LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-932 „DĖL SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRTOS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI, POREIKIO APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. V- 1459

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).   

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas apskaičiuojant specialios tikslinės dotacijos, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti poreikį 2019  ir vėlesniais metais.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                            Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-932

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos   ministro 2018 m.

gruodžio 18 d. įsakymo Nr.  V- 1459

redakcija)

 

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SkirTOS VALSTYBINĖMS (valstybės PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS vykdyTI, POREIKIO APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) nustato valstybės biudžeto lėšų, skiriamų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms (toliau – VSP funkcijos) – savivaldybės teritorijoje esančiose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai (toliau – mokinių VSP), visuomenės sveikatos stiprinimui, visuomenės sveikatos stebėsenai – vykdyti, poreikio apskaičiavimo tvarką. 

 

II SKYRIUS

SPECIALIOS TIKSLINĖS Dotacijos, SKIRTOS valstybinĖMS (valstybės perduotOMS savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijOMS vykdyti, POREIKIO APSKAIČIAVIMAS

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) kiekvienais metais teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais apskaičiuoja specialios tikslinės dotacijos (toliau – dotacija), reikalingos VSP funkcijoms vykdyti, poreikį (D) ir jį pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

3. Dotacija savivaldybėms VSP funkcijoms vykdyti (D) susideda iš:

3.1. dotacijos mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai (toliau – VSP) vykdyti (Dmok);

3.2. dotacijos visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai vykdyti (Ds), ir apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

 

4. Dotaciją mokinių VSP vykdyti (Dmok) sudaro visuomenės sveikatos specialistų (toliau – VS specialistas), vykdančių sveikatos priežiūrą mokykloje, darbo užmokesčio bei valstybinio socialinio draudimo (nedarbo socialinio draudimo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo) įmokų fondas (toliau – VS specialistų mokykloje darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas) (Xd) ir šiai funkcijai vykdyti skirtas kitų išlaidų fondas (Xk), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Dmok = Xd + Xk

 

5. VS specialistų mokykloje darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas (Xd) apskaičiuojamas atsižvelgiant į kiekvienoje savivaldybės teritorijoje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) skaičių, atsižvelgiant į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves (pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą).

6. Ministerija einamųjų metų I–II ketvirčiais kreipiasi į Švietimo informacinių technologijų centrą dėl duomenų iš Mokinių registro apie mokinių skaičių pateikimo.

7. Apskaičiuojant VS specialistų mokykloje darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondą (Xd), taikomi mokinių skaičiaus, tenkančio vienam VS specialisto mokykloje etatui, rekomenduojami normatyvai atsižvelgiant į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-70  „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ (toliau – Įsakymas).

8. Vidutinis mėnesinis VS specialisto mokykloje darbo užmokestis (Xvid) apskaičiuojamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatytus biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio dydžius.

9. Vidutinį mėnesinį VS specialisto mokykloje darbo užmokestį (Xvid) sudaro pareiginės algos pastoviosios ir kintamosios dalių suma. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama A lygio pareigybės pareiginės algos mažiausio ir didžiausio koeficiento sumos aritmetinį vidurkį dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Kintamoji dalis nustatoma 15 procentų nuo pareiginės algos pastoviosios dalies.

10. Savivaldybės VS specialistų mokykloje metinis darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas miesto gyvenamojoje vietovėje (Xdms) ar kaimo gyvenamojoje vietovėje (Xdks) apskaičiuojamas pagal formules:

 

 arba

 

čia

 

Mskm  mokinių skaičius savivaldybės miesto gyvenamojoje vietovėje;

Mskk mokinių skaičius savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje;

Kmmokinių skaičius, rekomenduojamas vienam VS specialistui mokykloje miesto gyvenamosiose vietovėse;

Kk mokinių skaičius, rekomenduojamas vienam VS specialistui mokykloje kaimo gyvenamosiose vietovėse;

S darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmoka (1,47 procentai nuo darbo užmokesčio fondo);

Xvid – vidutinis mėnesinis VS specialisto mokykloje darbo užmokestis.

11. Savivaldybių VS specialistų mokykloje darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondų suma (Xdms ir Xdks) sudaro bendrą VS specialistų mokykloje darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondą (Xd), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

12. Kitų išlaidų fondas, skirtas savivaldybės mokinių VSP vykdyti, apskaičiuojamas pagal šias formules:

 

Xkms = X dms × 0,20 arba Xkks = X dks × 0,25

čia

 

Xkms kitų išlaidų fondas, skirtas savivaldybės miesto gyvenamojoje vietovėje mokinių VSP vykdyti;

Xkks kitų išlaidų fondas, skirtas savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje mokinių VSP vykdyti.

13. Savivaldybių kitų išlaidų fondų, skirtų mokinių VSP vykdyti, suma (Xkms ir Xkks) sudaro bendrą kitų išlaidų fondą, skirtą mokinių VSP vykdyti (Xk), kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

 

14. Dotaciją visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai vykdyti (Ds) sudaro visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos stiprinimą ir  visuomenės sveikatos stebėseną (toliau – visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistas), darbo užmokesčio bei valstybinio socialinio draudimo (nedarbo socialinio draudimo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo) įmokų fondas (toliau – visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas) (Yd) ir šiai funkcijai vykdyti skirtas kitų išlaidų fondas (Yk), ir apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Ds = Yd + Yk

 

15. Vidutinis mėnesinis visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialisto darbo užmokestis (Yvid) apskaičiuojamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatytus biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio dydžius.

16. Vidutinį mėnesinį visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialisto darbo užmokestį (Yvid) sudaro pareiginės algos pastoviosios ir kintamosios dalių suma. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama A lygio pareigybės pareiginės algos mažiausio ir didžiausio koeficiento sumos aritmetinį vidurkį dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Kintamoji dalis nustatoma 15 procentų nuo pareiginės algos pastoviosios dalies.

17. Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų metinis darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas (Yds) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Yds = (Yvid × E) × 12 + S

 

čia

 

Yvid – visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialisto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis;

E – visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų etatų skaičius pagal Įsakymą;

S – darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmoka (1,47 proc.).

18. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų etatų (E) skaičius apskaičiuojamas atsižvelgiant į savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičių einamųjų metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys), iš jų atėmus mokinių skaičių. Savivaldybėje, kurioje iš gyventojų atėmus mokinių skaičių, gyvena:

18.1. daugiau kaip 200 000 gyventojų, 1 specialisto etatas skaičiuojamas 16 000 gyventojų;

18.2. nuo 100 000 iki 200 000 gyventojų (imtinai), 1 specialisto etatas skaičiuojamas  11 000 gyventojų;

18.3. mažiau kaip 100 000 gyventojų, 1 specialisto etatas skaičiuojamas 6 000 gyventojų.

19. Savivaldybių visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondų suma (Yds) sudaro bendrą visuomenės sveikatos stiprinimo specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondą (Yd), kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

 

20. Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai skirtas kitų išlaidų fondas  (Yks) apskaičiuojamas:

20.1. kai savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičius einamųjų metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys), atėmus mokinių skaičių, yra mažiau kaip 50 000 gyventojų, pagal formulę:

 

Yks = Yds × 0,30

 

20.2. kai savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičius einamųjų metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys), atėmus mokinių skaičių, yra nuo 50 000 iki 100 000 (imtinai) gyventojų, pagal formulę:

 

5

 

Yks = Yds × 0,25

 

20.3. kai savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičius einamųjų metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys), atėmus mokinių skaičių, yra daugiau kaip 100 000 gyventojų pagal formulę:

 

Yks = Yds × 0,20.

 

21. Savivaldybių visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai skirtų kitų išlaidų fondų (Yks) suma sudaro bendrą kitų išlaidų, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai, fondo sumą (Yk) ir apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

_____________________