LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 17 d. Nr. V-1085/A1-416

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V‑533/A1‑189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles:

1.1.1. Pakeičiame 55 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Šeimos nariais laikomi: sutuoktinis, vaikas (įvaikis), motina (įmotė), tėvas (įtėvis). Sergančiam vaikui slaugyti pažymėjimas gali būti išduodamas ir seneliui (senelei), budinčiam globotojui, globėjui bei vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui, kai vaikui nustatyta laikinoji priežiūra pas fizinius asmenis ar jis yra laikinai apgyvendinamas pas fizinius asmenis (toliau – vaiką laikinai prižiūrintis asmuo), o šių Taisyklių 57.2 ir 57.5 papunkčiuose numatytais atvejais – ir rūpintojui, jeigu šie asmenys pripažinti globėju, budinčiu globotoju, vaiką laikinai prižiūrinčiu asmeniu ar rūpintoju ir pateikė dokumentus, patvirtinančius globos (rūpybos), laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo nustatymą ar budinčio globotojo statuso suteikimą.

1.1.2. Pakeičiame 743 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

743. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašytam asmeniui, jeigu jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, arba vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens (toliau kartu – vaikas ar neįgalus asmuo) motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui, globėjui ar vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui arba senelei (seneliui), jeigu vaikas ar neįgalus asmuo turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą iki planuojamos tyrimo esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas) rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms, nurodant TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“, šiais atvejais:“.

1.2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiame 16 punktą ir jį išdėstome taip:

16. Atsiradus būtinybei prižiūrėti kitą asmenį, nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas šiems prižiūrintiems asmenims:

16.1. tvarkos aprašo 6.1.1 ir 6.2 papunkčiuose nustatytais atvejais – vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui, globėjui ar vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui, kai vaikui nustatyta laikinoji priežiūra pas fizinius asmenis ar jis yra laikinai apgyvendinamas pas fizinius asmenis (toliau – vaiką laikinai prižiūrintis asmuo);

16.2. tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nustatytu atveju – vaiko motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), budinčiam globotojui, globėjui ar vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui;

16.3. tvarkos aprašo 6.3 papunktyje nustatytu atveju – asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui) ir pensinį amžių sukakusio asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui).“

1.2.2. Pakeičiame 21 punktą ir jį išdėstome taip:

21. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu NVSC, išskyrus Taisyklių 743 punkte nurodytais atvejais, vaiko ar neįgalaus asmens motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui, globėjui ar vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui arba senelei (seneliui) išduoda nedarbingumo pažymėjimą vaikui ar neįgaliam asmeniui prižiūrėti vaiko ar neįgalaus asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar neįgalaus asmens atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės jo turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, jeigu vaikas ar neįgalus asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo, globėjo ar vaiką laikinai prižiūrinčio asmens ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.“

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                      Monika Navickienė