LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. 76 „DĖL ĮMONIŲ IR SPECIALISTŲ ATESTAVIMO MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZEI ATLIKTI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 10  d. Nr. 3D-157

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (nurodytu įsakymu patvirtintos Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮMONIŲ IR SPECIALISTŲ ATESTAVIMO MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZEI ATLIKTI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas racionaliai naudoti melioracijai skirtas lėšas, gerinti melioracijos statinių projektų kokybę, kelti jų techninį lygį bei mažinti projektų rengimo ir įgyvendinimo išlaidas:

1. S u d a r a u Komisiją įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir jų projektų ekspertizei atlikti (toliau – komisija):

Dainora Švirmickienė – Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėja, komisijos pirmininkė (jos nesant – Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėja Dalia Žalalytė);

Loreta GrigaitienėŽemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;

Doc. dr. Antanas Dumbrauskas – Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas;

Antanas Gudaitis – valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus vadovas;

Paulius Kranauskas – Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Modestas Važnevičius – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas.

2. Tvirtinu Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisykles (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Kęstutis Navickas