r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 25 D.

SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 31 d. Nr. T-107(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-141 „Dėl pritarimo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ įgyvendinimui“, atsižvelgdama į VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2017 m. balandžio 4 d. raštą Nr. 17-D-289 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2014–2020 m. atliekų tvarkymo plano tikslinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patikslinti Akmenės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano (toliau – Planas), patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-176 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (pakeitimas 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-223(E), 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-201(E), 2014–2020 metais nustatytas komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, numatytas Plano 30 lentelėje „Valstybiniame atliekų tvarkymo plane (planavimo laikotarpis 2014–2020 m.) nustatytos komunalinių atliekų tvarkymo užduotys“ ir visą Plano 30 lentelę „Valstybiniame atliekų tvarkymo plane (planavimo laikotarpis 2014–2020 m.) nustatytos komunalinių atliekų tvarkymo užduotys“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2006 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-176

(Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 31 d. sprendimo

Nr. T-107(E) redakcija)

 

 

30 lentelė. Valstybiniame atliekų tvarkymo plane (planavimo laikotarpis 20142020 m.) nustatytos komunalinių atliekų tvarkymo užduotys

 

VATP punktas

Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas (patvirtinta LRV 2014 m. balandžio 16d., Nr. 366, paskelbta TAR 2014-04-30 i. k. 2014-04989)

Kiekybinė užduotis Akmenės rajonui

Kiekybinės komunalinių atliekų tvarkymo užduotys

230.1.

236.

237.

8 priedas

 

 

- užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos Akmenės rajono komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 metų sudarytų ne daugiau  kaip 35 procentus 2000 metais susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų:

- 2014–2015 m. –  2908 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų;

- 2016–2017 m. – 2617 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų ;

- 2018–2019 m. –  2326 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų;

-  nuo 2020 m. –  2035 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų.

Regioniniu principu: savivaldybėms bendradarbiaujant – per sukurtą Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.

 

230.2.

242.

 

- iki 2016 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45 procentus komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį);

 

 

Savivaldybė/ŠRATC: perdirbti rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu surinktas atliekas (pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas bei kitas komunalines atliekas, išskyrus žaliąsias atliekas).

 

Regioniniu principu: mechaniškai ir biologiškai apdoroti mišrias komunalines atliekas ir panaudoti energijos gamybai degiąsias atliekas bei perdirbti iš mišrių atliekų srauto išrūšiuotas perdirbimui tinkamas atliekas (metalų laužą). Taip pat kompostuoti atskirai surinktas žaliąsias atliekas regioninėse žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, kurias eksploatuoja ŠRATC.

230.3.

242.

 

- iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 procentus komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį);

 

 

230.4.

- užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti.

Savivaldybė/ŠRATC: perdirbti rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu surinktas pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas.

Regioniniu principu: perdirbti iš mišrių atliekų srauto išrūšiuotas pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas (metalų laužą).

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir atskiro surinkimo sistemos plėtros užduotys

239.1

- iki 2016 metų gyventojams ir kitiems asmenims (pvz., gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kt.), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą jų susidarymo vietoje.

Atnaujintoje konteinerių aikštelių išdėstymo schemoje numatyti tokių konteinerių reikalingumą

239.2.

- iki 2016 metų įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriama ir apdorojama arba perduodama tolimesniam apdorojimui biologiškai skaidi atliekų dalis;

Regioniniai mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai

239.3.

- iki 2019 metų įdiegti atskiro maisto / virtuvės atliekų surinkimo sistemą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimui.

- iki 2019 metų įdiegti atskirą maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti

Atskiro atliekų surinkimo sistemos plėtros užduotys

246.1.

 

246.2.

 

246.2.2.

 

246.2.4.

 

 

246.3.

 

 

246.4.

 

 

247.

247.1.

 

247.2.

 

- iki 2015 metų sausio 1 d. turėti parengtas ir patvirtintas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, o pasikeitus teisės aktų reikalavimams antrinių žaliavų surinkimui, jas atnaujinti;

- užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti, pagal šiuos minimalius reikalavimus:

Akmenės rajone - ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų);

- savivaldybių gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos;

- pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinių žaliavų, taip pat laikinuosius specialius konteinerius viešųjų renginių metu;

- jeigu nėra techninių galimybių pastatyti specialių konteinerių arba jų naudojimas ekonomiškai netikslingas, taikyti kitas priemones ir būdus (pvz., antrinių žaliavų surinkimas specialiais maišais, antrinių žaliavų turėtojų apvažiavimas ar kita).

Rekomenduojama savivaldybėms:

- iki 2016 metų užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 150 metrų;

- iki 2018 metų užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne daugiau 100 metrų;

- iki 2015 metų sausio 1 d. atnaujinti ir papildyti antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo schemą

248.1.

- užtikrinti, kad būtų eksploatuojama ne mažiau kaip po vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 50 000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip viena tokia aikštelė savivaldybės teritorijoje;

- užduotis įgyvendinta

248.2.

249.

 

 

250.

 

251.

 

252.

 

253.

- ne mažiau kaip 2 kartus per metus užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu;

- savivaldybės turi užtikrinti buityje susidarančių pavojingųjų atliekų (išskyrus baterijų ir akumuliatorių atliekas) rūšiuojamąjį surinkimą ir tai, kad jų organizuojamose atliekų tvarkymo sistemose nebūtų atsisakoma iš gyventojų priimti baterijų ir akumuliatorių atliekas;

- savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse;

- Savivaldybės ne rečiau kaip 2 kartus per metus turi pateikti visiems gyventojams išsamią informaciją apie pavojingųjų atliekų tvarkymą ir šią informaciją skelbti savivaldybės interneto svetainėje;

- savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiuojant ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

- savivaldybės, sudarydamos su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų tvarkymo sistemų, turi siekti, kad pavojingųjų atliekų srautai, kuriuos techniškai ir organizaciniu požiūriu galima surinkti, būtų surenkami tiesiogiai iš atliekų turėtojų, įrengiant specialius konteinerius įmonių, įstaigų ar organizacijų patalpose.

- užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiuojant ne mažiau kaip 2 kartus per metus;

- sutartyse su Gamintojų ir importuotojų asociacijomis nustatyti prievolę dėl šių atliekų surinkimo

245.8.

- savivaldybės, taikydamos įvairius atliekų surinkimo būdus ir priemones, privalo užtikrinti, kad jų valdomose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, asmenims rūšiuojant atliekas jų susidarymo vietoje, atskirai būtų surenkamos tekstilės atliekos

- iki 2015 metų sausio 1 d. atnaujintoje antrinių žaliavų konteinerių išdėstymo schemoje numatyti šių atliekų surinkimo konteinerių skaičių ir plėtrą

272.1.

272.2.

272.2.1

272.2.2

272.2.3

272.2.4

272.2.5

Pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema turi būti organizuota taip, kad:

1) būtų sudarytos organizacinės ir (ar) techninės sąlygos kasmet surinkti ir panaudoti ne mažiau kaip 60 procentų pakuočių atliekų, skaičiuojant pagal patiektų vidaus rinkai pakuočių kiekį;

2) būtų sudarytos organizacinės ir (ar) techninės sąlygos kasmet surinkti ir perdirbti (išvežti / eksportuoti perdirbti) 55-80 proc. pakuočių atliekų, skaičiuojant pagal patiektą vidaus rinkai pakuočių kiekį, atitinkamai pagal šias pakuočių medžiagas:

- stiklinių – ne mažiau kaip 60 proc.;

- popierinių ir kartoninių – ne mažiau kaip 60 proc.;

- plastikinių – ne mažiau kaip 22,5 proc., skaičiuojant tik medžiagą, kuri vėl perdirbama į plastiką;

- metalinių – ne mažiau kaip 50 proc.;

- medinių – ne mažiau kaip 15 proc.

Nustatyti kiekybines pakuočių surinkimo užduotis sutartyse su GIO iki 2015 metų:

- popieriaus PA - 6 kg/ gyventojui per metus;

- plastiko PA -7 kg/ gyventojui per metus;

- stiklo PA – 5 kg/ gyventojui per metus;

- metalinės PA – 0,5 kg/ gyventojui per metus;

 

iki 2020 metų surenkamų pakuotės atliekų kiekis turi būti ne mažesnis kaip:

- popieriaus PA - 8 kg/ gyventojui per metus;

- plastiko PA - 9 kg/ gyventojui per metus;

- stiklo PA – 6 kg/ gyventojui per metus;

- metalinės PA – 1 kg/ gyventojui per metus;

Visuotinės komunalinių atliekų tvarkymo gyventojams paslaugos užtikrinimas

254.

 

 

255.

255.1.

255.2.

 

 

255.3.

 

 

255.4.

Savivaldybės iki 2016 m. privalo užtikrinti, kad visiems jos teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumui, kokybei ir prieinamumui užtikrinti savivaldybės turi imtis šių priemonių:

- registruoti komunalinių atliekų turėtojus;

- nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą ir (ar) sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos sutartis su visais nekilnojamojo turto objektų savininkais arba jų įgaliotais atstovais;

- visiems savivaldybės teritorijoje esantiems atliekų turėtojams sudaryti sąlygas naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, atitinkančia minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija;

- pagal galimybes komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą organizuoti kuriant regionines komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, kooperuojantis 2 ar daugiau savivaldybių. Išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą negali viršyti 1 procento disponuojamų namų ūkio pajamų.