LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-699 „DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 21 d. Nr. ĮV-312

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. ĮV-699 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punkto tryliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

dr. Rima Cicėnienė – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui.

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. S k i r i u Lietuvos bibliotekų tarybos sekretore Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausiąją specialistę Gražiną Lamanauskienę.“

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson