LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IEŠKOMŲ ASMENŲ, NEATPAŽINTŲ LAVONŲ IR NEŽINOMŲ BEJĖGIŲ ASMENŲ ŽINYBINIO REGISTRO REORGANIZAVIMO IR IEŠKOMŲ ASMENŲ, NEATPAŽINTŲ LAVONŲ IR NEŽINOMŲ BEJĖGIŲ ASMENŲ ŽINYBINIO REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 3 d. Nr.1V-174

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalimi:

1. R e o r g a n i z u o j u Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinį registrą, keičiant šio registro tvarkytojus.

2. T v i r t i n u Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatus (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro reorganizavimo pabaiga – 2017 m. kovo 19 d.;

3.2. reorganizuoto Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro veiklos pradžia – 2017 m. kovo 20 d.;

3.3. šio įsakymo 2 ir 5 punktai įsigalioja 2017 m. kovo 20 d.

4. P a v e d u Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

4.1. užtikrinti nepertraukiamą Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro veikimą šio registro reorganizavimo laikotarpiu;

4.2. paskirti reorganizuoto Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro duomenų valdymo įgaliotinį.

5. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. 1V-232 „Dėl Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                            Eimutis Misiūnas

 

 

 

SUDERINTA                                                                   SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie               Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos                 2017-02-02 raštu Nr. 2R-750(3.33.E)

2016-10-28 raštu Nr. S-1068


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. kovo 3 d.

įsakymu Nr. 1V-174

 

 

IEŠKOMŲ ASMENŲ, NEATPAŽINTŲ LAVONŲ IR NEŽINOMŲ BEJĖGIŲ ASMENŲ ŽINYBINIO REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro (toliau – registras) paskirtį, asmens duomenų tvarkymo registre tikslą, registro valdytoją, registro tvarkytojus, registro duomenų teikėjus, jų teises ir pareigas, registro objektus, registro objektų registravimą, registro duomenų ir informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų (toliau – registro duomenys) tvarkymą, registro sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, registro duomenų teikimą ir naudojimą, registro duomenų saugą, registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2.  Registras yra žinybinis registras. Registro paskirtis – registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3.  Asmens duomenų tvarkymo registre tikslas – asmenų paieškos ir neatpažintų lavonų, nežinomų bejėgių asmenų tapatybės nustatymo organizavimas ir vykdymas, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencija.

4.  Registro duomenys kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.

5.  Registras tvarkomas vadovaujantis:

5.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – Išteklių valdymo įstatymas);

5.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų apsaugos įstatymas);

5.3. Lietuvos Respublikos policijos įstatymu;

5.4. Asmenų paieškos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 5-V(S)-13(RN) „Dėl Asmenų paieškos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Asmenų paieškos aprašas);

5.5. Asmenų paieškos tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2015 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-155 „Dėl Asmenų paieškos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);

5.6. Neatpažinto lavono, nežinomo ligonio ar nežinomo vaiko asmens tapatybės nustatymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 714/153/562 „Dėl Neatpažinto lavono, nežinomo ligonio ar nežinomo vaiko asmens tapatybės nustatymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Neatpažinto lavono, nežinomo ligonio ar nežinomo vaiko asmens tapatybės nustatymo instrukcija);

5.7. Savavališkai pasišalinusių ar laiku į tarnybos vietą neatvykusių karių paieškos instrukcija, patvirtinta Lietuvos kariuomenės Karo policijos vado 2007 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-575

„Dėl Savavališkai pasišalinusių ar laiku į tarnybos vietą neatvykusių karių paieškos instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Karių paieškos instrukcija);

5.8.         Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų tvarkymą.

6.  Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. Ieškomas asmuopasislėpęs ar dingęs fizinis asmuo, kurio buvimo vieta nežinoma ir dėl kurio teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka priimtas sprendimas paskelbti jo paiešką;

6.2. Neatpažintas lavonas – Lietuvos Respublikoje rastas žmogaus lavonas ar skeletas arba asmens sveikatos priežiūros įstaigoje miręs ligonis, kurio asmens tapatybė nenustatyta ir nepatvirtinta objektyviais duomenimis;

6.3. Nežinomas bejėgis asmuo – Lietuvos Respublikoje rastas ligonis ar vaikas, kuris dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra bejėgis, negalintis suteikti apie save duomenų ir kurio asmens tapatybė nenustatyta ir nepatvirtinta objektyviais duomenimis;

6.4. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Išteklių valdymo įstatyme, Asmens duomenų apsaugos įstatyme, susijusių registrų nuostatuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR REGISTRO TVARKYTOJAI,

JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7Registro valdytoja ir registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

8.  Registro tvarkytojai ir registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra:

8.1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas);

8.2. Lietuvos kriminalinės policijos biuras;

8.3. policijos įstaigos;

8.4. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba);

8.5. Lietuvos kariuomenė;

8.6. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

8.7. Muitinės kriminalinė tarnyba.

9. Registro valdytojas:

9.1. turi Išteklių valdymo įstatyme ir Nuostatuose nustatytas funkcijas, teises ir pareigas;

9.2. organizuoja, koordinuoja registro techninės, programinės įrangos priežiūros ir tobulinimo darbus.

10. Registro tvarkytojai turi Išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 4 – 6 dalyse ir Nuostatuose nustatytas teises ir pareigas.

11. Informatikos ir ryšių departamentas atlieka šias registro tvarkytojo funkcijas:

11.1. sudaro registro duomenų teikimo ir gavimo sutartis;

11.2. užtikrina nepertraukiamą registro veikimą ir pagal kompetenciją atsako už registro duomenų saugą;

11.3. atlieka registro techninės, programinės įrangos priežiūros ir tobulinimo darbus;

11.4. vykdo registro duomenų perdavimo tinklų priežiūrą;

11.5. užtikrina registro sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

11.6. registro duomenų pagrindu rengia ir teikia oficialiąją statistinę informaciją apie Lietuvos Respublikoje paskelbtą asmenų paiešką;

11.7. teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams pagal registro duomenų teikimo sutartis, jose nustatyta tvarka ir pagal registro duomenų gavėjų prašymus;

11.8. tvarko registro duomenims klasifikuoti naudojamus klasifikatorius.

12. Lietuvos kriminalinės policijos biuras atlieka šias registro tvarkytojo funkcijas:

12.1. tvarko šių kategorijų registro objektų – ieškomų asmenų – duomenis: įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, dingusių be žinios, liudytojų, kurių buvimo vieta nežinoma, dėl kurių Asmenų paieškos aprašo nustatyta tvarka, esant paskelbtai nacionalinei paieškai, skelbiama tarptautinė paieška;

12.2. teikia registro duomenis, susijusius su tvarkomu registro objektu, atsako už registro duomenų saugą;

12.3. teikia registro valdytojui pasiūlymus dėl registro veiklos ir registro duomenų saugos tobulinimo.

13. Policijos įstaigos atlieka šias registro tvarkytojo funkcijas:

13.1. registruoja Nuostatų 19 punkte nurodytus registro objektus;

13.2. tvarko registro duomenis, atsako už registro duomenų saugą;

13.3. teikia registro valdytojui pasiūlymus dėl registro veiklos ir registro duomenų saugos tobulinimo.

14. Valstybės sienos apsaugos tarnyba atlieka šias registro tvarkytojo funkcijas:

14.1. registruoja šių kategorijų registro objektus – ieškomus asmenis – įtariamuosius, kaltinamuosius, nuteistuosius, liudytojus, kurių buvimo vieta nežinoma;

14.2. tvarko registro duomenis, susijusius su registruojamu registro objektu, atsako už registro duomenų saugą;

14.3. teikia registro valdytojui pasiūlymus dėl registro veiklos ir registro duomenų saugos tobulinimo.

15. Lietuvos kariuomenė atlieka šias registro tvarkytojo funkcijas:

15.1. registruoja šių kategorijų registro objektus – ieškomus asmenis – įtariamuosius, kaltinamuosius, dingusius be žinios, karo prievolininkus, vengiančius vykdyti karo prievolę;

15.2. tvarko registro duomenis, susijusius su registruojamu registro objektu, atsako už registro duomenų saugą;

15.3. teikia registro valdytojui pasiūlymus dėl registro veiklos ir registro duomenų saugos tobulinimo.

16. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka šias registro tvarkytojo funkcijas:

16.1. registruoja šių kategorijų registro objektus – ieškomus asmenis – įtariamuosius, kaltinamuosius, nuteistuosius, liudytojus kurių buvimo vieta nežinoma;

16.2. tvarko registro duomenis, susijusius su registruojamu registro objektu, atsako už registro duomenų saugą;

16.3. teikia registro valdytojui pasiūlymus dėl registro veiklos ir registro duomenų saugos tobulinimo.

17. Muitinės kriminalinė tarnyba atlieka šias registro tvarkytojo funkcijas:

17.1. registruoja šių kategorijų registro objektus – ieškomus asmenis – įtariamuosius, kaltinamuosius, nuteistuosius, liudytojus, kurių buvimo vieta nežinoma;

17.2. tvarko registro duomenis, susijusius su registruojamu registro objektu, atsako už registro duomenų saugą;

17.3. teikia registro valdytojui pasiūlymus dėl registro veiklos ir registro duomenų saugos tobulinimo.

18. Registro tvarkytojai turi teisę rengti statistinius duomenis (ataskaitas) apie registro objektus, kiek tai reikalinga jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytoms funkcijoms vykdyti.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

19Registro objektai:

19.1. ieškomi asmenys;

19.2. rasti neatpažinti lavonai;

19.3. rasti nežinomi bejėgiai asmenys, kurių tapatybė nustatinėjama.

20. Bendrieji registro duomenys:

20.1. registro objekto identifikavimo kodas;

20.2. asmens paiešką ar asmens tapatybės nustatymo veiksmus vykdanti valstybės institucija ar įstaiga (įstaigos pavadinimas, kodas);

20.3. registro objekto įregistravimo, išregistravimo datos, objekto duomenų įrašymo ir keitimo datos;

20.4. registro duomenis įrašiusio darbuotojo (pareigūno) vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, įstaigos, kurioje dirba darbuotojas (tarnauja pareigūnas), pavadinimas;

20.5. atpažinimo žymių (habitoskopinių) duomenų nuoroda Habitoskopinių duomenų registre.

21. Specialieji registro duomenys:

21.1. Ieškomo asmens duomenys:

21.1.1. asmens kodas, jei jis suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka;

21.1.2. vardas (vardai);

21.1.3. pavardė (pavardės);

21.2. gimimo data;

21.3. gimimo vieta;

21.4. lytis;

21.5. pilietybė;

21.6. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis, dokumentą išdavusios valstybės kodas ir pavadinimas, dokumento serija ir numeris, dokumento išdavimo data, data, iki kurios galioja dokumentas, dokumento galiojimo/negaliojimo būsena;

21.7. deklaruota gyvenamoji vieta, jeigu neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, savivaldybė, kurioje gyvena;

21.8. kategorija: įtariamasis, kaltinamasis, nuteistasis, asmuo, kuriam teismas paskyrė priverčiamąją medicinos priemonę – gydymą specializuotame stacionare sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis, dingęs be žinios, skolininkas, atsakovas, liudytojas, kurio buvimo vieta nežinoma, asmuo, vengiantis administracinės atsakomybės, karo prievolininkas, vengiantis vykdyti karo prievolę;

21.9. paieškos iniciatoriaus pavadinimas;

21.10. ieškomo asmens kategorijos kodas pagal asmenų paieškos kategorijų klasifikatorių;

21.11. kardomoji priemonė (rūšis, skyrimo data), kai kardomoji priemonė paskirta;

21.12. paieškos medžiagos arba paieškos bylos numeris, paieškos bylos pradėjimo data;

21.13. paieškos galiojimo data (iki);

21.14. teismo bylos, kurioje priimtas procesinis sprendimas paskelbti asmens paiešką, numeris, teisminio proceso bylos numeris;

21.15. ikiteisminio tyrimo bylos numeris;

21.16. ikiteisminio tyrimo įstaigos, į kurią persiųsta asmens paieškos medžiaga, pavadinimas;

21.17. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnio, numatančio nusikalstamą veiką, kurios padarymu įtariamas, kaltinamas, dėl kurios nuteistas ieškomas asmuo, numeris;

21.18. dingimo data;

21.19. dingimo vieta;

21.20. dingimo šalis;

21.21. slapstymosi šalis;

21.22. dingimo aplinkybės;

21.23. spėjama ieškomo asmens buvimo vieta;

21.24. pastabos apie asmenį: ginkluotas, smurtaujantis, ginkluotas ir smurtaujantis;

21.25. pareiškimo, pranešimo apie dingusį be žinios asmenį gavimo policijos įstaigoje data;

21.26. paieškos paskelbimo data;

21.27. paieškos paskelbimo teisinis pagrindas (dokumento pavadinimas, data);

21.28. paieškos nutraukimo teisinis pagrindas, data, priežastis;

21.29. su ieškomu asmeniu susijusio asmens vardas, pavardė, gimimo data;

21.30. ieškomo asmens susiejimas su Ieškomų transporto priemonių registro, Ieškomų ginklų registro, Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro, Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro objektais (pagal susiejimo identifikavimo ir paieškos objekto identifikavimo kodą);

21.31. veiksmai radus susiejimo objektą;

21.32. žyma: skelbti viešai;

21.33. ieškomo asmens atvaizdas.

22. Neatpažinto lavono ir nežinomo bejėgio asmens duomenys:

22.1. kategorija: neatpažintas lavonas, nežinomas bejėgis asmuo;

22.2. ikiteisminio tyrimo bylos numeris, ikiteisminio tyrimo pradėjimo data, asmens tapatybės nustatymo bylos numeris, asmens tapatybės nustatymo bylos pradėjimo data;

22.3. tapatybės nustatymo pradėjimo aplinkybės;

22.4. radimo data ir laikas;

22.5. radimo vieta;

22.6. prieš kiek laiko mirė (valandų, parų, savaičių, mėnesių, metų);

22.7. mirties priežastis;

22.8. lavono būklė;

22.9. lavono skrodimo data;

22.10. nežinomo bejėgio asmens medicininės apžiūros data;

22.11. palaidojimo laikas, vieta, kapo numeris;

22.12. asmens tapatybės nustatymo dokumentai (skaitmeninės teismo medicininių žmogaus palaikų tyrimų, patvirtinančių mirusiojo asmens tapatybę ar (ir) patologinės anatomijos autopsijos, medicininės apžiūros dokumento, daktiloskopinės kortelės, jei buvo atliktas daktiloskopinis tyrimas, pirštų atspaudų kopijos);

22.13. asmens tapatybės nustatymo bylos nutraukimo teisinis pagrindas, data;

22.14. asmens tapatybės nustatymo bylos nutraukimo priežastis:

22.14.1. ekspertizės išvada, kad rastas skeletas yra daugiau kaip 20 metų senumo;

22.14.2. mirus bejėgiam asmeniui;

22.14.3. nustačius asmens tapatybę;

22.14.4. praėjus penkeriems metams nuo tapatybės nustatymo bylos pradžios;

22.15. prašymas Lietuvos kriminalinės policijos biurui tarptautinei asmens tapatybei nustatyti (skaitmeninė kopija, tarptautinio asmens tapatybės nustatymo paskelbimo data).

23. Tarptautinės asmens paieškos duomenys:

23.1. dokumentai tarptautinei asmens paieškai skelbti (Europos arešto orderio, nutarties skirti kardomąją priemonę – suėmimas arba apkaltinamojo nuosprendžio, pranešimo apie įtarimą arba nutarties pripažinti įtariamuoju, kaltinamuoju, daktiloskopinių kortelių kopijos);

23.2. Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (toliau – N.SIS) identifikavimo kodas;

23.3. perspėjimą Šengeno informacinėje sistemoje (toliau – SIS) paskelbusios valstybės pavadinimas;

23.4. įrašo Centrinėje Šengeno informacinėje sistemoje (toliau – C.SIS) galiojimo pabaigos data;

23.5. įrašymo į C.SIS data;

23.6. perspėjimo paskelbimo SIS būsena;

23.7. SIS asmens paieškos priežastis;

23.8. SIS veiksmai radus asmenį;

23.9. tarptautinės paieškos nutraukimo priežastis;

23.10. teisės pažeidimo rūšis;

23.11. tarptautinei asmens paieškai skelbti duomenys (tikslas, apimtis, statusas, paskelbimo priežastis, veiksmai suradus);

23.12. perspėjimo galiojimo pabaigos data, nutraukimo pagrindas.

24. Registro duomenims klasifikuoti naudojami ir tvarkomi šie klasifikatoriai:

24.1. ikiteisminio tyrimo įstaigų kodų;

24.2. asmenų paieškos kategorijų;

24.3. paieškos iniciatorių;

24.4. Baudžiamojo kodekso straipsnių, dalių ir punktų;

24.5. kardomųjų priemonių;

24.6. SIS asmens paieškos priežastis;

24.7. tarptautinės paieškos nutraukimo priežastis;

24.8. pasaulio valstybių ir teritorijų.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

25. Registro duomenų teikėjai:

25.1. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros;

25.2. Lietuvos Respublikos teismai;

25.3. sveikatos priežiūros įstaigos;

25.4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba);

25.5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas);

25.6. juridiniai asmenys, kurių pareigūnai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas.

26. Registro tvarkytojai, nurodyti Nuostatų 8.28.7 papunkčiuose, atlikdami jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytas tiesiogines funkcijas, gavę duomenis, būtinus registro objektams registruoti, taip pat gavę duomenis iš Nuostatų 25.1–25.2, 25.4–25.6 papunkčiuose nurodytų duomenų teikėjų Nuostatų 30 punkte nustatyta tvarka, patikrina duomenų teisingumą, tikslumą ir (ar) išsamumą, ir jei duomenys teisingi, tikslūs ir išsamūs, duomenų gavimo dieną priima sprendimą įregistruoti registro objektą. Registro objekto – ieškomo asmens – kategorijos „dingęs be žinios“ duomenys į registro duomenų bazę įrašomi jų gavimo dieną, kitų registro objektų duomenys įrašomi per 1 darbo dieną.

Registro tvarkytojai, nurodyti Nuostatų 8.3 papunktyje, gavę duomenis, būtinus registro objektams registruoti iš Nuostatų 25.3 papunktyje nurodytų duomenų teikėjų, patikrina duomenų teisingumą, tikslumą ir (ar) išsamumą ir jei duomenys teisingi, tikslūs ir išsamūs, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gautus duomenis įrašo į registro duomenų bazę.

27. Paaiškėjus, kad registro duomenų teikėjų pateikti duomenys, būtini registro objektams registruoti, yra neteisingi, netikslūs ir (ar) neišsamūs, registravimo procedūra stabdoma ir registro duomenų teikėjams skiriamas terminas netikslumams ištaisyti.

28. Pasikeitus registro duomenims, registro duomenų teikėjas pasikeitusius duomenis teikia registro tvarkytojams, kurie ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų duomenų gavimo įrašo juos į registro duomenų bazę.

29. Registro tvarkytojai, nurodyti Nuostatų 8.2 ir 8.3 papunkčiuose, registro objektus registruoja Asmenų paieškos aprašo ir Nuostatų nustatyta tvarka; registro tvarkytojas, nurodytas Nuostatų 8.4 papunktyje, registro objektus registruoja Aprašo ir Nuostatų nustatyta tvarka; registro tvarkytojas, nurodytas Nuostatų 8.5 papunktyje, registro objektus registruoja Karių paieškos instrukcijos ir Nuostatų nustatyta tvarka. Kiti registro tvarkytojai registruoja registro objektus Nuostatų nustatyta tvarka.

30. Nuostatų 25 punkte nurodyti registro duomenų teikėjai, teikia duomenis registro tvarkytojams:

30.1. rašytiniu būdu:

30.1.1. sveikatos priežiūros įstaigos Nuostatų 8.3 papunktyje nurodytiems registro tvarkytojams teikia Nuostatų 21.1.1–21.4, 21.7, 21.18, 21.22, 22.1, 22.4–22.9, 22.10 papunkčiuose nurodytus duomenis ir pranešimą apie rastą nežinomą bejėgį asmenį, neatpažintą lavoną, asmenį, kuriam teismas paskyrė priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą sustiprinto, griežto ar bendro stebėjimo sąlygomis, kuris pasišalino iš gydymo įstaigos;

30.1.2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Nuostatų 8.3 papunktyje nurodytiems registro tvarkytojams teikia Nuostatų 21.1.1–21.3, 21.7, 21.8, 21.11 papunkčiuose nurodytus duomenis ir prokuroro nutarimą skelbti asmens paiešką;

30.1.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Nuostatų 8.3 papunktyje nurodytiems registro tvarkytojams teikia Nuostatų 21.1.1–21.3, 21.7, 21.8 papunkčiuose nurodytus duomenis ir prašymą skelbti asmens paiešką;

30.1.4. juridiniai asmenys, nurodyti Nuostatų 25.6 papunktyje, Nuostatų 8.3 papunktyje nurodytiems registro tvarkytojams teikia Nuostatų 21.1.1–21.3, 21.7 papunkčiuose nurodytus duomenis ir sprendimą skelbti asmens paiešką.

30.2. elektroninių ryšių priemonėmis ar rašytiniu būdu duomenis teikia:

30.2.1. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros 8.2–8.7 papunkčiuose nurodytiems registro tvarkytojams teikia Nuostatų 21.1.1–21.3, 21.7, 21.8, 21.11, 23.1 papunkčiuose nurodytus duomenis ir prokuroro nutarimą išduoti Europos arešto orderį, skelbti asmens paiešką;

30.2.2. Lietuvos Respublikos teismai, priėmę sprendimą skelbti asmens paiešką ar pripažinti ieškomą asmenį mirusiu, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis, teismo nutartį ar sprendimą, kuriuose įrašyti Nuostatų 21.1.1–21.3, 21.7, 21.8, 21.11, 21.14, 21.28, 23.1 papunkčiuose nurodyti duomenys, teikia už nutarties vykdymą atsakingiems registro tvarkytojams. Nuostatų 8.2–8.7 papunkčiuose nurodyti registro tvarkytojai gautus duomenis įrašo į registro duomenų bazę.

31. Registro duomenų teikėjai:

31.1. privalo Nuostatų nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus registro tvarkytojams teikti duomenis, būtinus registro objektams registruoti;

31.2. privalo užtikrinti, kad registro tvarkytojui teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs ir pateikti laiku;

31.3. privalo užtikrinti, kad registro tvarkytojui pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, patikslinti, papildyti arba atnaujinti;

31.4. privalo pranešti registro tvarkytojui apie pateiktus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis;

31.5. privalo registro tvarkytojo prašymu per jo nurodytą terminą pateikti trūkstamus duomenis, ištaisyti, atnaujinti arba papildyti jau pateiktus duomenis;

31.6. privalo pagal kompetenciją užtikrinti teikiamų duomenų apsaugą nuo galimo jų pakeitimo ar atskleidimo, kol jie bus perduoti registro tvarkytojui;

31.7. privalo nedelsdami pranešti registro tvarkytojui apie registro objekto duomenų pasikeitimus;

31.8. privalo vykdyti kitas Nuostatuose nustatytas pareigas;

31.9. turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba papildyti neišsamūs ir atnaujinti pasenę registro duomenys;

31.10. turi teisę įgyvendinti kitas Nuostatuose jiems suteiktas teises.

32. Registro objektai laikomi įregistruotais, kai Nuostatų 8.2–8.7 papunkčiuose nurodyti registro tvarkytojai priima sprendimą įregistruoti registro objektą, Nuostatų nustatyta tvarka įrašo duomenis į registro duomenų bazę ir registruojamam objektui registre suteikiamas identifikavimo kodas.

33. Registro tvarkytojui, paskelbusiam asmens paiešką ar pradėjusiam asmens tapatybės nustatymo bylą, priėmus sprendimą nutraukti asmens paiešką ar asmens tapatybės nustatymo bylą ir per 1 darbo dieną duomenis įrašius į registro duomenų bazę, registro objektas (-ai) išregistruojamas (-i). Registro objekto išregistruoti duomenys, įskaitant ir pakeistus registro duomenis, perkeliami į registro duomenų bazės archyvą. Duomenų bazės archyve duomenys saugomi:

33.1. jeigu ieškomo asmens paieška nutraukta suradus, sulaikius ieškomą asmenį ar nustačius jo buvimo vietą, nutraukus ikiteisminį tyrimą arba teismui priėmus nutartį sustabdyti nuosprendžio vykdymą ir nutraukti tokio asmens paiešką, nustačius ieškomo asmens mirties faktą:

33.1.1. 5 metus – nutraukus įtariamojo, kaltinamojo, nuteistojo ar dingusio be žinios asmens paiešką;

33.1.2. 3 metus – nutraukus asmens, kuriam teismas paskyrė priverčiamąją medicinos priemonę – gydymą specializuotame stacionare sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis, skolininko, atsakovo, liudytojo, kurio buvimo vieta nežinoma, asmens, vengiančio administracinės atsakomybės, karo prievolininko, vengiančio vykdyti karo prievolę, paiešką;

33.2. 15 metų, jeigu ieškomo asmens paieška nutraukta kitais, Nuostatų 33.1 papunktyje nenurodytais pagrindais;

33.3. 5 metus, jeigu asmens tapatybės nustatymo byla nutraukta nustačius neatpažinto lavono, nežinomo bejėgio asmens tapatybę;

33.4. 15 metų, jeigu asmens tapatybės nustatymo byla nutraukta nenustačius neatpažinto lavono, nežinomo bejėgio asmens tapatybės.

34. Išregistruoto iš registro objekto identifikavimo kodas negali būti suteikiamas kitam registro objektui.

35. Pasibaigus registro duomenų saugojimo registro duomenų bazės archyve terminui, duomenys sunaikinami.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

36. Neteisingi, netikslūs ar neišsamūs registro duomenys taisomi registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (registro duomenų teikėjo, registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, registro duomenų subjekto) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

37. Registro tvarkytojai, nurodyti Nuostatų 8.28.7 papunkčiuose, nustatę, kad dėl jų kaltės į registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs registro duomenys privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo momento ištaisyti ir (ar) papildyti registro duomenis ir neatlygintinai raštu informuoti apie tai visus registro duomenų gavėjus, kuriems jie pateikė ar perdavė neteisingus, netikslius ar neišsamius registro duomenis.

38. Registro tvarkytojai, nustatę registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų netikslumus, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu) arba raštu tiesiogiai informuoti duomenų teikėją – pareikalauti ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Duomenų teikėjas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sužinojimo apie netikslumus momento.

39. Registro tvarkytojas, nustatęs iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumus, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai raštu pranešti susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui, pareikalauti ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti.

40. Registro objekto registravimo procedūra nestabdoma, jeigu registro tvarkytojas turi registro objektui įregistruoti Nuostatų 21.1–21.5, 21.8–21.9, 21.17, 21.21, 21.25–21.27, 22.1–22.5 papunkčiuose nurodytus duomenis.

41. Duomenų subjektas, duomenų valdytojui ar registro tvarkytojui pateikęs rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis, kartu su prašymu pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs tapatybę, turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų subjektams teikiami per paskutiniuosius 1 metus. Registro tvarkytojas, gavęs tokį registro duomenų subjekto paklausimą, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti registro duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo registro duomenų subjekto kreipimosi dienos. Neatlygintinai tokius duomenis registro duomenų tvarkytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Registro duomenų subjekto prašymu jo prašomi duomenys turi būti pateikti raštu.

42. Duomenų subjektas su savo tvarkomais duomenimis gali susipažinti per atstovą. Asmens atstovas savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, su kokiais registre tvarkomais duomenimis nori susipažinti jo atstovaujamas asmuo, pridėti atstovavimą liudijančio dokumento (notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo, teisinių paslaugų sutarties ar sutarties išrašo, sprendimo dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo) kopiją ir asmens atstovo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu duomenų subjekto atstovas kreipiasi paštu ar per pasiuntinį, duomenų tvarkytojui pateikiamas asmens atstovo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kai duomenų subjektui duomenys teikiami dažniau nei kartą per kalendorinius metus, atlyginimas už duomenų teikimą apskaičiuojamas Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

44. Kai atsisakoma įgyvendinti duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, subjektui, pateikusiam prašymą juos gauti, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką. Sprendimas atsisakyti įgyvendinti duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kaip ir kitas duomenų subjekto teises, gali būti skundžiamas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

45. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis neįgyvendinama esant Asmens duomenų apsaugos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatytiems atvejams ir (ar) jeigu duomenų subjektas ar jo atstovas kreipėsi nesilaikydamas Nuostatų 41 ir 42 punktuose nustatytos tvarkos. Duomenų subjektas, pateikęs rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, kartu su prašymu pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs tapatybę, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs, papildyti neišsamūs ar pašalinti neteisingi duomenys. Registro tvarkytojas privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo dienos, netikslumus ištaisyti, informuoti apie tai reikalavusį asmenį ir patikslintus duomenis neatlygintinai perduoti duomenų gavėjams, susijusių registrų ar informacinių sistemų tvarkytojams.

46. Jeigu registro duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti registro tvarkytojui rašytinį prašymą ir savo asmens tapatybę ir asmens duomenis patvirtinančius dokumentus ir reikalauti, kad būtų sunaikinti neteisėtai sukaupti jo asmens duomenys. Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos, neatlygintinai patikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir nedelsdamas sunaikina neteisėtai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

47. Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, raštu praneša registro duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

48. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad registro duomenų subjekto pateikti asmens duomenys nesutampa su susijusio registro duomenimis, sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina.

Tokie duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

49. Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja registro duomenų gavėjus apie registro duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma (dėl didelio registro duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

50. Registro objektams apibūdinti papildomai naudojami šių susijusių registrų ir valstybės informacinės sistemos duomenys:

50.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 21.1.121.7 papunkčiuose nurodyti duomenys;

50.2. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro – Nuostatų 21.11 papunktyje nurodyti duomenys;

50.3. Ieškomų transporto priemonių registro – Nuostatų 21.30 ir 21.31 papunkčiuose nurodyti duomenys;

50.4. Ieškomų ginklų registro – Nuostatų 21.30 ir 21.31 papunkčiuose nurodyti duomenys;

50.5. Prevencinių poveikio priemonių taikymo registro – Nuostatų 21.30 ir 21.31 papunkčiuose nurodyti duomenys;

50.6. Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro – Nuostatų 21.30 ir 21.31 papunkčiuose nurodyti duomenys;

50.7. N.SIS – Nuostatų 23.223.3 ir 23.6 papunkčiuose nurodyti duomenys;

50.8. Habitoskopinių duomenų registro – asmens atpažinimo žymių duomenys pagal Nuostatų 20.5 papunkčio  nuorodą „Atpažinimo žymės“;

50.9. Užsieniečių registro – Nuostatų 21.1.121.7 papunkčiuose nurodyti duomenys.

51. Duomenys iš susijusių registrų gaunami automatiniu būdu.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

52. Registro duomenys yra vieši ir perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, teikiami registro duomenų gavėjams – juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems teisę duomenis gauti, Asmens duomenų apsaugos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Registro duomenys, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos, pateiktos registro objektui registruoti, viešai neskelbiami. Asmens paiešką vykdančiam pareigūnui priėmus sprendimą viešai skelbti nurodytą informaciją, Nuostatų 63 ir 64 punktuose nustatyta tvarka viešai skelbiama viešo pobūdžio informacija apie ieškomą asmenį.

54. Vadovaujantis Išteklių valdymo įstatymu registro tvarkytojai:

54.1. perduoda registro išrašus, registro duomenų bazės išrašus, apimančius visus registro duomenų bazėje saugomus registro duomenis arba jų dalį, registro duomenų pasikeitimus;

54.2. teikia pagal registro duomenis ir registro informaciją parengtas pažymas, išrašus ir kitus dokumentus;

54.3. teikia pagal registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ir kitaip apdorotą informaciją;

54.4. teikia duomenų teikėjo pateiktų dokumentų kopijas.

55. Išrašai, apibendrinta, susisteminta ar kitaip apdorota informacija gali būti:

55.1. pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

55.2. perduodami automatiniu būdu;

55.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

55.4. pateikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais būdais.

56. Registro duomenis duomenų gavėjams teikia registro tvarkytojai, automatiniu būdu perduodamus registro duomenis – Informatikos ir ryšių departamentas pagal Informatikos ir ryšių departamento ir registro duomenų gavėjų sudarytas duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju) arba registro duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atveju), Lietuvos kriminalinės policijos biuras raštu teikia duomenis pagal duomenų gavėjų prašymus.

57. Registro duomenys registro duomenų gavėjams teikiami tik tokios apimties, kokia būtina teisėtam tikslui, dėl kurio duomenys teikiami, pasiekti.

58. Registro duomenų gavėjai neturi teisės teikti, atskleisti gautų duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis.

59. Registro duomenų gavėjai, susiję registrai ir valstybės informacinės sistemos negali šių duomenų naudoti (taip pat ir pakartotinai) kitam tikslui, kita apimtimi ir kitu būdu, negu nustatyta duomenų teikimo sutartyse arba prašymuose. Registro duomenų gavėjai, susiję registrai ir valstybės informacinės sistemos negali keisti iš registro gautų registro duomenų ir juos naudodami privalo nurodyti datą, kada gauti duomenys ir jų gavimo šaltinį. Registro duomenų gavėjai, panaudoję Registro duomenis kitu nei nurodytu teisėtu ir apibrėžtu tikslu, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

60. Registro duomenys neatlygintinai:

60.1. teikiami fiziniams asmenims – apie registre tvarkomus jų duomenis kartą per kalendorinius metus pagal jų prašymą;

60.2. perduodami susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms – pagal sutartis;

60.3. teikiami mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal jų prašymą ir (arba) duomenų teikimo sutartis;

60.4. teikiami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, valstybės įmonei „Regitra“ – teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti;

60.5. teikiami Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos – jo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti;

60.6. teikiami Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui – jo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti;

60.7. teikiami Lietuvos statistikos departamentui;

60.8. teikiami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovaujantis Statistinės informacijos apie vaikus rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 695 „Dėl statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“.

61. Kitiems registro duomenų gavėjams, turintiems Lietuvos Respublikos įstatymų ir (arba) kitų teisės aktų nustatytą teisę gauti registro duomenis ir nenurodytiems Nuostatų 60 punkte, registro duomenys teikiami už atlyginimą, kurio dydis nustatomas vadovaujantis Atlyginimų už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

62. Registro duomenų teikimas registro duomenų gavėjams ir perdavimas susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms gali būti apribotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka. Atsisakymas teikti ar perduoti registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

63. Viešai skelbiami registro duomenys apie ieškomus asmenis: vardas, pavardė, lytis, gimimo data, veido atvaizdas, paieškos paskelbimo data, registro duomenis įrašiusio darbuotojo (pareigūno) vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, įstaigos, kurioje dirba darbuotojas (tarnauja pareigūnas), pavadinimas.

64. Ieškomų asmenų atvaizdų ir kiti duomenys, nurodyti Nuostatų 63 punkte, skelbiami Informatikos ir ryšių departamento interneto svetainėje www.ird.lt ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.policija.lt.

65. Informatikos ir ryšių departamento interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro objektą ir tikslus, registro tvarkytojus, registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, teikėjus, gavėjus, registrui teikimų dokumentų ir duomenų sąrašą, kiekį ir pateikimo būdą.

66. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka, kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

67. Registro duomenys trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

68. Už registro duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako registro valdytoja ir registro tvarkytojai.

69. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengtais saugos dokumentais.

70. Registro asmens duomenų apsaugos organizacinės, programinės ir techninės priemonės nustatomos vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“ ir kitais duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

71. Registro valdytojo ir registro tvarkytojų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tvarkantys registro asmens duomenis, privalo pasirašyti pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems teisiniams santykiams su registro valdytoju ar registro tvarkytoju. Už neteisėtą registro tvarkymą šie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

72. Teisinėmis, organizacinėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad, tvarkant registrą, į registro duomenų bazę nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų registrui pateiktus dokumentus.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

73. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant ir Europos Sąjungos lėšas), taip pat lėšų, gautų už teikiamas paslaugas.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

74. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Išteklių valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

75. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam valstybės ar žinybiniam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_______________________