LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 28 d. Nr. D1-1002

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1.1. pakeičiu II skyriaus penktojo skirsnio 1.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4.3. VĮ Ignalinos atominė elektrinė.“;

1.1.2. pakeičiu II skyriaus penkioliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

NR. 05.1.1-APVA-V-006 „POTVYNIŲ RIZIKOS VALDYMAS

 

1. Priemonės Nr. 05.1.1-APVA-V-006 „Potvynių rizikos valdymas“ (toliau – priemonė) aprašymas:

1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis;

1.2. įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ įgyvendinimo;

1.3. remiamos veiklos:

1.3.1. potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas;

1.3.2. potvynių rizikos valdymo plano, įskaitant jam parengti būtinus dokumentus, atnaujinimas;

1.4. galimi pareiškėjai:

1.4.1. savivaldybių administracijos;

1.4.2. Aplinkos apsaugos agentūra.

 

2. Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

 

4. Už priemonės įgyvendinimą atsakinga įgyvendinančioji institucija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.323

„Neigiamų potvynių padarinių potenciali žala ekonominei veiklai“

mln. Eur

86,5

69,5

P.B.220

„Gyventojai, kuriems yra naudingos apsaugos nuo potvynių priemonės“

asmenys

0

7.000

P.N.025

„Atnaujintas potvynių rizikos valdymo planas“

vienetai

0

1

 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                             

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Priva-čios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

16.767.841

0

1.327.122

0

1.327.122

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

16.767.841

0

1.327.122

0

1.327.122

0

0“

 

1.2. papildau nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą 18.3 papunkčiu:

 

Eil. Nr.

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Matavi-mo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičia-vimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo

momentas

Institucija

18.3.

P.N.025

„Atnaujintas potvynių rizikos valdymo planas“

Vienetai

Atnaujintame potvynių rizikos valdymo plane nustatomi siektini tikslai potvynių grėsmės teritorijose, daugiausia dėmesio skiriant numatomų potvynių neigiamų padarinių žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai mažinimui ir, jeigu tikslinga, neinžinerinėms iniciatyvoms ir (arba) potvynio tikimybės mažinimui bei numatomos priemonės šiems tikslams pasiekti (šaltinis: Potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1558 “Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimui reikalinga atnaujinti:

‒   preliminarų potvynių rizikos vertinimą, kurio ataskaitoje pateikiamas apibūdinimas praeityje įvykusių potvynių, turėjusių didelių neigiamų padarinių bei numatomų potvynių galimų neigiamų padarinių žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai, įvertinimas atsižvelgiant į topografiją, vandentakių padėtį ir jų bendras hidrologines ir geomorfologines ypatybes, esamos žmonių sukurtos apsaugos nuo potvynių infrastruktūros veiksmingumą, miestų, miestelių ir kitų gyvenamųjų vietovių padėtį, ekonominės veiklos teritorijas ir ilgalaikius pokyčius, įskaitant klimato kaitos poveikį potvyniams;

‒   potvynių grėsmės žemėlapius, kuriuose turi būti nustatytos teritorijos, kurios gali būti užtvindytos pagal ekstremalių situacijų arba mažos tikimybės, vidutinės tikimybės bei didelės tikimybės potvynio scenarijus ir kuriuose pateikiama informacija: potvynio mastas, potvynio vandens lygis arba gylis, kai tikslinga, tvinimo greitis arba atitinkamas vandens srautas;

‒   potvynių rizikos žemėlapius, kuriuose pagal aukščiau minimus scenarijus pateikiama informacija: orientacinis galinčių nukentėti gyventojų skaičius, galinčioje užtvinti teritorijoje vykdoma ekonominė veikla, užtvindymo atveju atsitiktinę taršą galintys sukelti įrenginiai, kuriems reikia teisės aktų nustatyta tvarka išduodamo taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, vandens telkiniai, iš kurių imama daugiau kaip 10 m3 geriamojo vandens per parą arba jis tiekiamas daugiau kaip 50 žmonių, vandens telkiniai, naudojami rekreaciniams tikslams, įskaitant maudyklas, saugomos teritorijos, tarp jų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos, tikėtiną didelį pernešamų nuosėdų kiekį

(šaltinis: Potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1558 “Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Automatiškai apskaičiuojamas

 

Skaičiuojamas atnaujintas potvynių rizikos valdymo planas

Pirminiai šaltiniai: priėmimo–perdavimo aktai

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1.1 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                                                                                               Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018-11-19 raštu Nr. 6K-1806100.