ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO BEI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 31 d. Nr. A-1533

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 31 punktu, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. AK-126 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo sutarties formos patvirtinimo“, 4 punktu ir atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus 2017 m. spalio 20 d. tarnybinį pranešimą Nr. IN1-43(28.1) „Dėl atstovų delegavimo į neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisiją“ bei Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos 2017 m. spalio 25 d. raštą Nr. S-57 „Dėl atstovo delegavimo į neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisiją“:

1. S u d a r a u šios sudėties Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisiją (toliau – Komisija) vieniems metams:

Pirmininkė – Ingrida Venciuvienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Pirmininko pavaduotoja – Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

Nariai:

Arnas Lukošaitis, Kuršėnų sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

Ineta Navickaitė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Aurelija Šedienė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

2. T v i r t i n u Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. S k i r i u  Giedrę Markauskienę, Švietimo ir sporto skyriaus vyresniąją specialistę, techniškai aptarnauti Komisiją, vykdant Komisijos posėdžių sekretoriaus funkcijas.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios nuo 2017 m. lapkričio 22 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. A-1456 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo bei Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis įsakymas registruojamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 31 d.

įsakymu Nr. A-1533

 

 

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ Projektų vertinimo ir atrankos komisijos DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų (toliau – Projektas) vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija) sudarymą, darbo organizavimą, projektų vertinimą, sprendimų priėmimą ir kitas Komisijos darbą reguliuojančias nuostatas.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ su pakeitimais ir šiuo Aprašu.

3. Komisijos sudarymo tikslas – įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) pateiktus Projektus finansavimui gauti ir parengti Projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo rekomendacinį projektą.

4. Komisija sudaroma vieniems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų (rekomenduojama iš Administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų, išskyrus darbuotojus, kuriems mokama už projektų administravimą). Į komisijos sudėtį privalo būti įtrauktas ne mažiau kaip vienas už sporto, laisvalaikio ar kultūros veiklos ar šiai veiklai artimos veiklos organizavimą, įgyvendinimą ar koordinavimą Administracijoje atsakingas specialistas.

5. Įvertinusi gautų Projektų pobūdį ir kiekį, Administracija nusprendžia dėl komisijos narių skaičiaus ir kreipiasi į šio Aprašo 4 punkte nurodytas įstaigas dėl specialistų paskyrimo į Komisiją. Kiekviena institucija apie savo deleguojamo atstovo paskyrimą, atšaukimą ir pakeitimą raštu praneša Administracijai.

6. Komisijos sudėtį, šios Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją tvirtina Administracijos direktorius.

7. Komisijos nariai, vertindami Projektus ir rengdami Projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą, laikosi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų.

8. Komisiją techniškai aptarnauja Projektus administruojantys Administracijos darbuotojai.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

9. Komisijos uždavinys – atrinkti Administracijai finansavimui gauti pateiktus Projektus ir parengti rekomendacinį projektą dėl Projektų finansavimo.

10. Komisijos funkcijos yra šios:

10.1. vertinti Administracijai finansavimui gauti pateiktus Projektus;

10.2. svarstyti Administracijos darbuotojų apibendrintus Projektų vertinimo rezultatus;

10.3. parengti Projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo rekomendacinį projektą.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS narių TEISĖS

 

11. Komisijos nariai turi teisę:

11.1. gauti informaciją apie Komisijos posėdžius ir Administracijos darbuotojų apibendrintus Projektų vertinimo rezultatus bei kitą su Projektų vertinimu susijusią reikalingą informaciją;

11.2. susipažinti su svarstyti pateiktais Projektais, jų vertinimo dokumentais. Komisijos narys, norėdamas gauti papildomos informacijos apie konkretų Projektą, žodžiu, elektroniniu paštu ar raštu kreipiasi į Administraciją su prašymu;

11.3. pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl vertinimo rezultatų ir lėšų paskirstymo rekomendacinį projekto.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai yra uždari.

13. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

14. Komisijos pirmininkas organizuoja Komisijos darbą, pirmininkauja posėdžiams, pasirašo posėdžių protokolus.

15. Komisiją aptarnauja Projektus administruojantys Administracijos darbuotojai:

15.1. rengia posėdžių darbotvarkę ir posėdžių protokolus;

15.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pradžios elektroniniu paštu išsiunčia informaciją Komisijos nariams apie posėdžio datą, laiką, vietą;

15.3. supažindina Komisijos narius su pagrindinėmis Projektų vertinimo procedūromis;

15.4. pateikia atsakymus į Komisijos narių klausimus, susijusius su Projektų vertinimu;

15.5. renka Komisijos narių Projektų vertinimo anketas ir kitą informaciją, kurios reikia lėšų paskirstymo rekomendaciniam projektui parengti;

15.6. apibendrina Projektų vertinimo rezultatus ir pateikia Komisijai svarstyti;

15.7. pateikia kitą reikalingą su svarstomų Projektų rezultatais bei Projektais susijusią informaciją. Prireikus ar Komisijos narių prašymu per posėdį pateikia svarstomų Projektų, jų priedų kopijas;

15.8. per Komisijos posėdį parengia protokolo nutariamąją dalį – lėšų paskirstymo rekomendacinį projektą, kurį per tą patį posėdį pateikia pasirašyti Komisijos pirmininkui ir Komisijos nariams;

15.9. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus;

15.10. atsako už Komisijos dokumentų tvarkymą, saugo Komisijai pateiktus dokumentus ir Komisijos posėdžių protokolų originalus per visą Komisijos veiklos laikotarpį. Komisijai sustabdžius ar baigus veiklą, su jos veikla susijusius dokumentus perduoda Administracijai, kuri juos saugo savo archyve.

16. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių.

17. Visi klausimai posėdyje aptariami posėdžio darbotvarkėje nustatyta tvarka, jei Komisijos nariai bendru sutarimu posėdžio pradžioje nenusprendžia kitaip.

18. Pradėdami darbą Komisijoje, dėl konkurso informacijos konfidencialumo užtikrinimo, šios informacijos viešo neskelbimo ir neplatinimo, objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo, Komisijos nariai privalo pasirašyti Projektų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (Aprašo 1 priedas). Administracijos darbuotojai (ne Komisijos nariai) Komisijos posėdžiuose gali dalyvauti tik pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 2 priedas).

19. Komisijos narys negali turėti privačių interesų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su pareiškėju, kurio Projektas yra svarstomas. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Komisijos nario dalyvavimas svarstant ir priimant sprendimą dėl konkretaus Projekto sukels interesų konfliktą, tas Komisijos narys pats arba Komisijos pirmininko reikalavimu turi nusišalinti nuo šios procedūros. Į Komisijos posėdžio protokolą įrašoma informacija apie galimą interesų konfliktą. Nusišalinus Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pareigas toliau eina Komisijos pirmininko pavaduotojas.

20. Už konfidencialios informacijos atskleidimą, savo pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą Komisijos ir Administracijos darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Komisijos narys, kurio sprendimams neteisėtai buvo bandoma daryti įtaką, apie tai artimiausiame posėdyje informuoja Komisiją.

 

V SKYRIUS

Projektų vertinimas

 

22. Komisijos nariai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Projektų paraiškų perdavimo komisijos nariams dienos raštu įvertina jiems priskirtus projektus.

23. Pareiškėjų pateikti Projektai Komisijos nariams paskirstomi Komisijos posėdyje. Projektai Komisijos nariams paskirstomi taip, kad kiekvieną Projektą įvertintų ne mažiau kaip trys Komisijos nariai.

24. Prieš pradedant Projektų vertinimą, Administracijos atsakingi darbuotojai supažindina Komisijos narius su Projektų paraiškomis, Komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarka, Projekto vertinimo anketa, vertinimo kriterijais, aptariami Projektų vertinimo anketų pateikimo terminai, išdalinamos Projektų paraiškos.

25. Komisijos narys privalo atsisakyti vertinti jam pateiktą projektą, jei paaiškėja, kad jis:

25.1. yra Projektą pateikusios asociacijos, labdaros ir paramos fondo, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (toliau – Organizacija) narys;

25.2. dalyvauja Projektą pateikusios Organizacijos valdymo organų veikloje;

25.3. yra įtrauktas į vertinamo Projekto vykdymo procesą;

25.4. gali nesuderinti viešųjų ir privačių interesų, gali būti šališkas.

26. Įvertinęs paskirtą Projektą, Komisijos narys užpildo Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto vertinimo anketą (Aprašo 3 priedas).

27. Projektas vertinamas pagal atskirus vertinimo kriterijus balais. Projektas galutinai įvertinamas, susumavus pagal kiekvieną vertinimo kriterijų skirtus balus. Aukščiausias galimas Projekto įvertinimas yra 80 balų.

28. Apie Projekto finansavimą sprendžiama pagal Projekto surinktų balų sumą:

28.1. nuo 40 iki 80 balų – Projektas finansuotinas;

28.2. mažiau nei 40 balų – Projektas atmestinas.

29. Komisijos narys Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto vertinimo anketoje (toliau – Anketa) pažymi skiriamus balus už kiekvieną nurodytą aplinkybę:

29.1. Projekto atitiktį nustatytiems prioritetams;

29.2. Projekto įgyvendinimą;

29.3. Projektui įgyvendinti reikalingų lėšų pagrįstumą;

29.4. Projekto veikloms vykdyti turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

30. Komisijos narys Anketoje taip pat nurodo Projekto privalumus ir trūkumus, pateikia išvadą dėl Projekto finansavimo, siūlymus dėl atskirų Projekto veiklų, išlaidų nefinansavimo.

31. Jei dalis Projekto išlaidų yra nepagrįstos, nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo Projekto veikloms įgyvendinti arba išlaidos priskiriamos prie netinkamų finansuoti, Komisijos nariai gali siūlyti sumažinti Projekto išlaidas, išbraukdami netinkamas ar nepagrįstas išlaidas arba sumažindami prašomų išlaidų sumą.

32. Baigę vertinimą, Komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas Projektų Anketas pateikia Administracijos darbuotojams ir jos toliau saugomos paraiškos byloje.

33. Komisijos nariai Administracijos darbuotojams papildomai pateikia užpildytų Anketų elektronines versijas.

34. Surinkę ne mažiau kaip trijų Komisijos narių išvadas, Projektus administruojantys Administracijos darbuotojai sudaro Projektų vertinimo suvestines, kuriose apskaičiuoja kiekvieno Projekto vidutinį balą, apibendrina Projektų vertinimo rezultatus ir pateikia juos svarstyti Komisijai.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

35. Komisija sprendimus dėl Projektų finansavimo priima posėdžiuose, rengiamuose šiame Apraše nustatyta tvarka.

36. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti, Komisijos pirmininkui ir nariams balsuojant. Balsuodami Komisijos nariai turi po vieną balsą. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo paprastoji Komisijos narių dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas balsas yra Komisijos pirmininko (Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas, jei Komisijos pirmininkas nusišalinęs ar balsavime nedalyvauja). Jeigu svarstant Projektus kuris nors Komisijos narys nesutinka su daugumos sprendimu, jis gali pateikti Komisijos pirmininkui savo atskirą nuomonę. Ši nuomonė turi būti įrašyta į Komisijos posėdžio protokolą.

37. Komisija, apsvarsčiusi Projektų vertinimo rezultatus, Komisijos narių siūlymus ir išvadas bei kitą informaciją, susijusią su pateiktais atrinkti Projektais, privalo parengti Projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo rekomendacinį projektą, siūlydama Administracijai:

37.1. skirti tam tikro dydžio finansavimą Projektui įgyvendinti;

37.2. skirti tam tikro dydžio dalinį finansavimą Projekto atskiroms remtinoms veikloms įgyvendinti;

37.3. skirti tam tikro dydžio finansavimą Projektui įgyvendinti su išlyga;

37.4. neskirti finansavimo Projektui įgyvendinti, atmetimo motyvus nurodydama Komisijos posėdžio protokole.

38. Komisija, rengdama Projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo rekomendacinį projektą ir teikdama siūlymus dėl finansavimo skyrimo Projektams:

38.1. vadovaujasi apibendrintais Projektų vertinimo rezultatais ir kita su Projektų vertinimu susijusia dokumentacija;

38.2. atsižvelgia į Komisijos narių siūlymus bei argumentus;

38.3. pagal Projekto įvertinimo balą sprendžia apie Projekto rėmimą:

38.3.1. Projektas surinko daugiau negu 40 balų – Projektas finansuotinas;

38.3.2. Projektas surinko mažiau negu 40 balų – Projektas atmestinas;

38.4. užtikrina, kad nebūtų finansuojami atitinkamoje teritorijoje sudubliuoti du ar daugiau analogiškų Projektų, todėl gali neatsižvelgti į Projekto surinktą vidutinį balą ir priimti sprendimą teikti kitokias rekomendacijas dėl konkretaus Projekto finansavimo, palyginti su Projektą vertinusių Komisijos narių išvadomis ir siūlymais. Tokiu atveju pirmumas teikiamas geriausiai įvertintam Projektui – dėl Projekto rėmimo komisija sprendžia bendru sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti, Komisijos pirmininkui ir nariams balsuojant, kaip nustatyta Apraše.

39. Komisija parengia lėšų paskirstymo rekomendacinį projektą, kurį Projektus administruojantys Administracijos darbuotojai teikia tvirtinti Administracijos direktoriui.

40. Informacija, susijusi su projektų paraiškų vertinimu ir projektų atranka, pateikiama Administracijos interneto svetainėje.

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

41. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu, kuriame nurodoma:

41.1. posėdžio data ir vieta;

41.2. posėdyje dalyvavę Komisijos nariai;

41.3. posėdžio metu svarstyti Projektai;

41.4. pateikti argumentai, paaiškinimai, priimti sprendimai;

41.5. kita, Komisijos nuomone, svarbi posėdžio informacija.

42. Prie protokolo pridedamas Projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo rekomendacinis projektas.

43. Posėdžio sekretorius parengia Komisijos posėdžio protokolą, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus Apraše, sprendžia Komisijos pirmininkas.

45. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

46. Komisijos nariai už priimtus sprendimus atsako kolegialiai.

47. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Administracijos direktorius.

 

______________________

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno

kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos

komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Projektų vertinimo ir atrankos komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos forma)

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

_________________________________________________________

(komisijos nario vardas ir pavardė)

 

 

projektų VERTINIMO IR atrankos KOMISIJOS nario

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS ir Nešališkumo deklaracija

 

20__ m. __________________ d.

 

 

Aš, ____________________________, vertindamas (-a) neįgaliųjų socialinės integracijos

(vardas ir pavardė)

per kūno kultūrą ir sportą projektus:

1. Pasižadu:

1.1.  saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus;

1.2.  man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

2. Pareiškiu, kad man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

2.1.  neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų duomenys ir turinys;

2.2.  projektų vertinimo išvados;

2.3.  projektų vertinimo rezultatų duomenys;

2.4.  kita informacija, susijusi su projektų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

3. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu projektą pateikusios organizacijos narys (-ė); dalyvauju projektą pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje; esu įtrauktas (-a) į projekto, kuris yra vertinimo stadijoje, vykdymo procesą; galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti šališkas (-a).

4. Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai padarytus nuostolius.

 

 

_______________________                                        ___________________________________

(parašas)                                                                                    (vardas ir pavardė)

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno

kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos

komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

__________________________________________________________

(savivaldybės administracijos darbuotojo vardas ir pavardė)

 

 

 

konfIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20_____ m. ____________________ d.

 

 

 

Aš, ___________________________, pareiškiu, kad tvarkydamas (-a) neįgaliųjų socialinės

(vardas ir pavardė)

integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos raštvedybą ir atlikdamas (-a) techninį darbą, susijusį su komisijos posėdžių įforminimu, bei susipažinęs (-usi) su visa iki šio momento prieinama informacija apie projektų paraiškų teikimą, vertinimą ir atranką, pasižadu išlaikyti paslaptyje visą su projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbu susijusią informaciją bei dokumentus (konfidencialią informaciją), taip pat dokumentus, kurie bus parengti projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžiuose ar jiems pasibaigus. Užtikrinu, kad minėta informacija bus naudojama tik projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžių įforminimo bei lėšų paskirstymo projekto sudarymo tikslais ir nebus atskleista jokiai trečiajai šaliai. Taip pat pasižadu neplatinti jokių man pateiktų rašytinės informacijos kopijų ir originalų.

 

 

_______________________                                        ___________________________________

(parašas)                                                                                        (vardas ir pavardė)

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno

kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos

komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto

vertinimo anketos forma)

 

________________________________________

(Pareiškėjo pavadinimas)

 

 

______ M. NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTO VERTINIMO ANKETA

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimų balų skaičius

Rekomenduojamos balų ribos

Skirtų balų skaičius

1.

Projekto atitiktis nustatytiems prioritetams

 

(Nuostatų 10 punktas)

 

–    atitinka 6 prioritetus

 

–    atitinka 5 prioritetus

 

–    atitinka 4 prioritetus

 

–    atitinka 3 prioritetus

 

–    atitinka 2 prioritetus

 

–    atitinka 1 prioritetą

 

–    neatitinka nė vieno prioriteto

30

 

 

 

 

30

 

25

 

20

 

15

 

10

 

5

 

0

 

2.

Projekto įgyvendinimas

 

(nuoseklus ir gerai parengtas projekto įgyvendinimo planas) (Paraiškos 11 punktas)

 

– nuoseklus ir išsamus

 

– trūksta detalumo ir nuoseklumo

 

– nedetalus ir nenuoseklus

15

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

1–14

 

0

 

3.

Reikalingų lėšų pagrindimas

 

(projekto lėšos yra aiškios, detalios, pagrįstos, realios, suplanuotos, atsižvelgiant į vidutines kainas)

 

(Paraiškos 12 punktas)

 

– pagrįstos, realiai suplanuotos, pateikti apskaičiavimai

 

– iš dalies pagrįstos, trūksta išsamesnių apskaičiavimų

 

– nepagrįstos

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

1–14

 

 

 

0

 

4.

Turimi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai

 

(Paraiškos 8–10 ir 12 punktai)

 

–    visiškai pakankami

 

–    iš dalies pakankami

 

–    nepakankami

20

 

 

 

 

 

 

20

 

1–19

 

0

 

Bendra balų suma

80

 

 

Projekto privalumai

 

Projekto trūkumai

 

Projekto veiklos, išlaidos, kurių siūloma nefinansuoti

 

Komisijos nario išvada

(projektą remti, neremti)

 

 

Pastabos:

 

 

 

Projekto įvertinimas

Nuo 40 iki 80 balų – projektas finansuotinas, mažiau nei 40 balų – projektas atmestinas.

 

 

 

 

Komisijos narys

____________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

(data)