lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014– 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 PRIEMONĘ „valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

 

2020 m. birželio 16 d. Nr. 1-155

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-204 „Dėl 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonėsValstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 85 punktu, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2020 m. birželio 9 d. raštą Nr. 2020/2-835 bei su juo pateiktas 2020 m. birželio 8 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas ir UAB „PLANTICA“ 2020 m. gegužės 21 d. raštišką sutikimą Nr. 01  registruoti de minimis pagalbą:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. N u s t a t a u pareiškėjo biudžetinės įstaigos Šiuolaikinio meno centro nuomininkui UAB „PLANTICA“ (juridinio asmens kodas 304484466) 49,47 Eur dydžio de minimis pagalbą, kuri registruojama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.

3. I n f o r m u o j u, kad:

3.1.  šio įsakymo priedo 1 punktas bus pripažintas netekusiu galios, jeigu pareiškėjas biudžetinė įstaiga Šiuolaikinis meno centras iki sutarties pasirašymo nepateiks dokumento, patvirtinančio, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerija pateikė įsipareigojimų raštą padengti netinkamas, bet projektui įgyvendinti reikalingas lėšas, ir iki sutarties pasirašymo VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra neatliks projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0017 finansavimo administravimo sutarties pakeitimo, kad iš projekto biudžeto išbrauktų lėšas toms išlaidoms, kurioms bus skirtas finansavimas iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos.

3.2. šio įsakymo priedo 2 punktas bus pripažintas netekusiu galios, jeigu pareiškėjas viešoji įstaiga Kauno kolegija iki sutarties pasirašymo nepateiks dokumento, patvirtinančio, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija suteikė VšĮ Kauno kolegija pakankamą skolinimosi limitą.

3.3.    šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                          Žygimantas Vaičiūnas

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1-155

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0001

BĮ Šiuolaikinis meno centras

291424950

Šiuolaikinio meno centro modernizavimas

1 697 116,22

1 697 116,22

0,00

1 697 116,22

0,00

2.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0002

VšĮ Kauno kolegija

111965284

Kauno kolegijos bendrabučio Nr. 4 (Kalniečių g. 126, Kaunas) atnaujinimas

359 473,17

0,00

0,00

359 473,17

0,00

_____________________________