VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS SUTEIKIMO

 

2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 1T-114(1.12.E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 29 punktu:

1. S u t e i k i u įgaliojimus pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyriaus vedėjui, šio skyriaus patarėjams ir vyriausiesiems specialistams dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse 83 straipsnyje, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. 1T-56(1.12.E) „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                          Raimondas Andrijauskas