vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. O3-919

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į UAB „Litgas“ 2014 m. lapkričio 24 d. raštą Nr. SD-2014/309, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. lapkričio 13 d. viešojo posėdžio protokolo 5.3 punktą ir Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2014 m. lapkričio 20 d. pažymą Nr. O5-353 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

1. Pakeisti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 4 punkto 8, 10, 11 pastraipas ir išdėstyti jas taip:

„Metai laikotarpis, kuris prasideda kalendorinių metų sausio 1 d. 9 valandą ir baigiasi kitų kalendorinių metų sausio 1 d. 9 valandą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. dujų metais laikytinas laikotarpis, kuris prasideda 2015 m. sausio 1 d. 9 valandą ir baigiasi 2016 m. sausio 1 d. 7 valandą. Nuo 2016 m. sausio 1 d. dujų metais laikytinas laikotarpis, kuris prasideda 2016 m. sausio 1 d. 7 valandą ir baigiasi 2016 m. spalio 1 d. 7 valandą. Nuo 2016 m. spalio 1 d. dujų metais laikytinas laikotarpis, kuris prasideda spalio 1 d. 7 valandą ir pasibaigia kitų kalendorinių metų spalio 1 d. 7 valandą.

Mėnuo – laikotarpis nuo pirmos kalendorinės ataskaitinio mėnesio dienos 9 valandos iki pirmos kalendorinės dienos po ataskaitinio mėnesio 9 valandos. Nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesiu laikytinas laikotarpis nuo pirmos kalendorinės ataskaitinio mėnesio dienos 7 valandos iki pirmos kalendorinės dienos po ataskaitinio mėnesio 7 valandos, išskyrus 20156 m. sausio mėnesį, kuris prasideda 2015 m. sausio 1 d. 9 valandą.

Para – laikotarpis, prasidedantis bet kurią dieną 9 valandą ryto ir besibaigiantis kitą dieną 9 valandą ryto. Nuo 2015 m. sausio 1 d. para laikytinas laikotarpis, prasidedantis bet kurią dieną 7 valandą ryto ir besibaigiantis kitą dieną 7 valandą ryto, išskyrus 2015 m. sausio 1 dieną, kuri prasideda 9 valandą ir baigiasi sausio 2 d. 7 valandą.“

2. Pakeisti Metodikos 78 punktą ir išdėstyti jį taip:

78. Gamtinių dujų įsigijimo kaina energijos gamintojams skaičiuojama remiantis paskirtojo tiekėjo parengta ir su Komisija suderinta tvarka, kurioje turi būti numatyta: paskirtojo tiekėjo prognozuojamos gamtinių dujų kainos laikotarpis, prognozuojamos kainos skaičiavimo principai, viešai prieinami duomenų šaltiniai prognozuojamai kainai nustatyti, įvertintas prognozuojamas gamtinių dujų sunaudojimas technologinėms reikmėms, patirtas SGD terminale išdujinimo proceso metu, skirtumas tarp ankstesnio kainų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų pirkimo kainų, skirtumas tarp ankstesnio kainų galiojimo laikotarpio prognozuoto ir faktinio gamtinių dujų sunaudojimo technologinėms reikmėms, patirto SGD terminale išdujinimo proceso metu ir kt.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Diana Korsakaitė