VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 30  D. ĮSAKYMO NR. B1-265 „DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ŠERNŲ POPULIACIJOJE IR KIAULIŲ LAIKYMO VIETOSE” PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 30 d. Nr. B1-686 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

p a k e i č i u  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ ir jo 4.2.2 papunktį išdėstau taip:

4.2.2. paimti:

4.2.2.1. iš sergančių ar įtariamų, kad serga, kiaulių kraujo mėginius AKM tyrimams IFA ir PGR metodais,

4.2.2.2. iš transportavimo į skerdyklą metu nugaišusių kiaulių organų (blužnies, inksto (-ų) ir antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų) mėginius arba visą gaišeną AKM tyrimams PGR metodu,

4.2.2.3. iš skerdyklose paskerstų kiaulių, kurioms po skerdimo nustatyti AKM būdingi požymiai, kraujo ir organų (blužnies, inksto (-ų) ir antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų) mėginius AKM tyrimams PGR metodu,

4.2.2.4. iš visų nugaišusių paršavedžių ir kuilių organų (blužnies, inksto (-ų) ir antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų) mėginius arba visą gaišeną AKM tyrimams PGR metodu,

4.2.2.5. jeigu kiaulių laikymo vietoje staiga nugaišo daugiau kaip 5 kiaulės arba jos prieš gaišimą turėjo AKM požymių ar karščiavo, iš ne mažiau kaip 5 vėliausiai nugaišusių kiaulių, vyresnių kaip 60 dienų, organų (blužnies, inksto (-ų) ir antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų) mėginius arba visą gaišeną AKM tyrimams PGR metodu;“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Jonas Milius