TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ PATVIRTINIMO LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMUOSE

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-389

Tauragė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 21 punktu, atsižvelgdama į Lauksargių globos namų  2017 m. lapkričio 21 d. raštą Nr. 3-144 „Dėl socialinės globos paslaugos kainos pakeitimo“,  Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti socialinės globos paslaugos kainas Lauksargių globos namuose:

1.1. vienam senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 568,00 Eur per mėnesį;

1.2. vienam asmeniui su sunkia negalia – 840,00 Eur per mėnesį.

2. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. 1-298 „Dėl socialinės globos paslaugos kainų patvirtinimo Lauksargių globos namuose“. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

4. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Sigitas Mičiulis