LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DėL LIETUVOS ATSTOVŲ dalyvavimo Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (COST) veiklose TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 17 d. Nr. V-388

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 23.1 papunkčiu ir įvertinęs Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) mokslo fondo pateiktus siūlymus:

1.  T v i r t i n u pridedamą Lietuvos atstovų dalyvavimo Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (COST) veiklose tvarkos aprašą.

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintas aprašas įsigalioja 2019 m. liepos 29 d.

3.  N u s t a t a u, kad šio aprašo 22.2 papunktyje numatytas ekspertų komisijos atnaujinimas pirmą kartą turi būti atliktas iki 2020 m. I ketvirčio pabaigos.

4.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tarybos pirmininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-82 „Dėl Lietuvos atstovų dalyvavimo COST programos veiklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo 2019 m. liepos 29 d.

 

 

 

Pirmininko pavaduotojas,                                                                                        Ričardas Rotomskis

pavaduojantis pirmininką

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2019 m. liepos 17 įsakymu Nr. V-388

 

 

LIETUVOS ATSTOVŲ dalyvavimo Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (COST) veiklose TVARKOS aprašas

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos atstovų dalyvavimo Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (COST) veiklose tvarkos aprašas (toliau– Aprašas) reglamentuoja paraiškų teikimo, siekiant vykdyti COST veiklas, šių paraiškų vertinimo, atstovų skyrimo į COST veiklų valdymo komitetus organizavimo bei jų finansavimo Lietuvos mokslo taryboje (toliau – Taryba) tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.      ankstyvos karjeros tyrėjas – doktorantas arba mokslininkas, mokslo laipsnį įgijęs ne anksčiau kaip prieš 8 metus;

2.2       atstovai COST veiklos valdymo komitete – asmenys (atstovas ir pavaduojantis atstovas), kuriuos pagal nustatytas COST procedūras nacionalinis COST koordinatorius skyrė atstovauti Lietuvai COST veiklos valdymo komitete;

2.3.      COST mokslo projektas – COST veiklos atstovavimo, su jos tematika susijusių mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų visuma, kuriuos per numatytą laiką projekto vykdytojai iš Lietuvos atlieka užsibrėžtiems uždaviniams išspręsti. Projektą finansuoja Taryba;

2.4.      COST mokslo projekto vadovas – COST veiklos koordinatorius, paskirtas Lietuvos atstovu inicijuotos COST veiklos valdymo komitete, ir jam vadovaujantis bei kartu su kitais projekto vykdytojais įgyvendinantis projektą Lietuvoje;

2.5.      COST veikla – planingi ir tarpusavyje susiję veiksmai mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros srityse, kuriais, pasitelkus skirtus finansinius išteklius, per nustatytą laikotarpį siekiama užsibrėžtų tikslų ir rezultatų. COST veiklą nustatyta tvarka patvirtina COST aukšto lygio pareigūnų komitetas ir ji įteisinama memorandumu;

2.6.      COST veiklos iniciatorius– asmuo, dalyvavęs paraiškos dėl COST veiklos inicijavimo pateikime pagal tarptautinį konkursą;

2.7.      COST veiklos koordinatorius – asmuo, vadovavęs paraiškos dėl naujos COST veiklos inicijavimo pateikimui pagal tarptautinį konkursą ir jį laimėjęs;

2.8.      COST veiklos valdymo komitetas – valdymo struktūra, kurios pagrindinė funkcija yra konkrečios COST veiklos valdymas ir priežiūra. Į COST veiklos valdymo komitetą įeina ne daugiau kaip po du atstovus iš kiekvienos toje COST veikloje dalyvaujančios COST valstybės narės;

2.9.      COST veiklos vykdytojas – asmuo, įgyvendinantis COST veiklą;

2.10.    paraiška – dokumentas, kurį pareiškėjas kartu su pareiškėjo institucija teikia Tarybai, siekdami įsijungti į COST veiklą ir atstovauti Lietuvai COST veiklos valdymo komitete;

2.11.    pareiškėjas – asmuo, dirbantis paraišką pateikusioje institucijoje ir siekiantis būti paskirtas atstovu COST veiklos valdymo komitete;

2.12.    pareiškėjo institucija Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, šio Aprašo nustatyta tvarka pateikęs paraišką ir sudarantis sąlygas pareiškėjui įgyvendinti COST veiklą.

 

iI SKYRIUS

BENDRIEJI PARAIŠKŲ TEIKIMO PRINCIPAI

 

3.    Paraišką gali teikti pareiškėjas kartu su pareiškėjo institucija. Teikiamoje paraiškoje privaloma nurodyti:

3.1.      vieną pareiškėjo institucijos siūlomą atstovą į COST veiklos valdymo komitetą;

3.2.      vieną pareiškėjo institucijos siūlomą, joje dirbantį, pavaduojantį atstovą į COST veiklos valdymo komitetą;

4.    Pareiškėjas, taip pat pareiškėjo institucijos siūlomas pavaduojantis atstovas į COST veiklos valdymo komitetą gali atstovauti Lietuvai ne daugiau kaip dviejuose COST veiklų valdymo komitetuose. Paskutiniaisiais COST veiklos vykdymo metais atstovas ir (ar) pavaduojantis atstovas gali teikti paraišką dėl dalyvavimo kitoje COST veikloje;

5.    Paraiškos gali būti teikiamos tik dėl tokios COST veiklos:

5.1.      kurią patvirtino COST aukšto lygio pareigūnų komitetas;

5.2.      kurios valdymo komitete Lietuva neturi atstovo arba turi tik vieną, kitos nei pareiškėjo institucijos, atstovą (įskaitomas ir COST veiklos koordinatorius).

6.    Pareiškėjai turi laikytis COST dokumentuose nustatytų interesų konflikto vengimo taisyklių.

7.    Lietuvos atstovas, kuris yra COST veiklos koordinatorius, paraiškos Tarybai neteikia, o jo paskyrimą į COST veiklos valdymo komitetą organizuoja nacionalinis COST koordinatorius pagal nustatytas COST procedūras.

8.    COST veiklos iniciatorius, pateikęs paraišką Tarybai ir atitinkantis administracinės patikros reikalavimus, yra skiriamas į COST veiklos valdymo komitetą.

 

III SKYRIUS

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

9.    Paraiškos pagal Tarybos interneto svetainėje www.lmt.lt (toliau – svetainė) paskelbtą kvietimą gali būti teikiamos nuolat.

10.  Paraiškos teikiamos lietuvių kalba Tarybos elektroninėje sistemoje.

11.  Kartu su paraiška teikiamas pareiškėjo institucijos raštas, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip.

12.  Paraiška ir pareiškėjo institucijos raštas rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas.

 

iV SKYRIUS

PARAIŠKŲ vertinIMAS ir ATRANKA

 

13.  Gautos paraiškos vertinamos ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Informacija apie numatomą paraiškų vertinimą skelbiama svetainėje.

14.  Paraiškų vertinimo metu atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

15.  Administracinę patikrą vykdo Tarybos Mokslo fondas. Jos metu tikrinama, ar konkursui pateiktos paraiškos atitinka Apraše ir kvietime nurodytus reikalavimus.

16.  Administracinės patikros metu pirmiausiai įvertinama, ar tarp visų paraiškas pateikusių pareiškėjų yra COST veiklų iniciatorių:

16.1.    jei tarp pareiškėjų yra du COST veiklos iniciatoriai, arba vienas, kuris numatomas skirti antruoju Lietuvos atstovu COST veiklos valdymo komitete, ir jie atitinka administracinės patikros reikalavimus, kitos paraiškos dalyvavimui toje veikloje yra vertinamos kaip neatitinkančios administracinės patikros reikalavimų ir nėra pateikiamos ekspertiniam vertinimui;

16.2.    jei tarp pareiškėjų veiklos iniciatorių nėra, arba yra tik vienas, kuris numatomas skirti pirmuoju Lietuvos atstovu COST veiklos valdymo komitete, arba veiklos iniciatoriai neatitinka administracinės patikros reikalavimų, kitos paraiškos dalyvavimui toje veikloje yra vertinamos šiame Apraše nustatyta tvarka.

17.  Nustačius, kad pareiškėjo institucijos rašte nepateikti arba klaidingai pateikti reikiami duomenys, pareiškėjui gali būti suteikiama galimybė juos patikslinti per dvi darbo dienas, einančias po pranešimo išsiuntimo dienos, paraiškoje nurodytu pareiškėjo elektroninio pašto adresu.

18.  Administracinės patikros rezultatai pateikiami Tarybos pirmininko patvirtintos formos administracinės patikros pažymoje ir tvirtinami Tarybos pirmininko įsakymu, atskirai nurodant 8 šio Aprašo punkto reikalavimus atitikusius pareiškėjus.

19.  Apie paraiškų administracinės patikros rezultatus pareiškėjai informuojami elektroniniu paštu.

20.  Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

21Tarybai pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisija, į kurią, vadovaudamiesi Tarybos pirmininko patvirtintomis Tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis, tris narius skiria Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komitetas (toliau – GTM komitetas) ir du narius – Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas (toliau – HSM komitetas).

22.  Ekspertų komisiją sudaro ir jos vadovą skiria Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į GTM ir HSM komitetų siūlymus dėl komisijos narių:

22.1.    skiriant ekspertų komisijos narius, prioritetas teikiamas tiems ekspertams, kurie turi dalyvavimo COST patirties;

22.2.    kas 2 metus komisija atnaujinama mažiausiai vienu, kiekvieno Tarybos Komiteto skiriamu nariu, o eksperto kadencija komisijoje negali viršyti 4 metų.

23.  Ekspertų komisija savo darbą organizuoja pagal Tarybos pirmininko patvirtintą Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą, kuris taikomas tiek, kiek neprieštarauja žemiau esančioms nuostatoms:

23.1.    paraišką individualiai vertinti turi ne mažiau kaip du ekspertai;

23.2.    ekspertų komisija rengia tik galutinius apibendrinamuosius paraiškų įvertinimus;

23.3.    įvertinusi paraiškas pagal visus Tarybos pirmininko patvirtintoje ekspertinio vertinimo formoje nurodytus kriterijus, ekspertų komisija suskirsto pareiškėjus į skirtinus ir neskirtinus į COST veiklų valdymo komitetus;

23.4.    ekspertinio vertinimo metu, skirstant pareiškėjus į skirtinus ir neskirtinus atstovauti Lietuvai COST veiklų valdymo komitetuose, pirmumas suteikiamas pareiškėjui, nedalyvaujančiam nei viename COST veiklos valdymo komitete. Priimant sprendimą dėl antrojo Lietuvos atstovo COST veiklos valdymo komitete skyrimo, pirmumas suteikiamas ankstyvos karjeros tyrėjui;

23.5.    kitiems skirtiniems pareiškėjams pirmumas atstovauti Lietuvai COST veiklų valdymo komitetuose gali būti nustatomas ekspertų komisijos sutarimu.

24Pasibaigus paraiškų ekspertiniam vertinimui, Tarybos pirmininkas, įvertinęs ekspertų komisijos pateiktą pareiškėjų suskirstymą į skirtinus ir neskirtinus į COST veiklų valdymo komitetus, tvirtina ekspertinio vertinimo rezultatus: pareiškėjų, skiriamų atstovais COST veiklų valdymo komitetuose, sąrašą ir pareiškėjų, neskirtinų į COST veiklų valdymo komitetus, sąrašą.

25.  Apie Tarybos pirmininko sprendimą dėl paraiškos įvertinimo rezultatų pareiškėjas informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

26.  Pareiškėjų, skiriamų atstovais COST veiklų valdymo komitetuose, sąrašas skelbiamas svetainėje.

 

v SKYRIUS

ATSTOVŲ cost veiklų valdymo komitetuose PASKYRIMAS ir JŲ FUNKCIJOS

 

27.  Apeliacijos priimamos ir nagrinėjamos, laikantis Tarybos pirmininko patvirtintomis Tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (toliau –Taisyklės) nuostatų.

28.  Per Taisyklėse nurodytą laikotarpį negavus apeliacijų, nacionalinis COST koordinatorius įgyvendina Tarybos pirmininko sprendimą dėl atstovų skyrimo į COST veiklų valdymo komitetus pagal nustatytas COST procedūras.

29.  Per Taisyklėse nurodytą laikotarpį gavus apeliacijų, atstovų skyrimas į COST veiklų valdymo komitetus pagal nustatytas COST procedūras pradedamas tik Apeliacinei komisijai priėmus sprendimą dėl jų ir, jei reikia, Tarybos pirmininkui pakeitus sprendimą dėl paraiškų įvertinimo rezultatų patvirtinimo.

30.  Svetainėje skelbiama informacija apie paskirtus Lietuvos atstovus COST veiklų valdymo komitetuose.

31.  Atstovai COST veiklų valdymo komitetuose:

31.1.    atstovauja Lietuvai COST veiklų valdymo komitetų posėdžiuose, o esant dviem atstovams komitete derina Lietuvos poziciją tarpusavyje ir dalinasi vieną šalies balsą balsavime;

31.2.    vykdo su atstovaujama COST veikla susijusius mokslinius tyrimus Lietuvoje;

31.3.    dalyvauja COST veiklų valdymo komitetų, darbo grupių posėdžiuose ir kituose COST renginiuose, apibendrina ir pristato informaciją apie atitinkamos mokslinių tyrimų srities tyrimus Lietuvoje;

31.4.    viešina ir skleidžia informaciją apie COST veiklas ir pasiektus rezultatus.

32. Bet kuriame COST veiklos etape papildomu pavaduojančiu atstovu į COST veiklos komitetą gali būti skiriamas ir kitas asmuo iš bet kurio Lietuvoje registruoto juridinio asmens. Tokiu atveju COST veiklos atstovas teikia atskirą prašymą Tarybai. Bet kuriuo atveju, vienoje COST veikloje gali būti ne daugiau kaip trys pavaduojantys atstovai iš Lietuvos.

 

VI SKYRIUS

FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

33.  Taryba, vadovaudamasi Tarybos pirmininko patvirtintų Tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių nuostatomis, finansuoja COST mokslo projektus, įgyvendinamus į Švietimo ir mokslo institucijų registrą įtrauktų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, kurių atstovai yra COST veiklos koordinatoriai, ir vadovauja inicijuotų COST veiklų valdymo komitetams. Šios lėšos skiriamos projekto įgyvendinimo metu patiriamoms atstovavimo išlaidoms ir su COST veikla susijusių mokslinių tyrimų išlaidoms, nefinansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, padengti.

34.  Lėšos COST mokslo projektui įgyvendinti skiriamos tik COST aukšto lygio pareigūnų komiteto patvirtintos atitinkamos COST veiklos įgyvendinimo laikotarpiui ir ne daugiau kaip 60 000 eurų kalendoriniams metams.

35.  COST mokslo projekto vadovu gali būti tik COST veiklos koordinatorius.

 

VII SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

36.  Atstovas COST veiklos valdymo komitete gali atsisakyti vykdyti atstovo funkcijas, apie tai informuodamas Tarybą, arba gali būti atšauktas Tarybos pirmininko sprendimu dėl netinkamo atstovo funkcijų vykdymo. Tokiu atveju atstovavimą Lietuvai COST veiklos valdymo komitete tęsia pavaduojantis atstovas.

37.  Jei COST veiklos valdymo komitete pavaduojantis atstovas atsisako tęsti dalyvavimą COST veikloje arba pavaduojančio atstovo nėra, atsisakantis atstovavimo atstovas ir (arba) pareiškėjo institucija siūlo kitą kandidatą į atstovus, kuris teikia paraišką Tarybai. Paraiška vertinama šiame Apraše nustatyta tvarka.

38.  Jei COST veiklos vykdymo laikotarpiu keičiasi paskirto Lietuvos atstovo COST veiklos valdymo komitete pareiškėjo institucija, jis turi teisę toliau atstovauti Lietuvai atitinkamos COST veiklos valdymo komitete pasiūlydamas naują pavaduojantį atstovą iš pasikeitusios institucijos arba atsisakyti atstovavimo. Esant aukščiau nurodytiems atvejams, Lietuvos atstovas COST veiklos valdymo komitete privalo informuoti Tarybą.