Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2015 METŲ DARBŲ PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 1 d. Nr. 539
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programos įvykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

finansų ministrą                                                                               Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 539

 

 

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2015 METŲ DARBŲ PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programą (toliau – Programa), sudarytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu ir patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-413 „Dėl Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programos patvirtinimo“, vykdė Lietuvos statistikos departamentas, kitos oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos (iš viso 21) ir Lietuvos bankas. Oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pateikiamas Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos (toliau – ataskaita) 1 priede.

2.  Oficialiosios statistikos rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktai ir Europos centrinio banko reglamentai. 2015 metais ES teisės aktais reglamentuoti statistikos darbai (tyrimai) sudarė 76 procentus pagal Programą vykdytų statistikos darbų (tyrimų).

3.  Programoje buvo numatyta 370 statistikos darbų (tyrimų): Lietuvos statistikos departamentas vykdė 242 statistikos darbus (tyrimus) (65 procentus), kitos oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos – 100 (27 procentus), Lietuvos bankas – 28 (8 procentus). Visi Programoje numatyti statistikos darbai (tyrimai) atlikti nustatytais terminais.

 

4.  Oficialioji statistika leido analizuoti ir vertinti šalies ir ES įvairių sričių politikos veiksmingumą. Lietuvos statistikos departamento ir kitų oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės institucijų ir įstaigų parengti statistiniai rodikliai buvo naudojami Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, ir 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, įgyvendinimui stebėti. Oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos parengė ir paskelbė aplinkos būklę, ekonomiką, socialinį ir regionų vystymąsi apibūdinančius statistinius rodiklius, numatytus Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES strateginiuose dokumentuose.

5.  Vykdydamos Programą, oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos skelbė statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale ir savo interneto svetainėse, rengė informacinius pranešimus ir statistikos leidinius. 2015 metais Oficialiosios statistikos portale buvo 97 mln. statistinių rodiklių reikšmių, t. y. 11,3 mln. statistinių rodiklių reikšmių daugiau nei 2014 metais. 2015 metais paskelbti 358 informaciniai pranešimai, parengti 55 statistikos leidiniai. Oficialioji statistika buvo teikiama šalies vartotojams, Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas), kitiems Europos Komisijos direktoratams, Europos centriniam bankui, tarptautinėms organizacijoms.

 

 

6.  Šalyje įvedus eurą, oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos nuo 2015 metų pradžios pradėjo rengti ir skelbti statistinę informaciją eurais. 2014 metais, vadovaujantis Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. DĮ-122 „Dėl Oficialiosios statistikos tvarkymo procedūrų, rengiantis įvesti eurą Lietuvos Respublikoje ir jį įvedus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo pertvarkyti statistiniai formuliarai, informacinės sistemos parengtos statistiniams duomenims eurais surinkti, apdoroti, statistinių rodiklių laiko eilutėms perskaičiuoti ir skleisti nauja valiuta.

7.  2015 metais buvo tobulinamas Oficialiosios statistikos portalas kaip daugiafunkcė valstybės statistikos informacinė sistema, suteikianti prieigą prie visos pagal Programą parengtos statistinės informacijos. Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją savarankiškai pradėjo skelbti valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Higienos institutas, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža), Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija). Siekiant vartotojui pateikti statistinę informaciją patogiau, Oficialiosios statistikos portale buvo sukurtas Regioninės statistikos skyrelis, tęsiami Rodiklių duomenų bazės hierarchinės struktūros tobulinimo darbai, išplėstos Oficialiosios statistikos portalo kalendoriaus funkcinės galimybės. Siekiant didinti pasitikėjimą oficialiąja statistika ir ugdyti jos vartotojus, 2015 metais Oficialiosios statistikos portale paskelbti pagal Europos statistikos sistemos kokybės ataskaitų ir metaduomenų aprašų rekomendacijas parengti statistinių rodiklių metainformacijos aprašai lietuvių ir anglų kalbomis, suteikiantys vartotojui struktūruotą informaciją apie statistinių rodiklių parengimui taikomus metodus, statistinių rodiklių kokybės charakteristikas, sklaidą.

8.  Svarbi 2015 metų kryptis – bendradarbiavimo su mokslo institucijomis stiprinimas. Ši įvairiapusė partnerystė apima bendradarbiavimą vykdant mokslinius tyrimus ir įgyvendinant bendrus projektus, ugdant būsimus oficialiosios statistikos rengėjus, organizuojant ir dalyvaujant mokslinėse praktinėse konferencijose ir seminaruose. Stiprindamas šią partnerystę, 2015 metais Lietuvos statistikos departamentas pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu ir Vilniaus universitetu. Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. DĮ-86 „Dėl Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo sukurtos organizacinės priemonės, leidžiančios statistinius duomenis mokslo tikslams teikti nuotoliniu būdu, kreiptasi į mokslo institucijas informuojant apie galimybę naudotis nuotoline prieiga.

9.  Lietuvos statistikos departamentui įgyvendinus projektą „Gyventojų statistinių tyrimų duomenų priėmimo ir tvarkymo paslaugos perkėlimas į elektroninę erdvę“, nuo 2015 metų pradėjo veikti e. Statistikos gyventojams sistemos posistemė, leidžianti fiziniams asmenims statistinius duomenis teikti internetu. Respondentai, užsiregistravę ir prisijungę prie e. Statistikos gyventojams sistemos, galėjo pildyti 11-os statistinių tyrimų anketas. Gyventojų statistinius duomenis renkant elektroniniu būdu, pagerėja duomenų kokybė, geriau organizuojamas duomenų surinkimo procesas.

10.  Stiprindamas savo, kaip šalies oficialiąją statistiką koordinuojančios institucijos, vaidmenį ir siekdamas, kad visa oficialioji statistika būtų rengiama pagal Europos statistikos praktikos kodekse (toliau – Praktikos kodeksas), priimtame 2011 m. rugsėjo 28 d. Europos statistikos sistemos komitete, nustatytus principus, 2015 metais Lietuvos statistikos departamentas inicijavo ir pasirašė 5 susitarimus dėl oficialiosios statistikos organizavimo, kokybės užtikrinimo ir sklaidos su šalies oficialiąją statistiką tvarkančiomis valstybės institucijomis ir įstaigomis. Nuo 2013 metų iš viso pasirašyta 19 susitarimų dėl oficialiosios statistikos organizavimo, kokybės užtikrinimo ir sklaidos. Pasirašyti susitarimai sudaro sąlygas įgyvendinti 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90), nuostatas, įpareigojančias oficialiąją statistiką tvarkančias valstybės institucijas ir įstaigas taikyti Praktikos kodekso principus. Taip pat 2015 metais Lietuvos statistikos departamentas parengė oficialiąją statistiką tvarkančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms rekomenduotinų Praktikos kodekso įgyvendinimo priemonių sąrašą ir siūlymus, kaip šias priemones įgyvendinti.

 

II SKYRIUS

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ STATISTIKA

 

11.  Šalies demografinės ir socialinės raidos tendencijas atspindi parengta statistinė informacija apie demografinius ir gyventojų migracijos procesus, situaciją darbo rinkoje ir gyvenimo lygio pokyčius, socialinę apsaugą, švietimą, kultūrą, sportą, visuomenės sveikatą, saugą darbe ir nusikalstamumą.

12.  2015 metais demografinę ir socialinę statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas, Migracijos departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos darbo birža, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas), Higienos institutas, Valstybinė darbo inspekcija, Lietuvos bankas, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

13.  Rengdamos demografinę ir socialinę statistinę informaciją, oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos prisidėjo prie įvairių sričių nacionalinių plėtros programų ir tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimo:

13.1.    Lietuvos statistikos departamentas, vykdydamas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą 2015–2017 metams, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams patvirtinimo“, parengė ir Oficialiosios statistikos portale bei leidinyje „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“ paskelbė statistinę informaciją apie moteris ir vyrus Lietuvoje: pagrindines demografines, socialines ekonomines charakteristikas, dalyvavimą darbo rinkoje ir valstybės valdymo bei švietimo sistemose, mokymąsi visą gyvenimą, sveikatą ir socialinę apsaugą, namų ūkius ir šeimas, vaikų priežiūrą, smurtą ir nusikalstamumą.

13.2.    Lietuvos statistikos departamentas, vykdydamas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2015 metais priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-43 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2015 metais priemonių plano patvirtinimo“, parengė ir Oficialiosios statistikos portale bei informaciniame pranešime „Socialinės paslaugos 2014“ paskelbė statistinę informaciją apie neįgaliųjų, kuriems buvo suteiktos socialinės paslaugos, skaičių.

13.3. Lietuvos statistikos departamentas, vykdydamas Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-661 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, parengė ir paskelbė jaunimo demografinius, užimtumo ir nedarbo, darbo apmokėjimo, pajamų ir gyvenimo lygio, švietimo ir informacinių technologijų naudojimo statistinius rodiklius. Lietuvos statistikos departamentas, rengdamas leidinį „2005–2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“, bendradarbiavo su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir parengė statistinę informaciją apie jaunus žmones 2005–2014 metais.

13.4. Lietuvos statistikos departamentas ir Kūno kultūros ir sporto departamentas įgyvendino 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, priemones. Vykdydamas 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, Lietuvos statistikos departamentas įvertino 2011–2014 metų sporto palydovinių sąskaitų išankstinius statistinius rodiklius ir paskelbė juos Oficialiosios statistikos portale ir informaciniuose pranešimuose; Kūno kultūros ir sporto departamentas parengė sporto statistinę informaciją ir paskelbė ją Oficialiosios statistikos portale, institucijos interneto svetainėje, statistikos leidinyje „Lietuvos sporto statistikos metraštis 2014“.

13.5. Lietuvos statistikos departamentas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, apibendrinęs statistinių tyrimų duomenis, paskelbė statistinę informaciją apie alkoholinių gėrimų gamybą, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių (išskyrus nelegalių) importą, eksportą, pardavimą, vartojimą ir jo padarinius, mažmenines kainas ir jų pokyčius.

14.  2015 metais Lietuvos statistikos departamentas paskelbė gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rezultatus. Šio tyrimo tikslas – įvertinti gyventojų sveikatos būklės, gyvensenos, naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis ir jų prieinamumo, socialinės pagalbos ir kitų su gyventojų sveikata susijusių sričių statistinius rodiklius. 2014 metais atliktos gyventojų apklausos pagrindu parengta statistinė informacija paskelbta Oficialiosios statistikos portale, statistikos leidinyje „2014 m. Lietuvos gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rezultatai“, informaciniame pranešime.

15.  Be kasmet atliekamų statistikos darbų (tyrimų), Lietuvos statistikos departamentas 2015 metais atliko kas 4 metus vykdomą darbo užmokesčio struktūros statistinį tyrimą, kurio tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie darbuotojų skaičių, darbo užmokestį ir struktūrą pagal darbuotojų profesijas, lytį, išsilavinimą, amžiaus grupes, darbo stažą ir kitus statistinius rodiklius. Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo rezultatai bus paskelbti 2016 metais.

16.  2015 metais Lietuvos statistikos departamentas atliko vienkartinius, ES teisės aktais reglamentuotus statistinius tyrimus, skirtus gyventojų materialinio nepritekliaus ir dalyvavimo socialiniame bei kultūriniame gyvenime statistiniams rodikliams parengti.

17.  Detali informacija apie 2015 metais atliktus demografinės ir socialinės statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 2 priede.

 

III SKYRIUS

MAKROEKONOMIKOS STATISTIKA

 

18.  Šalies ūkio raidai stebėti, vertinti ir analizuoti parengta makroekonomikos statistinė informacija, kuri apėmė metines ir ketvirtines ekonomines sąskaitas, pinigų ir finansų, valdžios finansų, nuosavų išteklių, kainų ir jų indeksų, tarptautinės prekybos, mokėjimų balanso statistinius rodiklius.

19.  2015 metais atitinkamus šalies makroekonomikos rodiklius rengė Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

20.  Įgyvendindamas Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, 9.19 papunktį, Lietuvos statistikos departamentas kas mėnesį rengė didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusią statistinę informaciją apie 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų vidutines mažmenines kainas ir jų pokyčius. Šiai statistinei informacijai pristatyti buvo organizuotos 5 spaudos konferencijos, ji paskelbta Oficialiosios statistikos portale, informaciniuose pranešimuose. Lietuvai tapus euro zonos nare, pradėtas reguliariai skaičiuoti ir Eurostatui teikti išankstinis suderintas vartotojų kainų indeksas, reikalingas euro zonos metinės infliacijos išankstiniam įverčiui skaičiuoti.

21.  Lietuvos statistikos departamentas tęsė Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos (ESS 2010) metodologinių nuostatų, apibrėžtų 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL 2013 L 174, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1342 (OL 2015 L 207, p. 35) (toliau – ESS 2010 metodologinės nuostatos), įgyvendinimą – rengė šalies nacionalines ir regionines sąskaitas bei valdžios sektoriaus finansų statistinius rodiklius. 2015 metais, vadovaudamasis ESS 2010 metodologinėmis nuostatomis, Lietuvos statistikos departamentas perskaičiavo ir Oficialiosios statistikos portale paskelbė pagrindinius nacionalinių sąskaitų ir valdžios sektoriaus finansų statistinius rodiklius nuo 1995 metų, išteklių ir panaudojimo (2011 metais), sąnaudų ir produkcijos (2010 metais) lenteles.

22.  Detali informacija apie 2015 metais atliktus makroekonomikos statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 3 priede.

 

IV SKYRIUS

VERSLO STATISTIKA

 

23.  Šalies verslo tendencijoms vertinti parengta statistinė informacija apie trumpalaikius ir struktūrinius verslo pokyčius, pagrindines verslo plėtros kryptis ir tendencijas, pramonės gaminių gamybos apimtį, kuro ir energijos gamybą ir atsargas, pramonės, prekybos, statybos, transporto, nefinansinių ir finansinių paslaugų įmonių veiklą, įmonių konkurencingumą ir demografiją, turizmo sektoriaus plėtrą.

24.  2015 metais verslo statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas.

25.  Lietuvos statistikos departamentas pirmą kartą sudarė 2010–2011 metų fizinių energijos srautų bandomąsias sąskaitas, į kurias įtraukta informacija apie fizinių energijos srautų – gamtinių energijos sąnaudų, energetikos produktų ir likutinės energijos – judėjimą iš aplinkos į ekonomiką, ekonomikoje ir iš ekonomikos atgal į aplinką.

26.  2015 metais, be kasmet atliekamų verslo statistinių tyrimų, atliktas kas 5 metai vykdomas įmonių produktų ir paslaugų pirkimų statistinis tyrimas, kurio rezultatai naudojami šalies išteklių ir jų panaudojimo lentelėms sudaryti.

27.  Detali informacija apie 2015 metais atliktus verslo statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 4 priede.

 

V SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS STATISTIKA

 

28.  Šalies žemės ūkio pokyčiams stebėti parengta augalininkystės ir gyvulininkystės statistinė informacija apie pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių ir paukščių skaičių, augalininkystės ir gyvulininkystės produktų natūrinius balansus, žemės ūkio sąskaitas ir kainas, agrarinę aplinką. Miškininkystės statistika apėmė šalies miško išteklių, miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo, prekybos mediena ir medienos produktais bei miško urėdijų veiklos statistinius rodiklius. Taip pat parengta žvejybos ir žuvų produktų gamybos bei pardavimo statistinė informacija.

29.  Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos ir Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

30.  2015 metais Oficialiosios statistikos portale, statistikos leidinyje „2013 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai“ ir informaciniame pranešime paskelbti galutiniai žemės ūkio struktūros tyrimo statistiniai rodikliai apie žemės ūkio valdas, ūkių specializaciją ir žemės ūkio veiklos pasikeitimus, palyginti su 2010 metais.

31.  Lietuvos statistikos departamentas Oficialiosios statistikos portale ir informaciniame pranešime paskelbė 2014 metais pirmą kartą atlikto augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistinio tyrimo rezultatus. Šio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie augalų apsaugos produktų panaudojimą žemės ūkyje pagal žemės ūkio augalus, apdorotą plotą, augalų apsaugos produktų grupes, kategorijas, chemines klases, veikliąją medžiagą.

32.  Detali informacija apie 2015 metais atliktus žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistikos darbus (tyrimus), jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 5 priede.

 

VI SKYRIUS

KITŲ SRIČIŲ STATISTIKA

 

33.  Kitų sričių statistika pagal Programą – tai aplinkos, mokslo, technologijų ir inovacijų bei informacinės visuomenės statistika.

34.  Aplinkos statistiką rengė Lietuvos statistikos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

35.  2015 metais Lietuvos statistikos departamentas tęsė aplinkos ekonominių sąskaitų plėtros darbus: patobulino aplinkosaugos prekių ir paslaugų sektoriaus sąskaitų sudarymo metodiką, pirmą kartą sudarė išlaidų aplinkos apsaugai ir išteklių valdymo išlaidų bandomąsias sąskaitas.

36.  2015 metais Lietuvos statistikos departamentas Oficialiosios statistikos portale, statistikos leidinyje „Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2014“ ir informaciniame pranešime paskelbė atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkyje, miškininkystės ir žuvininkystės srityse statistinio tyrimo, vykdomo kas 2 metai, rezultatus.

37.  Mokslo, technologijų ir inovacijų statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

38.  Be kasmet atliekamų statistinių tyrimų, 2015 metais Lietuvos statistikos departamentas atliko kas 2 metai vykdomą įmonių inovacinės veiklos statistinį tyrimą, kurio tikslas – parengti statistinę informaciją apie įmonių inovacinę veiklą, nustatyti bendrą inovacijų būklę šalyje, inovacijų diegimo tikslus.

39.  Informacinės visuomenės statistinę informaciją parengė ir paskelbė Lietuvos statistikos departamentas ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

40.  Detali informacija apie 2015 metais atliktus kitų sričių statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 6 priede.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41.  Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos, įgyvendinusios Programą, prisidėjo prie visuomenės informavimo apie šalies ūkyje vykstančius procesus, sudarė sąlygas valstybės institucijoms ir įstaigoms priimti pagrįstus įvairių valstybės valdymo sričių sprendimus, suteikė galimybę mokslo darbuotojams analizuoti ir prognozuoti demografinius, socialinius ir ekonominius procesus tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu, sukūrė sąlygas verslininkams vertinti rinkos pokyčius ir atsižvelgiant į juos numatyti ir įgyvendinti verslo plėtros strategijas.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos
1 priedas

 

 

OFICIALIĄJĄ STATISTIKĄ TVARKANČIOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Statistikos sritis

1.

Lietuvos statistikos departamentas

demografinė, socialinė, makroekonomikos, verslo, žemės ūkio, aplinkos ir kita statistika

2.

Lietuvos bankas

pinigų ir finansų, mokėjimų balanso, tiesioginių užsienio investicijų, šalies skolos užsieniui, struktūrinė finansinio tarpininkavimo įmonių statistika

Kitos valstybės institucijos ir įstaigos

3.

Aplinkos apsaugos agentūra

atliekų, vandens išteklių naudojimo, oro kokybės ir taršos, klimato kaitos statistika

4.

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

miško apsaugos ir tvarkymo, miško gaisrų, miškų urėdijų veiklos statistika

5.

Higienos institutas

sveikatos priežiūros nefinansiniai statistiniai rodikliai, profesinių ligų ir mirties priežasčių statistika

6.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų statistika

7.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

nusikalstamumo statistika; vaikų, kurių paieška paskelbta, statistika

8.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

kūno kultūros ir sporto statistiniai rodikliai

9.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

žemės ūkio ekonominės sąskaitos, žemės ūkio augalų derliaus ir gyvulių skerdimo prognozės, ūkių apskaitos duomenų tinklas

10.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos darbo biržoje registruotų bedarbių ir darbo ieškančių asmenų statistika

11.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

požeminio vandens, kietųjų naudingųjų išteklių, naftos bei sūrymų gamybos statistika

12.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

bibliotekų, jų fondų, spaudos statistika

13.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

valdžios sektoriaus deficito ir skolos statistika, nuosavų išteklių statistika

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

darbo rinkos politikos statistiniai rodikliai

15.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

pramoninės nuosavybės objektų (išradimai, dizainas, prekių ženklai) teisinės apsaugos statistika

16.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

tarptautinės apsaugos, pilietybės suteikimo ir jos netekimo, leidimų gyventi ir grąžinimo statistika

17.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

užsienio prekybos statistiniai duomenys

18.

Švietimo informacinių technologijų centras

nesimokančių vaikų statistika

19.

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

žemės ūkio produktų supirkimo, pardavimo ir perdirbimo statistika, ekologinio ūkininkavimo statistika, žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos ir prekybos statistika

20.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

trečiųjų šalių piliečių, neįleistų į šalies teritoriją ties išorės siena, statistika

21.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

nelaimingų atsitikimų darbe statistika

22.

Valstybinė miškų tarnyba

miško išteklių, prekybos mediena ir jos produktais bei medienos ruošos statistika

23.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

žuvininkystės statistika: žvejybos atvirose jūrose, Baltijos jūroje ir žvejybos laivyno statistika

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos
2 priedas

 

 

2015 METAIS ATLIKTI DEMOGRAFINĖS IR SOCIALINĖS STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

informacinių pranešimų skaičius

 

statistikos leidiniai

 

statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

 

statistinės informacijos teikimas kitoms institucijoms ir įstaigoms

 

planuota

 

atlikta

 

Iš viso

 

99

 

99

 

69

 

 

 

1.01. Gyventojai

 

1.01.01. Demografija

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

12

 

12

 

1

 

„Demografijos metraštis 2014“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Europos Sąjungos statistikos tarnybai

 

(toliau – Eurostatas)

 

„2005–2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“

 

1.01.02. Migracija ir prieglobstis

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

1

 

„Demografijos metraštis 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Eurostatui

 

„Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2014“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

„2005–2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“

 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

5

 

5

 

 

„Migracijos metraštis 2014“

 

osp.stat.gov.lt www.migracija.lt

 

Eurostatui

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt www.pasienis.lt

 

Eurostatui

 

1.01.03. Visuotiniai gyventojų ir būstų surašymai

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

 

1.02. Darbo rinka

 

1.02.01. Užimtumas ir nedarbas

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

9

 

„Darbo rinkos metraštis 2014“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

„2005–2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Tarptautinei darbo organizacijai

 

(toliau – TDO)

 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

3

 

3

 

13

 

„Lietuvos darbo rinka skaičiais 2014“

 

osp.stat.gov.lt www.ldb.lt

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

1

 

1

 

 

 

 

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniam direktoratui

 

1.02.02. Darbo apmokėjimas ir darbo sąnaudos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

9

 

9

 

15

„Darbo rinkos metraštis 2014“

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai,

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai,

 

„2005–2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Eurostatui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (toliau – EBPO), TDO

 

1.03. Švietimo statistika

 

1.03.01 Švietimo statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

7

 

7

 

3

 

„Švietimas 2014“

 

„2005–2014 jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“ „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Europos Komisijos Europos aukštojo mokslo registrui, EBPO, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui (toliau – UNESCO UIS)

 

Švietimo informacinių technologijų centras

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

www.svis.smm.lt

 

 

1.04 Kultūra

 

1.04.01. Kultūros, spaudos ir sporto statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

3

„Kultūra 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

UNESCO UIS, Europos audiovizualinei observatorijai

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

1

 

1

 

 

Lietuvos bibliotekų 2014 m. statistika

 

„Lietuvos spaudos statistika 2014“

 

www.lnb.lt

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

1

 

1

 

 

„Lietuvos sporto statistikos metraštis 2014“

 

„2005–2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“

 

www.kksd.lt

 

 

1.05. Sveikatos statistika

 

1.05.01. Visuomenės sveikata

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

4

 

4

 

2

 

„2014 m. Lietuvos gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rezultatai“

 

„2005–2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“ „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Higienos institutui, Eurostatui, EBPO, Pasaulio sveikatos organizacijai

 

Higienos institutas

 

6

 

6

 

 

„Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2014“

 

„Lietuvos sveikatos statistika 2014“

 

osp.stat.gov.lt www.hi.lt

 

sic.hi.lt

 

stat.hi.lt

 

Eurostatui, Pasaulio sveikatos organizacijos regioniniam biurui

 

„Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2014“

 

„Mirties priežastys 2014“

 

1.05.02. Sveikata ir sauga darbe

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

TDO

 

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

1

 

1

 

1

 

 

osp.stat.gov.lt www.vdi.lt

 

Eurostatui

 

Higienos institutas

 

1

 

1

 

 

 

www.hi.lt

 

Eurostatui

 

1.06. Pajamų paskirstymas ir gyvenimo sąlygos

 

1.06.02. Pajamos, socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

7

 

7

 

15

 

„Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui

 

„Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai 2014“

 

„2005–2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“ „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

Lietuvos bankas

 

1

 

1

 

1

 

 

www.lb.lt

 

 

1.07. Socialinė apsauga

 

1.07.01. Socialinė apsauga (Europos integruota socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS)

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

6

 

6

 

2

 

„Socialinė apsauga Lietuvoje 2014“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Eurostatui

 

1.09. Maisto sauga

 

1.09.01. Maisto saugos statistika

 

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

 

1

 

1

 

 

Agro RINKA

 

osp.stat.gov.lt

 

www.ekoagros.lt

 

www.vic.lt

 

Eurostatui, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

 

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2015“

 

1.10. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

 

1.10.01. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

„Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla 2014“

 

„2005–2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“ „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biurui

 

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

7

 

7

 

 

 

www.ird.lt

 

 

1.12. Kita demografinė ir socialinė statistika 

 

1.12.02. Lyčių ir kita socialinė statistika 

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

8

 

8

 

3

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos
3 priedas

 

 

 

2015 METAIS ATLIKTI MAKROEKONOMIKOS STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

informacinių pranešimų skaičius

 

statistikos leidiniai

 

statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

statistinės informacijos teikimas kitoms institucijoms ir įstaigoms

planuota

atlikta

 

Iš viso:

 

80

 

80

 

118

 

2.01. Metinės ekonominės sąskaitos

 

2.01.01. Europos nacionalinių sąskaitų sistema

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

 

 

 

Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas)

 

2.01.02. Pagrindiniai metinių nacionalinių sąskaitų statistiniai rodikliai

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Jungtinių Tautų organizacijai (toliau – JTO)

 

2.01.03. Metinės sąskaitos pagal institucinius sektorius

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, JTO

 

2.01.04. Išteklių ir panaudojimo, sąnaudų ir produkcijos lentelės

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

2.01.06. Regioninės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

1

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

2.02. Ketvirtinės sąskaitos

 

2.02.01. Ketvirtinės nacionalinės nefinansinės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

8

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

2.02.02. Institucinių sektorių ketvirtinės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos bankui, Eurostatui

 

2.03. Pinigų ir finansų statistika

 

2.03.02. Finansinės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija), Lietuvos bankui, Eurostatui, Europos Centriniam Bankui (toliau – ECB)

 

Lietuvos bankas

 

1

 

1

 

4

 

„Lietuvos banko mėnesinis biuletenis“

 

www.lb.lt

 

ECB

 

2.03.03. Pinigų ir finansų statistika

 

Lietuvos bankas

 

7

 

7

 

12

 

„Lietuvos banko mėnesinis biuletenis“

 

www.lb.lt

 

ECB, Tarptautiniam valiutos fondui (toliau –TVF), Tarptautinių atsiskaitymų bankui

 

2.04. Valdžios finansų statistika

 

2.04.02. Valdžios sektoriaus finansų statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui, ECB

 

Finansų ministerija

 

3

 

3

 

 

 

www.finmin.lt

 

Lietuvos bankui, TVF

 

2.04.03. Deficito ir skolos statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

2

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui, Europos Komisijai

 

Finansų ministerija

 

4

 

4

 

 

 

www.finmin.lt

 

Lietuvos bankui, Europos Komisijos Ekonominių ir finansinių reikalų generaliniam direktoratui, Pasaulio bankui, TVF

 

2.05. Nuosavų išteklių statistika

 

2.05.01. Nuosavų išteklių statistika – BNPj

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2013“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Eurostatui

2.05.02. Nuosavų išteklių statistika – pridėtinės vertės mokestis

Finansų ministerija

1

1

Europos Komisijai

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

Finansų ministerijai

2.06. Kainos

2.06.01. Vartotojų kainų indeksai ir kainos

Lietuvos statistikos departamentas

7

7

53

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

3

3

„Agro RINKA“

www.vic.lt www.produktukainos.lt

 

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2015“

2.06.02. Eurostato ir EBPO perkamosios galios paritetų programa

Lietuvos statistikos departamentas

7

7

1

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

2.06.03. Kompensacijos ir pensijos

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

Eurostatui

2.07. Tarptautinė prekyba prekėmis

2.07.04. Užsienio prekyba

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

13

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, JTO

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2

2

2.08. Tarptautinė prekyba paslaugomis ir mokėjimų balansas

2.08.02. Mokėjimų balansas

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

Lietuvos bankui

Lietuvos bankas

5

5

16

„Lietuvos banko mėnesinis biuletenis“

www.lb.lt

Eurostatui, ECB, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, TVF, Tarptautinių atsiskaitymų bankui, Pasaulio bankui

2.08.03. Tiesioginės užsienio investicijos

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

1+4 (bendri Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento informaciniai pranešimai)

osp.stat.gov.lt

Lietuvos bankui

Lietuvos bankas

1

1

4 (bendri Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento informaciniai pranešimai)

www.lb.lt

Eurostatui, TVF

2.08.06. Su užsieniu susijusių įmonių statistika

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

1

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

2.09. Kita makroekonomikos statistika

2.09.01. Makroekonomikos statistinių rodiklių analizė

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

2

osp.stat.gov.lt

2.09.02. Kita makroekonomikos statistika

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

osp.stat.gov.lt

 

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos
4 priedas

 

 

2015 METAIS ATLIKTI VERSLO STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

informacinių pranešimų skaičius

 

statistikos leidiniai

 

statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

 

statistinės informacijos teikimas kitoms institucijoms ir įstaigoms

planuota

atlikta

Iš viso:

94

94

146

3.01. Metinė verslo statistika

3.01.01. Struktūrinė verslo statistika

Lietuvos statistikos departamentas

22

22

13

„Verslo struktūros rodikliai 2013“

„Mažų, vidutinių ir didelių įmonių pagrindiniai rodikliai 2013“

„Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2014“

„Finansų įmonių statistika 2014“

„Įmonių bankrotas 2014“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos bankui, Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas), Pasaulio ekonomikos forumui

Lietuvos bankas

13

13

www.lb.lt

3.01.03. Pramonės gaminių gamyba pagal PGPK – PRODCOM nacionalinę versiją

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

„Gaminių gamyba 2014“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Jungtinių Tautų Organizacijai,

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai

3.02. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

3.02.01. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

Lietuvos statistikos departamentas

13

13

105

„Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2014“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, Jungtinių Tautų statistikos skyriui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautiniam transporto forumui

„Transportas ir ryšiai 2014“

„Materialinės investicijos ir statyba 2014“

3.03. Energetika

3.03.01. Struktūrinė energetikos statistika

Lietuvos statistikos departamentas

3

3

1

„Kuro ir energijos balansas 2014“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai

3.03.02. Trumpojo laikotarpio energetikos statistika

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai

3.03.03. Energijos kainos

Lietuvos statistikos departamentas

3

3

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04. Transportas

*12 informacinių pranešimų, pristatančių įvairių transporto rūšių (lentelėje pažymėta*) mėnesinius statistinius rodiklius

3.04.01. Transportavimas naftotiekiais

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

„Transportas ir ryšiai 2014“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04.02. Keleivių vežimas ir kelių transporto statistika

Lietuvos statistikos departamentas

7

7

*

„Transportas ir ryšiai 2014“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04.03. Krovinių vežimo kelių transportu statistika

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

*

„Transportas ir ryšiai 2014“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04.04. Geležinkelių transporto statistika

Lietuvos statistikos departamentas

4

4

*

„Transportas ir ryšiai 2014“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04.05. Jūrų ir vidaus vandenų transporto statistika

Lietuvos statistikos departamentas

6

6

*

„Transportas ir ryšiai 2014“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.04.06. Oro transporto statistika

Lietuvos statistikos departamentas

4

4

*

„Transportas ir ryšiai 2014“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.05. Turizmas

3.05.01. Turizmo statistika

Lietuvos statistikos departamentas

8

8

13

„Turizmas Lietuvoje 2014“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos bankui, Valstybiniam turizmo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Eurostatui

3.06. Ūkio subjektų registrai

3.06.01. Ūkio subjektų registrai

Lietuvos statistikos departamentas

6

6

2

„Ūkio subjektai 2014. Pagrindiniai duomenys“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

 

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos
5 priedas

 

 

2015 METAIS ATLIKTI ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

informacinių pranešimų skaičius

 

statistikos leidiniai

 

statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

 

statistinės informacijos teikimas kitoms institucijoms ir įstaigoms

planuota

atlikta

Iš viso:

68

68

18

4.01. Žemės ūkio statistika

4.01.01. Augalininkystės statistika

Lietuvos statistikos departamentas

3

3

2

„Lietuvos žemės ūkis 2014“

osp.stat.gov.lt

Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas), Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

1

1

www.laei.lt

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – Žemės ūkio ministerija)

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

14

14

„Agro RINKA“

www.vic.lt

www.produktukainos.lt

Žemės ūkio ministerijai, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

 

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2015“

4.01.02. Gyvulininkystės statistika

Lietuvos statistikos departamentas

7

7

2

„Lietuvos žemės ūkis 2014“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

9

9

„Agro RINKA“

www.vic.lt,

www.produktukainos.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

 

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2015“

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

1

1

www.laei.lt

Žemės ūkio ministerijai

4.02. Žemės ūkio struktūra

4.02.01. Žemės ūkio struktūra

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

„2013 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

4.04. Žemės ūkio sąskaitos ir kainos

4.04.01. Žemės ūkio sąskaitos ir kainos

Lietuvos statistikos departamentas

9

9

13

„Lietuvos žemės ūkis 2014“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui, Eurostatui

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

2

2

„Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2014“

www.laei.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

„Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2014“

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

6

6

„Agro RINKA“

osp.stat.gov.lt

www.vic.lt

www.produktukainos.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

 

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2015“

4.05. Miškininkystės statistika

4.05.01. Miškininkystės statistika

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

5

5

www.gmu.lt

Valstybinei miškų tarnybai

Valstybinė miškų tarnyba

2

2

„Miškų ūkio statistika 2014“

www.amvmt.lt

Eurostatui

„Valstybinė miškų apskaita“

4.06. Žuvininkystės statistika

4.06.01. Žuvininkystės statistika

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –Žuvininkystės tarnyba)

2

2

osp.stat.gov.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

2

2

„Agro RINKA“

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2015“

www.vic.lt

Žemės ūkio ministerijai, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamentui, Nacionalinei akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijai, Žuvininkystės tarnybai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Eurostatui, Europos Komisijos Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetui, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai

4.07. Agrarinės aplinkos statistika

4.07.01. Agrarinės aplinkos statistika

Lietuvos statistikos departamentas

3

3

1

„Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2014“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Eurostatui

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

1

1

„Agro RINKA“

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2015“

www.vic.lt

Žemės ūkio ministerijai

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos
6 priedas

 

 

2015 METAIS ATLIKTI KITŲ SRIČIŲ STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

informacinių pranešimų skaičius

 

statistikos leidiniai

 

statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

 

statistinės informacijos teikimas kitoms institucijoms ir įstaigoms

 

planuota

 

atlikta

 

Iš viso:

 

29

 

29

 

6

 

5.03. Aplinkos statistika ir sąskaitos

 

5.03.02. Atliekų statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

1

„Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2014“

osp.stat.gov.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai

 

Aplinkos apsaugos agentūra

 

1

 

1

 

 

„Aplinkos būklė 2014. Tik faktai“

 

www.gamta.lt

 

Europos Sąjungos statistikos tarnybai

 

(toliau – Eurostatas)

 

5.03.03. Vandens, oro ir klimato kaitos statistika

 

Aplinkos apsaugos agentūra

 

5

 

5

 

 

 

 

„Aplinkos būklė 2014. Tik faktai“

 

osp.stat.gov.lt gamta.lt

 

oras.gamta.lt

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija), Eurostatui, Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai, Jungtinių Tautų Bendros klimato kaitos konvencijos sekretoriatui

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

4

 

4

 

 

 

osp.stat.gov.lt www.lgt.lt

 

Aplinkos ministerijai

 

5.03.04. Aplinkos sąskaitos ir išlaidų aplinkos apsaugai statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

7

 

7

 

1

 

„Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

5.04. Regioninė ir miestų statistika

 

5.04.03. Miestų statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

 

Eurostatui

 

5.06. Mokslas, technologijos ir inovacijos

 

5.06.01. Mokslo ir technologijų statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

2

 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje 2014

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

 

1

 

1

 

 

2015 metų Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos statistika

 

www.vpb.gov.lt

 

Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai, Europos patentų tarnybai, Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnybai

 

5.06.02. Inovacijų statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

5.07. Informacinė visuomenė

 

5.07.01. Informacinės ir ryšių technologijos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

2

 

„Informacinės technologijos Lietuvoje 2015“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

2

 

2

 

 

 

www.ivpk.lt

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Centrinei projektų valdymo agentūrai

 

5.07.02. Ryšiai ir paštas

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

 

Informacinės technologijos Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

Transportas ir ryšiai 2014“

 

„2005–2014 m. jaunimo ir jaunimo politikos apžvalga“

 

 

 

––––––––––––––––––––