LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO NR. I-2882 20 IR 62 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. XIV-1362

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Notaras negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus notaro atlyginimą, atlygį už arbitro funkcijų atlikimą, atlyginimą už mediacijos paslaugų teikimą, atlyginimą už aukcionų organizavimo ir vykdymo paslaugų teikimą, atlyginimą už darbą visų lygių rinkimų ir referendumo komisijose, tarnybinį atlyginimą už savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos atlikimą, kompensaciją už darbą Notarų rūmuose, užmokestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai sustabdomi notaro įgaliojimai.“

 

2 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 62 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Kandidatui į notarus (asesoriui) neleidžiama dirbti jokio kito darbo arba verstis kokia nors kitokia mokama veikla (išskyrus mokslinį ar pedagoginį bei kūrybinį darbą, savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos atlikimą, arbitro funkcijų atlikimą, darbą visų lygių rinkimų ir referendumo komisijose). Kandidatas į notarus (asesorius) gali dirbti pagal darbo sutartį notaro biure, kuriame jis atlieka praktiką.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda