LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PASLAUGŲ TECHNINIŲ UŽDUOČIŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. V-126

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu:

1.  T v i r t i n u pridedamą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų techninių užduočių vertinimo tvarkos aprašą.

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. VII-85 „Dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų techninių užduočių, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais.

 

 

 

pirmininkas                                                                                                           Romas Baronas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-126

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PASLAUGŲ TECHNINIŲ UŽDUOČIŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų techninių užduočių vertinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato tvarką, pagal kurią Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) vertina perkančiųjų organizacijų (toliau – Užsakovai), išskyrus mokslo ir studijų institucijas, Lietuvos mokslų akademiją ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą, parengtas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paslaugų technines užduotis.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP pirkimų vykdymo tvarkos aprašas), nuostatomis.

3. Aprašo sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, MTEP pirkimų vykdymo tvarkos apraše ir kituose MTEP reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. MTEP paslaugų techninės užduotys vertinamos tam, kad būtų nustatyta, ar Užsakovų perkamos paslaugos laikomos paslaugomis, kurios atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos leidinio „Frascati vadovas, 2015“ (ISBN 978-9986-9380-7-1, DOI: https://doi.org/10.1787/9789264286290-lt) 2 skyriaus 2.6–2.8 papunkčių nuostatas. Esant neatitikimams tarp išversto (lietuviško) ir originalaus teksto, vadovaujamasi originaliu tekstu „Frascati Manual 2015“ (ISBN 978-926423901-2, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en.

5. Numatomų pirkti MTEP paslaugų techninių užduočių vertinimą organizuoja ir koordinuoja Tarybos Mokslo fondo darbuotojas (toliau – koordinatorius).

 

II skyrius

REIKALAVIMAI DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO

 

6. Užsakovas, numatęs pirkti MTEP paslaugas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 1 punkte, Tarybai teikia Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus.

7. Užsakovas Tarybai pateikia:

7.1. bendrą informaciją (trumpą santrauką) apie MTEP paslaugą (ne daugiau kaip 1000 spaudos ženklų), atskleidžiančią paslaugos tikslą ir turinį (pateikiama pagal 1 priedo formą);

7.2. techninę užduotį (pateikiama pagal 2 priedo formą), kurioje turi būti šie duomenys:

7.2.1. MTEP paslaugos užsakovas ir jo kontaktinė informacija;

7.2.2. MTEP paslaugos pavadinimas;

7.2.3. paslaugai taikomas Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas;

7.2.4. MTEP paslaugos mokslo sritis (-ys) ir kryptis (-ys) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas mokslo sritis ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokslo kryptis;

7.2.5. MTEP paslaugos paskirtis, tikslas ir uždaviniai;

7.2.6. reikalavimai MTEP paslaugos turiniui ir metodams;

 

7.2.7. pirkimo objekto funkcinės savybės ir (ar) norimas pasiekti rezultatas;

7.2.8. pagal Užsakovo poreikį kita papildoma informacija, susijusi su MTEP paslauga.

8. Taryba gali prašyti Užsakovo pateikti papildomos informacijos, reikalingos vertinti pateiktą MTEP paslaugą.

 

III skyrius

EKSPERTŲ KOMISIJA IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Numatomų pirkti MTEP paslaugų technines užduotis vertina Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų vertinimo ekspertų komisija (toliau – MTEP PVE komisija, MTEP PVEK), į kurią narius siūlo Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, Gamtos ir technikos mokslų komitetas (toliau – komitetai) kiekvienai mokslų sričiai vertinti siūlant po vieną ekspertą bei pretendentą į komisijos pirmininką.

10. MTEP PVE komisijos sudėtį, jos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją tvirtina Tarybos pirmininkas. Komisijos sudėtis, neįskaitant pirmininko, atnaujinama trečdaliu ne rečiau kaip kas dveji metai, o ekspertas komisijos nariu gali būti ne daugiau kaip 6 metus iš eilės. Pirmininkas skiriamas 6 metų kadencijai.

11. MTEP PVE komisijos pirmininkas (toliau – MTEP PVEK pirmininkas) priima sprendimus dėl MTEP PVEK darbo organizavimo ir yra atsakingas už tai, kad MTEP PVE komisijai pavestas darbas būtų atliktas kokybiškai ir pagal Apraše nustatytus terminus. Kai MTEP PVEK pirmininkas negali atlikti pareigų, MTEP PVE komisijai vadovauja MTEP PVE komisijos pirmininko pavaduotojas.

12. Visa su MTEP paslaugų techninių užduočių vertinimo procesu susijusi informacija yra konfidenciali ir naudojama tik vertinant.

13. Kiekvieną MTEP PVE komisijai pateiktą MTEP paslaugų techninę užduotį individualiai įvertina ne mažiau kaip du komisijos nariai, kiekvienas iš jų užpildydamas Išvadą apie MTEP paslaugos techninę užduotį (Aprašo 3 priedas). Reikalui esant vertinimui atlikti gali būti pasitelkiamas papildomas ekspertas, Tarybos nustatyta tvarka.

14. MTEP PVE komisijai jai pateiktų MTEP paslaugų technines užduotis įvertina pagal Aprašo 3 priede suformuluotus vertinimo kriterijus ir pasirenka vieną iš šiame priede išvardytų galutinių išvadų.

15. MTEP PVEK narys privalo atsisakyti vertinti MTEP paslaugos techninę užduotį, jei jam kyla interesų konfliktas. Pastarasis narys turi nusišalinti nuo techninės užduoties vertinimo ir nedalyvauti sprendimo rengimo, svarstymo ir priėmimo stadijose.

16. Individualūs vertinimai aptariami MTEP PVE komisijos posėdyje (prieš tai visi MTEP PVE komisijos nariai, išskyrus narius, kuriems kyla interesų konfliktas, susipažįsta su vertinti pateikta medžiaga). MTEP PVE komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių, tarp kurių turi būti pirmininkas arba jo pavaduotojas. MTEP PVE komisija sprendimus priima bendru sutarimu. Nepavykus pasiekti bendros nuomonės, balsuojama. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jo priėmimą balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių grupės narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

17. Remdamasis MTEP PVE komisijos posėdyje priimtu sprendimu dėl MTEP paslaugų techninės užduoties vertinimo, pirmininkas pagal šio aprašo 3 priedo formą parengia apibendrinamąją išvadą.

18. MTEP PVE komisijos darbas laikomas baigtu, kai jos pirmininkas pateikia atlikto darbo apibendrinimą su išvadomis ir pasiūlymais bei išorinėms institucijoms pasiūlo ekspertą iš komitetų sudarytų asmenų sąrašų.

 

 

IV skyrius

MTEP PASLAUGŲ TECHNINIŲ UŽDUOČIŲ VERTINIMAS

 

19. Prašymas įvertinti techninę užduotį, kuriuo buvo pateikta visa vertinimui reikalinga informacija turi būti atliktas per 10 darbo dienų.

20. Koordinatorius, gavęs prašymą ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas įvertina, ar pateikti MTEP paslaugų duomenys atitinka šio aprašo 7 punkto reikalavimus.

21. Koordinatorius, nustatęs, kad užsakovas pateikė ne visus, netikslius arba nepakankamus duomenis, jį apie tai informuoja per 3 darbo dienas, nurodydamas ką konkrečiai reikia pateikti, tikslinti arba kokių duomenų trūksta. Esant poreikiui techninę užduotį tikslinti, ji nėra vertinama.

21. MTEP PVE komisija, vadovaudamasi skaidrumo, viešumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais, jai pateiktas MTEP paslaugų technines užduotis turi įvertinti ne vėliau nei per 6 darbo dienas.

22. Paslauga pripažįstama MTEP paslauga, jei jo techninė užduotis pagal visus vertinimo kriterijus yra įvertinta teigiamai.

23. Užsakovas, ketinantis pirkti tokias pačias paslaugas, kurios MTEP PVEK buvo pripažintos MTEP paslaugomis, iš naujo kreiptis dėl tokių paslaugų pripažinimo MTEP paslaugomis neprivalo.

24. Paslaugą pripažinus MTEP paslauga, kartu su apibendrinamąja išvada apie paslaugos techninę užduotį MTEP PVE komisija gali pateikti rekomendacijų techninei užduočiai arba pateikti pasiūlymų dėl papildomų sąlygų kvietime, kurios vėliau įrašytinos į sutartį su būsimuoju MTEP paslaugos vykdytoju.

25. Koordinatorius MTEP PVE komisijos apibendrinamąją išvadą apie paslaugų techninę užduotį išsiunčia ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos priėmimo.

 

V skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. MTEP paslaugų ekspertinio vertinimo išlaidos apmokamos iš Tarybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

_________________

part_10a27d09da9640a5be7614b1eb83c9e2_end


 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

darbų techninių užduočių vertinimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

BENDROJI INFORMACIJA APIE UŽSAKOMĄJĄ MTEP paslaugą

 

Informacija (ne daugiau kaip 1000 spaudos ženklų) apie numatomos pirkti MTEP paslaugos tikslą ir turinį.

_________________

part_4427bac88ea34e4a8d821228256e1254_end


 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

paslaugų techninių užduočių vertinimo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

(Užsakomosios MTEP paslaugos techninės užduoties forma)

 

UŽSAKOMOSIOS MTEP PASLAUGOS TECHNINĖ UŽDUOTIS

 

1. MTEP paslaugos užsakovas ir jo kontaktinė informacija

(Pildyti privaloma)

2. MTEP paslaugos pavadinimas

(Pildyti privaloma)

3. Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas(-ai)

(Pildyti privaloma)

4. MTEP paslaugos mokslo sritis (-ys) ir kryptis (-ys)

(Pildyti privaloma. Mokslo sritis (-ys) nurodoma (-os) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-01 nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“.

Mokslo kryptis (-ys) nurodoma (-os) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministro 2019-02-06 įsakymu Nr. V-93„Dėl mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“.)

5. MTEP paslaugos paskirtis,

(Pildyti privaloma)

6. MTEP paslaugos tikslas

(Pildyti privaloma)

7. MTEP paslaugos uždaviniai

(Pildyti privaloma)

8. Reikalavimai MTEP paslaugos turiniui ir metodams

(Pildyti privaloma)

9. Pirkimo objekto funkcinės savybės ir (ar) norimas pasiekti rezultatas

(Pildyti privaloma)

10. Kita papildoma informacija, susijusi su MTEP paslauga

(Pildyti neprivaloma)

 

Užsakovo atstovas                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vardas, pavardė)

Data . . . . . . . . . . .

 

_________________

part_6170930ef46e4f0e8b5f36730c12ff9a_end


 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

paslaugų techninių užduočių vertinimo tvarkos

aprašo

3 priedas

 

(Išvados apie užsakomosios MTEP paslaugos techninę užduotį forma)

 

IŠVADA APIE UŽSAKOMOSIOS MTEP PASLAUGOS TECHNINĘ UŽDUOTĮ

 

MTEP paslaugos pavadinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Užsakovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Paslaugos mokslo sritis (-ys) ir kryptis (-ys) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1.  Paslaugos ir MTEP reglamentuojančių dokumentų atitiktis

(ar mokslo ir technologijų sritis (sritys), kuriai (kurioms) paslauga yra priskiriama, atitinka „Frascati vadovas, 2015“ reikalavimus)

 

£[]   Atitinka                                              £[]   Neatitinka

Komentarai (privalomi):

 

 

2. Paslaugos turinio ir MTEP paslaugų reikalavimų atitiktis

(darbo naujumas ir mokslinė vertė)

 

£[]   Atitinka                                              £[]   Neatitinka

Komentarai (privalomi):

 

 

3. Paslaugos metodų ir MTEP tikslų bei uždavinių atitiktis

(siūlomų darbo metodų tinkamumas)

 

£[]   Tinkami                                               £[]   Netinkami

Komentarai (privalomi):

 

 

4. Ar techninėje užduotyje nurodytos paslaugos atitinka bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str. 1 dalyje?

 

£[]   Atitinka                                              £[]   Neatitinka

Komentarai (privalomi):

 

 

Galutinė išvada (pažymėti vieną):

 

£[]

Numatomas pirkti darbas pripažįstamas MTEP darbu

£[]

Numatomas pirkti darbas nepripažįstamas MTEP darbu

(Pildyti, jei techninė užduotis vertinama teigiamai)

 

 

 

 

 

 

£[]

Patvirtinu, kad, vertindamas šią darbo techninę užduotį, mano žiniomis, nesukėliau nei tiesioginio, nei netiesioginio interesų konflikto.

 

 

£[]

Pasižadu saugoti ir tik teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man (mums) tapo žinoma vertinant šią darbo techninę užduotį, saugoti man (mums) patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos, tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

 

MTEP PVE komisijos narys                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pasirašo, kai rengiama individualaus vertinimo išvada)                        (Parašas)     (Vardas, pavardė)

 

MTEP PVE komisijos pirmininkas                          . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pasirašo, kai rengiama apibendrinamoji išvada)                                    (Parašas)     (Vardas, pavardė)

 

Data . . . . . . . . . . .

 

_________________

part_005c0193bdd742e48945a1d1fea10761_end