijos skaičiavimo metodus. Jei Įmonės pačios investavo į taupymo priemones, Energetikos ministerijos įgaliota įstaiga tikrina ne mažiau kaip 5 procentus taupymo priemonių išlaidas pagrindžiančius dokumentus tų Įmonių, kurių išlaidos sutaupytai 1 MWh buvo didžiausios. Energetikos ministerijos įgaliota įstaiga taip pat gali tikrinti ir išlaidų ataskaitas tų Įmonių, kurių išlaidos sutaupytam 1 MWh buvo mažiausios.

 

V SKYRIUS

SUTAUPYTOS ENERGIJOS APSKAIČIAVIMO PRINCIPAI

 

20. Įdiegtos taupymo priemonės turi taupyti energiją pas galutinį vartotoją.

21. Įmonės įgyvendinant energijos taupymo priemones gali neapsiriboti Įmonės veiklos teritorija ar energetikos sektoriumi.

22. Siekdamos, kad diegiamos taupymo priemonės būtų ekonomiškai efektyvios galutiniam vartotojui, Įmonės ir (ar) kiti asmenys skatina galutinės energijos vartotojus pasirinkti tokias taupymo priemones, kurių išlaidos sutaupyti 1 MWh energiją yra mažiausios.

23. Sutaupyta energija skaičiuojama naudojant skaičiuojamuosius duomenis arba vadovaujantis Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1-320 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. Papildomi sutaupytos energijos skaičiavimo principai taikomi tokiais atvejais:

23.1. Kai taupymo priemonės diegiamos technologiniuose procesuose ir:

23.1.1. kai įrengiami nauji įrenginiai ar diegiama nauja įranga, įskaitant naujus gamybos objektus, naujas gamybos linijas ir pan. Sutaupyta energija skaičiuojama tik kaip skirtumas tarp naujų standartinių technologijų, kurias pasirinko galutinės energijos vartotojas, ir energetiškai efektyvesnių sprendinių, kuriuos įsidiegė galutinės energijos vartotojos dėl Įmonės ar kito asmens dalyvavimo. Sutaupytos energijos skaičiavimas aprašomas Aprašo 2 priedo 1 formos dalyje „Įdiegtų taupymo priemonių aprašymas“;

23.1.2. jei galutinės energijos vartotojas nusprendžia dėl kitų nei taupymo priemonės diegimo priežasčių nebenaudoti tam tikro įrenginio arba nevykdyti tam tikros veiklos, kurios metu buvo vartojama energija, tuomet toks nesuvartotas energijos kiekis nėra skaičiuojamas kaip sutaupyta energija;

23.1.3. yra sujungiami technologiniai įrenginiai ar objektai ir tuo pačiu diegiamos taupymo priemonės, tai sutaupyta energija skaičiuojama įvertinant tokių technologinių įrenginių ar objektų sunaudojamą energiją prieš taupymo priemonės įdiegimą ir po jos įdiegimo;

23.1.4. yra keičiama įranga. Sutaupyta energija skaičiuojama kaip skirtumas tarp keičiamos įrangos energijos suvartojimo ir efektyvesnės įrangos energijos suvartojimo.

23.2. Kai keičiama įranga perdavimo, skirstymo tinkluose, transformatorinėse, siurblinėse, matavimo ar reguliavimo stotyse ir pan., jei tokie objektai skirti aprūpinti energija galutinės energijos vartotoją. Sutaupyta energija skaičiuojama kaip energijos suvartojimo skirtumas objekte prieš įrangos keitimą ir po.

23.3. Kai diegiamos taupymo priemonės kartu su atsinaujinančių energijos išteklių įranga, tuomet į sutaupytą energiją įskaičiuojama ir iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminta energija, kuri taupo pirminę energiją. Į elektros tinklus parduodama energija nepriskiriama prie sutaupytos energijos.

23.4. Kai keičiama esama biomasės, biodujų ir atliekų deginimo sistema į atitinkamą naują efektyvesnę biomasės, biodujų ir atliekų deginimo sistemą. Sutaupyta energija skaičiuojama kaip skirtumas tarp keičiamos deginimo sistemos energijos suvartojimo ir naujos efektyvesnės deginimo sistemos energijos suvartojimo.

23.5. Kai pramonės įmonėje įdiegiama susidarančių atliekų (pvz. medienos, dumblo) panaudojimo pačios pramonės įmonės apsirūpinimo energija tikslams įranga, sutaupytai energijai priskiriami įrangos pagaminamos energijos skaičiuojamieji duomenys.

23.6. Kai elektros ir (ar) šilumos gamybos objektuose, energijos perdavimo ir (ar) skirstymo operatorių objektuose diegiamos taupymo priemonės, susijusios su energija vėdinimui, šildymui, vėsinimui, apšvietimui, šilumos siurbliams ir administracijos pastatams, ir jomis sutaupytą energiją galima išmatuoti ir (ar) apskaičiuoti. Sutaupyta energija, tiesiogiai susijusi su elektros ir (ar) šilumos gamyba (katilai, turbinos, dujų motorai, išmetamųjų dujų valymo įrenginiai ir pan., bei susijusi įranga, tokia kaip motorai, matavimo, kontrolės prietaisai ir pan.), nepriskiriama prie sutaupytos energijos.

23.7. Kai vietoj senų pastatų statomi nauji pastatai ar atnaujinami esami pastatai, tuomet sutaupyta energija išmatuojama ir (ar) apskaičiuojama lyginant seno ir naujo ar atnaujinto pastato energinio naudingumo sertifikatus. Jeigu atliekamas dalinis pastato atnaujinimas, sutaupyta energija skaičiuojama lyginant pastato energijos suvartojimą prieš ir po atnaujinimo.

23.8. Kai diegiamos taupymo priemonės galutinės energijos vartotojo šildymo sistemose ar tinkluose, sutaupyta energija turi būti apskaičiuojama kiekvienai taupymo priemonei ar projektui atskirai, naudojant skaičiuojamuosius duomenis. Sutaupyta energija skaičiuojama optimizuojant ar modernizuojant šilumos tiekimo tinklą, t. y. modernizuojant esamą vamzdyną, siurblius, uždaromuosius įtaisus ir kitą įrangą, optimizuojant slėgį ir temperatūrą, tačiau jei diegiama papildoma įranga, t. y. kurios anksčiau nebuvo, tai sutaupyta energija skaičiuojama tik kaip skirtumas tarp naujos standartinės įrangos (pagal minimalius normatyvinių teisės aktų reikalavimus) ir dėl energijos taupymo priemonės įdiegtų energetiškai efektyvesnių sprendinių.

23.9. Kai energijos apskaitos prietaisai keičiami išmaniosios apskaitos reikalavimus atitinkančiais prietaisais, laikoma, kad sutaupyta energija sudaro 3 procentus praėjusiais kalendoriniais metais prieš naujų prietaisų įdiegimą suvartotos energijos.

23.10. Atliekant esamos įrangos ar įrenginių priežiūrą ar remontą, sutaupyta energija neskaičiuojama.

23.11. Jeigu taupoma skirtingų rūšių energija, skaičiavimai atliekami kiekvienai energijos rūšiai atskirai.

23.12. Visi sutaupytos energijos apskaičiavimai turi būti pagrįsti: įrenginių techniniais duomenimis, apskaitos prietaisų duomenimis, energijos įmonių teikiamos sąskaitomis vartotojams, sąskaitomis už įsigytus energijos išteklius ar pan. Privaloma atsižvelgti į teiktų paslaugų laiką, gamybos apimtis ir pan.

24. Visi skaičiavimai ir prielaidos aprašomi, taip pat pridedami ar nurodomi naudojamų duomenų šaltiniai. Ši informacija yra saugoma Įmonėje, kaip nurodyta šio Aprašo 15 punkte.

25. Sutaupyta energija vienos Įmonės gali būti perleidžiama kitai Įmonei prieš pastarajai pateikiant metinę ataskaitą Energetikos ministerijai. Toks perleidimas galimas tik tuomet, kai taupymo priemonė jau yra įdiegta ir ta Įmonė, kuri perleidžia kitai Įmonei sutaupytą energiją, turi taupymo priemonės įdiegimą pagrindžiančius dokumentus. Sutaupyta energija kitai Įmonei perleidžiama kartu su taupymo priemonės įdiegimą pagrindžiančiais dokumentais.

26. Sutaupytos energijos skaičiavimus atlieka ir patvirtina atitinkamos srities atestuoti auditoriai ir (ar) galutinio energijos vartotojo ir (ar) kito asmens ir (ar) Įmonės specialistai.

27. Vienu metu diegiant kelias taupymo priemones, sutaupyta energija skaičiuojama bendrai visoms priemonėms.

28. Įmonių sutaupyta energija kasmet sumuojama atsižvelgiant į taupymo priemonės gyvavimo trukmę.

 

VI SKYRIUS

ATASKAITOS

 

29. Įmonės informaciją apie sutaupytą energiją Energetikos ministerijai teikia 2 kartus per metus:

29.1. metinė ataskaita apie sutaupytą energiją už praėjusius kalendorinius metus (Aprašo 2 priedo 3 forma) rengiama pagal Įmonėse saugomas energijos taupymo priemonių vertinimo duomenis (Aprašo 2 priedo 1 arba 2 forma) ir pateikiama Energetikos ministerijai iki kovo 1 d.;

29.2. tarpinė ataskaita apie sutaupytą energiją rengiama pagal Aprašo 2 priedo 3 formą už pirmąjį einamųjų metų pusmetį ir pateikiama Energetikos ministerijai iki rugpjūčio 1 d.

30. Į metinę ataskaitą turi būti įtraukiama informacija tik apie jau įdiegtas taupymo priemones, t. y. atsiskaitoma tik už tą sutaupytą energiją, dėl kurios sutaupymo visos veiklos yra užbaigtos.

31. Ataskaitose teikiamoje informacijoje privaloma nurodyti įdiegtas taupymo priemones, galutinės energijos vartotojo pavadinimą (fizinio asmens atveju nurodoma „fizinis asmuo“), taupymo priemonės įgyvendinimo adresą (fizinio asmens atveju – nekilnojamojo turto unikalų numerį), taupymo priemonės pobūdį ar tipą, sutaupytos energijos kiekį, sutaupytos energijos rūšį (šilumos, elektros, gamtinių dujų, vėsumos, kietojo kuro, atsinaujinančių išteklių, naftos, naftos produktų), galutinės energijos vartotojo ekonominį sektorių (namų ūkio, viešojo sektoriaus, žemės ūkio ir pramonės, prekybos ir paslaugų, transporto (visa registruojamo transporto sutaupoma energija priskiriama transporto sektoriui)) ir jei Įmonės turi duomenis – informaciją apie investicijas į taupymo priemones ir investicijų finansinius rodiklius (finansinė grynoji dabartinė vertė, finansinė vidinė grąžos norma ir finansinis naudos ir išlaidų santykis). Ši informacija teikiama skaitmeniniu .xlsx formatu.

32. Ataskaitos gali būti tikslinamos Įmonės iniciatyva arba Energetikos ministerijos prašymu. Patikslinimai Energetikos ministerijai turi būti pateikiami atskiru nuo ataskaitų dokumentu. Jeigu patikslinti ataskaitas prašo Energetikos ministerija, tai patikslinimai Energetikos ministerijai pateikiami per 30 kalendorinių dienų nuo Energetikos ministerijos prašymo gavimo dienos.

33. Įmonės savo interneto svetainėse turi skelbti bendrą informaciją apie sudarytus susitarimus, suderintą sutaupyti energijos kiekį, sutaupytą energijos kiekį (įskaitant procentais), galimas taupymo priemones galutinės energijos vartotojams, kurias teikia pati Įmonė ar kiti asmenys.

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Įmonės gali susitarti tarpusavyje dėl taupymo priemonių įgyvendinimo tam tikrose Lietuvos Respublikos ūkio srityse.

35. Privaloma sutaupyti energija Įmonėms gali būti sumažinama, jei įvertinus Pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitą kitos energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonės viršija jomis planuojamą sutaupyti energiją, taip pat, jei į susitarimus pasirašančių Įmonių ratą papildomai įtraukiamos kitos energetikos įmonės.

36. Energetikos ministerija, susipažinusi su Įmonių pateiktomis metinėmis ataskaitomis, kiekvienais metais įvertina poreikį papildomai skatinti galutinės energijos vartotojus diegti taupymo priemones ir taupyti energiją bei ją deklaruoti Įmonėms, praplėsti subjektų, kurie pagal šį Aprašą privalo pasirašyti susitarimus su Energetikos ministerija dėl energijos sutaupymo, ratą, kad Lietuvos Respublikai iškelti energijos vartojimo efektyvumo tikslai būtų tinkamai ir laiku pasiekti.

 

______________________

 


 

Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pavyzdinė energijos sutaupymo susitarimo forma)

 

ENERGIJOS SUTAUPYMO SUSITARIMAS

 

(data ir numeris)

 

(vieta)

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kodas 302308327, adresas Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], (toliau – Energetikos ministerija), ir [energetikos įmonės pavadinimas], kodas [...], adresas [buveinės adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], (toliau – Įmonė), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnio nuostatomis ir Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m.                 d. įsakymu Nr.         „Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudaro šį energijos sutaupymo susitarimą (toliau – Susitarimas):

 

I SKYRIUS

SUSITARIMO DALYKAS

 

1. Įmonė tiesiogiai pati arba per kitus asmenis inicijuoja ir (ar) dalyvauja įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones pas galutinės energijos vartotojus (toliau – taupymo priemonės), ir siekia iki 2020 m. gruodžio 31 d. sutaupyti [...] MWh pirminės ir (ar) galutinės energijos (toliau – energija) galutinės energijos vartotojų įrenginiuose ir (ar) objektuose.

2. Preliminarus energijos taupymo grafikas:

 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Viso

Planuojamas sutaupyti energijos kiekis, MWh

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Įmonės teisės ir pareigos:

3.1. laiku teikti tarpines ir metines ataskaitas (Aprašo 2 priedo 3 forma). Ataskaitos pradedamos teikti nuo 2018 m.;

3.2. Energetikos ministerijos prašymu teikti papildomą informaciją, susijusią su šio Susitarimo vykdymu;

3.3. viešinti apibendrintą informaciją apie pagal šį Susitarimą sutaupytą energiją;

3.4. konsultuoti galutinės energijos vartotojus energijos taupymo klausimais;

3.5. siekti energijos sutaupymų pačiai arba per kitus asmenis;

3.6. inicijuoti ir (ar) dalyvauti įgyvendinant energijos taupymo priemones visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse;

3.7. sudaryti susitarimus ir (ar) sutartis su galutinės energijos vartotojais dėl teisės į sutaupytą energiją;

3.8. deklaruoti pačios Įmonės, kaip galutinės energijos vartotojo, sutaupytą energiją Apraše nustatyta tvarka.

4. Energetikos ministerijos teisės ir pareigos:

4.1. teikti Įmonei konsultacijas šio Susitarimo ir Aprašo taikymo ribose, įskaitant Įmonių konsultavimą dėl konkrečių taupymo priemonių tinkamumo;

4.2. prašyti Įmonės patikslinti tarpinę ar metinę ataskaitą, taupymo priemonių vertinimo duomenis;

4.3. gauti iš Įmonės su taupymo priemonės įdiegimu susijusius dokumentus ar jų kopijas;

4.4. gauti iš Įmonės kitą informaciją, Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka;

4.5. teikti Energetikos ministerijos įgaliotai įstaigai nagrinėti, o Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, esant Susitarimo pažeidimui – atsakomybės klausimui spręsti, Įmonių pateiktas ataskaitas, taupymo priemonių vertinimo duomenis, su taupymo priemonės įdiegimu susijusius dokumentus ar jų kopijas;

4.6. Energetikos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, prieš perduodama informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos apie galimą šio Susitarimo nevykdymą, informuos Įmonę apie netinkamą šio Susitarimo vykdymą ir nustatys Įmonei ne trumpesnį nei 10 ir ne ilgesnį nei 30 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

4.7. pagal kompetenciją pasirinktais būdais didinti galutinės energijos vartotojų suinteresuotumą, motyvaciją taupyti energiją ir sutaupytą energiją deklaruoti.

 

III SKYRIUS

ATSISKAITYMAS

 

5. Įmonės periodiškai atsiskaito Energetikos ministerijai pagal Aprašo reikalavimus.

6. Informacija apie įgyvendintas taupymo priemones Energetikos ministerijai pateikiama Aprašo 2 priede nurodytomis formomis, .xlsx formatu.

 

IV SKYRIUS

SUSITARIMO GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji šalis.

8.  Susitarimas galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d.

9. Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ir (ar) pratęsiamas tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

 

V SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

 

10. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal Susitarimą nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurios suprantamos taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

11. Susitarimo Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nė vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo apie tai informuoti kitą Susitarimo Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku ar netinkamo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Susitarime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Apraše.

13. Vienos Šalies kitai Šaliai teikiama informacija, pranešimai, įspėjimai, susiję su šio Susitarimo vykdymu, turi būti pateikiami kitai Šaliai raštu.

14. Pasikeitus Šalių adresams, telefonų numeriams, elektroninio pašto adresams, Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos informuoti viena kitą.

15. Visi su šiuo Susitarimu susiję ginčai spendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

17. Šalių parašai ir rekvizitai:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius

Tel. +370 706 64715

el. p. info@enmin.lt

Kodas 302308327

 

[Pareigos, vardas, pavardė]

 

[Pasirašymo data]

 

[Energetikos įmonės pavadinimas]

[Adresas, kontaktai, kodas]

 

[Pasirašančiojo pareigos, vardas, pavardė]

 

[Pasirašymo data]

 

 

_____________________

 


 

Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

INFORMACIJOS APIE SUTAUPYTĄ ENERGIJĄ DUOMENŲ TEIKIMO FORMOS

 

1. ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONĖS VERTINIMO DUOMENYS (PASTATAMS, TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS IR ĮRENGINIAMS)

 

1.

Taupymo priemonės (projekto) pavadinimas

 

2.

Galutinės energijos vartotojas

 

3.

Objekto pavadinimas

 

4.

Pastato paskirtis (jei taikoma)

 

5.

Technologinis procesas ir (ar) įrenginys (jei taikoma)

 

6.

Taupymo priemonės (projekto) įgyvendinimo adresas

 

7.

Ekonomikos sektorius

 

8.

Priemonės diegimo (projekto įgyvendinimo) pradžia (metai-mėnuo-diena)

 

9.

Priemonės įdiegimo (projekto įgyvendinimo) pabaiga (metai-mėnuo-diena)

 

10.

Pastato bendrieji duomenys (jei taikoma):

10.1

Pastato statybos metai

 

10.2

Pastato šildomų (vėsinamų) patalpų plotas, m2

 

10.3

Pastato šildomų (vėsinamų) patalpų tūris, m3

 

 

 

11.

Energijos suvartojimas PRIEŠ taupymo priemonių įdiegimą

Energijos suvartojimas PO taupymo priemonių įdiegimo*

Priemonės gyvavimo trukmė, metai

Sutaupyta energija, MWh

Vartojama energija

Metinės energijos sąnaudos, MWh

Vartojama energija

Metinės energijos sąnaudos, MWh

 

 

11.1.

 

 

 

 

 

 

[...]

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

Viso:

 

 

 

13.

Įdiegtų taupymo priemonių aprašymas:

13.1.

 

[...]

 

 

 

14.

FGDV**

 

FVGN**

 

FNIS**

 

 

 

15.

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.

16.

Duomenis pateikusio asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė

17.

Duomenis pateikusio asmens kontaktinė informacija (telefono Nr., el. paštas)

* Pagal Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo 23 p.

** Pagal Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo 31 p.

 

 

2. ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONĖS VERTINIMO DUOMENYS (TRANSPORTUI)

 

1.

Taupymo priemonės (projekto) pavadinimas

 

2.

Galutinės energijos vartotojas ir jo adresas

 

3.

Priemonės diegimo (projekto įgyvendinimo) pradžia (metai-mėnuo-diena)

 

4.

Priemonės įdiegimo (projekto įgyvendinimo) pabaiga (metai-mėnuo-diena)

 

5.

Priemonės gyvavimo trukmė

 

 

 

6.

PRIEŠ taupymo priemonių įdiegimą

PO taupymo priemonių įdiegimo*

Sutaupyta energija, kWh

 

Transporto priemonė

Vidutinė rida per metus, km

Energija (kuro rūšis)

Energijos sąnaudos, l (jei elektra- kWh)

Energijos sąnaudos, l/100 km

Energijos sąnaudos, kWh

Transporto priemonė

Vidutinė rida per metus, km

Energija (kuro rūšis)

Energijos sąnaudos, l (jei elektra- kWh)

Energijos sąnaudos, l/100 km

Energijos sąnaudos, kWh

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso:

 

 

 

7.

Įdiegtų taupymo priemonių aprašymas:

7.1

 

 

[...]

 

 

 

 

 

8.

FGDV**

 

FVGN**

 

FNIS**

 

 

 

9.

Patvirtinu, kad visos transporto priemonės, kurios buvo pakeisto naujomis yra įmonėje nebenaudojamos ir išregistruotos.

10.

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.

11.

Duomenis pateikusio asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė

12.

Duomenis pateikusio asmens kontaktinė informacija (telefono Nr., el. paštas)

* Pagal Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo 23 p.

** Pagal Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo 31 p.

 


3. [...] M. ĮDIEGTŲ ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ SUVESTINĖ

 

Eil. Nr.

Taupymo priemonės ar projekto pavadini-mas

Galutinės energijos vartotojas

Taupymo priemonės įgyvendi-nimo adresas

Ekonomi-kos sektorius

 

Įdiegtos taupymo priemonės

Taupymo priemonės gyvavimo trukmė

Energi-jos rūšis

Sutaupytos energijos kiekis, MWh

Investicijos į priemonę, tūkst. Eur*

FGDV*

FVGN*

FNIS*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pagal Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo 31 p.

_________________