LIETUVOS DARBO BIRŽOS
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-139 „DĖL SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 18 d. Nr. V-556

Vilnius

 

 

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-139 „Dėl socialinių įmonių administravimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ 2 punktu, Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (toliau – Statuso aprašas), Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-135 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Pagalbos aprašas) bei Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei Sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinės formos patvirtinimo“, nuostatomis:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Neįgaliųjų darbo vietų įsteigimo ar pritaikymo ir jų darbo priemonių įsigijimo ar pritaikymo akto formą;

1.2. Nustatytų trūkumų ištaisymo, įsteigiant ar pritaikant neįgaliųjų darbo vietas ir įsigyjant ar pritaikant darbo priemones, akto formą;

1.3. Neįgalių darbuotojų darbo aplinkos, gamybinių ir poilsio patalpų pritaikymo akto formą;

1.4. Nustatytų trūkumų ištaisymo, pritaikant neįgalių darbuotojų darbo aplinką, gamybines ir poilsio patalpas, akto formą.

2. Įpareigoju:

2.1. teritorinių darbo biržų direktorius:

2.1.1. užtikrinti Pagalbos aprašo 3.2 – 3.6 papunkčiuose nurodytos valstybės pagalbos išmokėjimą socialinėms įmonėms pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) sudarytose Sutartyse dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos nustatytus įsipareigojimus;

2.1.2. socialinei įmonei sudarius materialines ir teisines sąlygas neįgaliam darbuotojui atlikti savo darbo funkcijas ar pritaikius darbo vietą pagal neįgalaus darbuotojo specialius poreikius jo darbo funkcijoms atlikti arba pritaikius neįgalių darbuotojų darbo aplinką, gamybines ir poilsio patalpas, surašyti aktus pagal šio įsakymo 1 punkte patvirtintas formas;

2.1.3. apie teisės aktų, reglamentuojančių socialinių įmonių administravimą bei valstybės pagalbos teikimą, pakeitimus, informuoti socialinių įmonių vadovus;

2.1.4. kas ketvirtį, ketvirčiui pasibaigus iki naujo ketvirčio pirmo mėnesio 5 darbo dienos, o Statuso aprašo 22 ir 39 punktuose numatytais atvejais – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šiuose punktuose nurodytų aplinkybių nustatyto dienos, ir papildomai kartu su persiunčiamomis socialinių įmonių paraiškomis valstybė pagalbai gauti teikti Lietuvos darbo biržai informaciją, ar socialinės įmonės vykdo joms Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas (pagal kiekvieną pareigą) ir ar nėra pagrindo manyti, kad yra atsiradę arba per konkretų laikotarpį atsiras socialinės įmonės statuso netekimo pagrindai (pagal kiekvieną pagrindą);

2.1.5. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo naujo Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano pagal Statuso aprašo 43.3.2 papunktį gavimo teritorinėje darbo biržoje dienos, pateikti šio plano kopiją Lietuvos darbo biržai.

2.2. Užimtumo rėmimo skyrių:

2.2.1. administruoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skirtas socialinėms įmonėms remti;

2.2.2. organizuoti Lietuvos darbo biržos direktoriaus sprendimu sudarytų Socialinių įmonių reikalų komisijos ir Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės posėdžius bei techniškai juos aptarnauti;

2.2.3. nagrinėti teritorinių darbo biržų persiųstus juridinių asmenų, siekiančių įgyti socialinės įmonės statusą, prašymus ir prie jų pridėtus dokumentus bei pristatyti juos Lietuvos darbo biržos direktoriaus sprendimu sudarytos Socialinių įmonių reikalų komisijos posėdžiuose;

2.2.4. nagrinėti teritorinių darbo biržų persiųstas paraiškas ir prie jų pridėtus dokumentus valstybės pagalbai gauti bei pristatyti jas Lietuvos darbo biržos direktoriaus sprendimu sudarytos Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės posėdžiuose;

2.2.5. prireikus nustatyti terminą, per kurį juridinis asmuo, prašantis suteikti jam socialinės įmonės statusą, privalo pateikti trūkstamus dokumentus;

2.2.6. rengti Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų projektus dėl socialinės įmonės statuso suteikimo ar nesuteikimo, dėl valstybės pagalbos skyrimo ar neskyrimo, dėl valstybės pagalbos mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo, dėl valstybės pagalbos grąžinimo;

2.2.7. rengti pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas formas sutarčių dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos ir Socialinės įmonės pažymėjimų projektus;

2.2.8. teisės aktuose nustatytais terminais informuoti teritorines darbo biržas, pareiškėjus ir Juridinių asmenų registrą apie priimtus sprendimus dėl socialinių įmonių statuso suteikimo ar nesuteikimo, taip pat teritorines darbo biržas ir pareiškėjus apie priimtus sprendimus dėl valstybės pagalbos skyrimo ar neskyrimo, jos mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo, dėl valstybės pagalbos grąžinimo;

2.2.9. nagrinėti teritorinių darbo biržų, socialinių įmonių periodiškai teikiamus ir iš kitų institucijų ar įstaigų gaunamus dokumentus bei nustatyti, ar nėra atsiradusių socialinės įmonės statuso netekimo, valstybės pagalbos mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo, valstybės pagalbos grąžinimo pagrindų, kuriems esant, imtis teisės aktuose nustatytų veiksmų;

2.2.10. kaupti informaciją apie konkrečioms socialinėms įmonėms suteiktą valstybės pagalbą ir įstatymų nustatyta tvarka teikti ją Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijoms, atliekančioms valstybės pagalbos teikimo priežiūrą;

2.2.11. vertinti socialinių įmonių pateiktas iš visų šaltinių gautos ir panaudotos valstybės pagalbos ataskaitas, teikti metines suvestines socialinių įmonių veiklos ir valstybės pagalbos lėšų panaudojimo ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2004 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. V-205 „Dėl socialinių įmonių administravimo“;

3.2. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2005 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. V-33 „Dėl socialinių įmonių administravimo“;

3.3. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-660 „Dėl socialinių įmonių administravimo gerinimo 2012 metais priemonių plano patvirtinimo“ patvirtinto Socialinių įmonių administravimo 2012 metais priemonių plano 2.1-2.3 papunkčius.

4. Pavedu šio įsakymo vykdymą kontroliuoti Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.“

2. Pavedu Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Ligita Valalytė