LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos

 

2019 m. birželio 3 d. Nr. V-669

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“, 20 punktu ir atsižvelgdamas į Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2019 m. balandžio 15 d. raštą Nr. SD-417 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“:

A k r e d i t u o j u šias institucijas:

1. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centrą 5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Biblioteka“, „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“).

2. Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centrą 5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Biblioteka“, „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Konsultavimas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius