LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2547 „DĖL PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 22 d. Nr. V-382

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2547 „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ ir 1.6.3 papunktį išdėstau taip:

1.6.3. jeigu mokymo teikėjas iš darbuotojo ar mokymo veiklose dalyvaujančio asmens gavo informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistą, atsakingą už atvejų ir protrūkių epidemiologinės diagnostikos vykdymą švietimo įstaigoje (toliau – VSB specialistas), bendradarbiauti su VSB specialistu atliekant atvejo ir protrūkio epidemiologinę diagnostiką;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys