herbas2

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. B6-453 "DĖL NEMOKAMO MAITINIMO LĖŠŲ, SKIRIAMŲ VIENAI DIENAI VIENAM MOKINIUI, DYDŽIO NUSTATYMO" PAKEITIMO

2014 m. kovo  4 d. Nr. B6-223

 

Molėtai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770, 8 ir 9 punktais ir Molėtų rajono mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. B1-24, 5 punktu,

p a k e i č i u Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. B6-453 „Dėl nemokamo maitinimo lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžio nustatymo“ 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3.1, 1.3.2 punktus ir juos išdėstau taip:

1.1.1. priešmokyklinės grupės vaikams ir 1 – 4 klasių mokiniams – 4,50 lito;

1.1.2. 5 – 12 klasių mokiniams – 5,20 lito;

1.2. pusryčiams ar pavakariams visų amžiaus grupių mokiniams – 1,82 lito;

1.3.1. maitinant 2 kartus – 9,0 litai;

1.3.2. maitinant 3 kartus – 10,0 litų.“

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. B6-67 „Dėl nemokamo maitinimo lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžio nustatymo“ ir 2010 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. B6-168 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. B6-67 „Dėl nemokamo maitinimo lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžio nustatymo“ pakeitimo”. 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Vaclovas Seniūnas