HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 294 „DĖL NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS EGZAMINŲ PROGRAMOS, NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMOS IR NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 27 d. Nr. D1-1047

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašą:

1.1. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Aplinkos ministerija kaupia, analizuoja ir apibendrina Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos rezultatus, teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams ir koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių mokymus.“;

1.2. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pasibaigus kalendoriniams metams, per 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu teikia Aplinkos ministerijai neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, įrašytų į įskaitą, veiklos duomenis (1 priedas), kuri juos apibendrina.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Aplinkos ministerija kaupia ir tvarko informaciją apie neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.“;

2.2. pripažįstu netekusiu galios 6 punktą;

2.3. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams išduodami jų galias patvirtinantys aplinkos ministro nustatyto pavyzdžio pažymėjimai. Juos išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktoriai.“;

2.4. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Asmenys, norintys tapti neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovui pateikia:“;

2.5. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Asmens prašymas suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus registruojamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamente.“;

2.6. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai piliečiams suteikiami tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktorių sudarytoms komisijoms patikrinus ir nustačius, kad asmuo, pretenduojantis tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi, prašyme nurodė teisingus duomenis, atitinka 8 punkte nurodytus reikalavimus, yra susipažinęs su įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą.“;

2.7. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai suteikiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovo įsakymu. Sprendimai dėl įgalinimų suteikimo per vieną mėnesį gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.“;

2.8. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius posėdžio metu asmuo, norintis tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi ir atitinkantis 8 punkto reikalavimus, laiko egzaminą raštu, išskyrus statutinius valstybės tarnautojus, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintą programą. Egzamino testas turi būti patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu. Testas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 50 klausimų.“;

2.9. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdžio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu pateikia Aplinkos ministerijai duomenis apie piliečius, kuriems suteikti, pratęsti ar panaikinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimai, užpildydami nustatytos formos lentelę (2 priedas).“;

2.10. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai įgalinimus turi institucijos, išdavusios pažymėjimą, kontroliuojamoje teritorijoje.“;

2.11. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu per tris dienas informuoja Aplinkos ministeriją apie panaikintus neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimus.“;

2.12. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktorių sprendimai dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimų panaikinimo gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.“;

2.13. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai pratęsiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono apsaugos departamento vadovo įsakymu įvertinus komisijos pateiktus siūlymus, nepriekaištingą reputaciją.“;

2.14. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai tvarko neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įskaitą, paskiria atsakingus už įskaitos tvarkymą darbuotojus.“;

2.15. pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai raštu per tris dienas informuoja Aplinkos ministeriją apie sustabdytus neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimus nurodydami vardą, pavardę, pažymėjimo numerį.“

3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo numerio raidė A skirta Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, K – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, L – Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, M – Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui, P – Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui, Š – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, U – Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, V – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas